Henkilöt

Taito- ja taideaineiden ryhmän  tutkimuskohteina ovat mm. taide ja hyvä elämä, musiikkiteknologia ja tietokoneavusteiset oppimisympäristöt , musiikkikasvatuksen ja musiikillisten oppimisympäristöjen vertailu, suomalaisen musiikkikasvatuksen historia, eheyttävien aihekokonaisuuksien arviointi, yhteistyö koulujen ja päiväkotien, taide- ja kulttuurikeskusten ja kotien välillä, taidekasvattajien ammatilliset identiteetit, liikuntakasvatukseen liitetyt merkitykset, liikunnan vaikuttavuus,  teatterin ja draamakasvatuksen rajapinnat sekä elävä teatteri.

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@helsinki.fi.

Ruismäki, Heikki
Professori, FT,MO, PkO
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
+ 358 9 191 29762
http://www.mv.helsinki.fi/home/hruismak/

Tutkimuskohteet: Tutkimuksen ja koulutuksen kehittäminen erityisesti taito- ja taideaineissa. Taito- ja taideaineiden merkitys, arviointi sekä oppimiskokemukset. Avoimet oppimisympäristöt. Musiikkikasvatus ja musiikkiteknologia.

Uusikylä, Kari
Professori (emeritus)
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
+ 358 9 191 29588
http://www.helsinki.fi/lehdet/uh/100e.htm
http://www.helsinki.fi/~jyrhama/RCT/projects.html

Tutkimuskohteet: Erilaisten lahjakkuuksien ja luovuuden kehittyminen.

Autio, Ossi
Dos. KT, teknisen käsityön didaktiikan lehtori
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
+ 358 9 19129767

Tutkimuskohteet: Oppilaiden teknisten valmiuksien kehittyminen peruskoulussa. Luova ongelmanratkaisu teknologiakasvatuksessa.

Hakala, Liisa
Liikunnan didaktiikan yliopistonlehtori
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
+358 9 191 29752

Tutkimuskohteet: Koulun idea koulun intressiryhmien konstruoimana. Koululiikuntaan liitetyt merkitykset. Sosiaalinen konstruktionismi ja relationaalinen oleminen (Kenneth J. Gergen).

Hilmola, Antti
KT, yliopistonlehtori

Tutkimuskohde: Käsityökasvatus

 

Iivonen, Inga-Liisa
Dipl.pianisti,  soiton (piano) lehtori
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
+ 358 9 191 29588

Immonen, Outi
FT, MO,  soiton (piano) lehtori
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
+ 358 9 191 29751

Tutkimuskohde: Mentaaliharjoittelu soitonopiskelussa.

Jaakkola, Hanna-Mari
KM , tekstiilityön yliopisto-opettaja
hanna.m.jaakkola[at]helsinki.fi
+ 358 9 191 29707

Tutkimuskohteet: Fröbeliläisen askartelutradition merkitys nykyaikana, lasten kädentaitojen kehittäminen.

Kairavuori, Seija
Dos. KT, TaM, kuvataiteen didaktiikan yliopistonlehtori, kuvataidekasvatuksen dosentti
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
+ 358 9 191 29742

Tutkimuskohteet: Kuvataidetta opettavan ammatillinen identiteetti. Arviointi kuvataiteessa. Luokanopettaja kuvataidekasvattajana. Oppimisen laatu ja tiedonkäsitys.

Karppinen, Seija
FT, tekstiilityön didaktiikan yliopistonlehtori
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
+358 9 191 29761

Tutkimuskohteet: Varhais- ja kouluiän tekstiilikäsityö.
Käsityötaide – käsityön taiteen perusopetus.
Käsityön ja muotoilun merkitys tekijälle.

Kyhälä, Anna-Liisa
LitM, liikunnan didaktiikan yliopisto-opettaja
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
+ 358 9 191 29754

Tutkimuskohteet: Unelmien päiväkoti.

Oksanen, Anja
FT, soiton (piano) lehtori
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
+ 358 9 19129750

Tutkimuskohteet: Digitaalisia oppimateriaalisovelluksia luokanopettajakoulutuksen pianonsoiton opetuksessa. Vapaan säestyksen oppimisympäristö.

Poutiainen Ari
MuT  yliopistonlehtori
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
  +358-0- 29747

Tutkimuskohteet: jazz-viulu improvisaatio ja sormitusstrategia

Ruokonen, Inkeri
Dos. KT, MuL. AO, yliopistonlehtori
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
+ 358 9 19129745

Tutkimuskohteet: Oppimisympäristöt, lahjakkuus- ja luovuustutkimus. Varhaisiän musiikkikasvatus, empatiakasvatus. Eheyttävä taidekasvatus ja kulttuurinen yhteistyö.
 
Rusanen, Sinikka
TT, TaM, kuvataiteen didaktiikan lehtori
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
+35850 365 1854

Tutkimuskohteet: Taidekasvattajan ammatillinen identiteetti.
Varhaisiän taidekasvatus. Taidekasvatus ja lastenkulttuuri.

Salovalta, Hannu
Teknisen työn opettaja
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
+ 358 9 191 29766

Sintonen, Sara
MuT, musiikin didaktiikan yliopistonlehtori
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
+358 9 191 29716

Tutkimuskohteet: Lasten ja nuorten mediakasvatus.

Toivanen, Tapio
TeT, KM, draamapedagogi, draamakasvatuksen yliopistonlehtori
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
+358 9 191 29758

Tutkimuskohteet: Teatterilähtöisten menetelmien ja nuorten identiteentin kehityksen suhde. Draamakasvatuksen ainedidaktiikka – teatterin ja draaman rajapinta. Elävä teatteri – teatterikasvatushanke Suomen Kansallisteatterin kanssa.

Valtonen, Juha
LitM, AO, liikunnan didaktiikan lehtori
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
+ 358 9 19129756

Tutkimuskohteet: Luokanopettajaksi opiskelevien koetun liikunnan opetustaidon kehittyminen koulutuksen aikana.