Opiskelu ja hyvinvointi –tutkimus on taas käynnissä!

Helsingin yliopiston Lääketieteellinen tiedekunta toteuttaa tänäkin keväänä 2019 tiedekunnassamme Opiskelu ja hyvinvointi -tutkimuksen.

Opiskelu ja hyvinvointi -kyselyiden lähetys aloitettiin 8.4.2019 ja rekrytointi jatkuu 8.5.2019 saakka.

Kevään 2018 kyselyn tulokset on käyty läpi kaikkien koulutusohjelmien johtoryhmissä sekä erilaisissa opettajien ja opiskelijoiden aamukahvi- ja muissa tilaisuuksissa. Tulosten perusteella on selvää, että opiskelijoiden hyvinvointia seurataan ja pyritään tunnistamaan erityiset, tiettyihin opintovaiheisiin liittyvät runsasta kuormitusta aiheuttavat tekijät. Tietoa voidaan kerätä myös yliopiston järjestelmistä ja tunnistaa sellaiset opiskelijat, jotka jostain syystä jäävät opinnoissaan muista jälkeen ja voivat hyötyä henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta ja muusta lisätuesta.

Tutkimuksen avulla voimme kehittää keinoja, joilla edistämme tiedekuntamme opiskelijoiden hyvinvointia ja opintoja.

Hyvä lääketieteellisen tiedekunnan opiskelija!

Opiskelu- ja hyvinvointitutkimuksen tiedonkeruu on keväältä 2018 päättynyt!

Opiskelu- ja hyvinvointitutkimus toteutettiin nyt toista kertaa tiedekunnassamme ja ensimmäistä kertaa kaikissa koulutusohjelmissa. Osallistujia oli yli 800 kpl, mikä on hieno saavutus. Lämmin kiitos kaikille osallistuneille!

Tutkimuksen avulla voimme seurata opintokuormitusta ja kehittää opiskelijoidemme hyvinvointia!

Tuloksia hyödynnetään tiedekunnan toimintaa kehitettäessä. Kerromme ja keskustelemme tuloksista tiedekunnan eri foorumeilla, mm. Opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden aamukahvilla syyskuussa 2018 (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin).

Jaksamisen ja hyvinvoinnin yksilöllistä tukea!

Tutkimuksesta ei anneta yksilökohtaista suoraa palautetta. Mikäli sinulla on huoli omasta jaksamisestasi, voit olla yhteydessä
opintopsykologiin
https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/opintopsykologien-palvelut
YTHS:ään
https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/ylioppilaiden-terveydenhoitosaatio-yths

Katso myös:

Helsingin yliopiston Terveys ja hyvinvointi -sivu
https://guide.student.helsinki.fi/fi/terveys-ja-hyvinvointi
Opiskelijan hyvinvointi ja turvaopas
https://flamma.helsinki.fi/fi/opiskelijalle/opiskelijan-hyvinvointi-turvaopas

Yleistä tietoa mielen hyvinvoinnista löytyy myös osoitteesta
www.mielenterveystalo.fi

Tiina Paunio

Opetuksesta vastaava varadekaani, psykiatrian professori

Opiskelu- ja hyvinvointi -tutkimus koko tiedekuntaan keväällä 2018!

Keväällä 2017 toteutetun Opiskelu- ja hyvinvointitutkimuksen tulosten perusteella vahvistui käsitys siitä, että opiskelijoiden kuormitusta eri koulutusohjelmissa tulee systemaattisesti seurata. Tutkittua tietoa tarvitaan, jotta voimme kehittää keinoja liiallisen kuormituksen vähentämiseksi. Viime keväänä tutkimuksen kohdejoukkona olivat 1, 3. ja 5. vuosikurssin HLL- ja LL- koulutusohjelmien opiskelijat sekä 1. vuoden maisterin vaiheen psykologian opiskelijat.

Toteutamme nyt kyselytutkimuksen johon kutsutaan kaikki perustutkinto-opiskelijat. Kutsu lähetetään noin 1600 LL-, HLL-, psykologian, logopedian ja Transmed-koulutusohjelman opiskelijalle kevään 2018 aikana.

Tutkimus tarjoaa yhden väylän parantaa opiskelijoiden opiskelua ja hyvinvointia.

Opiskelu- ja hyvinvointitutkimuksen kuulumisia

Tutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin onnistuneesti kevätlukukaudella 2017. Tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan 329 opiskelijaa LL-, HLL- ja PsK/PsM –koulutusohjelmista; osallistumisprosentti oli 46%. Lämmin kiitos kaikille tutkimukseen osallistuneille!

Tiedekunnan opiskelijoista puolet kuormittuneita

Tutkimuksessa tarkasteltiin opiskelijoiden kuormittuneisuutta, jota mitattiin opiskelijoiden itse kokeman stressin, elämänlaadun ja toimintakyvyn näkökulmista. Alustavien tulosten perusteella tiedekuntamme opiskelijoista lähes puolet olivat melko tai erittäin stressaantuneita. Noin neljännes koki stressiä vain vähän tai ei lainkaan. Eri opiskeluohjelmien opiskelijoiden välillä ei ollut stressin kokemisessa suuria eroja. Tärkeä havainto oli se, että erityisesti unen laatu, univaje opiskeluviikon aikana, taloudelliset vaikeudet ja sosiaalinen eristyminen olivat yhteydessä kaikkiin käytettyihin kuormittumisen mittareihin. Opiskelijan on siis tärkeä pitää huolta riittävästä levosta.

Ongelmia sosiaalisessa tuessa

Opiskelijoiden sosiaaliset suhteet tai niiden puute vaikuttavat opiskelijoiden hyvinvointiin. Opiskeluaika on sosiaalisesti aktiivinen elämänvaihe. Jopa 15 % tiedekuntamme opiskelijoista kuitenkin koki, että ei saanut opintoihin liittyvää riittävää sosiaalista tukea. Tästä syystä on tärkeä miettiä, miten tukea opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja yhdessä oppimista.

Tutkimuksen alustavat tulokset esitettiin AMEE-kokouksessa Helsingissä 2017, ja niitä luonnollisesti hyödynnetään kehitettäessä tiedekuntamme toimintaa. Tähän liittyen LTDK onkin päättänyt toteuttaa kaikkia tiedekunnan opiskelijoita koskevan opiskelu- ja hyvinvointitutkimuksen kevätlukukaudella 2018.

Tutkimuksen tulokset tarjoavat väyliä parantaa opiskelijoiden hyvinvointia. Osa hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä on sellaisia, joita opiskelija voi itse toteuttaa, osa sellaisia, jotka ovat tiedekunnan vastuulla. Yhdessä pystymme tukemaan tulevien terveydenhuollon ammattilaisten hyvinvointia.

Opiskelu ja hyvinvointi –tutkimus on käynnissä!

Olemme kutsuneet tutkimukseen LL- ja HLL-koulutusohjelmien 1, 3. ja 5. vuoden sekä psykologian kandidaatti/maisteriohjelmien 1. vuoden ja maisterivaiheen opiskelijat. Yli 300 opiskelijaa on tähän mennessä vastannut kyselyyn ja jatkamme rekrytointia kesäkuun alkuun. Kerromme tuloksista myöhemmin syksyllä tiedekunnan eri tilaisuuksissa sekä jo elokuun lopussa Helsingissä AMEE2017-konferenssissa.