C2

Verkkovuorovaikutus ja oppimistehtävät massakurssilla – case Johdatus sosiaalipsykologiaan

Inga Jasinskaja-Lahti ja Taina Joutsenvirta, Helsingin yliopisto                                  

Tavoitteena on, että Johdatus sosiaalipsykologiaan -kurssin jälkeen opiskelija osaa kuvata sosiaalipsykologian peruskäsitteet, keskeiset ongelmanasettelut ja yleisimmin käytetyt tutkimusmenetelmät. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä tutkimuksesta, joka koskee sosiaalista kognitiota, arvoja, asenteita, vuorovaikutusta, ryhmäprosesseja sekä persoonallisuuden ja identiteetin sosiaalisia kehitysehtoja. Lisäksi opiskelija osaa nimetä sosiaalipsykologian eri lähestymistavat ja kuvailla niiden historiallisia juuria. Pääaineopiskelijoille luentojen lisäksi tarjottavatyöpaja muodostaa kokonaisuuden, jonka avulla rakentuu kehityslinja sosiaalipsykologian historiasta nykytutkimukseen.      

Kurssi kesti yhden periodin (7 viikkoa) ja se pohjautui kaksi kertaa viikossa pidettyihin luentoihin sekä luentojen välissä tehtäviin oppimistehtäviin ja verkkokeskusteluihin.  Kurssin aikana opiskelijat pitivät oppimispäiväkirjaa, tekivät yksilötehtäviä sekä keskustelivat ryhmissä verkossa. Kurssin lopuksi on kahden tunnin verkkotentti. Arvioinnissa otettiin huomioon opiskelijoiden itsearviot omasta oppimisestaan, tentissä onnistuminen sekä lähi- ja etäopiskelun aktiivisuus.                           

Lähiopetuksen ja verkkotyöskentelyn yhdistäminen sopi erityisen hyvin kokemuksellisuuteen perustuvan tutkimusotteen ja eri teoreettisia lähestymistapoja yhdistävän ydinaineksen haltuunottoon. Verkossa tapahtuva opiskelu oli myös luonteva tapa tutustuttaa opiskelijat tietokonevälitteisen vuorovaikutuksen teorioihin ja tutkimukseen sekä harjoitella toisaalta verkkoaineiston analyysia ja toisaalta myös oman verkkovuorovaikutuksen reflektointia. Yksilö- ja ryhmätehtävät taas jäsensivät mielekkäällä tavalla yksilö- vs. ryhmäprosesseja käsittelevät teoriat ja tutkimuksessa käytettävät menetelmät. Kehittämisehdotuksena olisi miettiä edelleen parempia tapoja ryhmäkeskustelun käynnistämiseksi ja ylläpitämiseksi Moodlessa ryhmien ollessa kohtalaisen suuria (noin 10 henkeä).