Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016

Talous- ja sosiaalihistorian opiskelijat Taso ry
University of Helsinki

Talous- ja sosiaalihistorian opiskelijat
Taso ry
PL 54, 00014 Helsingin Yliopisto


taso-hallitus@helsinki.fi

Hallitus 2016

puheenjohtaja Salla Hokkanen
varapuheenjohtaja ja ATK-vastaava Onni Szeto
1. opinto- ja alumnivastaava Henri Mikkola
2. opinto- ja työelämävastaava Elisa Balatkhanova
taloudenhoitaja ja tasa-arvovastaava Mea Lakso
sihteeri ja tiedotusvastaava Eero Simanainen
urheilu- ja 1. suhdevastaava Jaakko Rahko
kansainvälisyys-, ISHA- ja 2. suhdevastaava Karoliina Johnsson
kulttuuri- ja ympäristövastaava Lauri Heinonen
virkistys-, urheilu- ja HOL-vastaava Riikka Haukka

Irtolaisen toimituskunta: Mikko Kymäläinen, Mea Lakso, Riikka Haukka ja Jaakko Rahko

Yleistä toiminnasta Vuonna 2016

Talous- ja sosiaalihistorian opiskelijat Taso ry jatkaa aktiivisena toimijana edustaakseen talous- ja sosiaalihistorian opiskelijoita oman oppiaineemme, Yhteiskuntahistorian osaston, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen, Valtiotieteellisen tiedekunnan sekä Helsingin yliopiston piirissä. Taso ry on suhteellisen pieni ainejärjestö, joten näkyvyys ja jatkuvuus ovat ensisijaisina ehtoina toiminnallemme. Yhteisöllisyyden ylläpitämisen lisäksi Taso ry tehtäviin kuuluu tärkeänä myös opiskelijoiden tukiverkkona toimiminen, ja järjestö pyrkii tiedottamaan aktiivisesti muun muassa opinto asioista. Koulutusohjelmauudistus tulee vaikuttamaan järjestömme tulevaisuuteen ja identiteettiin seuraavina vuosina. Pyrimme ennakoimaan ja ottamaan tämän huomioon toiminnassamme jo nyt, jotta kaikkien edut voitaisiin ottaa järjestötoiminnassa huomioon parhaalla mahdollisella tavalla tulevaisuudessakin.
Taso ry järjestää vuonna 2016 jo perinteiksi muodostuneita tapahtumia, mutta pyrkii
toteuttamaan myös uudenlaisia tapahtumakonsepteja opiskelijoidensa hyvinvoinnin ja
yhteisöllisyyden edistämiseksi. Tapahtumia tullaan järjestämään niin yksin kuin yhteistyössä
muiden järjestöjen kanssa. Aktiivista yhteistyötä Poliittisen historian opiskelijoiden Polho ry:n
kanssa tullaan jatkamaan, mutta tavoitteena on tehdä yhteistyötä myös muiden Valtiotieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa. Koulutusohjelmien uudistushanke, Iso Pyörä, mielessä pyrimme lisäämään yhteistyötä erityisesti Kehitysmaatutkimuksen opiskelijoiden Keho ry:n ja Sosiaali- ja kulttuuriantropologian opiskelijoiden Mana ry:n kanssa.
Yhteistyötä muiden Helsingin yliopiston historian opiskelijoiden kanssa jatketaan, ja muihin
Suomessa toimivien historian opiskelijoihin pidetään yhteyksiä Historian opiskelijoiden liiton HOL ry:n välityksellä. Kansainvälisellä tasolla suhteita hoidetaan ISHA (International Students of History Association) Helsingin kautta. Taso ry:n opiskelijoita pyritään saamaan mukaan myös
Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestö Kannunvalajat ry:n toimintaan. Parhaiten tämä
onnistuu rohkaisemalla muita hallituksen omalla esimerkillä.
Taso ry:n tapahtumien tavoitteena on monipuolisuus. Pyrkimyksenä on järjestää jokaiselle jotakin, koska opiskelun ulkopuolinen toiminta ja tapahtumat ovat tärkeässä osassa opiskelutovereihin tutustuttaessa, eikä kenenkään haluta jäävän ulkopuoliseksi vasten tahtoaan. Tapahtumista tiedotetaan Yhteiskuntahistorian opiskelijoiden yhteisellä sähköpostilistalla, Taso ry:n kotisivuilla ja Facebook-profiililla, sekä ainejärjestölehti Irtolaisessa. Monen eri tiedotuskanavan yhtäaikaisella käyttämisellä varmistetaan mahdollisimman suuren osan tavoittaminen jäsenistöstämme. Taso ry:n hallituksen kokoukset ovat kaikille avoimia, joten jäsenistö voi muun muassa siten olla mukana ideoimassa järjestön toimintaa, sekä antaa suoraa palautetta hallitukselle. Taso ry jatkaa Yhteiskuntahistorian alumnien Yhistys ry:n kanssa yhteistyötä entistä aktiivisemmin. Sekä keväälle, että syksylle on suunnitteilla yhteistä toimintaa Yhiksen ja Yhistyksen kesken. Alumnitoiminta ja työelämätapahtumat ovat erityisesti jo pidemmällä opinnoissaan olevien opiskelijoiden intresseissä, mutta ovat tärkeitä myös juuri aloittaneiden opiskelijoiden opiskelijaidentiteetin rakentumiselle ja sivuainevalintoja miettiville. Järjestömme haluaa tarjota alumni- ja työelämätoiminnallaan jäsenilleen pohjaa valmistumisen jälkeisellekin ajalle. Yksi näistä muodoista on tapahtumien tarjoama verkostoitumismahdollisuus.
Opiskelijoiden edunvalvontaan ja opinto asioihin kiinnitetään tulevana vuonna erityisen tarkkaan huomiota yliopistolla tapahtuvien muutosten myötä. Taso ry pitää läheisiä suhteita pääaineen henkilökunnan kanssa. Laitoksellamme vallitsevia henkilökunnan ja opiskelijoiden välisiä läheisiä suhteita vaalitaan ja vahvistetaan entisestään. Tämä osaltaan auttaa opiskelijoiden etujen toteutumista, koska informaation ja apu ovat helposti saatavilla ja matalan kynnyksen takana. Tämä vaikuttaa myös opiskeluiden mielekkyyteen ja on sen tähden arvokasta. Keväällä järjestettävä pesäpallo-ottelu ja syksyllä pidettävä pihapelipäivä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa edistävät suhteiden ylläpitoa.
2016 syksyllä aloittavat uudet opiskelijat otetaan entiseen malliin lämpimästi ja aktiivisesti mukaan toimintaan. Opiskelijayhteisöön integroituminen on tärkeässä osassa opiskelun mielekkyyden ja oman jaksamisen kannalta. Kaikki toivotetaan tervetulleiksi järjestömme toimintaan, ja perinteisistä hyviksi todetuista fuksitraditioista pidetään kiinni. Opiskelija- ja opettajatuutorointi pidetään vahvalla pohjalla, kuin myös hallituksen läsnäolo fuksisyksyn tapahtumissa. Aktiivinen toiminta fuksisyksynä ja siitä eteenpäin on myös järjestön jatkuvuuden kannalta erittäin tärkeää. Uusi hallitus on perehdytetty tehtäviinsä aiemman vuoden toimijoiden toimesta. Näin voidaan taata muun muassa hiljaisen tiedon siirtyminen. Myös esimerkiksi HYY:n ja Kannunvalajien tarjoamat koulutus- ja perehdytystilaisuudet pyritään käyttämään hyödyksi. Hallituksen jaksamisesta pidetään huolta järjestämällä silloin tällöin hallituksen omaa virkistystoimintaa. Yhteiset lounaat ja kahvihetket edistävät jo paljon hallituslaisten välisiä suhteita, mutta välillä tarvitaan myös jotain spesiaalimpaa, arjesta irrallista. Esimerkkinä Polho ry:n hallituksen kanssa tammikuussa pidetyt pitsa-sitsit, jotka toimivat myös hallitusten välisenä ryhmäyttäjänä. Hallituksen sisäisen yhteisöllisyyden ja luottamuksen rakentaminen on oman toimintamme mielekkyyden kannalta äärimmäisen tärkeää, eikä sitä saa ottaa itsestäänselvyytenä.

Lähempi tarkastelu aloittain

Talous

Taso ry:n taloudenhoidossa panostetaan järjestelmällisyyteen ja täsmällisyyteen. Tavoitteena on pysyä ajan tasalla yhdistyksen taloustilanteesta läpi vuoden sekä suunnitella rahankäyttöä entistä tarkemmin ja tehokkaammin. Näin rahalla voidaan mahdollisimman optimaalisesti toteuttaa järjestön perimmäistä tavoitetta eli toteuttaa mahdollisimman monipuolista ja mielekästä toimintaa jäsentensä hyväksi. Heti vuoden alussa hallituslaisten edustuskuluihin sovittiin tälle vuodelle kohtuullinen raja ja tapahtumat budjetoidaan entistä tarkemmin.
Taso ry:n kulut muodostuvat jäsenille järjestetyistä tapahtumista, urheiluun liittyvistä kuluista,
sekä ainejärjestölehti Irtolaisen kustantamisesta. Tapahtumia rahoitetaan muun muassa
osallistujamaksuilla sekä haalarimerkkien, laulukirjojen ja toisinaan leivonnaisten myynnillä.
Irtolainen ja salibandy- ja futsalvuorojen käyttömaksut ovat suurimpia yksittäisiä menoja.
Irtolaiselle yritetään etsiä lisää mainostajia kustannusten vähentämiseksi. Mikäli yllättäviä suuria kuluja ei ilmaannu, Taso ry:n talous pyörii tutuissa urissaan ja järjestön taloustilanteen voidaan odottaa olevan vakaa. Kirjanpito hoidetaan vaaditulla tavalla sähköisesti Tilitin ja tappio-ohjelmien avulla, ja luonnollisesti kirjanpidon paikkansapitävyys tarkastetaan hallituskauden päätteeksi. Vuoden lopuksi koetetaan saada hieman säästöön Taso ry:n vuonna 2018 pidettäviä 50 vuotisjuhlia varten.

Virkistys

Taso ry pyrkii varmistamaan opiskelijoidensa viihtyvyyden yliopistomaailmassa järjestämällä
monimuotoista virkistystoimintaa läpi vuoden. Kevätlukukaudella tulevia tapahtumia ovat ainakin Yhiksen kaudenavajaiset ja Kevätsitsit Polhon kanssa, Taso ry:n synttärit sekä Hissasitsit ja Käänteissuunnistus yhdessä Helsingin yliopiston muiden historia-ainejärjestöjen kanssa.
Syyslukukautta rytmittävät alkuun ainakin perinteiset fuksitapahtumat. Näihin tapahtumiin
kuuluvat mm. fuksitapaamiset, Hissasuunnistus, Kannunvalajien fuksisuunnistus, fuksisauna,
fuksimökki ja fuksiaiset. Syyskausi huipentuu jälleen kerran fuksien järjestämiin pikkujouluihin.
Virkistystoiminnan tarkoituksena on saattaa opintojen eri vaiheissa olevia opiskelijoita yhteen sekä luoda ja ylläpitää opiskelijoiden välisiä sosiaalisia suhteita. Toimintaa tullaan järjestämään usein yhdessä Polho ry:n tai muiden yliopistojärjestöjen kanssa, esimerkiksi Kannunvalajat ry:n SuVi toimikunnan (suhde- ja virkistysvastaavien toimikunta) kautta luotujen yhteyksien avulla.
Virkistystoiminnan tahdotaan olevan matalan kynnyksen toimintaa eli kaikki tapahtumat pyritään järjestämään niin, että jokainen opiskelija tuntisi olevansa tervetullut paikalle. Tarjoiluissa otetaan huomioon alkoholia nauttimattomat ja erilaiset ruokavaliot. Myös liikuntarajoitteiset pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi tilavarauksia tehdessä.

Tiedotus

Vuonna 2016 Taso ry aikoo jatkaa perinteisten tiedotuskanaviensa eli sähköpostin ja Facebookin käyttöä pääasiallisina arkipäivän viestintäkanavinaan. Sähköposti on järjestön virallinen viestintäkanava. Myös kotisivuja tullaan käyttämään erityisesti pidempään esillä olevien tiedonantojen ja isompien tapahtumien tiedotukseen. Tason kotisivuilla vuoden ajan toiminutta hallitusblogia tullaan jatkamaan, minkä lisäksi tavoitteena on tehdä toimintamme tutuksi ja monipuolistaa viestintäämme myös audiovisuaaliseen muotoon.
Taso pyrkii laajentamaan läsnäoloaan sosiaalisessa mediassa lisäten mm. Instagram-tilinsä
aktiivisuutta ja jatkamalla hyviksi osoittautuneita alakohtaisia Facebook-ryhmiä, joita on
ylläpidetty yhdessä Polho ry:n kanssa, kuten Yhis-Opintoa, Yhiksen urheilua ja uutta Cultur d’Yhis kulttuuritoimintaryhmää. Tavoitteenamme on jatkaa paitsi usean tiedotuskanavan, myös usean tiedotuskielen politiikkaa. Vaikka itse yhdistys on suomenkielinen, tapahtumista tiedotetaan myös englanniksi sekä tilanteen ja yhteistyökumppanien mukaan myös ruotsiksi.
Kaiken viestinnän tulee olla selkeää, ytimekästä, tahdikasta ja tavoittavaa, mutta informaation
runsauden keskellä Taso pyrkii myöskin aktivoimaan ihmisiä viestintänsä viihteellisellä ja
taiteellisella puolella, tavoitteenaan avoimuus. Myös välittäjän roolia opiskelijan ja ylempien
tahojen, kuten Valtiotieteellisen tiedekunnan ja Kannunvalajien välillä tehostetaan.

ATK

Yhdistyksen toiminnan dynamiikan kannalta, järjestön on tärkeä harjoittaa toimintaansa myös
verkossa. Verkossa toimiminen tuo yhdistykselle näkyvyyttä, sekä tarjoaa kosketuspinnan ryhmän aktiivisten ja passiivisten jäsenten keskelle. Tietotekniikka on siis välttämätön yhdistyksen ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä.
Vuoden 2016 hallintokaudella Taso ry toimiikin edellisvuosien tapaan myös verkossa.
Verkkoympäristöä hallinnoi hallituksen ATK-vastaava. Tietoteknisiin tehtäviin kuuluu muun
muassa opiskelija-ainejärjestön sähköpostilistan suodattimien hallinnointi. Suodattimiin tarttuu
viikoittain mainosviestejä ja roskapostia, jotka tulee tuhota ajoittain. Suodattimien välittömänä
varjopuolena on niiden tehokkuus, jolloin vastaavan henkilön tulee ’’päästää läpi’’ sinne
tarttuneita toivottuja viestejä. Tehokkaita suodattimia tulee myös päivittää ajan tasalle aika ajoin. Taso ry:n omalla verkkosivulla opiskelijajärjestö tiedottaa järjestön tapahtumista, kirjoittaa blogia, ylläpitää tenttiarkistoa, esittäytyy ja paljon muuta. Tästä ylläpidosta vastaa myös hallituksen ATK vastaava. Verkkosivujen lisäksi Taso ry toimii myös sosiaalisessa mediassa. Vuodelle 2016 Taso ry suunnittelee ulkoasultaan uudistettuja verkkosivuja ja aktiivisempaa toimintaa sosiaalisen median ympäristössä.

Suhteet

Taso ry:n tavoite on pitää yllä hyviä suhteita Valtiotieteellisen tiedekunnan muiden ainejärjestöjen sekä Helsingin yliopiston ja ympäri Suomea olevien historia-aineiden opiskelijoiden kanssa.
Erittäin tärkeänä pidämme suhteiden ylläpitoa Polho ry:n kanssa, jonka kanssa jatkamme
Yhteiskuntahistorian eli Yhiksen opiskelijoiden monipuolista yhteistyötä. Pyrimme lisäksi luomaan muihin ainejärjestöihin lähempiä suhteita muun muassa suhdevastaavien kokouksien välityksellä. Kokouksessa suunnitellaan muun muassa muiden hallitusten suhdevastaavien kanssa Hallitusten välisten konferenssin järjestämistä. Hallitusten välisen konferenssin tavoitteena on edesauttaa suhteiden luomista muihin ainejärjestöihin ja on samalla myös Kannunvalajien alaisten järjestöjen hallitusten yhteistä virkistystoimintaa. Eri ainejärjestöihin tutustumista edistää tulevat urheilutapahtumat, kuten ultimate ja pesäpallo Moodin ja VOO:n kanssa. Suunnitteilla on myös yhteistyötä Polhon, Manan ja Kehon kanssa. Tämä on tällä hetkellä erittäin tärkeää, sillä yliopiston Ison pyörä -hankkeen myötä oppiaineemme yhdistyvät. Suhteita kvjärjestöihin, kuten CISSIin, lämmitetään myös. Pidämme vanhaan tapaan yllä suhteita ISHA Helsinkiin ja järjestö toimii myös linkkinä historian opiskelijoihin muissa Euroopan maissa. Kansallisella tasolla suhteiden hoito muihin historian opiskelijoihin Suomessa hoidetaan Historian opiskelijoiden liiton kautta.

Opinnot

Opintoasioita hoitavat Taso ry:ssä vanhan mallin mukaan kaksi opintovastaavaa. Säännöllisesti
pidettävissä oppiainekokouksissa valvotaan opiskelijoiden etuja ja toimitaan linkkinä
henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä. Jäsenistön toiveiden ja kehitysehdotusten välittäminen
henkilökunnalle on myös tärkeä tehtävä. Tulevan vuoden aikana tulemme tiivistämään yhteistyötä myös hallopedien eli hallinnon opiskelijaedustajien kanssa pysyäksemme itse ja pitääksemme opiskelijat ajan tasalla Iso Pyörä -hankkeen mukanaan tuomista muutoksista. Mea Lakso, Taso ry:n hallituksen jäsen, toimii hallinnon opiskelijaedustajana Politiikan ja talouden tutkimuksen laitosneuvostossa, eli tieto tältä tasolta tulee ilman välikäsiä.
Yhteistyötä Polho ry:n opintovastaavien kanssa jatketaan. Yhteistyössä hoidetaan muun muassa tenttiarkiston kartuttaminen. Keväällä pidetään muun muassa yhteinen vaihtopaneeli, jossa kuullaan vaihdossa olleiden Yhteiskuntahistorian opiskelijoiden kokemuksia ja annetaan
käytännön ohjeita vaihtoon lähtemisestä.  Myös Kehitysmaatutkimuksen ja Sosiaali- ja
kulttuuriantropologian opiskelijoiden Keho ry:n ja Mana ry:n opintovastaavien kanssa halutaan
pitää yhteyttä. Aktiivinen tiedottaminen on edelleen tärkeä osa opintovastaavien toimintaa. Kannunvalajien opintotoimikunnan kokouksista laaditaan tiedotteita levitettäviksi sähköpostitse omalla sähköpostilistallamme ja sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Yhteiskuntahistorian opiskelijoiden omalla Yhis-Opinto Facebook-ryhmässä. Taso ry:n opintovastaavien tärkeimpiin tehtäviinkuuluu oppilaiden tiedottaminen ja pitäminen ajan tasalla käynnissä olevista uudistuksista, joista tärkeimmät opiskelijoiden kannalta vuonna 2016 ovat Iso Pyörä ja Uusi palveluorganisaatio.
Tuutoritoiminta pidetään yhtä laadukkaalla tasolla kuin aiempinakin vuosina ja sitä pyritään yhä
kehittämään, sillä se on oleellinen osa opiskelijoiden integroitumisessa opiskelijayhteisöön.
Hallituksen ja tuutoreiden välistä yhteistyötä pyritään kehittämään entistä sujuvammaksi, jotta uusien opiskelijoiden vastaanottaminen sujuisi ongelmitta.

Kulttuuritoiminta

Taso ry järjestää vuonna 2016 kulttuuritapahtumia ja –ekskursioita, sekä tiedottaa erilaisista
tasolaisia ja tasonmielisiä kiinnostavista tapahtumista. Toimintaa järjestetään oppiaineen omille ja muille opiskelijoille näiden toiveiden mukaan, jotta heille voitaisiin tarjota heitä kiinnostavaa
ohjelmaa. Alustavia ekskursioiden kohteita ovat esimerkiksi museot ja elokuvafestivaalit, joita
järjestetään vuoden aikana.
Toiminnassa pyritään hyödyntämään esimerkiksi museoiden ilmaispäiviä, mutta osa tapahtumista tulee todennäköisesti olemaan lievästi maksullisia. Keväällä on näillä näkymin kulttuuribrunssi yhdessä Polhon kanssa Yhteiskuntahistorian kirjaston avaamisen yhteydessä. Brunsseja voidaan jatkaa vuoden mittaan kuten myös esimerkiksi perinteisiä elokuvailtoja.
Ekskursio- ja muita toiveita kartoitetaan pitkin vuotta. Suunnitteilla on e-lomake, jolla
tiedustellaan millaisia toiveita opiskelijoilla on yhdistyksen kulttuuritoiminnan parantamiseksi.
Ohjelman sisällöillä ja hyvällä tiedotuksella pyritään saavuttamaan yhä enemmän opiskelijoita ja
innostamaan erilaisista tapahtumista kiinnostuneita mukaan. Helmikuussa perustettiin Cultur
d’Yhis Facebook-ryhmä, jonka tarkoituksena on toimia matalan kynnyksen tiedotuskanavana
kulttuuritapahtumien ja kaikenlaisen muun kulttuuritoiminnan esiin tuomiseksi
Yhteiskuntahistorian opiskelijoille.

Tasa-arvo

Vuonna 2016 pyritään Taso ry:n tasa-arvoasioihin kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Tasa-arvoa ei pidä ottaa itsestäänselvyytenä, sillä sitä se ei todella ole käytännössä. Huomaamattomia ja ei-tarkoituksenmukaisesti epätasa-arvostavia rakenteita on yhä olemassa ja näitä rakenteita ja käytäntöjä olisi tarpeellista tunnistaa, jotta todellisen tasa-arvon toteutumista voitaisiin edistää Taso ry:ssä. Vuoden 2016 hallitus tulee tekemään Tasa-arvosuunnitelman tämän tavoitteen edistämiseksi. Perinteistä häirintälomaketta ylläpidetään totuttuun tapaan sen olemassa olosta tiedottaen ja sen käyttöön rohkaisten.
Järjestön toiminta ja tapahtumat pyritään suunnittelemaan mahdollisimman monipuolisesti
erilaisia intressejä huomioon ottavaksi, jotta toiminta ei keskity pelkästään tietyn intressiryhmän haluihin. Esimerkiksi alkoholittomia ja muita kuin juhlatapahtumia järjestetään ympäri vuoden (mm. työelämä, urheilu, kulttuuri, jne). Tapahtumien mahdolliset osallistujamaksut pyritään pitämään mahdollisimman opiskelijaystävällisinä, jotta kuluista ei tulisi kynnyskysymys.
Tapahtumat suunnitellaan akateemisesti kaiken ikäisille ja niiden tiedottamisessa otetaan
huomioon kansainvälisten oppilaiden luonnollisesti vaatima kaksikielisyys, sekä Facebook:ia
käyttämättömät ihmiset, jotta kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet osallistua Tason tapahtumiin. Myös esteettömyydestä/esteellisyydestä tiedotetaan aina etukäteen tapahtumakutsuissa. Osa Tason tapahtumista pidetään esimerkiksi Kattosauna Sivistyksellä, joka on esteetön tila. Opiskelijoiden välisestä tasa-arvosta on hyvä pitää huolta varsinkin nyt, kun yliopisto painii uudistus- ja leikkaustoiminnan keskellä. Taso ry perustaa uudenlaisen lomakkeen, jonka tarkoituksena on epätasa-arvoisten käytäntöjen paikantaminen yliopistolla. Tasa-arvovastaava paikallistaa myös itse aktiivisesti tällaisia epätasa-arvoisuuksia ja tiedustelee muilta opiskelijoilta heidän kokemuksiaan. Lomakkeiden ja tasa-arvovastaavan ilmoitukset pystytään tarvittaessa viemään tiedekunnan tai Helsingin yliopiston opiskelijajärjestön tasolle ja tapauksiin voidaan puuttua niiden vaatimalla tasolla. Tasa-arvovastaava pitää huolen myös siitä, että hallitus ottaa tarpeellisella intensiteetillä tasa-arvon huomioon omassa toiminnassaan. Kaikki ovat samanarvoisia Taso ry:n toiminnassa, ja epäkohtiin tullaan puuttumaan välittömästi niiden vaatimalla tahdikkuudella.

Ympäristö

Taso ry ottaa toiminnassaan huomioon ekologiset ja eettiset näkökohdat. Ympäristövastaava
pyrkii huolehtimaan tapahtuminen ekologisuudesta, ja velvoittaa myös muut hallituslaiset
noudattamaan yhdessä sovittuja sääntöjä asiaa koskien. Jäsenten toiveita ja parannusehdotuksia kuunnellaan ja pyritään toteuttamaan. Taso ry:llä on myös oma Ympäristöohjelma, jota kaikessa toiminnassa tullaan noudattamaan. Käytännön toimenpiteitä ekologisuuden edistämiseen on roskien lajittelu ja kierrätys. Kertakäyttöastioiden sijaan tapahtumissa ja kokouksissa käytetään pestäviä astioita. Edellinen hallitus hankki muovimukeja erilaisia tapahtumia ajatellen ja niiden käyttöä jatketaan aktiivisesti tänäkin vuonna. Juhlien koristeita kierrätetään. Taso jatkaa paperittomien kokouksien käytäntöä ja turhaa tulostamista vältetään. Taso ry:n tilaisuuksissa tarjotaan kasvisruokaa ja ruoan laatuun pyritään vaikuttamaan ostamalla mahdollisuuksien mukaan luomua ja eettisesti vastuullisia tuotemerkkejä. Ruokahävikki pyritään pitämään minimissä. Lahjoja annettaessa annetaan tavaran sijaan mieluummin aineettomia vaihtoehtoja, esimerkiksi lahjoituksia hyväntekeväisyyteen.
Ympäristönäkökohtia ja -tietoisuutta edistetään muun muassa tiedottamalla erilaisista
ympäristöasioita koskevista tapahtumista ja tilaisuuksista. Ympäristötapahtumiksi voidaan
järjestää esimerkiksi ekskursioita museoihin ja pitämällä aihetta koskevia elokuvailtoja. Muita
mahdollisia konsepteja ovat muun muassa tutustumiset ympäristöön liittyviin työpaikkoihin.
Kesäksi on alustavasti suunnitteilla patikointiekskursio Nuuksion kansallispuistoon.

Kansainvälisyys ja ISHA Helsinki

Hallituksen tavoite on ylläpitää ja luoda suhteita yliopiston kansainvälisiin- ja vaihto-opiskelijoihin. Tänä vuonna toteutamme ainejärjestön kansainvälisyyttä etenkin perinteisillä yhteiskuntahistorian opiskelijoiden kevät- ja syysmatkoilla. Kansainvälisyystoiminta toteutetaan yhteistyössä Polho ry:n ja sen kansainvälisyysvastaavan Siiri Auran sekä Kannunvalajat ry:n kanssa. Polho ry:n ja Taso ry:n yhdessä järjestämän kevätmatka sijoittuu maaliskuun toiselle viikolle. Kohteenamme on tänä vuonna Riika. Viime vuosien kevätmatkakohteina ovat toimineet
esimerkiksi Vilna, Tartto ja Varsova, kun taas syysmatkoilla on käyty Moskovassa, Dublinissa,
Istanbulissa ja Kiovassa. Syysmatka on perinteisesti ollut hieman pidempi matka, ja tänä vuonna suuntaamme alustavasti Edinburgiin. Matkoilla on tarkoitus tutustua paikallisiin nähtävyyksiin, kulttuuriin sekä historiaan. Riian matkalla tulemme tekemään vierailun Suomen Latvian suurlähetystöön ja käymään miehitys- ja KGB-museossa. Matkat edistävät opiskelijoiden
yhteenkuuluvuutta ja tavoitteena on myös tutustua paikallisiin opiskelijoihin. Matkakohteiden
kriteerinä on myös se, että ne olisivat mahdollisimman monelle opiskelijalle taloudellisesti
mahdollisia. Kv-vastaavan pestiin kuuluu myös yhteydenpito vaihto-opiskelijoiden kanssa. Pyrimme saamaan mahdollisimman monet vaihto-opiskelijat osallistumaan aktiivisesti Taso ry:n toimintaan. Tämä edellyttää ennen kaikkea monipuolisuutta tiedotuskanavien käytössä.
Kansainvälisyys näkyy Taso ry:ssä myös ISHA Helsingin (International Students of History
Association) toimintaan osallistumisesta. Taso ry:n hallituksen jäsenistä kolme on mukana myös
ISHA Helsingin hallituksessa. Tämä on tärkeä linkki kansainvälisten yhteyksien luomisessa.

HOL
Taso ry jatkaa perinteiseen tapaan Polho ry:n ja Kronos ry:n rinnalla historian opiskelijoiden
edustamista Historian Opiskelijoiden Liitossa (HOL ry). Liiton kautta pidämme yllä suhteita muiden paikkakuntien historian opiskelijoihin kansallisella tasolla. Taso ry pyrkii mahdollisuuksien mukaan osallistumaan liiton kevät- ja syysseminaareihin. Lisäksi Taso ry:n HOL-vastaava osallistuu liiton
järjestämiin Skype-kokouksiin. HOL-vastaavan tehtävänä on tänäkin vuonna olla perillä liiton
toiminnasta ja välittää tietoa eteenpäin oman ainejärjestön opiskelijoiden keskuuteen.

Työelämä- ja alumnitoiminta

Taso ry:n työelämä- ja alumnivastaavien toiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia
tutustua oman alan työelämään sekä luoda suhteita alumneihin. Tämä toteutuu erityisesti
yhteistyössä Yhteiskuntahistorian alumnien Yhistys ry:n kanssa. Alumnit toimivat tärkeimpänä
yhteistyö- ja tiedotuslinkkinä, kun selvitetään työllistymismahdollisuuksia oppiaineesta
valmistuneille. Työelämä- ja alumnivastaavat kommunikoivat vuoden mittaan alumnien kanssa
tiiviisti ja tiedottavat tarpeen tullen muille opiskelijoille alumnien kuulumiset. Keväällä ollaan
järjestämässä yhdessä Yhistys ry:n kanssa alumnipaneeli, jonka teemana on laajasti mihin
Yhteiskuntahistoriasta valmistuneet työllistyvät. Ennen paneelia järjestetään myös Cv-klinikka
alumnien vetämänä. Myös syksyllä pyritään järjestämään yhteistä toimintaa, esimerkiksi
Alumnisitsit. Työelämä- ja alumnivastaavat pyrkivät järjestämään Taso ry:n jäsenille ekskursioita sellaisille työpaikoille, jotka ovat potentiaalisia työnantajia vastavalmistuneille opiskelijoille. Ekskursioiden ideoimisessa kuullaan sekä opiskelijoiden  että alumnien mielipiteitä. Tiivis yhteistyö ekskursioiden järjestämisessä jatkuu Polho ry:n ja Yhistys ry:n kanssa ja yhteisten tapahtumien järjestämisestä vastaavat jatkossakin työelämä- ja alumnivastaavat. Tarkoituksena on laajentaa opiskelijoiden tietoisuutta työelämästä kartoittamalla vierailujen yhteydessä myös mahdollisia työharjoittelupaikkoja.

Urheilutoiminta

Taso ry järjestää urheilutoimintaansa yhdessä Polho ry:n kanssa. Yleisten viestintäkanavien rinnalla urheilutoiminnan tiedottamisessa jatketaan Yhiksen urheilu -ryhmän käyttöä Facebookissa. Yhteyksiä muiden Valtiotieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen hallitusten urheiluvastaaviin pidetään puolestaan yllä mm. Kannunvalajat ry:n urheilutoimikunnan kautta. Täten myös ainejärjestörajat ylittävä yhteistyö urheilun parissa on mahdollista.Taso ry:n urheilutoiminnan perinteiset linjat pyritään pääpiirteittäin säilyttämään. Lauantainen salibandyvuoro jatkuu totuttuun tapaan.  Yhiksen legendaarinen jalkapalloseura Real Torspo jatkaa toimintaansa. Tänä vuonna Tason urheilutoimintaa pyritään kuitenkin uudistamaan ja monipuolistamaan. Ehdotukset muun muassa luistelusta, seinäkiipeilystä, ultimatesta, frisbeegolfista, vaelluksesta ja sulkapallosta on heitetty ilmoille, ja niiden toteuttamiseksi on alettu laatia jo alustavia suunnitelmia. Vähemmän urheilullisuutta vaativia ekskursiokohteita ovat esimerkiksi Megazone ja Stadin derby -ottelu. Tavoitteena on saada mukaan lajeja, jotka
herättävät kiinnostusta myös niiden opiskelijoiden keskuudessa, jotka eivät aiemmin ole
osallistuneet yhiksen urheilutoimintaan. Ennen kaikkea uusilla lajeilla pyritään rohkaisemaan myös naisopiskelijoita mukaan yhiksen urheilun piiriin.

Ainejärjestölehti Irtolainen

Irtolaisen päätoimittajina toimivat vuonna 2016 Mikko Kymäläinen, Mea Lakso, Riikka Haukka ja
Jaakko Rahko. Lehti pyrkii säilyttämään ja parantamaan visuaalista yleisilmettään entisestään.
Irtolaisessa julkaistavat artikkelit ovat monipuolisia ja kiinnostavia. Pääsääntöisesti lehden jutut
käsittelevät talous- ja sosiaalihistoriallisia aiheita tai opiskelijatapahtumia, joissa on tasolaisia
mukana. Tästä huolimatta lehdessä voidaan julkaista myös muunlaisia juttuja. Lehti tulee
ilmestymään neljä kertaa vuoden aikana ja kaikki sen numerot löytyvät myös internetistä Issuusta. Irtolaiseen ovat tervetulleet kirjoittamaan, kuvaamaan taittamaan ja piirtämään kaikki Taso ry:n jäsenet ja tasonmieliset.