Sammanfattning av KSV:s Digiloikka-ansökan

Detta är en redigerad sammanfattning av Digiloikka-ansökan för kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper. Vi svarar gärna på frågor om ansökan!

Vad är det som ändrar?

Sammanfattning:

  • Nytt samarbete med ÖU för att förnya antagningsprocessen
  • Utveckla distanskurser med vettiga nätpedagogiska lösningar
  • Undvikande av dubblering av kurser
  • Synergieffekter mellan studieinriktningarna inom kandidatprogrammet
  • Ökad synlighet för relevant pågående forskning
  • Studenterna tränas att delta i samhällsdebatten

Avsikten med digiloikkaprojektet är att i initialskedet utveckla kurserna KSV-SA101 Introduktion till socialt arbete och KSV-SA205 Forskning i socialt arbete så att de på ett pedagogiskt meningsfullt sätt med hjälp av digitala verktyg kan avläggas via nätet. Samtidigt utvecklas samarbetet med Öppna universitetet så att kurserna kan fungera som en del av antagningen av nya
studenter i framtiden.

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper har riksansvar för utbildning av personer med behörighet för socialt arbete på svenska. Därför har högskolan tidigare erbjudit delar av utbildningen parallellt i Vasa, så att vissa kurser dubblerats som intensivkurser på veckoslut, föreläsningar i sin helhet bandats och asynkrona diskussioner förts via Moodle. Digiloikkaunderstödet skulle användas till att utveckla undervisningen, i samarbete med ÖU, så att
kurser kan avläggas på distans. Kurserna ska i högre grad utnyttja nätpedagogiska verktyg som ger möjlighet till synkron interaktion t.ex. i form av diskussioner i real tid och olika former av grupparbeten mellan studenter i Helsingfors och Vasa.

Projektet eftersträvar goda pedagogiska lösningar: t.ex. kortare filmsekvenser och podcasts. Genom att använda sociala medier som verktyg i undervisningen skapas större synlighet för pågående samhällsvetenskaplig forskning. Studenterna tränas för sin kommande expertroll genom att öva sig i
att delta i en pågående samhällsdebatt. En utveckling av digitala lösningar i undervisningen medför också ökat  samarbete mellan studieinriktningarna i kandidatprogrammet: utbildningen av journalister kan koordineras med behov inom den digitala utvecklingen.

Vem är det som genomför projektet och hur engageras de studerande?

Högskolan har tillsatt en digiarbetsgrupp som i första hand kommer att planera och styra digiutvecklingen i programmet. I digiarbetsgruppen ingår en representant för studenterna. Högskolan har därutöver anställt en student som undervisningsassistent med uppgift att vara med och utveckla digitaliseringen. Sålunda står studentens perspektiv och pedagogisk utveckling hela tiden i centrum för projektet.

Projektet stöds av en expert i nätpedagogik och av universitetslektorn i pedagogik som bägge ingår i digiarbetsgruppen. En central del av projektet är att bygga på tidigare samarbete och utveckla samarbetet med öppna universitetet. Studenterna deltar också i denna digiloikkasatsning via ökat samarbete mellan olika studieinriktningar i kandidatprogrammet. Genom att sammanföra journalistutbildningens undervisning kring produktion av  medieinnehåll med behovet av nätmaterial i kurser inom andra vetenskapsområden skapas synergieffekter inom det mångvetenskapliga kandidatprogrammet.

Risker med projektet?

Den allmänt rådande tidsbristen vid universitetet i en tid då många stora förändringar genomförts och genomförs utgör en risk för allt slags utvecklingsarbete, även digitaliseringen. Digitala verktyg och tjänster får de största positiva effekterna för studenternas lärande när utvecklingsprojekten är ur pedagogisk synvinkel väl planerade, väl genomförda och omsorgsfullt
utvärderade. Distansundervisning måste exempelvis planeras så att  studenternas behov av kamratstöd och handledning tillgodoses. För allt omsorgsfullt utvecklingsarbete krävs tid och resurser. En risk är att personalen inte anser sig ha tid eller kraft att engagera sig i ytterligare
utvecklingsarbete, vilket kan bidra till färre synergieffekter än önskat.