Digitalisering i ett bredare perspektiv

En mantra som ofta återkommer när man talar om digitalisering är att det inte får vara ett självändamål, utan måste tjäna ett syfte – vid digitalisering av undervisningen är syftet naturligtvis pedagogiskt mervärde. Men digitaliseringen berör inte endast högskoleundervisningen, särskilt inom samhällsvetenskaperna. Det också nya forskningsobjekt, nya metoder och nya sätt att göra sina resultat tillgängliga för allmänheten.

På Soc&kom gås det mycket diskussioner kring vad digitalisering innebär för samhället och universitetens framtid – och om just samhällsvetenskaperna håller på och faller av kälken. Digitalisering fungerar ofta som en brygga som binder ihop vitt skilda teman så som demokratins utmaningar, universitetens funktion i samhället och högskolepolitik. Vem har makt att bestämma hur framtidens högskoleutbildning kommer att se ut?

Gränsöverskridande projekt

En av de viktigaste fördelarna med digitaliseringen är att man kan använda information flexibelt – man kan uppnå många effekter med samma instrument. En uttalad fördel med att vara ett forskningsuniversitet är att utbildningen ligger nära den dagsaktuella forskningen. Universitets strategi 2017–20 ställer också som mål att engagera de studerande i och göra dem till en del av forskarsamhället – och vilket bättre sätt att göra detta än att få arbeta med verklig, aktuell forskning som en del av studierna?

Att göra kvaliteten av undervisningen synligare utåt fungerar samtidigt som marknadsföring och att studerandena offentligt är en del av processen har en rekryteringsfunktion. I en alltmer digital värld där vetenskapskommunikation är en central del av universitetets uppgift kan gränserna bli otydligare mellan olika aspekter av verksamheten – och det kan vara en bra sak! Portaler som Kuka, bloggar som Antroblogi eller studerandes digitala portfolier är alla exempel på digitala lösningar som uppfyller flera funktioner samtidigt. Digitalisering som bäst är gränsöverskridande, och kopplar ihop saker som tidigare levde helt skilda liv.