Työpaja 3

 Yliopisto-opetuksen kehittäminen tukemaan työelämätaitoja – Työpaja trialogisen oppimisen pedagogiikasta

Tutkijat Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Liisa Ilomäki, Kari Kosonen, Auli Toom

Työpajan wiki

Korkeakouluopetuksen pitäisi tieteenalakohtaisten sisältöjen ja menetelmien oppimisen ohella auttaa opiskelijoita kehittämään nykyaikaisessa työelämässä vaadittavaa osaamista. Tämä tarkoittaa sitä, että jo opintojen kuluessa opiskelijoilla tulisi olla mahdollisuus harjoitella työtapoja, jotka sisältävät nykyaikaisen tietotyön piirteitä, kuten yhteisöllistä työskentelyä, avoimia haastavia tehtäviä, pitkäjänteistä ja tavoitteellista tiedontuottamista, kontakteja eri alojen asiantuntijoihin ja digitaalisen teknologian tarkoituksenmukaista hyödyntämistä. Opettajilla onkin haasteena kehittää pedagogisia käytäntöjä tähän suuntaan.

Yliopisto-opetuksen tutkimus ja kehittämishankkeessa Promoting Working Life Competences in University Education 2012-2013 (https://blogs.helsinki.fi/prowo-project/) on  ns. trialogisen oppimisen lähestymistapaa soveltaen (Paavola & Hakkarainen, 2005) tuettu ylipisto-opettajia kehittämään kurssejaan työelämätaitoja edistävään suuntaan. Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet (ks. Muukkonen & Bauters, 2011; Paavola, 2013) ovat toimineet hyvinä käsitteellisinä välineinä pedagogisten käytäntöjen tarkastelussa ja muuttamisessa.

Työpajassa perehdytään trialogisen oppimisen pedagogisiin periaatteisiin sekä esimerkkikurssien toteutukseen. Lisäksi osanottajat voivat työstää pedagogisia suunnitelmia kehittäen joko aikaisempaa tai uutta kurssitoteutusta ja saavat suunnitelman laatimiseen tukea ohjaajilta. Työpajaa varten Metsätalosta on varattu atk-luokka, mutta osanottajien kannattaa mahdollisuuksien mukaan tuoda mukanaan omia tietokoneita, jolloin pystyy paremmin työstämään omia kehittämissuunnitelmia. Työskentelyalustana käytetään Helsingin Yliopiston Confluence Wikiä.

Lähteet:
Muukkonen, H. & Bauters, M. (2011). Suorittamisesta yhdessä luomiseen ja arviointiin: Tiedonluominen ja sosiaalinen media korkeakoulutuksessa. Teoksessa Aaltonen-Ogbeide, T., Saastamoinen, P., Rainio, H. & Vartiainen, T. (toim.), Silmät auki sosiaaliseen mediaan (ss. 128-146). Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 3/2011. Helsinki: Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta.

Paavola, S. (2012). Trialoginen oppiminen). Teoksessa Ilomäki, L. (toim), Laatua e-oppimateriaaleihin: E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa  (ss. 115-120).. Helsinki: Opetushallitus.

Paavola, S., & Hakkarainen, K. (2005). The Knowledge Creation Metaphor – An Emergent Epistemological Approach to Learning. Science & Education 14, 535-557.