B3

Troika – vaivatonta vertaisoppimista      

Esitys (.pdf)

      

Petro Poutanen, Olli Parviainen, Salla Laaksonen ja Timo Tiuraniemi, Helsingin yliopisto

Esittelemme uutta, vertaisoppimiseen (peer-learning) perustuvaa oppimiskonseptia ja siihen liittyvää Troikalearning.org -verkkopalvelua, joka on Helsingin yliopiston ja Filosofian Akatemian tutkijoiden yhdessä kehittämä oppimisen innovaatio. Troikalearning.org edistää omaehtoista ja sujuvaa vertaisoppimista. Troikan perusajatus on saattaa kolme ihmistä yhteen siten, että he muodostavat oppimisen klikin, jossa tarpeet ja tarjonta kohtaavat. Troikan avulla järjestettävät tapahtumat ovat oppimisen sisältöjen suhteen vapaasti muotoiltavissa. Palvelun tarkoituksena on helpottaa oikeita ihmisiä löytämään toisensa, saattaa osaajat ja oppimishaluiset yhteen. Lisäksi verkkopalvelu auttaa ihmisiä organisoimaan oppimistapahtuman ja viestimään siitä muille kiinnostuneille. Yksilön näkökulmasta palvelu toimii myös oman oppimisen ja osaamisen jakamisen työkaluna. Yrityksen tai organisaation näkökulmasta palvelu edistää sisäistä tiedon ja osaamisen vaihtoa, organisaation oppimista ja tietopääoman kartuttamista sekä sisäistä ja ulkoista verkostoitumista.

Metodisesti Troika perustuu ajatukseen epämuodollisesta oppimisesta ja vertaisoppimisesta. Vertaisoppimisen mukaisesti jokaisella on jotakin kiinnostavaa opetettavaa toiselle. Jo sanana vertainen viittaa siihen, että sekä opettaja ja oppilas ovat vastavuoroisessa suhteessa ja roolit saattavat muuttua: kaikki oppivat toisiltaan. Troika mahdollistaa epämuodollisen, virallisista rakenteista riippumattoman oppimisen, jossa oppijoita motivoi ennen kaikkea tiedonjano ja itsensä kehittäminen.

Troika on syntynyt ongelmalähtöisesti, tarpeesta saada Helsingin yliopistoon sellaisia kursseja ja opetusta, jotka vastaisivat muuttuviin opetuksen sisältöihin ja oppimisen tarpeisiin ketterästi. Esimerkkejä tällaisista opetustarpeista ovat uusiin menetelmiin tai digitaalisiin verkkoaineistoihin liittyvät metodiset haasteet. Oppimiskonseptia kehiteltiin aluksi Helsingin yliopiston viestinnän oppiaineen jatko-opiskelijoiden parissa. Myöhemmin mukaan tuli myös Filosofian Akatemia -koulutusyritys, jonka kanssa yhteistyössä konseptia jatkokehitettiin yhdessä verkkopalvelun toteutuksen kanssa. Tämän jälkeen Troika-tapahtumia on järjestetty verkkaiseen tahtiin – palvelun ollessa edelleen kehitysvaiheessa.

Menetelmänä Troika-konseptia ja siihen liittyvää verkkopalvelua tulee arvioida sen pohjalta, kuinka hyödylliseksi palvelun käyttäjät Troikan kokevat. Järjestetyillä troikilla ei ole mitään sisällöllisiä tai määrällisiä oppimistavoitteita: konseptin perusajatuksen mukaisesti tapahtuma on onnistunut, kun kolme ihmistä kohtaa toisensa oppimisen merkeissä. Troika-palvelua tulee lisäksi arvioida siltä pohjalta, kuinka vaivatonta sen käyttö ja oppimistapahtumien järjestäminen on. Troikaa voidaan myös arvioida kytkettynä organisaation tai yhteisön oppimistavoitteisiin; sille voidaan asettaa esimerkiksi organisaation sisäistä tiedon vaihtamista tai verkottumista koskevia, organisaatiokohtaisia tavoitteita.

Uskomme, että Troikan kaltaiset konseptit, jotka tukevat ja mahdollistavat epämuodollista vertaisoppimista organisaatioiden sisällä ja laajemmin yhteiskunnassa, ovat keskeisiä tulevaisuuden oppimisen kannalta. 2000-luvun oppiminen on entistä enemmän rajatonta ja organisaatioista riippumatonta, eivätkä vanhat hierarkiat tiedon suhteen päde enää samalla tavalla. Suuret oppimiseen erikoistuneet organisaatiot, kuten yliopisto, ovat kokonsa ja rakenteittensa vuoksi usein turhan jähmeitä nopeasti muuttuviin oppimistarpeisiin vastaamisessa. Myös oppijat ovat tottuneet odottamaan erilaista, vuorovaikutteista ja tasaveroisempaa oppimista. Parhaat oppimiskokemukset syntyvät, kun oppijoilla on paljon omaehtoista liikkumavaraa, mahdollisuus kysyä itse kysymyksiä, organisoitua itse valittujen aiheiden ympärille ja siten oppia oman luovan etsimisensä kautta. Troika-palvelun avulla on järjestetty kehitysvaiheen aikana oppimistapahtumia, joiden aiheet ovat vaihdelleet suunnittelu- ja ideointipajoista, verkostoanalyysin ja tilastollisten ohjelmien opiskeluun sekä nahkamateriaalien työstämiseen. Vuoden 2013 aikana Troika-palvelua pilotoidaan laajemmin Helsingin yliopistossa. Palvelua on esitelty laajasti myös yliopiston ulkopuolella, ja se on herättänyt kiinnostusta erilaisten oppimisen kanssa työskentelevien tahojen ja vapaaehtoistyölle rakentuvien organisaatioiden parissa.

Troikalearning.org -verkkopalvelu on avoinna ja sitä voi kokeilla vapaasti. Palvelusta voi antaa palautetta Troikan sivuilla.