Kirjallisuus

Kanov, J. M., Maitlis, S.,Worline, M. C., Dutton, J. E., Frost P. J. & Lilius, J. M. (2004).”Compassion in organizational life”. American Behavioral Scientist, 47:6, 808–827.

Kurenlahti, E. (2019). ”Ei me saada tappaa mitään!” : Emansipatorinen myötätunto ja moraalin transformaatio luontokouluretkellä. Pro-gradu tutkielma. Helsingin yliopisto.

Lilius, J. (2008). The contours and consequences of compassion at work. Journal of Organizational Behavior, 29(2),193-218. Lilius J., Worline, M., Dutton, J., Kanov, J. & Maitlis, S. (2011). Understanding compassion apability. Human Relations, 64(7),873-899.

Lipponen, L. (2017). Constituting Cultures of Compassion in Early Childhood Educational Settings. In S. Garvis (Ed.) Nordic Children and Families. London: Routledge.

Nurhonen, L. (2017). Kertomuksia 3-5-vuotiaiden myötätuntoteoista. Pro-gradu tutkielma. Tampereen yliopisto.

Pessi, A. B., Martela, F. & Paakkanen, M. (toim.) (2017). Myötätunnon mullistava voima. Juva: PS-Kustannus.

Rainio, Kurenlahti, Nurhonen, Pursi, Hilppö, & Lipponen. (2020). ”Kohti elävää myötätuntokulttuuria”: Päiväkotien myötätuntokäytännöt liikkeessä. Varhaiskasvatuksen Tiedelehti — JECER 9(2), 329–348. 

Rajala, A., Lipponen, L., Pursi, A. & Abdulhamed, R. (2017). Miten myötätuntokulttuureja luodaan päiväkodeissa? Teoksessa Pessi, A. B., Martela, F. & Paakkanen, M. (toim.) Myötätunnon mullistava voima (s. 166-182). Jyväskylä: PS-kustannus. 

Rajala, A., Kontiola, H., Hilppö, J., & Lipponen, L. (2019). Lohdutustilanteet ja myötätuntokulttuuri alle kolmivuotiaiden päiväkotiryhmässä. Kasvatus, 50(4), 314-326.

Taggart, G. (2016). Compassionate pedagogy: The ethics of care in early childhood professionalism. European Childhood Education Research Journal, 24(2), 173-185.