Väitöskirjat

2014  

Sepp Anu. From music syllabi to teachers’ pedagogical thinking: a comparative study of Estonian and Finnish basic school music education

2012                                                                                                                          

Oksanen Ulla. Merkkejä tietoyhteiskunnan maisemasta vuonna 2015 : Näkökulmia käytäntöperustaisen semiotiikan teoriaan ja metodologiaan sekä lukiolaisten piirrosten tulkintaan

Saros, Leila. Fyysinen aktiivisuus eri elämänvaiheissa: Yhdeksäsluokkalaisten kestävyysliikunan harrastamisen motiivit

2011
Hakala, L.
Monologeista dialogeiksi. Keskustelua koulusta käytävien ohipuhumisten muuttamisesta neuvotteluksi sosiaalisen konstruktionismin hengessä. Research Report 333.  Department of Teacher Education.  Faculty of Behavioural Sciences. University. Helsinki.

2010
Kiilu, K.  
The development of the concept of music education in Estonian kindergartens, 1905-2008: A historical-critical overview. Research Report 314.  Department of Teacher Education.  Faculty of Behavioural Sciences. University. Helsinki.

2009
Partanen, P. 2009. ”Koko talo soi”.  Klemetti-Opisto suomalaisen musiikkikulttuurin kehittäjänä 1953-1968.  ”The House is Full with Music”.  The Klemetti Institute as a Developer of Finnish Music Culture from 1953 to 1968.  Research Report 310.  Department of Applied Sciences of Education.  Faculty of Behavioural Sciences. University. Helsinki.

Komulainen,  K. 2009. IHANTEIDEN IKAROS Markku Lahtelan Se-romaani ja 1960-luvun representaation kriisi. Icarus of Ideals. The Novel Se by Markku Lahtela and the Crisis of Representation in the 1960’s. Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 87. University. Oulu,

2008
Lehtolainen, R. 2008. Keltaista ja Kimaltavaa  – kodin ja koulun yhteistyöstä koulun ja kodin yhteyteen. Yellow and Glittery  – Seeing Home-School Collaboration as an Interconnection between School and Home. Studia Paedagogica 35. Department of Applied Sciences of Education. Faculty of Behavioural Sciences. University. Helsinki.

Mäkirintala, E. 2008. Feeling Better, Performing Better? Holistically-Oriented Top Performance and Well-Being (HOPE): Performance Enhancement and its Perceived Impact on Musicians. Research Report 292. Department of Applied Sciences of Education. Faculty of Behavioural Sciences. University. Helsinki

2007
Immonen, O. 2007.  Muusikon mentaaliharjoittelu. Haastattelututkimus konsertoivan ja opettavan pianistin mentaaliharjoittelussa. Mental Training by Musicians. Interview-based Research on the Mental Training Activities of Performing and Teaching Pianists. Research Report 284. Department of Applied Sciences of Education. Faculty of Behavioural Sciences. University. Helsinki.

Rusanen, S. 2007. Taidekasvattajaksi varhaiskasvatukseen Kuvataiteen opintojen kehittäminen lastentarhanopettajien koulutuksessa. Constructing the Professional Identity of an Art Educator – a  Research Project to Develop Studies in Visual Art in Kindergarten Teachers’ Education. Helsinki: University of Art and Design. Publishing serie A 77.

2006
v. Creutlein, T. 2006. Einojuhani Rautavaaran “Vigilia Pyhän Johannes Kastajan muistolle” ortodoksisen kirkkomusiikin kontekstissa. Einojuhani Rautavaara´s “All-Night Vigil in Memory of St. John the Baptist” in the Contex of Orthodox Church Music in Finland. Publications in Theology N:o 15. University of Joensuu

2005
Karppinen, S. 2005. “Mitä taide tekee käsityöstä?” Käsityötaiteen perusopetuksen käsitteellinen analyysi. ”What Does Art Make from Crafts?” Conceptual Analysis of Basic Crafts Education.Research Report 263. Department of Applied Sciences of Education. Faculty of Behavioural Sciences.University of Helsinki.

Ruokonen, I. 2005. Estonian and Finnish Gifted Children in Their Learning Environments.  Research Report 260. Department of Applied Sciences of Education. Faculty of Behavioural Sciences. University of. Helsinki.

2003
Oksanen A. 2003. Digitaalisia oppimateriaalisovelluksia luokanopettajakoulutuksen pianonsoiton opetuksessa. Digital Learning Material Applications in Piano Laboratory
in Class-Teacher Education. Research Report 244. Department of Teacher Education. University of Helsinki.

Tereska, T. 2003. Peruskoulun luokanopettajiksi opiskelevien musiikillinen minäkäsitys ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Pre-service Elementary Teachers’ Self-Concept in Music, and its Contributing Factors. Research Report 243.  Department of Teacher Education.   University of Helsinki.

2002
Toivanen, T. 2002. “Mä en ois kyllä ikinä uskonu ittestäni sellasta”: peruskoulun viides- ja kuudesluokkalaisten kokemuksia teatterityöstä. “I wouldn’t have believed I could ever do anything like that!”- The meanings of theatre work experienced by 5th and 6th -grade comprehensive school pupils, Theatre Academy Helsinki. Acta Scenica 9.

2001
Sintonen, S. 2001. Mediakasvatus ja sen musiikilliset mahdollisuudet. Media Education and It’s Musical Possibilities. Studia Musica 11. Sibelius Academy.

1997
Autio, O. 1997  Oppilaiden teknisten valmiuksien kehittyminen peruskoulussa. Tytöt ja pojat samansisältöisen käsityön opetuksen kokeilussa.  Students´development in technical abilities in Finnish comprehensive school. Boys and girls in an experiment of shared craft education. Research Report 177. Department of Teacher Education. University of Helsinki.

1996
Kairavuori, S. 1996. Hauki on kala. Asiatekstistä oppiminen peruskoulun seitsemännellä luokalla. The cat sat on the mat. Learning from factual text in the seventh class of the Finnish
comprehensive school. Research Report 166. Department of Teacher Education. University of Helsinki.

1991
Ruismäki, H. 1991. Musiikinopettajien työtyytyväisyys, ammatillinen minäkäsitys sekä uranvalinta. Music Teachers: Job Satisfaction, Professional Self-Concept and Career Choice.  Jyväskylä Studies in the Arts 37. University of Jyväskylä.