D2

Wiki-ympäristö fysiikan ja kemian kokeellisen työskentelyn dokumentoinnissa, käsitteellistämisessä ja oppimisessa – kokemuksia luokanopettajakouluksen opintojaksolta     

Sini Kontkanen, Teemu Valtonen ja Kari Sormunen, Itä-Suomen yliopisto

Esityksessä keskitytään fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka (4 op) opintojaksoon, jonka työskentely-ympäristönä on sovellettu sosiaalisen median välineitä opiskelijoiden yhteisöllisen työskentelyn tukena. Opintojakso on osa luokanopettajien monialaisia opintoja, jossa käsitellään fysiikan, kemian ja tähtitieteen sisältöjä. Tavoitteena on tarjota tuleville opettajille sisältöosaamisen valmiudet sekä didaktiset valmiudet, valmiudet toimia aihealueen opettajana. Lisäksi kurssin tavoitteena on tarjota opiskelijoille käyttökokemuksia sosiaalisen median hyödyntämisestä osana kemian, fysiikan ja tähtitieteen opetusta ja opiskelua. Jakson aikana opiskelun tukena käytetään jaettua wiki-ympäristöä (Confluence) sekä Youtube-palvelua. Lisäksi opiskelijat hyödyntävät Internetistä löytyviä resursseja tarpeidensa mukaan. Oletuksena on, että opiskelijat pitkäkestoisen opintojakson myötä tutustuvat käytettävien sovellusten toimintaan, wiki-ympäristöjen yleisiin toimintaperiaatteisiin sekä kyseisen wiki-ympäristön yksityiskohtaisiin ominaisuuksiin. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelijat saavat aitoja kokemuksia tieto- ja viestintäteknologian (tvt) hyödyntämisestä opiskelun välineenä pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on, että opiskelijat innostuisivat tvt:n ja sosiaalisen median käytöstä opiskelun ja opetuksen välineenä ja vievät näitä malleja ja käytänteitä mukanaan tulevaan työelämään.

Opintojakso (4op) ajoittui kevätlukukaudelle 2012 ja koostui 20 tunnista luentoja ja 26 tunnista kokeellista työskentelyä, viimeksi mainittu tapahtui 12 viikon aikana kuudessa, n. 22 opiskelijan ryhmässä. Jakson aikana opiskelijat tuottivat pienryhmissä (3-5 opiskelijaa) fysiikan, kemian ja tähtitieteen sisältöjä käsitteleviä oppimateriaalia itselleen ja oman opintoryhmän (n. 22 opiskelijaa) käyttöön. Kokeellinen työskentely oli keskeisessä roolissa, sillä sen ajatellaan tukevan käsitteellistä oppimista, motivoivan opiskeluun ja välittävän luonnontieteellisen toiminnan ja tiedon luonnetta.  Kokeellinen työskentely toteutettiin yhteisöllisen oppimisen periaattein siten, että opiskelijat työskentelivät pienryhmissä laatien käsiteltävään aiheeseen liittyvän kokonaisuuden wikiin. Jokaiselle n. 22 opiskelijan ryhmälle oli oma wiki-ympäristö jossa oli omat alasivut jokaiselle kontaktijaksolle (2*45min) ja edelleen alasivut jokaiselle pienryhmälle. Pienryhmät saivat kullakin harjoituskerralla oman kokeellisen työn tehtäväkseen. Kokeellisen työskentelyn ohjeet olivat valmiina wikissä ns. työpohjana. Opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat kokeellisen työn ja dokumentoivat tapahtumat ryhmänsä wikisivulle. Tutkimuksessa ja dokumentoinnissa he käyttivät eri mittavälineitä sekä kameroita. Kameroilla tuotettiin still-kuvia sekä havainnollistavia videoklippejä, jotka taltioitiin YouTube palveluun ja upotettiin sieltä osaksi wiki-ympäristöä. Pitkän opintokokonaisuuden päätteeksi wikistä löytyi opintoryhmän yhteisesti tuottama laaja materiaalipaketti kemian ja fysiikan sisällöistä sekä kokeellisesta työskentelystä, jota opettajiksi opiskelevat voivat ensin hyödyntää opintojakson väli- ja lopputenttiin opiskeltaessa sekä myöhemmin opetusharjoittelussaan tai tulevassa työssään.  Opintojakson alkupuolella opiskelijoille tarjottiin tukea tvt:n käytössä, sikäli kun tarve vaatii. Confluence wikin perusteiden hallinnan opiskelijat tyypillisesti osasivat itse. Sen sijaan videoiden siirtäminen YouTubeen ja upottaminen wikiin vaati kurssin alussa ohjausta.  Opintojakson arviointi toteutetaan välitentin ja lopputentin avulla. Lisäksi opintojaksoon kuuluu oman blogi-ympäristön ylläpito. Koko kurssin sekä varsinkin käytettyjen tvt-sovellusten toimivuutta arvioitiin kurssin lopussa toteutettavalla verkkokyselyllä. Opintokokonaisuutta on siten tarkoitus edelleen kehittää kerätyn palautteen perusteella.

Opintojaksolta kerättiin palautetta 1-5 asteikollisen kyselylomakkeen avulla sekä opiskelijoiden blogikirjoituksilla. Tarkoituksena on toteuttaa sama kurssi uudelleen keväällä 2013 käyttökokemusten perusteella päivitettynä.    Yleisesti ottaen voidaan todeta, että opiskelijat suhtautuivat sangen positiivisesti wikin ja YouTuben hyödyntämiseen kurssilla sekä ylipäänsä työskentelytapaan.  Vain harvoilla opiskelijoilla oli ennen kurssia kokemusta wikien käytöstä sekä videoiden lataamisesta YouTube-sovellukseen. Kynnys sovellusten käyttöön ottoon oli kuitenkin matala ja tukea ja ohjausta sovellusten käyttöön ei kahden ensimmäisen kontaktijakson jälkeen enää juurikaan tarvittu. Käytetyt tvt-sovellukset sulautuivat siten helposti normaaliksi työskentelyn välineeksi. Loppukyselyssä kartoitettiin mm. tvt-sovellusten vaikutusta yhteisölliseen työskentelyyn, vaikutusta sisällön oppimiseen sekä merkitystä tulevan opettajan työn näkökulmasta. Asteikolla 1-5 (1=erittäin negatiivinen  5=erittäin positiivinen) kaikkien teemojen keskiarvot olivat 3.5 ja 4.5 välillä (mediaani 4). Näitä tuloksia avataan tarkemmin esityksen yhteydessä.  Jatkossa tavoitteena on enemmän rohkaista opettajaksi opiskelevia itse pohtimaan käsiteltävien aiheiden opiskeluun ja opetukseen soveltuvia välineitä. Opiskelijat kuuluvat ns. nettisukupolveen, joten heillä todennäköisesti on monipuolisia näkökulmia eri tvt-sovellusten mahdollisuuksiin ja käyttöön.  Opintojakson tavoitteena oli, ja on myös jatkossa, tarjota opiskelijoille innostavia ja positiivisia kokemuksia tvt:n käytöstä opetuksen ja opiskelun välineenä. Tässä tavoitteessa mielestämme onnistuttiin.