Säännöt

Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian opiskelijayhdistyksen säännöt

1.Yhdistyksen nimi on STATUS ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi, mutta jokaisella on oikeus esittää asiansa myös ruotsin ja englannin kielillä.

3.Yhdistyksen tarkoituksena on pitää yhteyttä Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian opiskelijoiden kesken, vahvistaa yhteyksiä laajempiin sosiaalipsykologian sekä psykologian opiskelija- ja tieteenharjoittajapiireihin sekä valvoa sosiaalipsykologian opiskelijoiden etuja Helsingin yliopistossa, alan ainejärjestöissä, harjoittelupaikoissa ja niissä asioissa, jotka koskevat jatko-opiskelun yhteydessä tieteellistä tutkimustoimintaa ja apurahoja.

4.Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia, ekskursioita sekä opintoneuvontaa ja –yhteistyötä.

5.Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus kantaa jäsenmaksuja sekä ottaa vastaan lahjoituksia. Jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous.

6.Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla sosiaalipsykologiaa opiskelevat tai sosiaalipsykologiasta kiinnostuneet Helsingin yliopiston opiskelijat, jotka ovat kirjallisesti ilmoittaneet hallitukselle halukkuutensa Statuksen jäsenyyteen. Halutessaan jäsen voi erota jäsenyydestään ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi, jolloin ero astuu voimaan välittömästi. Muissa jäsenhakemuksissa hallitus päättää jäsenyydestä.

7.Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen kannattajajäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön tai yksityisen henkilön, joka sitoutuu maksamaan yhdistykselle vuosikokouksen vahvistaman kertakaikkisen tai vuosittaisen jäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.

8.Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen toimintaansa merkittävästi edistäneen henkilön tai sosiaalipsykologian alalla kunnostautuneen tieteenharjoittajan. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta eikä äänioikeutta.

9.Yhdistyksen varsinainen jäsen on velvollinen eroamaan, kun hän päättää opintonsa Helsingin yliopistossa. Samalla hän menettää oikeutensa olla yhdistyksen hallituksen jäsen.

10.Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää vuosikokous. Varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi: vuosikokous ja vaalikokous. Vuosikokous pidetään kevätlukukaudella viimeistään helmikuun loppuun mennessä ja vaalikokous syyslukukaudella ennen ko. lukukauden päättymistä. Yhdistyksen kutsuu kokoon yhdistyksen hallitus ilmoittamalla siitä vähintään seitsemän päivää aikaisemmin yhdistyksen ilmoitustaululla.

11.Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja 2. valitaan kokouksen sihteeri 3. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa 4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa 5. todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 6. esitetään toimintakertomus sekä tilit ja tilintarkastajien lausunto 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 8. käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma 9. käsitellään varsinaisten ja kannattajajäsenien jäsenmaksun suuruus 10. vahvistetaan tulo- ja menoarvio 11. käsitellään muut esille tulevat asiat

12.Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja 2. valitaan kokouksen sihteeri 3. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa 4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa 5. todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 6. valitaan yhdistyksen varsinaisista jäsenistä hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3-8 muuta hallituksen jäsentä. 7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt. 8. Mikäli puheenjohtaja- tai varapuheenjohtajavaalissa yksikään ehdokkaista ei saa yli puolia annetuista äänistä, pidetään uusi äänestys kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä.

13.Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii ja yhdistystä edustaa hallitus, joka valitsee keskuudestaan tarpeelliset virkailijat. Hallituksen tehtävänä on: 1. johtaa yhdistyksen toimintaa vuosikokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti sääntöjen neljännessä pykälässä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi 2. huolehtia yhdistyksen varainhoidosta 3. valmistella yhdistyksen kokouksessa esille tulevat asiat

14.Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä. Talousasioissa älköön tehtäkö päätöstä taloudenhoitajaa kuulematta.

15.Yhdistyksen tilikausi kestää tammikuun alusta joulukuun loppuun. Tilit on jätettävä tilintarkastajille kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

16.Yhdistyksen nimen saa kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä hallituksen erikseen nimeämä henkilö kukin erikseen.

17.Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kahden hallituksen jäsenen sitä vaatiessa.

18.Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä puheenjohtajalta määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää.

19.Sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen kokouksessa vain, jos siitä on kokouskutsussa mainittu. Päätös on tehtävä vähintään 2/3 äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

20.Yhdistyksen purkamisesta päätetään vähintään kuukauden väliajoin pidettävissä kahdessa kokouksessa samalla tavoin kuin sääntöjen muuttamisesta on säädetty.

21.Yhdistyksen purkautuessa ratkaistaan sen viimeisessä kokouksessa, miten yhdistyksen varat on käytettävä sosiaalipsykologian opiskelijoiden harrastusten, opiskelun ja tutkimuksen edistämiseksi.

22.Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.