Taito- ja taidekasvattajaksi

Tiedostavaksi taito- ja taidekasvattajaksi (Critically Consciuous Arts Educator, CCAE)

Taito- ja taidekasvattajaksi on luokanopettajakoulutuksen, lastentarhanopettajakoulutuksen ja käsityönopettajakoulutuksen yhteistyöprojekti, joka käynnistyi vuonna 2006. Sen tavoitteena on kehittää taito- ja taideaineiden opettajankoulutusta.

Tutkimus jäsentää koulutusten luomaa kontekstia, jossa taito- ja taidekasvattajuutta diskursiivisesti rakennetaan. Projektissa kysytään, miten opettajaksi opiskelevat paikantavat opettajaidentiteettiään suhteessa oppiaineen ominaisiin traditioihin ja ihanteisiin.  Opettajaidentiteetti käsitetään subjektipositiona, joka rakentuu diskursiivisesti moninaisissa kulttuurisissa ja sosiaalisissa käytänteissä.

Projektissa tuotettu tieto lisää metatason tietämystä taito- ja taideaineiden erityispiirteistä, sekä yhteiskunnallista tietoisuutta ja kykyä argumentoida taito- ja taideaineita koskevissa diskursseissa. Lisäksi tietoa hyödynnetään opetussuunnitelmatyössä.
Yhteyshenkilöt: Seija Kairavuori, Sinikka Rusanen.