Toimintakertomus 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015
TASO RY
Mikko Kymäläinen mikko.a.kymalainen@helsinki.fi

Talous- ja sosiaalihistorian opiskelijat
Taso ry

PL 54, 00014 Helsingin Yliopisto


taso-hallitus@helsinki.fi

HALLITUS:
Puheenjohtaja: Mikko Kymäläinen
Varapuheenjohtaja, tasa-arvo – ja 1. suhdevastaava: Veera Ojola
Taloudenhoitaja: Sampsa Kononen
Sihteeri ja 1. työelämä- ja alumnivastaava: Elina Marttila
ATK – ja 1. opintovastaava: Teppo Lindfors
Ympäristö, 2. työelämä- ja alumni – ja suhdevastaava: Mea Lakso
Kansainvälisyys- ja ISHA-vastaava: Salla Hokkanen
HOL- ja 2. opintovastaava: Onni Szeto
Tiedotus- ja virkistysvastaava: Aleksi Ripatti
Kulttuuri – ja urheiluvastaava: Eero Simanainen

AINEJÄRJESTÖLEHTI IRTOLAISEN PÄÄTOIMITTAJAT:
Jori Pyykkö
Taneli Urmas
Kasperi Lavikainen
Kaisla Kuuskoski

YLEISTÄ TOIMINNASTA

Vuonna 2015 Talous- ja sosiaalihistorian opiskelijat Taso ry:n hallitus toimi aktiivisesti edustakseen jäsenistöään niin valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden, talouden ja politiikan tutkimuksen  laitoksen kuin valtiotieteellisen tiedekunnan piirissä. Taso ry järjesti paljon erilaista toimintaa  opintojen, virkistyksen, kulttuurin ja urheilun saralla ja tarjosi jäsenistölleen mahdollisuuden  osallistua mitä erilaisimpiin tapahtumiin ja tempauksiin.
Hallituksen opintovastaavat ja muut hallituksen jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti tiedekunnan järjestämiin opintokokouksiin sekä pitäneet yhteyttä yhteiskuntahistorian osaston henkilökuntaan. Pienenä ainejärjestönä Taso ry:ssä on koettu tiiviit ja lämpimät suhteet henkilökuntaan tärkeänä ja niitä on ylläpidetty muun muassa yhteisten urheilutapahtumien, valtiotieteellisen tiedekunnan karnevaalien suunnittelun ja oppiainekahvien muodossa.
Vuonna 2015 Hallituksen kärkitavoitteina on ollut erityisesti työelämä – ja alumnitoiminnan, sekä tiedottamisen kehittäminen. Ensiksi mainittua on kehitetty erityisesti tiivistämällä suhteita
alumniyhdistys Yhistykseen. Taso ry:n hallituksen puheenjohtaja onkin istunut Yhistyksen
hallituksessa kaudella 2015 ja toiminut näin linkkinä opiskelijoiden ja alumnien välillä. Lisäksi
työelämätoimintaa on tehostettu jäsenkyselyn kautta saatuja tietoja hyödyntämällä. Myös
ainejärjestön tiedottaminen kehittyi vuonna 2015 huomattavasti. Yhdistyksen nettisivut
uudistettiin ja niitä päivitettiin aktiivisesti. Lisäksi Yhdistyksen nettisivuille luotiin hallitusblogi,
jossa hallituksen jäsenet valottavat hallituksen toiminnan kiinnostavaa arkea sensaationälkäiselle jäsenistölleen.  Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuonna 2015 uusien opiskelijoiden vastaanottaminen on ollut syksyn toiminnan kulmakivi. Pienillä ainejärjestöillä ei ole varaa menettää yhtään fuksivuosikertaa. Vuonna 2015 uusien opiskelijoitten perehdyttäminen onnistui hienosti ja syksyllä 15 aloittaneita fukseja on pidetty aktiivisimpana vuosikurssina pitkään aikaan. Tästä kiitos kuuluu mainioille tutoreillemme; Mea Laksolle, Henri Mikkolalle ja Onni Szetolle.
Taso ry:n hallituksen sisäinen toiminta vuonna 2015 sujui mutkitta ja oli tehokasta. Kaikki
hallituksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti kokouksiin sekä toiminnan järjestämiseen ja yhteishenki oli hyvä.  Hallitus kokoontui vuoden 2015 aikana 12 kertaa, lisäksi pidettiin vuosi- ja vaalikokous.

LÄHEMPÄÄ TARKASTELUA ALOITTAIN:
TYÖELÄMÄ JA ALUMNITOIMINTA
Työelämä- ja alumnitoiminnan tarkoitus on edistää opiskelijoiden ymmärrystä työelämästä sekä alumnien ja opiskelijoiden välisiä kontakteja.  Yhteistyö Yhteiskuntahistorian alumnit Yhistys ry:n kanssa on antanut opiskelijoille mahdollisuuksia kuulla työelämässä olevilta, mitä hyötyä yliopistoopiskelusta on tulevan uran kannalta. Taso ry on tiedottanut Yhistys ry:n tapahtumista, jotta opiskelijat voisivat olla alumneihin yhteydessä. Yhdistyksen jäseniä oli esimerkiksi Yhistys ry:n vuosikokouksessa ja sen jälkeen olleessa vapaamuotoisessa oleskelussa. Toinen merkittävä tapahtuma oli tammikuussa pidetyt alumnisitsit, joilla opiskelijat ja alumnit pääsivät tutustumaan toisiinsa. Taso ry:n puheenjohtaja on myös ollut vuonna 2015 alumniyhdistys Yhistyksen hallituksen jäsen ja näin osaltaan edesauttanut tiedonkulkua.
Työelämään tutustuminen on käytännön tasolla hoidettu työelämäekskursioiden avulla. Keväällä vierailtiin Palvelualan ammattiliitto PAM:issa ja syksyllä Helsingin Sanomien toimistolla. Erityisesti ekskursio Helsingin Sanomien toimitukseen oli varsinkin osallistuja määränsä vuoksi suuri menestys. Yhdistyksen jäsenien toiveita kysyttiin keväällä kyselyllä. Erityisesti toivottiin ekskursioita ja paneelitapahtumia alumnien kanssa. Vuonna 2015 ei järjestetty erityistä paneelitapahtumaa, mutta tulevalle hallitukselle välitetään kyselystä ilmi tulleet toiveet.

SUHTEET
Hallituskaudella 2015 järjestettiin kaikki perinteeksi muodostuneet tapahtumat. Taso ry:n suhdevastaavat tekivät tiivistä yhteistyötä poliittisen historian opiskelijoiden Polho ry:n suhdevastaavien kanssa. Taso ry:llä ja Polho ry:llä oli vuoden mittaan paljon yhteisiä pienempiä ja isompia tapahtumia, yhtenä esimerkkinä yhteiset pikkujoulut. Kuten aikaisempinakin vuosina, oli Taso ry:n tärkein yhteistyökumppani tänäkin vuonna Polho ry.
Keväällä tärkeimmät tapahtumat suhteiden saralla olivat maaliskuun alun HOL-seminaari, jonne saapui historian opiskelijoita eri puolilta Suomea ja helmikuussa järjestetyt HVK-sitsit, joissa valtiotieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen hallitukset saatettiin yhteen. Syksyllä painopiste oli uusien opiskelijoiden yhteisissä tapahtumissa, kuten kannunvalajien fuksisuunnistuksessa ja historia-aineiden suunnistuksessa, joka on kaikille Helsingissä historia-aineita opiskeleville suunnattu tapahtuma.
Vuonna 2015 Taso ry:n ystävyysainejärjestö valtiotieteellisessä tiedekunnassa oli tilastotieteen opiskelijoitten ainejärjestö, Moodi ry. Moodin kanssa järjestettiin keväällä leikkimielinen Taso vs. Moodi pesäpallo-ottelu ja myöhemmin kesällä järjestimme vielä yhteiset BBQ-juhlat. Kannunvalajien fuksisuunnistuksessa pidimme myös yhteisen rastin Moodin kanssa.

VIRKISTYS
Vuoden 2015 virkistystoiminnan mottona on ollut ”jokaiselle jotakin”. Tätä mottoa on toteutettu vuoden 2015 virkistystoiminnassa. Olemme järjestäneet tapahtumia aina leffailloista sitseihin ja keilaamisesta elävään musiikkiin. Virkistystoimintamme isoimmat tapahtumat vuonna 2015 olivat huhtikuussa järjestetyt Tason synttärit ja marraskuussa järjestetyt ainejärjestölehti Irtolaisen julkaisubileet, joihin oli palkattu Ursus Factory esiintymään. Koska järjestämämme toiminta oli monipuolista, kävi tapahtumissamme myös monipuolisesti ihmisiä. Vaikka yksittäisten tapahtumien osallistujamäärät eivät aina nousseet korkeiksi, eivät tapahtumissa kuitenkaan ravanneet aina samat ihmiset.

ISHA
ISHA Helsingin tapahtumia ja kuulumisia on käyty läpi Taso ry: kokouksissa ja niistä on tiedotettu jäsenille myös Taso ry:n tiedotuskanavien kautta. Vuoden suurin tapahtuma ISHA Helsingin osalta vuonna 2015 oli järjestön 25-vuotisjuhlat keväällä. Vuosijuhlilla oli mukana historian opiskelijoiden lisäksi opiskelijoita useista eri aineista ja tiedekunnista, sekä alumneja ja vaihto-opiskelijoita. Vuosijuhlien lisäksi ISHA Helsinki järjesti keväällä ja syksyllä perinteiset Cheap & Dirty -kierrokset. Konseptia pyrittiin ajankohtaistamaan, ja siksi, Kallion sijaan, kevään kierros pidettiin Kontulassa ja syksyn Pohjois-Haagassa. Molemmilla kierroksilla mukana oli Helsingin yliopiston opiskelijoita ja vaihto-opiskelijoita useista eri historia-aineista. Syksyllä ISHA Helsinki asetti tavoitteeksi jäsenrekisterin aktiivisen päivittämisen ja uusien jäsenien tavoittamisen. Uusien fuksien tutustuttaminen toimintaan aloitettiin vierailemalla historia-ainejärjestöjen fuksitapaamisissa ja järjestämällä perinteinen uusien saunailta. Tavoitteessa onnistuttiin hyvin.

KANSAINVÄLISYYS
Taso ry järjesti yhdessä Poliittisen historian opiskelijajärjestö Polho ry:n kanssa keväällä matkan Vilnaan ja syksyllä matkan Moskovaan. Kevätmatka Vilnaan oli pituudeltaan neljä päivää (3.-6.3.). Osallistujia oli yhteensä 11 ja lähtijöitä oli molemmasta ainejärjestöstä useammalta vuositasolta. Kansainvälisyysvastaavat järjestivät etukäteen vierailun Liettuan Suomen suurlähetystöön ja tapaamisen suurlähettilään kanssa. Tapaamisessa keskusteltiin muun muassa suurlähetystön toiminnasta, diplomaatin tehtävistä ja siihen tarvittavasta koulutuksesta. Vilnassa tapasimme ISHA Vilnan jäseniä, eli paikallisia historian opiskelijoita, jotka näyttivät meille paikkoja kaupungilta.
Moskovan matka ajoittui lukuvuoden ensimmäiselle perioditauolle, 19.–24.10. Moskovaan matkustettiin yöjunalla. Osallistujia oli yhteensä 28, ja mukana oli myös paljon fukseja molemmista ainejärjestöistä. Myös Moskovassa järjestettiin työelämälähtöisesti vierailu Suomen suurlähetystöön. Moskovassa tavattiin Valtion ylipiston, MGU:n, historian opiskelijoita. Heidän opastuksellaan vierailimme muun muassa kampusalueella ja kiertelimme muualla kaupungissa. Molemmilla matkoilla kuultiin opiskelusta paikallisissa yliopistoissa ja erilaisista käytännöistä koskien tutkintoja.
Kansainvälisten ja vaihto-opiskelijoiden kanssa on oltu tekemisissä kuluneen vuoden aikana ja Taso ry:n tapahtumista on tiedotettu englanniksi eri kanavien kautta. Muun muassa Moodin kanssa järjestetyssä grillailuillassa ja Polho ry:n kanssa järjestetyssä fuksitapaamisessa syksyllä oli mukana vaihto-opiskelijoita.
YMPÄRISTÖ
Vuonna 2015 ympäristötoimintaa on jatkettu ärhäkkäästi. Yksi suurimmista jätettä vähentävistä innovaatioista oli kierrätyskeskuksesta ostetut värikkäät ja uudelleenkäytettävät muovimukit, joita on käytetty ahkerasti monissa juhlissa ja muissa tapahtumissa. Näin olemme saaneet vähennettyä ympäristöä kuormittavien kertakäyttöastioiden kulutusta merkittävästi. Ruokahävikin määrää esimerkiksi sitsejä järjestäessä olemme saaneet huomattavasti vähennettyä hyvän ja huolellisen suunnittelun avulla – Tason synttärisitseillä ja Löytöretkisitseillä valmistusvaiheen ruokahävikkiä ei käytännössä syntynyt ollenkaan! Sitsien kasvisruokalinjaa on jatkettu menestyksekkäästi, ja tämä on ehkä yksi vaikuttavimmista asioista mitä yksittäinen järjestö voi tehdä ilmaston hyväksi.
Suurimmassa osasta tapahtumia on kierrätetty tunnollisesti ja kierrätystä onkin tehostettu esim. alumiinitölkkien osalta, jotka on viety pullonpalautukseen. Ympäristönäkökulma on nostettu esille tapahtumia järjestettäessä ja esimerkiksi “kertakäyttökoristelua” on pyritty vähentämään hyödyntämällä ja lainaamalla jo olemassa olevia materiaaleja ja esineitä. Taso on käytännössä miltei lopettanut tulostimen käytön ja toiminnan mahdollistamisessa luotetaan lähes aina lihasvoimaan tai julkiseen liikenteeseen. Osa materiaalisista lahjoista toisille järjestöille korvattiin aineettomilla. Tasolla on myös oma ympäristöohjelma, joka on helposti löydettävissä sen omilta nettisivuilta
TASA-ARVO
Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuonna 2015 Taso ry:n tapahtumissa ja toiminnassa on ollut nollatoleranssi kaikelle kiusaamiselle, häirinnälle ja syrjinnälle. Kaikki hallituksen jäsenet ovat vahtineet tämän toteutumista tapahtumissamme vuoden aikana. Jäsenemme ovat myös tietoisia tästä ja kun häiriötilanteita tai epäilyksiä on ilmennyt, on niistä osattu tulla kertomaan suoraan tapahtumaa järjestäneille hallituslaisille. Taso ry:llä on myös epäsuora kanava tällaisten tapausten ilmoittamiselle, sillä yhdistyksen nettisivuilta löytyy linkki häirintälomakkeeseen, jolla voi raportoida kokemastaan vääryydestä. Tasa-arvo on kuitenkin myös turvallisuutta ja kaikkien huomioon ottamista. Uuden ylioppilastalon turvallisuus on herättänyt huolta vuonna 2015 ja Taso ry:n hallitus on tehnyt oman osansa pitääkseen yhteiset tilamme turvallisina. Noudatamme tarkasti tilojen käytöstä annettuja määräyksiä ja olemme olleet mukana luomassa kannunvalajien hallinnoimien tilojen turvallinen tila- periaatteita. Lisäksi olemme järjestäneet tapahtumia myös esteettömissä tiloissa ja tiedottaneet toiminnastamme sekä suomeksi, että englanniksi. Taso ry:n tapahtumissa ketään ei painosteta nauttimaan alkoholia ja monet tapahtumistamme on myös täysin alkoholittomia.

TALOUS
Perinteiseen tapaan Taso ry:n talouden toiminnasta isoimmat menoerät ovat olleet järjestölehti Irtolainen, urheilutoiminnan vuokra- ja osallistumismaksut sekä keväällä ja syksyllä järjestetyt sitsit. Sekä kevät- että syyssitsit on rahoitettu tapahtumien omilla lipputuloilla sekä haalarimerkkien ja laulukirjojen myynnillä. Uutena tulona Taso ry sai Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut Ry:ltä sponsorirahaa järjestölehti Irtolaisen mainospalstaa vastaan. Tätä järjestelyä kannattaa jatkaa myös myöhemminkin. Taloudenhoitajan mielestä lisämainostilankaan myyminen Irtolaisesta ei olisi pahitteeksi. Keväällä järjestettyjen hissasitsien rahaliikenne kulki myös Taso Ry:n kautta. Urheilutoiminta ja järjestölehti ovat suurista menoistaan huolimatta tärkeitä järjestön toiminnan muotoja. Tulojakin on onneksi saatu mm. merkkimyynnillä ja tapahtumista ja järjestön taloustilanne on edelleen vakaa.

OPINTOASIAT
Opintoasioissa vuoden 2015 hallitseva teema on ollut ehdottomasti Iso pyörä – koulutusuudistus. Se on dominoinut niin opintotoimikunnan kokoontumisia kuin tiedekuntatapaamisiakin. Taso ry:n opintovastaavat ovat omalta osaltaan huolehtineet, että kurantit opintouutiset ovat tavoittaneet ainejärjestön hallituksen. Koulutusuudistuksen parissa on osallistuttu työpajoihin ja konsultoitu oppiaineen henkilökuntaa. Opiskelijakuntaa opintoasioista on informoitu muun muassa kotisivublogin, Facebookin ja sähköpostin välityksellä yhdessä Polho ry:n opintovastaavien kanssa.
Tiukasti opintoihin liittyviä tapahtumiakin on järjestetty. Keväällä organisoitiin yhdessä Polho ry:n opintovastaavien kanssa vaihtoinfo, ja myöhemmin toukokuussa henkilökunnan auliin avustuksen turvin Yhteiskuntahistorian opetuksen kehittämispäivä. Päivä toi tuttavallisella tavalla henkilökunnan ja opiskelijat yhteen, ja siitä jäi jälkipolville myös tuiki informatiivinen muistio. Syksyllä pidettiin yhteiskuntahistorian oppiaineiden syyskahvit, jossa käytiin opiskelijoiden ja henkilökunnan välistä dialogia koulutusuudistuksesta: siitä, mitä se oppiaineille merkitsee.  Taso ry:n opintoasioiden jatkuvuus on sikäli hyvällä pohjalla, että vuoden 2015 2. opintovastaava jatkaa hallituksessa yhä seuraavana vuonna. Tämän lisäksi yksi hallituksen jäsenistä valittiin hallopediksi Politiikan ja talouden tutkimuksen laitosneuvostoon.

URHEILU
Vuonna 2015 Taso ry jatkoi aktiivista urheilutoimintaa laajalti yhteistyössä Polho ry:n kanssa. Järjestöjen jo perinteeksi muodostuneet, viikoittaiset salibandypelit lauantaisin Unisportilla olivat toiminnan runkona. Salibandyn ja futsalin yliopistosarjoihin Taso osallistui Polho ry:n kanssa yhteisellä joukkueella, salibandyyn sekä keväällä että syksyllä, futsaliin ainoastaan syksyllä. Tämän lisäksi samalta pohjalta toimiva jalkapallojoukkue Real Torspo osallistui jalkapallosarjaan. Urheilun runkotoiminnan lisäksi järjestettiin muita pienempiä tapahtumia ja ekskursioita. Kevään perinteinen pesäpallo-ottelu laitoksen henkilökuntaa vastaan muotoutui varsin poikkeukselliseksi ja opiskelijavaltaiseksi ankarissa sääoloissa, mutta oli osallistujamäärältään menestys ja lämmöllä muisteltu yhteishengen kohottaja.
Taso oli myös yhteydessä ja osallisena kannunvalajien urheilutoimikunnassa. Tätä kautta saimme aktivoitua joitakin jäseniä mm. rantalentopalloekskursiolle, joka järjestettiin Salmisaaren liikuntakeskuksessa. Myös urheilutoimikunnan järjestämä keväinen salibandyturnaus oli positiivinen kokemus. Toimikunta tarjosi myös hyvän alustan järjestöjen väliselle viestinnälle, jota kannattaa kehittää ja laajentaa. Lokakuussa Taso järjesti yhdessä Polhon ja Moodin kanssa pesäpallo-illan. Kaisaniemeen aiottu tapahtuma siirtyi pikku-Huopalahteen kenttäongelmien vuoksi, mutta oli silti ilmaisena ja tuntemattomia ihmisiä yhdistävänä oikein menestyksekäs. Marraskuinen hohtokeilaus-ekskursiomme puolestaan tarjosi fyysisesti kevyempää ja sosiaalista urheilun muotoa opiskelijoille. Opiskelijoilta oli tullut toiveita, että toimintaan saataisiin mukaan myös fyysisesti matalamman kynnyksen lajeja.
Tason urheiluvuosi oli siinä mielessä varsin positiivinen, että uusien opiskelijoiden osuus tapahtumiin osallistujista saatiin suhteellisen korkeaksi, ja henki oli mainio. Kehittymisen varaa on kenties melko miesvaltaiseksi jääneen toiminnan levittämisessä myös naisopiskelijoiden keskuuteen. Samoin tapahtumien matalan osallistumiskynnyksen pitäminen matalana on tärkeää, vaikkakin on huomattu, että suurempien tapahtumien kohdalla on organisoinnin kannalta tarpeellista käyttää velvoittavia ennakkoilmoittautumisia.
KULTTUURI
Vuonna 2015 Taso ry jatkoi jäsentensä virkistämistä erilaisin taitein:
Tapahtumista tiedottamisessa huomioitiin ilmoittaminen useilla kielillä ja kanavilla ihmisten tavoittamiseksi. Itse tapahtumat taas pidettiin poikkeuksetta avoimina kaikille kiinnostuneille, joskin niiden määrä supistui yleisesti ottaen vilkkaan vuoden tasapainotuksena. Keväällä Taso teki ekskursion valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden speksin ensi-iltaan. Tämän lisäksi järjestö tuki opiskelijoidensa ruohonjuuritason kulttuuri/virkistystoimintaa. Järjestön syntymäpäivien, pikkujoulujen ja pienempien juhlien yhteydessä esitettiin näytelmiä ja kuultiin opiskelijoiden yhtyeitä- osin ilman hallituksen erillistä ohjastusta. Tasosta myös seurattiin kannunvalajien kulttuuritoimikunnan kehitystä, mutta valitettavasti tiedekuntarajat ylittävää kulttuuritoimintaa ei tänä vuonna järjestetty. Perinteisistä tapahtumista juusto- ja viiniklassikko siirtyi tänä vuonna ISHA:n järjestettäväksi, ja järjestön omaa konseptia koetettiin uudistaa teema-elokuvailtaan. Polho ry: n kanssa järjestettiin Itä-Aasian elokuvakierros Uudella ylioppilastalolla marraskuussa.
HISTORIAN OPISKELIJAIN LIITTO
Kuluneen vuoden (2015) Historian Opiskelijan Liiton eli HOL Ry:n toimintavuoden kliimaksi, HOLseminaari osui keväiseen Helsinkiin. Taso Ry kantoi vastuuta seminaarin järjestelyistä, muiden helsinkiläisten historian opiskelijoiden rinnalla. Seminaarin suunnittelu alkoi aikaisin heti uuden HOL-hallituksen muodostettua. Allekirjoittanut ja moni vapaaehtoinen osallistui seminaarin käytännönjärjestelyihin. Yhdeksi seminaarin puhujistakin valikoitui yhteiskuntahistorian oma Hanna Kuusi, joka piti luentonsa kylmänsodan keittiöväittelystä. Talous- ja sosiaalihistorian opiskelijajärjestön tehtäviin kuului myös mm. muonituspuolen järjestäminen seminaarin jälkeisiin pöytäjuhliin. Seminaari saavutti suuren suosion, vaikka oman ainejärjestön opiskelijat olivatkin vähissä. Loppu toimintakausi sujui varsin rauhallisissa oloissa Helsingin puolella.
ATK JA TIEDOTUS
Taso ry:n ATK-vuosi on ollut hyvä: kotisivut päivitettiin ajantasaisiksi ja niiden päivitystahti on parantunut. Sivuille perustettiin myös hallitusblogi, jossa on avattu hallituksen toimintaa rapian kuukauden sykleissä. Kotisivujen ulkoasu on samoin uudistunut. Päivittämistahti on mahdollista nostaa vielä uudelle tasolle ensi vuonna.
Ainejärjestön ATK-vastaava on jatkanut vuoden mittaan yhteiskuntahistorian oppiaineiden yhteisen sähköpostilistan filtterin ylläpitoa. Vastaavuus on teettänyt myös aika ajoin elomakkeiden, kuten järjestön häirintälomakkeen ja opintopalautelomakkeen, luomista.
Kotisivujen tenttiarkistoa on päivitetty sitä mukaa kun tenttikysymyksiä on vastaavalle lähetetty.
Tiedottaminen on vuonna 2015 Taso ry:ssä jaettu kahden vastaavan kesken siten, että ATK vastaava päivittää yhdistyksen internet sivuja ja tiedottaja vastaa Facebook ja Instagram tilien päivittämisestä. Oman osansa ainejärjestön tiedottamisesta on ainejärjestön lehdellä, Irtolaisella. Irtolainen ilmestyy neljästi vuodessa sekä paperisena, että nettiversiona issuussa. Painettuja lehtiä on saatavilla mm oppimiskeskus Alexandrian aulassa.