Opiskelu kemian opettajalinjalla

Opintojen rakenne

Perustutkinto muodostuu alemmasta luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinnosta (180 opintopistettä, 3 vuotta) ja ylemmästä filosofian maisterin (FM) tutkinnosta (120 opintopistettä, 2 vuotta). Aloittavat opiskelijat saavat opinto-oikeuden suoraan koko perustutkinnon suorittamiseen.

Kemia pääaineenaan opettajaksi opiskelevien opinnot (LuK ja FM-tutkinnot yhteensä) koostuvat

  • kemian opinnoista
  • toisen opetettavan aineen opinnoista (25 + 35 op)
  • pedagogisista opinnoista (25 + 35 op)
  • muista opinnoista, joihin sisältyvät mm. kieli- ja viestintäopinnot.

Opiskelija noudattaa opintojensa aloitusvuoden tai sitä uudempia tutkintovaatimuksia.

Opiskelijat tekevät henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), joka käydään vuosittain läpi yhdessä oman HOPS-ohjaajan kanssa. Suunnitelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa.

Kemian opinnot

Kemian opinnot sisältävät kemian eri osa-alueiden, mukaanlukien kemian opetuksen kursseja. Kandidaatintutkielman (6 op) kemian opettajalinjan opiskelijat tekevät “puhtaasta” kemiasta. Pro gradu -opinnäytetutkielman (40 op) kemian opettajalinjalla opiskelevat tekevät kemian opetukseen liittyen.

Toisen opetettavan aineen opinnot

Toisena opetettavana aineena useimmat kemian opettajaopiskelijat opiskelevat yleensä biologiaa, fysiikkaa tai matematiikkaa, mutta muutkin koulussa opetettavat aineet, kuten kotitalous, maantieto ja terveystieto ovat mahdollisia.

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot sisältävät kasvatustieteen opintoja ja opetusharjoittelua. Opettajan pedagogiset opinnot sisältävät kasvatustieteen yleisiä opintoja ja ainedidaktiikan opintoja sekä opetusharjoittelua. Pedagogiset opinnot voi suorittaa myös ruotsiksi.