Säännöt

Talous- ja sosiaalihistorian opiskelijat Taso ry:n säännöt

 

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Talous- ja sosiaalihistorian opiskelijat Taso ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

 

 1. Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on saada aikaan yhteistoimintaa Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian opiskelijoiden keskuudessa, edistää ja tukea heidän opintojaan sekä auttaa heitä harjoittelupaikkojen ja tutkimusavun saamisessa.

Päämäärien toteuttamiseksi yhdistys järjestää opinto-ohjausta, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, tutustumiskäyntejä, matkoja, illanviettoja sekä muuta vastaavaa toimintaa. Yhteistoimintaa harjoitetaan tiedekunta- ja ainejärjestöjen, ylioppilasyhdistysten sekä erityisesti muiden historianopiskelijoiden kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja apurahoja.

 

 1. Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä Helsingin yliopistolla kirjoilla olevat Talous- ja sosiaalihistorian pääaineopiskelijat sekä Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman pääaineopiskelijat. Hakemuksesta hallitus voi myöntää jäsenyyden myös muille yliopisto-opiskelijoille. Jäsenyys on tarkoitettu vain opiskelijoille. Opiskelija-statuksen katsotaan alkavan opintojen alkamisesta ja päättyvän 10 vuotta myöhemmin. Tämän jälkeen jäsenten on todistettava hallitukselle oman opiskelija-statuksensa jatkuminen jäsenyyttä jatkaakseen.

 

 1. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun määrästä päättää vuosikokous.

 

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vaalikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-9 muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on yksi vuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun koollekutsuja katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

 

 1. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta.

 

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, joista toinen on vuosikokous, joka pidetään tammikuun ensimmäisen päivän ja helmikuun puolenvälin välisenä aikana, ja toinen vaalikokous, joka pidetään marraskuun puolenvälin ja joulukuun puolenvälin välisenä aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Kokous on pidettävä viimeistään kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun vaatimus on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se esitys, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla kokouksesta opiskelijoiden sähköpostilistalla viimeistään neljätoista päivää ennen kokousta.

 

 1. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1.  Kokouksen avaus
  2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4.  Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  5.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  6.  Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja menoarvio uudelle vuodelle
  7.  Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle
  8.  Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
  9.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1.  Kokouksen avaus
  2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
  5. Valitaan 2-9 muuta hallituksen jäsentä
  6. Valitaan Irtolaisen päätoimittaja/päätoimittajat
  7. Käsitellään muut kokouskutsussa käsitellyt asiat

 

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.