Konsultti Krista Linnoinen

Krista valmistui biomatematiikan linjalta vuoden 2013 lopussa sivuaineinaan tietojenkäsittelytiede sekä Euroopan alue- ja kulttuuritutkimus. Nykyään hän työskentelee konsulttina Avarea Oy:ssa.

Aktiivisella työnhaulla koulutusta vastaaviin tehtäviin

Linnoinen_Krista

Krista etsi töitä aktiivisesti noin puolentoista kuukauden ajan ennen nykyisen työn löytymistä. ”Koska en tiennyt tarkalleen, mitä haluaisin tehdä, lähetin hakemuksia erityyppisiin tehtäviin, joihin koin soveltuvani”, Krista muistelee työnhakuaan. ”Vaikeinta oli löytää sopivia ilmoituksia. Yhdestä työstä kieltäydyin ja muutama haastattelu oli jo sovittu, kun nykyinen tärppäsi.” Kristan mukaan työnantaja tuntui arvostavan tietojenkäsittelytieteen sivuaineopintoja. Sen sijaan arvosanoista ei haastattelussa keskusteltu. Kandin ja gradun arvosanat Krista kuitenkin mainitsi CV:ssään.

Krista arvelee, että työnsaannin kannalta erikoistumislinjan merkitys oli hyvin vähäinen. Gradun merkitys oli suurempi, sillä se sisälsi erään tilastollisen mallin. Työssä tarvittavien tietojen ja taitojen kannalta erikoistumislinjasta on kuitenkin ollut hyötyä: ”Nyt olen saanut työtehtävän, johon tarvitsen suoranaisesti biomatematiikan oppeja.”

Oman työpaikkansa Krista löysi mol.fi-sivuston kautta. Hän kannustaa työnhakijoita vierailemaan yritysten kotisivuilla, sillä varsinkin vastavalmistuneille tarkoitettuja koulutusohjelmia mainostetaan vain siellä. Oma aktiivisuus on tärkeää: ”Personoi hakudokumentit jokaiseen työpaikkailmoitukseen. Lähetä avoimia hakemuksia, jos tiedät, mitä haluat tehdä ja missä firmassa.” Lisäksi Krista kehottaa selvittämään, onko työnhakijalla oikeutta palkkatukeen, työkokeiluun tai muihin työvoimatoimiston tarjoamiin palveluihin. Niistä kannattaa mainita hakemuksessa.

Opinnoista hyvä perusta työelämään

Krista tarvitsee työssään tilastollista ymmärrystä mallien ja analyysien tekoon. Hänen mukaansa matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kurssit ovat luoneet hyvän perustan, jonka pohjalta pystyy helpommin sisäistämään uusia asioita. Tietojenkäsittelytieteen opinnoista on ollut käytännön hyötyä, sillä Krista käyttää työssään esimerkiksi SQL-kieltä.

Toisille matematiikan pääaineopiskelijoille Krista suosittelee sivuaineiksi tietojenkäsittelytiedettä ja tilastotiedettä. Hän toivoo, että olisi itse käynyt enemmän data-analyysi-kursseja ja opetellut käyttämään tilastollisia ohjelmia kuten R, SPSS ja SAS.

Opiskeluaikanaan Krista työskenteli kesäisin esimerkiksi toimisto- ja raportointiassistenttina, pankissa sekä erilaisissa opetus- ja kehitystehtävissä. Erilaisiin toimialoihin tutustuminen on hänen mielestään ollut hyödyllistä, samoin töiden myötä karttuneet taidot Excelin käytössä.

Data-analyysiä, tilastollisia malleja ja ennusteita

Krista kertoo työpäiviensä olevan vaihtelevia: ”Saatan esimerkiksi olla mukana ylläpitoprojektissa, jossa etsin ja korjaan virheitä, tai saatan toimia analyytikkona, jolloin työskentelen datan kanssa, teen analyysejä sekä suunnittelen ja toteutan raportteja.” Työpäivien sisältö riippuu esimerkiksi siitä, tekeekö Krista asiakastyötä, sekä siitä, millainen asiakas on kysymyksessä. Ylitöitä Krista ei ole joutunut tekemään. Ylityöt olisivat kuitenkin mahdollisia, mikäli asiakasprojekti sitä vaatisi.

Matematiikka ja tilastotiede näyttäytyvät Kristan työssä data-analyysinä, tilastollisina malleina ja ennusteina. Niiden lisäksi Krista tarvitsee työssään ohjelmointitaitoja sekä kykyä sisäistää uusia asioita nopeasti. Työyhteisöön kuuluu diplomi-insinöörejä, datanomeja, muutama tilastotieteilijä ja liiketoiminnan asiantuntijoita.

Työtehtävät alkoivat Kristan mukaan sujua muutaman kuukauden harjoittelun jälkeen. Aluksi hänen piti opetella muun muassa SAS-ympäristön käyttö sekä uusi ohjelmointikieli. Oppiminen ei kuitenkaan loppunut siihen: ”Uusia opeteltavia asioita tulee melkein päivittäin.”

Heikki Koivupalo, EKP

Heikki valmistui matemaattisen logiikan linjalta kesällä 2013 sivuaineinaan teoreettinen filosofia ja kasvatustiede. Nykyään hän työskentelee Euroopan keskuspankissa ”jokapaikanhöylänä”.

Heikki

Puolen vuoden työnhakuprosessi

Työpaikka löytyi netin kautta puoli vuotta valmistumisen jälkeen, ja vaikka työn löytäminen oli Heikin mukaan vaikeaa, hän ei kuitenkaan joutunut käymään useissa haastatteluissa. Työnsaannissa arvosanoilla oli merkitystä, suoritetuilla kursseilla ei niinkään.

Muita työpaikan etsijöitä Heikki neuvoo tallentamaan kaikki työhakemuksia varten kirjoitetut tekstit yhteen tiedostoon, josta niitä voi näppärästi kopioida eteenpäin. Tämä helpottaa ja nopeuttaa työnhakuprosessia.

Opinnoista rohkeutta omien johtopäätösten tekemiseen

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella tiukkaa asiaa sisältäneet kurssit ovat auttaneet Heikkiä saamaan itsevarmuutta ja kannustaneet tekemään omia johtopäätöksiä. Työssään hän tarvitsee oma-aloitteisuutta, arviointikykyä, sujuvaa englannin kieltä, tarkkaa ja sujuvaa kommunikaatiota sekä ennustemalleihin liittyvää matematiikkaa ja tilastotiedettä.

Opiskeluaikanaan Heikki ehti työskennellä hitsaajana, opettajana ja taksikuskina. Nykyisen työn tai työnsaannin kannalta näistä töistä ei kuitenkaan ollut hänen mielestään hyötyä, koska ne eivät liittyneet hänen nykyisessä työssään vaadittuun osaamiseen.

Ongelmien ratkomista ja kommunikointia

Heikin tavallinen työpäivä sisältää ongelmien ratkomista sekä sähköpostien lukemista ja lähettämistä. Joskus päivät venyvät pitkiksi. Työkavereihin kuuluu tilastotieteilijöitä, ekonomisteja, kääntäjiä ja pari matemaatikkoakin. Heikki kertoo, että ensimmäisen puolen vuoden jälkeen työtehtävät Euroopan keskuspankissa alkoivat sujua hyvin. Aluksi piti opetella olemaan kohtelias.

Laskenta-asiantuntija Teemu Lyly

Teemu valmistui matematiikan aineenopettajaksi keväällä 2012 sivuaineinaan kemia ja kasvatustiede. Nykyään hän työskentelee OP Ryhmässä vakavaraisuuslaskennan laskenta-asiantuntijana.

Visioimalla mielenkiintoiseen työpaikkaan

TeemuLylyAlkuperainenKokoTyöpaikan löytymisestä Teemu kertoo seuraavaa: ”Soitin kahteen yritykseen ja sanoin, että haluaisin tulla niihin tekemään B2B-myyntiä. Ajattelin, että vaikka avointa paikkaa ei ollutkaan, kannattaisi kuitenkin yrittää. Yrityksistä yksi lupasi palata asiaan ja toinen kutsui haastatteluun. Tämä tie päättyi kuitenkin umpikujaan, joten menin nettiin. Työpaikkailmoituksista löytyi monia mielenkiintoisia vaihtoehtoja. Minulla kävi hyvä tuuri, ja tulin valituksi ensimmäiseen työpaikkaan, johon laitoin hakemuksen.” Hakemuksen jättämisestä töiden alkuun kului noin kaksi kuukautta. Teemun nykyisellä työnantajalla oli positiivisia kokemuksia eräästä aiemmin rekrytoidusta matematiikan opettajasta, millä saattoi olla merkitystä työnsaannissa. Arvosanoista tai kurssivalinnoista ei haastattelussa keskusteltu.

Muita työpaikan etsijöitä Teemu neuvoo seuraavasti: ”Kannattaa visioida itsensä työpaikkaan ennen hakemuksen tekemistä. Visiointi auttaa hahmottamaan, mitä työ voisi olla. Näin työpaikka ja työtehtävät tulevat tutuiksi jo hakemusvaiheessa. Haastattelussa olisi mielestäni hyvä saada sanotuksi, että paikka kiinnostaa. Jos ei tule valituksi, niin reippaasti vain uutta mielenkiintoista työpaikkailmoitusta etsimään.”

Opinnoista hyvä pohja oma-aloitteiseen työskentelyyn

Teemu kertoo saaneensa matematiikan ja tilastotieteen laitokselta hyvän pohjan oma-aloitteiseen ja ajattelukyvyt haastavaan työskentelyyn. Työssään satojen pankkien muodostaman yhteenliittymän vakavaraisuuslaskennan asiantuntijana hän tarvitsee ryhmätyötaitoja ja kykyä hahmottaa sekä suuria kokonaisuuksia että pieniä laskentateknisiä yksityiskohtia. Laskenta perustuu Euroalueen pankkeja koskevaan sääntelyyn, joten myös englannin kieltä tarvitaan. Aineenopettajakoulutuksesta on ollut Teemulle hyötyä erityisesti asioiden esittämisessä ja toisten perehdyttämisessä työtehtäviin.

Opiskeluaikanaan Teemu työskenteli SATS ELIXIA -kuntokeskusketjussa osa-aikaisena asiakaspalvelijana ja myyjänä. Tämän ohella hän toimi kahtena vuonna ohjaajatuutorina. Viimeiset kaksi opiskeluvuotta Teemu työskenteli osastosihteerinä laitoksemme kansliassa.

Tarkkuutta ja tilastotieteeseen perustuvia malleja

Työssään tarvitsemaansa matematiikkaa ja tilastotiedettä Teemu kuvailee näin: ”Työssäni käytettävät mallit ja laskentakaavat perustuvat tilastotieteeseen. Vakavaraisuuslaskennan asiantuntijan työssä tulkitaan vakavaraisuutta koskevaa sääntelyä ja sovelletaan niitä sääntelystä löytyviä laskukaavoja ja käsittelysääntöjä, jotka vastaavat pankkien harjoittamaa liiketoimintaa. Toisinaan uusia liiketoimintamalleja varten tietoteknisiä järjestelmiä on kehitettävä, ja tällöin tulosten oikeellisuuden tarkistamiseksi kaavoja saatetaan laskea myös Excelillä. Tämä vaatii tarkkuutta sulkulausekkeiden, neliöjuurien, eksponenttien ja jakaumien sijoittelun kanssa. Tulosten tulkitsemiseksi laskentaan vaikuttavista parametreista lasketaan myös erilaisia painotettuja keskiarvoja, ja muutoksia painotetaan edelleen erilaisilla herkkyyksillä, joten luovasta kertolaskutaidosta on hyötyä.”

Jatkuvaa kehittymistä monialaisessa työyhteisössä

Teemun tavallinen työpäivä alkaa avokonttorissa yhdeksältä ja loppuu viideltä. Työajat ovat joustavat: ”Voin tehdä pitkää tai lyhyttä päivää kotona tai työpaikalla, kunhan tuntimäärät pysyvät keskimäärin tietyssä haarukassa. En joudu tekemään ylitöitä, mutta olen saanut tehdä ylitöitä joinakin iltoina ja viikonloppuina, kun sille on ollut tarvetta.” Työyhteisöön kuuluu kirjanpitäjiä, suunnittelijoita, koodaajia, tietojärjestelmäarkkitehteja, laskenta-asiantuntijoita, matemaatikkoja, analyytikkoja, controllereita ja johtajia. Melkein kaikilla on maisterin tai insinöörin tutkinto kaupalliselta, matemaattiselta tai tekniseltä alalta.

Työssä kehittyminen on Teemun mukaan jatkuvaa: ”Pääsin kiinni kuukausirutiineihin melko nopeasti, mutta pankkialan termien, liiketoimintojen, kirjanpidon peruskäsitteiden, tietojärjestelmäarkkitehtuurin ja vakavaraisuuslaskentaa koskeva sääntelyn ja sen toteutuksen muodostama kokonaisuus alkoi hahmottua vasta useiden kuukausien jälkeen. Sääntely ja liiketoiminta muuttuvat koko ajan, joten uutta opittavaa on jatkuvasti.”