Mitä teemme?

Empatian ja myötätunnon laajenevat kehät varhaiskasvatuksessa -hanke on Helsingin yliopistossa käynnissä oleva Opetushallituksen rahoittama hanke, jossa tutkimme millaiset rakenteet, toimintamallit ja käytännöt vahvistavat empatiaa ja myötätuntoa päiväkotien moninaisessa ympäristössä. Tämän lisäksi tarkastelemme miten nämä käytännöt toimivat osana varhaiskasvatuksen arkea olennaisena osana päiväkotien toimintakulttuuria ja tunneilmapiiriä. Kasvatuksen avulla empatiaa ja myötätuntoa opitaan kohdistamaan läheisiä ihmisiä laajempiin yhteisöihin (ml. solidaarisuus tuntemattomia kohtaan, ns. laajenevat kehät).

Hankkeessa olemme erityisesti kiinnostuneita niistä käytännöistä, jotka liittyvät kulttuurisen moninaisuuden kohtaamiseen varhaiskasvatuksessa. Lähtökohtaisesti näemme lasten ja aikuisten moninaiset kulttuuriset taustat mahdollisina voimavaroina, jotka rikastuttavat päiväkodin toimintaympäristöä. 

Hankkeemme tarkoituksena on tunnistaa ja tutustua jo käytössä oleviin hyviin käytäntöihin ja toimintakulttuureihin ja oppia niistä. Olemme etsineet kutsumenettelyllä hankkeeseen mukaan päiväkoteja Helsingistä ja Tampereelta, erityisesti kulttuurisesti moninaisilta alueilta. Hankkeessamme nyt mukana olevat päiväkodit ovatkin aktiivisesti kehittäneet käytäntöjä tai toimintamalleja empatian ja myötätunnon vahvistamiseen, sekä moninaisuuden kohtaamiseen. 

Tähän mennessä olemme haastatelleet Tampereen päivähoidon palvelupäälliköitä ja Helsingin varhaiskasvatusalueen päälliköitä, päiväkotien henkilökuntaa, päiväkotien johtajia ja ryhmässä työskenteleviä opettajia ja lastenhoitajia, sekä käyneet havainnoimassa päiväkotien toimintaa. Tutkimme samanaikaisesti sekä myötätuntoa tukevia arkisia tilanteita että rakenteellisia tekijöitä, jotka vahvistavat myötätuntoista toimintakulttuuria, esimerkiksi johtamiskäytäntöjä. Syksyllä jatkamme aineistonkeruuta mm. intensiivihavainnointijaksoilla valituissa päiväkodeissa.

Tutkimus tuottaa ymmärrystä päiväkodin toimintakulttuurin piirteistä, käytännöistä, sekä tunneilmapiiristä, jotka vahvistavat lasten ja henkilökunnan sosioemotionaalisia taitoja ja kykyä kohdata moninaisuutta. Tutkimuksemme tulokset kiteytämme pedagogiseksi malliksi, jonka avulla päiväkodit voivat arvioida ja kehittää myötätuntokulttuureja omissa työyhteisöissään. Keväällä 2020 tarjoamme päiväkodeille koulutustilaisuuksia myötätuntokulttuurien kehittämistä tukemaan.