B1

Mobiilit ja yhteisölliset työtavat  sulautuvassa oppimisen ohjaamisessa       

Raija Lietonen ja Marja Olsonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu   

Esitysaineisto (Youtube-video).

Koulutuksen tavoitteet

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) ammatillisen opettajakorkeakoulun opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Osaamistavoitteet: Opettajaopiskelijalla on taito suunnitella ja kehittää mielekkäitä työelämälähtöisiä oppimisprosesseja ja oppimisympäristöjä yhteisöllisesti. Hän tuntee oman ammattialansa opetussuunnitelmat ja tutkinnon perusteet. Hän ohjaa ja arvioi oppimista siten, että se mahdollistaa oppimistavoitteiden suuntaisen, oppijalähtöisen työskentelyn. Opiskelija kykenee myönteiseen vuorovaikutukseen oppijoiden ja muiden asianosaisten kanssa sekä osaa antaa rakentavaa palautetta. Hän osaa käyttää uutta teknologiaa pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Opiskelija kykenee kehittämään yhdessä muiden kanssa pedagogista toimintaa ja julkistamaan kehittämistyönsä tuloksia mielekkäästi. Opiskelija arvioi realistisesti omaa osaamistaan oppimisen ohjaajana.

Opintojakson kulku: Opiskelijat työskentelevät oppimispiireissä, joiden jäsenet ovat maantieteellisesti etäällä toisistaan. Yhteisöllisessä työprosessissa hyödynnetään uuden teknologian mahdollisuuksia, erityisesti mobiililaitteita. Työskentely on tällä tavoin sujuvaa, käytännöllistä ja helppoa järjestää.

Oppimispiireissä opiskelijat rakentavat opintonsa yhteisen pedagogisen kehittämistyön ympärille. He valikoivat oman osaamisensa mukaisesti yhteisen kehittämisen aiheen tai teeman, jota suunnitellaan, kehitellään ja kokeillaan käytännön opetustyössä.

Opetus ja ohjaus-opintojaksoon sisältyy myös opetuksen ja ohjauksen kehittäminen käytännössä. Kukin opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi mielekkään opetuskokonaisuuden, jossa näkyy oppimispiirin yhteinen pedagoginen kehittämiskohde. Oppimispiirin jäsenillä voi olla toteutuksissaan erilaisia painotuksia.

Oppimispiirit tekevät opintojen lopuksi yhteisen koosteen tehdystä pedagogisesta kehittämistyöstä. Koosteesta julkaistaan raportti, joka voidaan toteuttaa digitaalisesti mobiililaitteilla.

Oppimisen arviointiaineisto, -menetelmät ja -kriteerit :

Arviointiaineisto

 • Suunnitelma opintojakson toteutuksesta
 • Opetuskokonaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin liittyvät dokumentit
 • Reflektiivinen kooste  saaduista palautteista
 • Toisille opiskelijoille annetut palautteet
 • Kehittämistyön julkistamiseen liittyvät dokumentit
 • Opintojakson arviointikriteerien mukainen itsearviointi

Arviointimenetelmät

 • Kouluttaja-arviointi
 • Ohjaavan opettajan palautteet
 • Kollegan palautteet
 • Vertaisarviointi
 • Itsearviointi

Arviointikriteerit (lyhennettyinä)

 • Oppimista koskeva osaaminen: Opiskelija kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan sisällöllisesti sekä menetelmällisesti mielekkäitä oppimisprosesseja.
 • Opetus- ohjaus- ja arviointiosaaminen: Opiskelija ohjaa oppimista siten, että se mahdollistaa oppimistavoitteiden suuntaisen ja oppijakeskeisen työskentelyn. Hän arvioi oppimista kehittävän arvioinnin periaatteiden mukaisesti ja mahdollistaa opiskelijoiden itsearvioinnin.
 • Oppijaosaaminen: Opiskelija ottaa huomioon opetus- ja ohjaustilanteissa oppijoiden erilaiset lähtökohdat sekä oppimisedellytykset ja -tarpeet.
 • Toimintaympäristöosaaminen
 • Uuden teknologian osaaminen: Opiskelija käyttää uutta teknologiaa opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa; Opiskelija käyttää verkkoa vuorovaikutusvälineenä. Opiskelija osallistuu aktiivisesti verkkotyöskentelyyn ja luo toiminnallaan edellytyksiä myönteiselle vuorovaikutukselle. Opiskelija kykenee käyttämään mielekkäällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla verkkoa omassa pedagogisessa toiminnassaan.
 • Työelämä- ja yrittäjyysosaaminen
 • Yhteistyö- ja verkosto-osaaminen: Opiskelija edistää ja kehittää yhteisönsä pedagogista toimintaa yhteistyössä työelämän ja muiden toimijatahojen kanssa.
 • Vuorovaikutusosaaminen
 • Tiedonhallintaosaaminen: Opiskelija löytää ja osaa hyödyntää ajankohtaista tietoa opetuksen ja ohjauksen kehittämisessä.
 • Reflektio-osaaminen

Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

Keskeisiä tuloksia ja johtopäätöksiä

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) ammatillisen opettajankoulutuksen opinnot (60 op) toteutuvat alueryhmissä, joissa oppimispiirit suunnittelevat ja kehittävät opetustaan yhdessä. Oppimispiirien toiminnan haasteina ovat pitkät välimatkat sekä kouluttajien ja opiskelijoitten ajankäyttö. Mobiililaitteet ja yhteisölliset työtavat tuovat opiskelijat yhteiseen työpöytään suunnittelemaan oppimistehtäviä. Heillä on mobiililaitteita käyttäessään pääsylippu monipuolisen tiedon kirjastoihin ja jäseniksi rajattomasti kommunikoivaan yhteisöön. Mobiililaitteella toimitaan yhteisöllisesti verkossa ja tehdään materiaalia helposti sekä nopeasti. Opettajaopiskelijat tekevät materiaalia kuvilla, teksteillä ja liikkuvalla kuvalla. He laativat erilaisia opetusdioja ja -videoita, jotka ovat joko fiktiivisiä tai dokumentaarisia.