Säännöt

SOSIOLOGIAN OPISKELIJAIN YHDISTYS KONTAKTI RY:N SÄÄNNÖT (hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 22.2.2017)

1 §

Yhdistyksen nimi on Sosiologian opiskelijain yhdistys KONTAKTI ry, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen nimestä käytetään epävirallista lyhennystä Kontakti.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Helsingin yliopistossa sosiologiaa opiskelevien henkilöiden yhdyselimenä edistäen opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia, edistää ja tukea heidän opintojaan, perehdyttää heitä sosiologian käytännölliseen sovellutukseen sekä auttaa heitä harjoittelupaikkojen ja tutkimusavun saamisessa.

3 §

Päämääränsä toteuttamiseksi yhdistys järjestää tarkoitusperiään vastaavaa toimintaa, kuten esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, tutustumiskäyntejä, illanviettoja ja opinto-ohjausta sekä välittää jäsenilleen yhteyksiä sosiologiaa tarvitseviin piireihin. Yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen tapahtuu pääasiassa yhdistyksen omalla sähköpostilistalla. Yhdistys pyrkii edistämään sosiologian opiskelijoiden alumnitoimintaa. Yhdistyksen yhteistoiminnasta muiden yhdistysten kanssa ja sen liittymisestä niihin päättää yhdistyksen kokous.

4 §

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus kantaa jäsenmaksuja ja vastaanottaa lahjoituksia.

5 §

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat. Muuta kuin valtiotieteitä Helsingin yliopistossa opiskelevat perustutkinto-opiskelijat voivat hakea halutessaan yhdistyksen jäseniksi. Myös yliopiston henkilökunta, jatko-opiskelijat ja sosiologian alumnit voivat hakea jäsenyyttä. Hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Nykyiset säännöt eivät loukkaa vanhojen sääntöjen mukaan saavutettuja jäsenoikeuksia.

Hallituksen tulee pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää sääntömääräinen vuosikokous.

6 §

Päätösvalta on yhdistyksen kokouksella, jonka johtokunta kutsuu koolle ainakin kaksi kertaa vuodessa ilmoittaen vähintään viittä päivää aikaisemmin yhdistyksen sähköpostilistalla.

7 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain joulukuun 20. päivään mennessä. Vuosikokouksessa:

  • valitaan puheenjohtaja kokoukselle
  • valitaan pöytäkirjan pitäjä ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet sekä yhdistyksen taloudenhoitaja, kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
  • päätetään liittymis- ja jäsenmaksuista
  • päätetään muista esille tulevista asioista.

8 §

Yhdistyksen tilikausi on yksi kalenterivuosi. Johtokunnan on jätettävä tilit ja niihin liittyvät pöytäkirjat viimeistään neljä viikkoa ennen tili- ja vastuuvapaudenmyöntämiskokousta tilintarkastajille, joiden tulee antaa niistä lausuntonsa vähintään kaksi viikkoa ennen ko. kokousta. Kokous on pidettävä viimeistään maaliskuun ensimmäisen kokonaisen viikon lauantaihin mennessä.

Kokouksessa vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon perusteella tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.

Kokouksessa päätetään talousarviosta, toimintakertomuksesta ja toimintasuunnitelmasta.

9 §

Yhdistyksen nimen merkitsevät puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai taloudenhoitaja kaksi aina yhdessä.

10 §

Yhdistyksen asioita hallituksena hoitaa vuosikokouksen vuodeksi valitsema johtokunta, joka käsittää puheenjohtajan ja 5-10 jäsentä. Yhdistyksen kokous valitsee puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä taloudenhoitajan. Taloudenhoitajaksi valittu voi olla myös hallituksen ulkopuolinen yhdistyksen jäsen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja poisluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous kokoontuu johtokunnan päätöksestä, tai mikäli vähintään kymmenen yhdistyksen jäsentä tai 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä puheenjohtajalta määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää. Viimeksi mainitussa tapauksessa kokous on pidettävä 14 vuorokauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

12 §

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella yhdistyksen jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle.

13 §

Sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen kokouksessa vain, jos siitä on kokouskutsussa mainittu. Päätös on tehtävä vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä.

14 §

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samalla tavoin kuin sääntöjen muuttamisesta on säädetty.

15 §

Yhdistyksen purkautuessa ratkaistaan sen viimeisessä kokouksessa, miten yhdistyksen varat on käytettävä sosiologian opiskelijain harrastusten, opiskelun ja tutkimusten edistämiseksi.