Opiskelu ja hyvinvointi 2021

Opiskelija, kerro meille, kuinka voit!

Tervetuloa Helsingin yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan ja opiskelijoiden ainejärjestöjen (Lääketieteen kandidaattiseura, Thorax, Hammaslääketieteen kandidaattiseura, Kompleksi, Foni, Impactus) kanssa yhteistyössä toteutettavaan hyvinvointitutkimukseen.

Tutkimuksen kutsutaan tämän nettisivun kautta kaikki lääketieteellisen tiedekunnan (HY) perusopetuksen koulutusohjelmien opiskelijat. Tutkimus toteutetaan maalis-huhtikuussa viikkojen 13-17 (1.4. – 30.4.) aikana.

Sinä, joka saat kutsun – arvostamme suuresti osallistumistasi – ja lämmin kiitos sinulle jo etukäteen!

Tutkimus sisältää sähköisen kyselyn. Sen ensimmäinen osa (”Opiskelijaosa”) on ainejärjestöjen tuottama ja menee sellaisenaan ainejärjestöjen käytettäväksi. Siinä kysytään opintoihin liittyvien kokemuksien lisäksi koulutusohjelma ja vuosikurssi, mutta ei henkilötunnisteita kuten ikää, sukupuolta tai taustakoulutusta.

Toinen osa (”Tiedekunnan osa”) kuuluu lääketieteellisen tiedekunnan Opiskelu ja hyvinvointi -tutkimukseen, jonka tavoitteena on selvittää tiedekunnan opiskelijoiden hyvinvointia, opintomenestystä ja näihin mahdollisesti liittyviä tekijöitä ja kehittää kerätyn tiedon perusteella toimintatapoja tukea opiskelijoita opinnoissaan. Tutkimus on toteutettu aiemmin vuosina 2017-2019. Tämä vuoden 2021 kysely lisää aiempina vuosina kysyttyjen hyvinvointi- ja kuormitusteemojen lisäksi ajankohtaiseen COVID-19:ään liittyviä kysymyksiä.

Löydät oheisesta linkistä tutkimuksen tiedotteen, jossa kuvaamme  tutkimuksen sisällön ja tavoitteet tarkemmin. Tiedotteen lopusta  löydät linkin, jonka kautta voit osallistua itse tutkimukseen.

Tutkimustiedote

Arvostamme suuresti osallistumistasi. Lämmin kiitos sinulle jo etukäteen!

Tiina Paunio, Opetuksesta vastaava varadekaani, HY/LTDK
Erika Kuosa, Merimaija Kasanen ja Jonna Heimonen, LKS
Melinda Karkola ja Nicolina Nyman, Thorax
Kim Klaile ja Alisa Toivanen, HLKS
Alma Suutari ja Jaakko Nokkala, Kompleksi
Kristiina Virkkilä, Foni ry
Emilia Lahtinen, Impactus ry

Neuvoa tai tarkempaa tietoa tutkimuksesta saat tutkimussihteeri Tiina Härköseltä (ltdk-ophyvinvointi@helsinki.fi ; puh. 050 311 6173).


Undersökningen är avslutad 4 maj 2021 kl. 9.15. Ett varmt tack till alla svarande!

Studier och välmående 2021 

Studerande, berätta för oss hur du mår!

Välkommen till Medicinska fakultetetens (Helsingfors universitet) och studenrandens organisatonser (LKS,  Thorax, HKLKS, Kompleksi, Foni, Impactus) forskning på välmående.

Vi kommer att bjuda in alla studenter från Medicinska fakulteten (UH) via denna webbsida. Undersökningen kommer att genomföras under veckorna 13-17 (1.4. – 30.4.).

Vi värdesätter stort ditt deltagande, ett stort tack på förhand!

Studien omfattar en digital undersökning. Den första delen (”Studentdel”) kommer att användas direkt av studentorganisationerna. I den delen ber vi om dina erfarenheter relaterade till dina studier såväl som ditt utbildningsprogram och studieår, men inte några personliga identifieringar (såsom ålder, kön eller bakgrundsutbildning). 

Den andra delen (”Fakultetsdelen”) tillhör fakultetens Studier och välbefinnande – undersökning, vars mål är att utforska faktorer relaterade till välbefinnande, studieprestanda och relaterade faktorer bland studenterna, och att utveckla olika sätt att stödja studenterna under sina studier. Studien har genomförts tidigare under 2017-2019. Undersökningen 2021 kommer att lägga till tidigare frågor om välbefinnande och stressfaktor genom att utforska faktiska frågor relaterade till COVID-19. 

Nedan hittar du en länk till informationssamtycket där innehållet och målen för studien beskrivs mer detaljerat. I slutet av samtycket hittar du en länk genom vilken du kan delta i undersökningen. 

Informationssamtycket

Vi uppskattar verkligen ditt deltagande. Varmt tack i förväg!

Tiina Paunio, Prodekanus / undervisningsärenden, HU/Medicinska fakulteten
Erika Kuosa, Merimaija Kasanen och Jonna Heimonen, LKS
Melinda Karkola och Nicolina Nyman, Thorax
Kim Klaile och Alisa Toivanen, HLKS
Alma Suutari och Jaakko Nokkala, Kompleksi
Kristiina Virkkilä, Foni ry
Emilia Lahtinen, Impactus ry

För råd eller mer detaljerad information om undersökningen, vänligen kontakta forskningssekreteraren Tiina Härkönen (ltdk-ophyvinvointi@helsinki.fi, tfn +358 50 311 6173). 

——————————

The survey is closed on May 4, 2021 at 9.15. A warm thank you to all the respondents!

Studies and Wellbeing 2021

Dear student, please tell us how you are! 

Welcome to participate in the research on students wellbeing organized together by the Faculty of Medicine, University of Helsinki, and the student organizations (LKS, Thorax, HKLKS, Kompleksi, Foni, Impactus).  

We will invite all basic students from the Faculty of Medicine (UH) via this web page. The survey will be accomplished during the weeks 13-17 (1.4. – 30.4.). We would truly appreciate your participation – and many thanks to you in advance! 

The study comprises a digital survey. The first part (“Student part”) will be used directly by the student organizations. In that part, we ask your experiences related to your studies as well as your education program and study year, but not any personal identifications (such as age, gender or background education). 

The second part (”Faculty part”) belongs to the faculty’s Studies and Wellbeing –survey, the goal of which is to explore factors related to wellbeing, study performance and related factors among the students, and to develop different ways to support the students during their studies. The study has   been accomplished earlier during 2017-2019. The survey in 2021 will add to earlier questions on wellbeing and stress factor by exploring actual issues related to COVID-19. 

You will find below a link to the information consent, in which the content and goals of the study are described in more detail. In the end of the consent you will find a link via which you can participate in the survey. 

Information consent

We really appreciate your participation. Warm thanks in advance! 

Tiina Paunio,  Vice Dean for Education, UH, Faculty of Medicine
Erika Kuosa, Merimaija Kasanen and Jonna Heimonen, LKS
Melinda Karkola and Nicolina Nyman, Thorax
Kim Klaile and Alisa Toivanen, HLKS
Alma Suutari and Jaakko Nokkala, Kompleksi
Kristiina Virkkilä, Foni ry
Emilia Lahtinen, Impactus ry

For advice or more detailed information about the study, please contact the research assistant Tiina Härkönen (ltdk-ophyvinvointi@helsinki.fi, tel. +358 50 311 6173).

 

——————————————————————————————–

 

Opiskelu ja hyvinvointi –tutkimus on taas käynnissä!

Helsingin yliopiston Lääketieteellinen tiedekunta toteuttaa tänäkin keväänä 2019 tiedekunnassamme Opiskelu ja hyvinvointi -tutkimuksen.

Opiskelu ja hyvinvointi -kyselyiden lähetys aloitettiin 8.4.2019 ja rekrytointi jatkuu 8.5.2019 saakka.

Kevään 2018 kyselyn tulokset on käyty läpi kaikkien koulutusohjelmien johtoryhmissä sekä erilaisissa opettajien ja opiskelijoiden aamukahvi- ja muissa tilaisuuksissa. Tulosten perusteella on selvää, että opiskelijoiden hyvinvointia seurataan ja pyritään tunnistamaan erityiset, tiettyihin opintovaiheisiin liittyvät runsasta kuormitusta aiheuttavat tekijät. Tietoa voidaan kerätä myös yliopiston järjestelmistä ja tunnistaa sellaiset opiskelijat, jotka jostain syystä jäävät opinnoissaan muista jälkeen ja voivat hyötyä henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta ja muusta lisätuesta.

Tutkimuksen avulla voimme kehittää keinoja, joilla edistämme tiedekuntamme opiskelijoiden hyvinvointia ja opintoja.

Hyvä lääketieteellisen tiedekunnan opiskelija!

Opiskelu- ja hyvinvointitutkimuksen tiedonkeruu on keväältä 2018 päättynyt!

Opiskelu- ja hyvinvointitutkimus toteutettiin nyt toista kertaa tiedekunnassamme ja ensimmäistä kertaa kaikissa koulutusohjelmissa. Osallistujia oli yli 800 kpl, mikä on hieno saavutus. Lämmin kiitos kaikille osallistuneille!

Tutkimuksen avulla voimme seurata opintokuormitusta ja kehittää opiskelijoidemme hyvinvointia!

Tuloksia hyödynnetään tiedekunnan toimintaa kehitettäessä. Kerromme ja keskustelemme tuloksista tiedekunnan eri foorumeilla, mm. Opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden aamukahvilla syyskuussa 2018 (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin).

Jaksamisen ja hyvinvoinnin yksilöllistä tukea!

Tutkimuksesta ei anneta yksilökohtaista suoraa palautetta. Mikäli sinulla on huoli omasta jaksamisestasi, voit olla yhteydessä
opintopsykologiin
https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/opintopsykologien-palvelut
YTHS:ään
https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/ylioppilaiden-terveydenhoitosaatio-yths

Katso myös:

Helsingin yliopiston Terveys ja hyvinvointi -sivu
https://guide.student.helsinki.fi/fi/terveys-ja-hyvinvointi
Opiskelijan hyvinvointi ja turvaopas
https://flamma.helsinki.fi/fi/opiskelijalle/opiskelijan-hyvinvointi-turvaopas

Yleistä tietoa mielen hyvinvoinnista löytyy myös osoitteesta
www.mielenterveystalo.fi

Tiina Paunio

Opetuksesta vastaava varadekaani, psykiatrian professori

Opiskelu- ja hyvinvointi -tutkimus koko tiedekuntaan keväällä 2018!

Keväällä 2017 toteutetun Opiskelu- ja hyvinvointitutkimuksen tulosten perusteella vahvistui käsitys siitä, että opiskelijoiden kuormitusta eri koulutusohjelmissa tulee systemaattisesti seurata. Tutkittua tietoa tarvitaan, jotta voimme kehittää keinoja liiallisen kuormituksen vähentämiseksi. Viime keväänä tutkimuksen kohdejoukkona olivat 1, 3. ja 5. vuosikurssin HLL- ja LL- koulutusohjelmien opiskelijat sekä 1. vuoden maisterin vaiheen psykologian opiskelijat.

Toteutamme nyt kyselytutkimuksen johon kutsutaan kaikki perustutkinto-opiskelijat. Kutsu lähetetään noin 1600 LL-, HLL-, psykologian, logopedian ja Transmed-koulutusohjelman opiskelijalle kevään 2018 aikana.

Tutkimus tarjoaa yhden väylän parantaa opiskelijoiden opiskelua ja hyvinvointia.

Opiskelu- ja hyvinvointitutkimuksen kuulumisia

Tutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin onnistuneesti kevätlukukaudella 2017. Tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan 329 opiskelijaa LL-, HLL- ja PsK/PsM –koulutusohjelmista; osallistumisprosentti oli 46%. Lämmin kiitos kaikille tutkimukseen osallistuneille!

Tiedekunnan opiskelijoista puolet kuormittuneita

Tutkimuksessa tarkasteltiin opiskelijoiden kuormittuneisuutta, jota mitattiin opiskelijoiden itse kokeman stressin, elämänlaadun ja toimintakyvyn näkökulmista. Alustavien tulosten perusteella tiedekuntamme opiskelijoista lähes puolet olivat melko tai erittäin stressaantuneita. Noin neljännes koki stressiä vain vähän tai ei lainkaan. Eri opiskeluohjelmien opiskelijoiden välillä ei ollut stressin kokemisessa suuria eroja. Tärkeä havainto oli se, että erityisesti unen laatu, univaje opiskeluviikon aikana, taloudelliset vaikeudet ja sosiaalinen eristyminen olivat yhteydessä kaikkiin käytettyihin kuormittumisen mittareihin. Opiskelijan on siis tärkeä pitää huolta riittävästä levosta.

Ongelmia sosiaalisessa tuessa

Opiskelijoiden sosiaaliset suhteet tai niiden puute vaikuttavat opiskelijoiden hyvinvointiin. Opiskeluaika on sosiaalisesti aktiivinen elämänvaihe. Jopa 15 % tiedekuntamme opiskelijoista kuitenkin koki, että ei saanut opintoihin liittyvää riittävää sosiaalista tukea. Tästä syystä on tärkeä miettiä, miten tukea opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja yhdessä oppimista.

Tutkimuksen alustavat tulokset esitettiin AMEE-kokouksessa Helsingissä 2017, ja niitä luonnollisesti hyödynnetään kehitettäessä tiedekuntamme toimintaa. Tähän liittyen LTDK onkin päättänyt toteuttaa kaikkia tiedekunnan opiskelijoita koskevan opiskelu- ja hyvinvointitutkimuksen kevätlukukaudella 2018.

Tutkimuksen tulokset tarjoavat väyliä parantaa opiskelijoiden hyvinvointia. Osa hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä on sellaisia, joita opiskelija voi itse toteuttaa, osa sellaisia, jotka ovat tiedekunnan vastuulla. Yhdessä pystymme tukemaan tulevien terveydenhuollon ammattilaisten hyvinvointia.