Ansök om att bli adept!

Ett nytt mentorskapsprogram för perioden 2018–2019 börjar i november 2018. Ansökningen till programmet är öppen for studenter till den 14.10.2018.

Det finns 36 mentorer (två på svenska) som agerar i olika sektorer i samhället. Mentoreringen förs på svenska i två grupper. Kolla in sökanvisningar och akt snabbt, eftersom grupper fylls i ordning för registrering!

Vi söker mentorer till programmet 2018-19

Helsingfors universitets gruppmentorskapsprogram börjar åter i november 2018. Nu söker vi igen entusiastiska mentorer. Målet i mentorskapet är att stöda studeranden att bättre hantera sin arbetskarriär och yrkesinriktning samt andliga tillväxt. De flesta studenterna som deltar i programmet är i slutet av sina studier och kommer från olika branschen. Gruppstorleken är mellan 2-4 aktorer.

Anmäl ditt intresse att bli mentor så snart som möjligt med elomake.

Erfarenheterna från de tidigare programmen har varit ytterst uppmuntrande. Stödet till studeranden är mycket värdefullt, men också mentorerna som har deltagit i programmet har upplevt att de har fått mycket. Läs mera om mentorernas erfarenheter nedan.

Gruppmentorskapsprogrammet som börjar i november 2018 inleds med ett gemensamt öppningsmöte till både aktorer och mentorer den 20.11.2018 klockan 17-19. Mentorskapet avslutar också med ett gemensamt sammanträffande i Maj 2019.

Mera information: Marja Peltomäki: marja.peltomaki(at)helsinki.fi.

”This is just the start!” – tack till dem som deltog i gruppmentorskapsprogrammet 2017–2018!

Maj förde traditionsenligt med sig avslutningen för gruppmentorskapsprogrammet som körde igång i höstas. De cirka trettio grupper som hade deltagit i programmet samlades torsdag kväll i Tankehörnan för att dela med sig av sina upplevelser, såväl tillsammans som aktörerna och mentorerna separat. Deltagarna fick ge varandra respons och dessutom diskutera sina nästa steg efter programmet.

Studenterna fick många positiva erfarenheter

Programmets studentmedlemmar, aktörerna, berättade att de hade upplevt mentorskapet som mycket positivt.

 • Jag lärde känna fantastiska nya kollegor och blev säkrare på mina val.
 • Efter mentorskapet känner jag mig säkrare på mitt eget kunnande och min egen expertis.

Stärkt självförtroende och framtidstro har varit det viktiga med programmet för många.

 • Mentorskapet visade mig att också de mest professionella experterna måste börja någonstans och att utexaminering inte betyder att man är helt och hållet färdig. Och att det är helt ok!
 • Jag lärde mig lita på min intuition och fick mod att tro på min egen expertis och på att man modigt kan delta i arbetslivet fastän man är nybörjare.

Också kamratstödet ansågs viktigt.

 • Jag började se hur mitt kunnande placerar sig bland nyutexaminerade inom mitt område och märkte att vi alla funderar på liknande saker gällande karriären.
 • Mentorskapet gav mig möjligheter att dela med mig av mina tankar också om teman jag var osäker på. Jag känner att man får krafter av att dela med sig, när man ser att andra också är osäkra och står inför utmaningar.

I stundenternas kommentarer framfördes även mycket praktiska frågor om saker som att söka arbete eller exempelvis internationella studenters upplevelser av den finländska kulturen.

 • Mentorskapet hjälpte mig att planera mina studier och välja ett magisterprogram. Jag fick mer självförtroende både för att söka praktik- och arbetsplatser och för att studera.
 • Mentorskapet gav mig många nya perspektiv på arbetslivet och att söka arbete, och jag fick inspiration för att hitta min egen väg.

Mentorerna uppmuntrade inför framtiden

Under avslutningen fick mentorerna både dela sina erfarenheter med varandra och ge sina aktörer hälsningar inför framtiden.

 • Helt fantastiska, smarta och kunniga aktörer! Tack för det här året.
 • Nya idéer och iver, jag känner mig inspirerad av er.

Flera av mentorerna deltog i programmet redan för andra gången, vissa till och med med flera års erfarenhet. Teman som lyftes fram i den gemensamma diskussionen var bl.a. gruppdynamik, aktörernas mångfald och gruppernas aktivitet. Gemensamma diskussioner och uppmuntran samt möjlighet att fundera på sin egen potential och på framtiden upplevdes som givande – men samma saker upplevdes även som utmanande.

Erfarenheterna var positiva och aktörerna fick även praktiska tips av mentorerna.

 • Man har lärt sig lita på sina egna styrkor.
 • Ta inte allt det här för allvarligt, gör det ni tycker om och njut av livet!
 • Kom ihåg att be om råd – this is just the start!

Med sikte på nästa period

Planeringen av programmets nästa period börjar igen i god tid, och därför är det viktigt med respons. Det samlas bland annat in respons om den arbetsbok för mentorskap som var i bruk för första gången under denna period. Ansökningstiderna och de praktiska arrangemangen för nästa period preciseras i höst.

Text och bilder: Miika Mertanen

Ansök om att bli aktor!

OBS! Ansökningsfristen för gruppmentorskap har förlängts till den 16 oktober.

Ett nytt mentorskapsprogram för perioden 2017–2018 börjar i november 2017. Ansökningen till programmet är öppen for studenter till den 16.10.2017.

Det finns 34 mentorer (två på svenska) som agerar i olika sektorer i samhället. Mentoreringen förs på svenska i två grupper. Kolla in sökanvisningar och akt snabbt, eftersom grupper fylls i ordning för registrering!

Vi söker mentorer till programmet 2017-18

Helsingfors universitets gruppmentorskapsprogram börjar åter i november 2017. Nu söker vi igen entusiastiska mentorer. Målet i mentorskapet är att stöda studeranden att bättre hantera sin arbetskarriär och yrkesinriktning samt andliga tillväxt. De flesta studenterna som deltar i programmet är i slutet av sina studier och kommer från olika branschen. Gruppstorleken är mellan 2-4 aktorer.

Erfarenheterna från de tidigare programmen har varit ytterst uppmuntrande. Stödet till studeranden är mycket värdefullt, men också mentorerna som har deltagit i programmet har upplevt att de har fått mycket. Läs mera om mentorernas erfarenheter nedan.

Gruppmentorskapsprogrammet som börjar i november 2017 inleds med ett gemensamt öppningsmöte till både aktorer och mentorer den 13.11.2017 klockan 17-19. Mentorskapet avslutar också med ett gemensamt sammanträffande i Maj 2018.

Anmäl ditt intresse att bli mentor med denna blankett senast den 11.8. Anmälan är inte bindande, utan universitetet kommer att kontakta dig närmare. Mera information från Marja Peltomäki marja.peltomaki(at)helsinki.fi.

Men­torns många rol­ler

Motivationen för att vara mentor uppstår framför allt då man inser att vi som utexaminerats från universitetet kan hjälpa studerande att finna sin yrkesidentitet och överföra sitt kunnande till arbetslivet, berättar PM Päivi Vuorinen. Bild: Riitta-Ilona Hurmerinta.

Det är tidig novemberkväll. Regndropparna slår mot Brobergsterrassens kullerstensbelagda gata, men inne i universitetsbyggnaden har man ingen aning om årstidens mörker. Ett glatt sorl fyller Minervatorget och seminarierummen invid. Närmare 160 människor har anlänt till inledningsmötet för den nya gruppmentorskapsperioden. Karriärservicen vid Helsingfors universitet koordinerar gruppmentorskap redan för sjätte gången.

Den första perioden inleddes hösten 2011. Programmet har utvecklats från år till år och i år gavs studeranden vid samtliga fakulteter möjlighet att delta. Samtidigt behövdes fler mentorer än tidigare från olika verksamhetsområden. Lyckligtvis har flera hundra medlemmar i Alumnföreningen anmält att de är intresserade av att fungera som mentorer.

– Utan Alumnföreningen och universitetets alumnaktörer hade vi inte kunnat genomföra detta, säger sakkunnig i karriärhandledning Minna-Rosa Kanniainen från Karriärservicen.

Under denna period deltar 129 adepter och 34 alumner som mentorer. Varje mentor har 2–5 studerande i sin grupp. Grupperna träffas under ett halvt år i sin egen takt och på sitt eget sätt. Alla samlas till en gemensam avslutning i maj 2017.

– Vi prövar nu tvärvetenskaplighet och har blandat folk med olika bakgrund i våra grupper. Det är sällan arbetsplatserna har experter inom enbart samma område, så situationen motsvarar vardagen i arbetslivet.

Tanken bakom gruppmentorskap är inte att en mentor bara delar med sig av sitt substanskunnande. Målet är att diskutera ämnen som allmänt anknyter till arbetslivet, fundera över till exempel hur man identifierar sina styrkor och beskriver sitt kunnande. Dessa teman är gemensamma för alla oavsett studiebakgrund.

– Man utgår inte ifrån att en mentor ska känna till svaren på alla frågor som adepterna ställer. En av mentorns uppgifter är att handleda studerande i informationssökning, påminner Kanniainen.

En mentor måste kunna lyssna

Det är lätt att förstå studerandenas intresse att delta. Gruppmentorskapet är en utmärkt möjlighet att fråga en mentor om tips för sina egna karriärplaner och höra andra adepters tankar.

– Motivationen för att vara mentor uppstår framför allt då man inser att vi som utexaminerats från universitetet kan hjälpa studerande att finna sin yrkesidentitet och överföra sitt kunnande till arbetslivet, berättar PM Päivi Vuorinen.

Hon är mentor för andra gången. Vuorinen har hösten 2016 även deltagit i ett minimentorskapsprogram som ordnats av ämnesföreningen för sociologistuderande. Vuorinen är sakkunnig inom ämnesområdet. Hennes företag ReWork Partners förbereder personer som ska byta karriär och hjälper arbetslösa som söker jobb.

– Även om jag i mitt arbete behandlar samma teman med kunderna vill jag ändå på fritiden dela med mig av mitt kunnande till studerande. Det är inspirerande att se hur adepterna får insikter under våra diskussioner.

Kamratstödet i gruppen kan hjälpa en att se nya alternativ. Kanske får någon mod att fatta ett beslut som kommer att ha stor betydelse för hans eller hennes karriär, fortsätter Vuorinen. Den som ska bli mentor ska enligt Vuorinen inte bli skrämd av att det i den egna gruppen förutom unga studerande kan finnas adepter som redan har gjort en yrkeskarriär och som nu håller på att ta en ny examen.

– Jag var mentor inom gruppmentorskapet för första gången under perioden 2013– 2014. Jag antog då att adepterna skulle vara universitetsstuderande i tjugoårsåldern, men i min grupp fanns även ett par studerande som var äldre än jag och som redan haft en förmansposition. Jag tror att åldersfördelningen gjorde våra diskussioner djupsinnigare.

Mentorns viktigaste uppgift är att lyssna, och få gruppdeltagare att se saker ur olika perspektiv och styra dem till ett gemensamt tankeutbyte. Mentorns sakkunskap kommer fram vid handledningen när man söker efter olika alternativ.

– Om vi konstaterar att en av adepterna nu befinner sig vid punkt X och berättar att han eller hon i sin karriär vill till punkt Y, funderar vi tillsammans med gruppen på vad han eller hon bör göra för att nå målet. Ofta diskuterar man samtidigt adeptens styrkor och intressen och funderar över behovet av påbyggnadsstudier för att vägen ska börja ta form.

Mentorn kan också begrunda sitt egna liv

Adepterna vill höra om sin mentors studier, arbetsplatser och hur denne utvecklat sitt kunnande under karriären. Studenten är även intresserad av hur man bäst kombinerar fritid och familjeliv med ett högt arbetstempo, även om syftet med gruppmentorskapet inte är att bestämmer själv privatlivets gränser också i fråga om diskussionsteman. Utöver att hjälpa studerande erbjuder mentorskapet alumnen möjlighet att stanna upp och fundera över sitt egna liv.

Som mentor får och tvingas du tänka över din egna karriär mycket ingående och på dina val i livet sedan studieåren.

– Ur ett själviskt perspektiv är det därför mycket givande för mentorn, säger Vuorinen. Som mentor kan man, om man så vill, dela med sig av sina erfarenheter med de övriga mentorerna. Denna möjlighet bör man enligt Vuorinen djärvt utnyttja.

Alumnföreningen och Karriärservicen ordnar ett möte i mars för mentorerna. Mentorerna har dessutom en egen LinkedIn-grupp som en ny plattform för nätverkande. Även mentorer från tidigare år uppmuntras delta. Dessutom erbjuder gruppmentorskapets Facebookgrupp alla dem som är intresserade av ämnet att ta kontakt.

Mentorskapet kräver inget gemensamt slutresultat

I samband med att adepterna sökte till programmet fick de utse tre favoriter bland mentorkandidaterna. Gruppindelningarna är upplagda utifrån dessa önskemål.

Det är alltid spännande att se hur gruppdynamiken börjar ta form, säger Kanniainen.

Päivi Vuorinen anser att mångstämmigheten bland gruppdeltagarna är en rikedom.

– Varje deltagare tvingas beakta de övriga gruppdeltagarna. Det kräver samarbetsförmåga. Spelreglerna vi gör upp vid inledningsmötet bidrar till gemensamma tillvägagångssätt.

Eftersom det inte är fråga om individuell sparring kan en enskild adept inte kräva personlig handledning eller uppmärksamhet av sin mentor utanför gruppmötena. Mentorn ansvarar inte heller för adepternas val eller handlingar.

Inom gruppmentorskapet finns inte teamarbetets press att nå ett gemensamt slutresultat. Vid mötena räcker det att diskutera och vi kan ha olika åsikter. För den som funderar på att bli mentor är det viktigt att komma ihåg att en väsentlig del av verksamheten består av det interna kamratstödet mellan adepterna.

Under tidigare år har flera mentorsgrupper gjort företagsbesök. Även Vuorinen tänker göra studiebesök hos några organisationer med sina adepter.

– Jag försöker utnyttja mina LinkedIn-kontakter och söka efter alumner vars arbetsplatser vi kunde besöka. Alumnernas information om sina egna arbetsuppgifter och arbetsgivare är på många sätt nyttig för adepterna. Besöken ger också adepterna tillfälle att bygga upp större kontaktnätverk.

SITRA intresserar sig för universitetets gruppmentorskap

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra anordnade våren 2016 en idéutlysning, där man sökte efter förslag till att stärka arbetslivsfärdigheterna
hos högskolestuderande och främja sysselsättningen bland högutbildade.

– Inom Karriärservicen beslöt vi erbjuda gruppmentorskap som en modell. Det var fint att höra att vi hade blivit valda till några av de bästa ur en grupp på över 90 förslag, säger Minna-Rosa Kanniainen.

De fem som gick vidare i idétävlingen har träffats på Sitras sparrningsevenemang. Målet är att från idéer utveckla verksamhetsmodeller som kan tillämpas i hela Finland.

Helsingfors universitets gruppmentorskapsprogram i är exceptionellt. Ingen motsvarande verksamhet har bedrivits i så stor omfattning någon annanstans i Finland, trots att mentorskap för närvarande är ytterst populärt.

Vanligtvis bedrivs mentorskap som mentor–adept-par. Det speciella med gruppmentorskap är expanderbarheten. Med rimliga resurser är det möjligt att genomföra detta för flera personer samtidigt, konstaterar Kanniainen.

Text och bild: Riitta-Ilona Hurmerinta

Ny mentorskapsgrupp startar – ansök om att bli aktor!

Ett nytt mentorskapsprogram för perioden 2016–2017 börjar i november 2016. Ansökningen till programmet är öppen för studenter till slutet av oktober.

Genom gruppmentorskap har studenterna möjlighet att tillsammans med sin mentor reflektera över t.ex. karriärmöjligheter, arbetssökning och aspekter som anknyter till de egna styrkorna. Fördelen med gruppmentorering är att studenterna får stöd inte enbart av sin mentor utan även av varandra. Under tidigare år har utbytet av åsikter, erfarenheter och olika synsätt upplevts om nyttigt.

Ansökningstiden till programmet är 11.–31.10.2016. Obs! Öppen till 4.11.! Bekanta dig med sökanvisningarna i god tid eftersom ansökningsformuläret innehåller en kort förhandsuppgift.

Program för gruppmentorskap 2016–2017:

 • Det finns 34 mentorer som agerar i olika sektorer i samhället.
 • Programmet startar med ett inledande evenemang den 22.11.2016 kl. 17.00–19.00
 • Mentorskapsgrupperna träffas ungefär en gång i månaden
 • Mentorskapet avslutas med ett gemensamt sammanträffande den 9.5.2017 kl. 17.00–19.00

Bekanta dig med mentorerna 2016–2017 och ansöka till gruppmentorskapet!

Gruppmentorskapsprogrammet är ett samarbete mellan karriärservicen, alumnservicen och Alumnföreningen vid Helsingfors universitet.

Sök till mentor – ny mentorskapsgrupp startar

Mentorskapsgrupp startar igen i november 2016 och mentorer till programmet sökes ny. Stödet från mentorn till studeranden är mycket värdefullt, men också mentorerna som har deltagit programmet har upplevt att de har fått mycket. Mentorerna kan anmäla sig med mellan 1.9.- 30.9. Själva programmet startar den 22.11. med inlednings evenemang och avslutas gemensamt den 9.5.2017.

mentori

 

Mentorskap erbjuds på finska, svenska och engelska. Mentorerna väljs först, av vars önskemål bestäms gruppens språk. Studeranden vet redan när de ansöker, med vilket språk kommunicerar gruppen. Materialet som ingår programmet föreligger på alla tre språk, men de gemensamma tillfällena hölls på finska.

Mentorskapprogram har slutat

Feedback från mentorer och studenranden var potisitivt igen. Läs mera på finska:

Ett nytt program ordnas nästa höst.

Mentorskapsprogram börjar åter

Helsingfors universitets mentorskapsprogram börjar åter i november 2014! Vi söker entusiastiska mentorer och studerande.

Mentorskapsprogrammet vid Helsingfors universitet ordnas redan för fjärde gången. Erfarenheterna från de tidigare programmen har varit ytterst uppmuntrande.

Feedback från en mentor (2014):
”Vår grupp diskuterade mycket. Teman var bl.a. sakkunskap, projektadministration och karriärstig. Diskussionen var givande och avslappnad, jag fick ut mycket av att byta erfarenheter. Jag hoppas att jag lyckades dela med mig av mina erfarenheter och öppna nya perspektiv för dem som skulle handledas.”

Feedback från en studerande (2014):
Gruppen var utmärkt. Först tänkte jag att mentorskap fungerar bäst i par men jag tycks ha haft fel – jag hade femfaldig glädje av gruppen! Man fick höra fler erfarenheter och idéer och fick kamratstöd.

Mentorskapprogram 2013. (Kuva: Eric Carver)
Mentorskapprogram 2013. (Kuva: Eric Carver)

Denna gång ordnas programmet på tre språk, mentorskap erbjuds på finska, svenska och engelska. Till programmet väljs först mentorerna, enligt vilkas önskemål gruppens språk bestäms. Studerandena känner alltså till redan i ansökningsskedet på vilket språk gruppen kommer att kommunicera. Det skriftliga materialet till programmet finns tillgängligt på alla språk, men de för alla grupper gemensamma inlednings- och avslutningsmötena hålls på finska.

Ansökan för mentorer till programmet börjar i augusti och för studeranden i oktober.
På denna gång följande utbildningsprogram deltar: studerande av statsvetenskapliga, beteendevetenskapliga och teologiska fakulteten,  studerande på institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning, institutionen för världens kulturer och institutionen för moderna språk vid humanistiska fakulteten med studerande i miljövetenskap vid bio- och miljövetenskapliga fakulteten (Miljöcampuset i Lahtis).

Alumni

Anmäl ditt intresse att fungera som mentor med denna blankett. Anmälan binder dig inte till någonting, utan vi kommer separat överens med dig om att fungera som mentor.