Virkistysverso

VirkistysVerson tutkimusprojekti

Valtakunnallinen VirkistysVerson tutkimusprojekti käynnistyi vuonna 2008 Suomen Kulttuurirahaston tukemana. Poikkitieteellisellä tutkimuksella selvitettiin minkälaisia yhteyksiä säännöllisellä VirkistysVerso-toiminnalla on vanhusten päivittäiseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Vastuullisena tutkijana on ollut dosentti Inkeri Ruokonen Helsingin Yliopistosta. Lisäksi tutkimusprojektin jäseninä olivat professori Heikki Ruismäki (OKL Taito- ja taideaineiden tutkimusryhmän johtaja) sekä LL Katriina Moilanen (ODL Terveys Oy / Musiikkilääketiede). 

Tutkimuksessa oli mukana 13 eri vanhustenhoitoyksikköä ja yli 200 vanhusta. Eri puolella Suomea toteutettuja tutkimukseen liittyviä musiikkituokioita järjestettiin kevään 2009 aikana määrällisesti n. 200. Musiikkituokioiden toteuttajina oli VirkistysVerso-koulutuksen käyneitä vanhustyöntekijöitä ja musiikkipedagogeja. Toiminnan tukena oli suomalaiseen kulttuuriin ja vuodenkiertoon perustuva VirkistysVerso-materiaali. Tuokioissa eri taiteenlajeja yhdistettiin musiikin ja tarinoiden avulla elämykselliseksi kokonaisuudeksi ikäihmisten toimintakyky huomioiden. Osallistujat aktivoitiin mukaan toimintaan, jonka tavoitteena oli virkistää mieltä ja muistia.

Tutkimustulokset vahvistavat, että säännöllisellä musiikkitoiminnalla voidaan vaikuttaa positiivisesti sekä vanhusten mielialaan että päivittäisistä toiminnoista selviämiseen. Koe- ja kontrolliryhmien väliset erot osoittavat musiikkiryhmäläisten selviävän kontrolliryhmään verrattuna erittäin merkittävästi paremmin päivittäisistä toiminnoista. Arviointi osoittaa musiikkiryhmäläisten muistavan arkipäivän asioita kontrolliryhmään verrattuna erittäin merkitsevästi paremmin. Omahoitajien päivittäisten havaintojen perusteella tehdyt arvioinnit osoittavat myös, että musiikkitoiminnalla oli erittäin merkittävä yhteys vanhusten puhumisaktiivisuuden paranemiseen toimintajakson aikana. Erityisen merkitseväksi tekijäksi omahoitajien arviointien ja kuvausten perusteella osoittautui musiikkitoimintaan osallistumisen yhteydet positiivisen mielialan luomisessa. Tutkimusprojektiin liittyen on julkaistu 3 referee-arvioitua tietellistä artikkelia.