Säännöt

SOSIOLOGIAN OPISKELIJAIN YHDISTYS KONTAKTI RY:N SÄÄNNÖT (hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 4.3.2022)

1 §

Yhdistyksen nimi on Sosiologian opiskelijain yhdistys KONTAKTI ry, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen nimestä käytetään epävirallista lyhennystä Kontakti.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Helsingin yliopistossa sosiologiaa opiskelevien henkilöiden yhdyselimenä edistäen opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia, edistää ja tukea heidän opintojaan, perehdyttää heitä sosiologian käytännölliseen sovellutukseen sekä auttaa heitä harjoittelupaikkojen ja tutkimusavun saamisessa.

3 §

Päämääränsä toteuttamiseksi yhdistys järjestää tarkoitusperiään vastaavaa toimintaa, kuten esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, tutustumiskäyntejä, illanviettoja ja opinto-ohjausta sekä välittää jäsenilleen yhteyksiä sosiologiaa tarvitseviin piireihin. Yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen tapahtuu pääasiassa yhdistyksen omalla sähköpostilistalla. Yhdistys pyrkii edistämään sosiologian opiskelijoiden alumnitoimintaa. Yhdistyksen yhteistoiminnasta muiden yhdistysten kanssa ja sen liittymisestä niihin päättää yhdistyksen kokous.

4 §

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus kantaa jäsenmaksuja ja vastaanottaa lahjoituksia.

5 §

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat. Muuta kuin valtiotieteitä Helsingin yliopistossa opiskelevat perustutkinto-opiskelijat voivat hakea halutessaan yhdistyksen jäseniksi. Myös yliopiston henkilökunta, jatko-opiskelijat ja sosiologian alumnit voivat hakea jäsenyyttä. Hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Nykyiset säännöt eivät loukkaa vanhojen sääntöjen mukaan saavutettuja jäsenoikeuksia.

Hallituksen tulee pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää sääntömääräinen vuosikokous. Kun jäsen on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon Helsingin yliopistossa, tulee hänen erota yhdistyksestä kuluvan kalenterivuoden loppuun mennessä tai hänet voidaan hallituksen päätöksellä erottaa. Jäsen voi myös ilmoittaa hallitukselle halustaan jatkaa jäsenyyttä. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksestä erottaminen tapahtuu yhdistyslain 14§:ssä mainituin ehdoin.

6 §

Päätösvalta on yhdistyksen kokouksella, jonka yhdistyksen hallitus kutsuu koolle ainakin kaksi kertaa vuodessa ilmoittaen vähintään viittä päivää aikaisemmin yhdistyksen sähköpostilistalla. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

7 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain joulukuun 20. päivään mennessä. Vuosikokouksessa:

1. valitaan puheenjohtaja kokoukselle
2. valitaan pöytäkirjan pitäjä ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
3. valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä yhdistyksen taloudenhoitaja, yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa.
4. päätetään liittymis- ja jäsenmaksuista,
5. päätetään liittymis- ja jäsenmaksuista
6. päätetään muista esille tulevista asioista.

8 §

Yhdistyksen tilikausi on yksi kalenterivuosi. Yhdistyksen hallituksen on jätettävä tilit ja niihin liittyvät pöytäkirjat viimeistään neljä viikkoa ennen tili- ja vastuuvapaudenmyöntämiskokousta toiminnanntarkastajille, joiden tulee antaa niistä lausuntonsa vähintään kaksi viikkoa ennen ko. kokousta. Kokous on pidettävä viimeistään maaliskuun ensimmäisen kokonaisen viikon lauantaihin mennessä.

Kokouksessa vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajien lausunnon perusteella tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille. Kokouksessa päätetään talousarviosta, toimintakertomuksesta ja toimintasuunnitelmasta.

9 §

Yhdistyksen nimen merkitsevät puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai taloudenhoitaja kaksi aina yhdessä.

10 §

Yhdistyksen asioita hallituksena hoitaa vuosikokouksen vuodeksi valitsema yhdistyksen hallitus, joka käsittää puheenjohtajan ja 5-10 jäsentä. Lisäksi voidaan valita 0-3 varajäsentä, joilla on äänioikeus varsinaisen jäsenen ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen. Yhdistyksen kokous valitsee puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä taloudenhoitajan.

Taloudenhoitajaksi valittu voi olla myös hallituksen ulkopuolinen yhdistyksen jäsen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja poisluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous kokoontuu yhdistyksen hallituksen päätöksestä, tai mikäli vähintään kymmenen yhdistyksen jäsentä tai yksi kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä puheenjohtajalta määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää. Viimeksi mainitussa tapauksessa kokous on pidettävä 14 vuorokauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

12 §

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella yhdistyksen jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle.

13 §

Sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen kokouksessa vain, jos siitä on kokouskutsussa mainittu. Päätös on tehtävä vähintään kolme neljäsosaa enemmistöllä annetuista äänistä.

14 §

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samalla tavoin kuin sääntöjen muuttamisesta on säädetty.

15 §

Yhdistyksen purkautuessa ratkaistaan sen viimeisessä kokouksessa, miten yhdistyksen varat on käytettävä sosiologian opiskelijain harrastusten, opiskelun ja tutkimusten edistämiseksi.