Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2016

Talous- ja sosiaalihistorian opiskelijat Taso ry

University of Helsinki

Talous- ja sosiaalihistorian opiskelijat

Taso ry

PL 54, 00014 Helsingin Yliopisto https://blogs.helsinki.fi/taso-ry/ taso-hallitus@helsinki.fi

 

Hallitus 2016

puheenjohtaja Salla Hokkanen

varapuheenjohtaja ja ATK-vastaava Onni Szeto

1. opinto- ja alumnivastaava Henri Mikkola

2. opinto- ja työelämävastaava Elisa Movtayeva

taloudenhoitaja ja tasa-arvovastaava Mea Lakso

sihteeri ja tiedotusvastaava Eero Simanainen

urheilu- ja 1. suhdevastaava Jaakko Rahko

kansainvälisyys-, ISHA- ja 2. suhdevastaava Karoliina Johnsson

kulttuuri- ja ympäristövastaava Lauri Heinonen

virkistys-, urheilu- ja HOL-vastaava Riikka Haukka

Irtolaisen toimituskunta: Mikko Kymäläinen, Mea Lakso, Riikka Haukka ja Jaakko Rahko

Yleistä toiminnasta

Vuonna 2016 Talous- ja sosiaalihistorian opiskelijat Taso ry:n hallitus toimi aktiivisena jäsenistönsä edustajana Talous- ja sosiaalihistorian opiskelijoiden oman oppiaineen, Yhteiskuntahistorian osaston, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen, Valtiotieteellisen tiedekunnan kuin Helsingin yliopiston piirissä. Erityisesti Helsingin yliopistossa tapahtuvaa oppiaineuudistusta sekä sen etenemistä pidettiin säännöllisesti silmällä ja siitä tiedotettiin aktiivisesti. Oppiaineessamme vallitseva läheinen ja välitön suhde henkilökuntaan auttoi opiskelijoita pysymään perillä tulevista muutoksista. Opintotapahtumien- ja opintoasioista tiedottamisen tärkeys korostui kuluneen vuoden aikana. Vuonna 2016 pidettiin jälleen Uunisaaressa oppiaineen kehittämispäivä sekä syksyllä Yhteiskuntahistorian oppiainekahvit.

Vuonna 2016 tuleva koulutusohjelmien uudistus Helsingin yliopistolla vaikutti vahvasti erityisesti järjestömme hallituksen toimintaan. Tavoitteeksi asetettiin erityisesti suhteiden luominen ja yhteisen toiminnan aloittaminen neljän oppiaineen ainejärjestön kesken, yhdessä Kehitysmaatutkimuksen opiskelijat Keho ry:n, Sosiaali- ja kulttuuriantropologian opiskelijat Mana ry:n sekä Poliittisen historian opiskelijat Polho ry:n kanssa. Yhteistyötä saatiin vietyä eteenpäin sekä järjestöjen jäsenilleen tarjoamassa vapaa- ajantoiminnassa, fuksitoiminnassa, kuten myös opintoasioissa. Keväällä pidettiin Kuppalassa pääsiäisen merkeissä suklaamunajahti sekä Pre-Pre-Pre-Vappu. Tapahtumat oli suunnattu pääasiassa jäsenistölle, mutta samalla myös hallitukset pääsivät tutustumaan toisiinsa rennossa ilmapiirissä. Syksyllä pidettiin yhteinen fuksisuunnistus, jonka tavoitteena oli saada myös fuksit tutustumaan muiden järjestöjen opiskelijoihin.

Keväällä tulevaan koulutusohjelmaan liittyen pidettiin myös yhteinen Opinto-ilta, jossa päästiin tutustumaan jokaisen neljän oppiaineen erityispiirteisiin ja luonteisiin. Tavoitteena aloittaa sillanrakennus myös opiskelijoiden keskuudessa ja auttaa luomaan positiivista ilmapiiriä suhteessa tulevaan muutokseen uhkakuvien sijaan. Lähtökohtiin nähden tavoitteessa luoda yhteistyötä neljän järjestön välille on onnistuttu erittäin hyvin. Keho ry:n, Mana ry:n, Polho ry:n ja Taso ry:n kesken on pohdittu yhdessä järjestöjemme toiminnasta muutosten keskellä. Eri mahdollisuuksia järjestöjen tulevaisuudesta on heitelty nykyisten hallitusten toimesta. Seuraaville hallituksille koitettiin luoda pohjaa, jolle uudenlaista toimintaa ja yhteistyötä voidaan alkaa rakentaa.

Vuoden 2016 aikana myös koko Valtiotieteellisen tiedekunnan järjestökenttää alettiin pohtia tietoisemmin yhdessä. Taso ry:n puheenjohtaja on ollut mukana Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntajärjestön Kannunvalajat ry:n vetämässä Valtsika vol.2 -työryhmässä, jonka tavoitteena oli aloittaa keskustelu tiedekuntajärjestön tulevaisuudesta ja minkälainen sen suhde ainejärjestöihin tulee olemaan tulevien muutosten aikana ja jälkeen. Yhteistyö muiden järjestöjen puheenjohtajien kanssa on ollut vuonna 2016 hyvin tiivistä, kuten myös eri järjestöjen muiden hallituksen vastaavien välinen yhteistyö.

Yhteistyötä Poliittisen historian opiskelijoiden Polho ry:n kanssa jatkettiin entiseen hyvin läheiseen tapaan, monia perinteitä kunnioittamalla, mutta samalla kehittämällä myös uusia tapahtumakonsepteja. Yhteistyötapahtumat ovat suhteellisen pienelle järjestöllemme luontainen tapa toteuttaa toimintaa, erityisesti Polho ry:n kanssa jäsenistömme päällekkäisyyden ja pitkään jatkuneen tiiviin yhteistyön tähden. Yhteistyötä tehtiin myös muiden Valtsikan ainejärjestöjen kanssa, mikä mahdollistaa jäsentemme tutustumisen myös muiden oppiaineiden opiskelijoihin. Täysin omin voimin järjestettäviä tapahtumia vuonna 2016 olivat Tason synttärisitsit, fuksitapaaminen ja Syyssitsit. Tämä määrä vaikutti erittäin sopivalta, ja kyseisiin tapahtumiin kyettiin panostamaan niiden vaatimalla tavalla.

Yhteistyö muiden Valtsikan ainejärjestöjen kanssa näkyi järjestömme aktiivisena osallistumisena yleisvaltsikalaisiin tapahtumiin. Tiedekuntarajat ylittävää yhteistyötä harjoitettiin tänäkin vuonna Helsingin yliopiston muiden historiajärjestöjen kesken, sekä keväällä että syksyllä. Historian opiskelijoiden liiton kautta suhteita pidettiin yllä muualla Suomessa toimiviin historian opiskelijoiden. ISHA Helsingin välityksellä tavoitettiin historian opiskelijoita myös Suomen rajojen ulkopuolelta. Tiedekuntarajat ylittävää yhteistyötä Helsingin yliopiston muiden historia-ainejärjestöjen kanssa jatkettiin perinteiden mukaisesti.

Suhteita alumneihin pidettiin yllä Yhteiskuntahistorian alumnijärjestön Yhistys ry:n välityksellä. Vuonna 2016 yhteistyönä Yhiksen ja Yhistyksen kanssa järjestettiin Alumnipaneeli, johon liitettiin myös CV-klinikka, ja Alumnisitsit syksyllä, joka oli erityisesti vanhempien opiskelijoiden toive ja tarjosi nuoremmille opiskelijoille mahdollisuuden verkostoitua.

Läpi vuoden mukana kulkeneena teemana on ollut vahvasti yhdenvertaisuus. Kaikkien yhdenvertaisuutta loukkaavaan käytökseen on kiinnitetty huomiota ja ilmi tulleisiin tapauksiin on puututtu hallituksen toimesta. Taso ry on vuoden alusta lähtien sitoutunut noudattamaan Kannunvalajat ry:n aloitteesta luotuja Turvallisen tilan periaatteita, jotta kaikkien viihtyminen tapahtumissa kyetään huomioimaan ja haasteet asiaan liittyen tiedostamaan jo etukäteen.

Uudet syksyllä aloittaneet opiskelijat otettiin avosylin vastaan tutorien ja hallituksen toimesta. Tasossa fuksitoimintaan panostaminen on yksi järjestömme kulmakivistä, ja tänäkin vuonna fuksien aktiivisuus yllätti iloisesti. Vahva tutortoiminta ja aktiivinen fuksisyksy takasivat uusien opiskelijoiden integroitumisen oppiaineemme ja järjestömme piiriin. Fuksitoiminta, yhteisöllisyys ja jatkuvuus ovat myös vahvoja teemoja ja pohdinnan keskiössä, kun olemme miettineet tulevia muutoksia oppiaineissa ja järjestömme toiminnassa. Järjestöillä on pitkään ollut tärkeä asema uusien opiskelijoiden integroitumisessa oppiaineen piiriin. Järjestöistä on ollut monelle apua sopeutumisessa ja tutustumisessa uuteen ympäristöön, joten olemme pyrkineet löytämää keinoja, miten tämä voidaan taata myös jatkossa.

Hallitus kokoontui vuoden 2016 aikana virallisiin hallituksen kokouksiin 11 kertaa, lisäksi pidettiin sääntömääräinen vuosikokous keväällä sekä vaalikokous vuoden lopussa. Hallituksen kesken tavattiin myös

virallisten kokousten ja tapahtumien ulkopuolella, niin tapahtumien suunnittelun kuin rennomman ajanvietonkin merkeissä. Hallituksen jäsenet olivat aktiivisesti mukana toiminnassa ja yhteishenki pysyi hyvänä läpi vuoden. (Täytyy myös mainita, että Taso ry:n hallituksen koalitio voitti parhaan asun palkinnon Kannunvalajien HVK-sitseillä.) Jatkuvuudesta hallitustoiminnassa on pidetty tänäkin vuonna huolta ja vanhat toimijat perehdyttävät seuraavan hallituksen.

Hallituksen kokoukset olivat jäsenistölle avoimia ja paikalla oli ajoittain myös jäseniä hallituksen ulkopuolelta. Myös monien tapahtumien järjestämisessä saatiin hallituksen iloksi apua virkailijoilta ja hallituksen ulkopuolisilta henkilöiltä heidän omasta aloitteestaan.

Lähempi tarkastelu aloittain

Talous

Vuonna 2016 Tason talous on ollut yleisesti ottaen ollut hyvällä mallilla. Edellinen vuosi 2015 oli yllättäen alijäämäinen, joten tänä vuonna taloudenhoidon ytimessä oli tiukempi menojen seuranta ja alijäämän korvaaminen. Tavoitteenamme oli saada myös tavallista enemmän ylijäämää, jotta voisimme pistää säästöön varoja Taso ry:n keväällä 2018 pidettäviä 50-vuotisvuosijuhlia varten.

Menojen entistä tiukempi seuranta asetettiin tavoitteeksi jo heti uuden hallituskauden alusta. Menoarvioon kirjattiin kaikki pienimmätkin ennakoitavat menot edellisen vuoden kirjanpitoon perustuen, jotta säästyttäisiin yllätyksiltä vuoden edetessä. Tästä huolimatta myös yllättäviinkin menoihin koitettiin varautua jättämällä hieman joustovaraa.

Tapahtumien kuluissa on koitettu olla mahdollisimman tarkkoja, mutta laadusta silti tinkimättä. Rahat ovat kuitenkin tarkoitettu toiminnan pyörittämiseen, joten tavoitteena on ollut käyttää niitä kaikkia hyödyttävään toimintaan. Monissa maksuttomissa tapahtumissa esimerkiksi tarjoilut ollaan ehdoitta kustannettu järjestön varoista. Isompia jatkuvia menoeriä ovat tänäkin vuonna olleet Yhissäbän viikoittainen salivuoro ja erinäiset sarjamaksut, esimerkiksi jalkapallossa ja futsalissa. Yhteistyössä järjestettyjen tapahtumien menot ja mahdolliset lipputulot jaettiin kaikkien mukana olleiden järjestöjen kesken.

Aiempina vuosina Ainejärjestö Irtolaisen painokustannukset ovat olleet Tason suurimpia kuluja. Tänä vuonna lehteä ei kuitenkaan suunnitelmista poiketen tullut, joten tämä auttoi saamaan talouden vakaalle pohjalle.

HYY:n myöntämää järjestölehtitukea ei käytetty viime vuonna. Kyseinen summa on säästetty ja merkitty käytettäväksi vuonna 2017 Irtolaisen painokustannuksiin.

Yhdistys on kerännyt varoja kuluneen vuoden aikana muun muassa merkki- ja laulukirjamyynneillä. Tänä vuonna teetettiin kaksi uutta merkkiä, uusi merkki Tasolle sekä uusi erä Yhis merkkejä yhdessä Polho ry:n kanssa. Vuosijuhlasäästöjä lukuun ottamatta yhdistyksen tavoitteena ei ole ollut tehdä voittoa kuluneen vuoden aikana. Irtolaisen painokustannuksiin säästettyjen varojen käyttämättä jäämisen ansiosta saimme hieman alkupääomaa myös vuosijuhlia varten. Perustimme toisen käyttötilin Taso ry:lle, joka on tarkoitettu nimenomaan vuosijuhliin säästämistä ja sen tulevaa rahaliikennettä varten. Perustamisen yhteydessä siirsimme kyseiselle tilille 500 euroa.

Virkistys

Vuosi 2016 oli täynnä monipuolisia tapahtumia, joiden tarkoituksena oli tuottaa opiskelijoille iloa ja virkistystä itse opiskelun vastapainoksi. Moni perinteisistä opiskelijatapahtumista järjestettiin yhdessä Polho ry:n kanssa. Tällaisia yhteistuumin järjestettyjä tapahtumia olivat muun muassa Kaudenavajaiset ja -päättärit, sekä Kevätsitsit ja Alumnisitsit. Uudet fuksit otettiin vastaan Tason fuksitapahtumassa ja yhteistuumin Polho ry:n edustajien kanssa järjestämällä yhteisiä fuksitapahtumia, kuten Fuksimökki ja Fuksiaiset. Perinteisten tapahtumien rinnalle uutena konseptina tuli muun muassa Yhiksen Talviklassikko Kuppalassa ja yhteislähtö Hesarin approon, joihin osallistui ilahduttava määrä sekä uusia opiskelijoita että vanhempia opiskelijoita.

Polho ry:n lisäksi tapahtumia järjestettiin myös muiden ainejärjestöjen kanssa. Tulevaan Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmaan varautuminen aloitettiin lähentämällä Taso ry:n, Polho ry:n, Keho ry:n ja Mana ry:n edustajia toisiinsa. Yhteisiin, hieman rennompiin, tapahtumiin lukeutuivat keväällä Munajahti ja Pre-pre- pre-vappu ja syksyllä yhteinen fuksitapahtuma Amazing race. Lisäksi yhteistyötä tehtiin perinteen mukaisesti myös muiden Helsingin yliopiston historia-ainejärjestöjen kanssa. Keväällä järjestettiin jälleen suuren suosion saavuttaneet Hissasitsit ja Käänteissuunnistus sekä syksyllä fukseille järjestetty Hissasuunnistus yhdessä Polho ry:n, Kronos ry:n, Historicus r.f.:n, Fibula ry:n ja Eidos ry:n kanssa.

Yhteistyössä järjestettyjen tapahtumien lisäksi Taso ry järjesti vuoden mittaan myös omia tapahtumia. Vuoden parhaimpiin tapahtumiin lukeutuivat ehdottomasti Taso ry:n järjestämät Tason synttärisitsit pääsiäisenä ja Tason syyssitsit Kattosauna Sivistyksellä. Sekä hallitus että osallistujat nauttivat kyseisistä tapahtumista erityisen paljon.

Kaiken kaikkiaan vuoden opiskelijatapahtumat olivat onnistuneita: ne keräsivät paljon osallistujia ja niiden ilmapiiri oli iloinen ja mielekäs. Tapahtumien järjestämisessä pyrittiin tuomaan yhteen monenlaisia ihmisiä jättämättä ketään tapahtumien ulkopuolelle. Tässä tavoitteessa onnistuttiin hyvin. Opiskelijoille ja

jäsenistölle on tärkeää tarjota opintojen oheen tapahtumia, joissa tavata sekä vanhoja tuttavia että tutustua uusiin ihmisiin. Vapaa-ajan toiminnasta pyrittiin tekemään kaiken kaikkiaan mahdollisimman monipuolista, jotta jokainen löytää jotain.

Tiedotus

Taso ry on jatkanut tiedotuksensa suhteen perinteisellä linjallaan. Virallisena viestintäkanavanamme on ollut yhteiskuntahistorian oppiaineiden yhteinen sähköpostilista, jonne muun muassa hallituksen kokousten pöytäkirjat säännöllisesti lähetettiin. Järjestön tiedotustoiminta on ollut edellisvuoden tapaan monelle hajautettua, ja tiedottajan lisäksi eri osa-alueiden vastaavat ovat tiedottaneet itse hallinnoimistaan tapahtumista heidän ollessa parhaiten perillä niiden konsepteista ja huomioitavista seikoista.

Lisäksi Facebook-viestintämme on ollut aktiivista: Facebookissa on tiedotettu järjestön oman toiminnan lisäksi myös muista yksittäisistä tapahtumista, joista olemme uskoneet jäsenistömme olleen kiinnostuneita. Käytössä ovat olleet ahkerasti myös Yhiksen, eli Polho ry:n ja Taso ry:n, Facebook-ryhmät: Yhiksen urheilu, Cultur d’ Yhis ja Yhisopinto, joihin myös jäsenet voivat tuottaa sisältöä. Opintoasioista tiedotukseen perustettiin myös Yhmu-opinto, joka on tarkoitettu Kehitysmaatutkimuksen, Talous- ja sosiaalihistorian, Poliittisen historian ja Sosiaali- ja kulttuuriantropologian opiskelijoille tulevan koulutusohjelman mukaisesti. Muita tiedotuskanaviamme ovat olleet ainejärjestön kotisivut ja Instagram-tili. Usean eri kananvan yhtäaikainen käyttö varmistaa, että tieto saavuttaa koko jäsenistömme.

Olemme noudattaneet tapahtumiemme tiedotuksessa systemaattisesti kaksikielistä linjaa, informaatio on ollut suomeksi ja englanniksi. Hallituksen kokouspöytäkirjat ovat kuitenkin olleet vain suomeksi kokouskäytäntöjen ja -sanaston tähden. Kaikkien vastaanottajien huomiointia on jatkettu myös tiedottamalla tärkeistä ja huomioon otettavista seikoista, kuten tilojen esteettömyydestä tai esteellisyydessä. Tiedotus on ollut asiallista ja ytimekästä mutta vapaamuotoisten tapahtumien yhteydessä ja epävirallisilla kanavilla paikoin myös tyylitellympää. Yhteistyössä järjestettyjen tapahtumien tiedotuksesta sovittiin kunkin tapahtuman kohdalla erikseen.

ATK

Vuosi 2016 sujui moitteettomasti ATK-puolen osalta. Yhteiskuntahistorian opiskelijoiden sähköpostilistan valvominen ja listan suodattimien tehostaminen on ollut osa jokavuotista toimintaa ja sama päti vuonna 2016. Vuoden aikana listan tarkkailu tehostui entisestään, kun myös Polho ry:n toimijoita saatiin mukaan listan ylläpitoon.

Vuonna 2016 päivitettiin myös Talous ja sosiaalihistorian opiskelijoiden kotisivujen ulkoasu ja osa keskeistä sisältöä. Ulkoasun parantaminen ja kalentereiden jatkuva ylläpito lisää sivujen puoleensavetävyyttä, ja on tärkeä osa järjestömme tiedotusta, erityisesti uusien opiskelijoiden hakiessa tietoa oppiaineestamme ja järjestöstämme. Sisällön uudistus remontti jatkuu vuodelle 2017.

Suhteet

Vuosi 2016 oli suhteiden kannalta antoisa ja monipuolinen. Kuten aiempinakin vuosina Taso ry:n tärkein yhteistyökumppani oli Polho ry ja järjestöjen suhdevastaavat tekivät tiivistä yhteistyötä läpi vuoden. Järjestöt järjestivät toimintaa ja tapahtumia yhdessä paljon ja monipuolisesti alumnitoiminnasta perinteisiin opiskelija-illanviettoihin ja ekskursioihin, esimerkkeinä kevätsitsit ja tärkeäksi perinteeksi muodostuneet fuksien järjestämät pikkujoulut, joihin myös henkilökunnan osallistujamäärä oli runsas.

Yhteistyötä Valtiotieteellisen tiedekunnan sisällä tehtiin tiiviisti tiedekuntajärjestö Kannunvalat ry:n kanssa lähes jokaisen vastaavan toimesta oman vastuualueen mukaisen toimikunnan välityksellä. Taso ry:n edustus osallistui keväällä Hallitusten välinen konferenssi -sitseille ja syksyllä järjestetylle HVK-brunssille, jotka toimivat Valtsikan piirissä toimivien ainejärjestöjen hallitusten ryhmäyttäjänä. Taso ry:n hallitus ja jäsenistö ovat aktiivisesti osallistuneet Kannunvalajien järjestämiin yleisvaltsikalaisiin tapahtumiin, esimerkkinä Kannun fuksisuunnistus.

Yhteyttä on pidetty tiiviisti myös muihin ainejärjestöihin tiedekuntamme sisällä, kuten Valtio-opin opiskelijat Voo ry:hyn, jonka kanssa on järjestetty muun muassa urheilutapahtumia. Taso ry osallistui myös yhteisten pääsykoebileiden järjestämiseen yhdessä Kontakti ry:n, Stigma ry:n, Polho ry:n, Moodi ry:n, Ktto ry:n ja Media ry:n kanssa. Suhteiden hyvä tilanne näkyi myös muiden järjestöjen suurena osallistumisena Tason synttärisitseillä.

Uutena tuulena järjestösuhteissa oli aktiivisen yhteistyön aloittaminen Mana ry:n ja Keho ry:n kanssa uuden koulutusohjelman vuoksi. Yhteisiä tapahtumia neljän ainejärjestön välillä olivat pääsiäistapahtuma Munajahti, vapputapahtuma sekä fuksien yhteinen suunnistus. Yhteistyön myötä jäsenistö tutustui toisiinsa paremmin sekä järjestöjen välinen yhteishenki alkoi muodostua. Yhteistyö loi hyvän pohjan seuraavan vuoden muutoksia sekä uusien hallitusten väliselle yhteistyölle.

Taso ry on kuluneen vuoden aikana ylläpitänyt suhteitaan myös muihin Suomen historian opiskelijoihin Historian opiskelijoiden liiton Hol ry:n kautta sekä järjestänyt yhteisiä tapahtumia Helsingin yliopiston muiden historian opiskelijoiden kanssa tiedekuntarajojen yli. ISHA Helsingin välityksellä on pidetty yhteyttä historian opiskelijoihin ympäri Eurooppaa.

Opinnot

Taso ry:n opintovastaavien päätoimisena tehtävänä on menneenä vuonna ollut osallistuminen ja vaikuttaminen opintotoimikunnan kokouksissa ja tiedekuntatapaamisissa. Kutakin on järjestetty noin kerran kuussa ja niiden tärkeimmistä sisällöistä on informoitu opintoasiakirjeillä aktiivisesti sähköpostitse ja Facebookin välityksellä Yhteiskuntahistorian opiskelijoille. Suuri painoarvo on ollut Iso Pyörä -uudistuksella, jonka edistymistä on käsitelty mainituissa kokouksissa. Opiskelijoiden toiveita on pyritty välittämään tiedekuntaan ja uudistusten käytännöllisyydestä on välitetty palautetta. Vuoden aikana pidettiin tiiviisti yhteyttä hallinnon opiskelijaedustajiin yliopiston eri hallintoelimissä.

Yhiksen opintovastaavat ovat toimineet tiiviisti yhteistyössä ja tapahtumat, joista opintovastaavat ovat olleet vastuussa, on järjestetty yhdessä. Opintovastaavat ovat pyrkineet painottamaan ainejärjestön välisen yhteistyön tiivistämistä entisestään huomioiden etenkin Kehitysmaatutkimuksen ja Sosiaali- ja kulttuuriantropologian opiskelijat, joiden kanssa yhdistymme 2017 oppiaineuudistuksen myötä. Myös kaikkien neljän ainejärjestön opintovastaavat ovat tehneet ahkeraa yhteistyötä jo vuoden 2016 aikana.

Helmikuussa Valtiotieteellisen tiedekunnan vaihtohakujen aikaan järjestettiin Vaihtopaneeli, johon osallistui neljä vaihdossa ollutta Yhteiskuntahistorian opiskelijaa ja kiitettävä määrä uteliaita kuuntelijoita. Vaihtokokemuksia kuultiin Irlannista, Venäjältä, Hong Kongista ja Jemenistä. Paneelissa oli pullakahvitarjoilu ja Tason ensimmäinen opintovastaava toimi puheenjohtajana. Paneelissa esitettiin kysymyksiä yksittäisistä vaihtokohteista tai yleisesti vaihtokokemuksista siihen liittyvistä käytännön järjestelyistä.

Keväällä pidettiin Yhteiskunnallinen muutos -koulutusohjelmaan tulevaisuudessa sisältyvien oppiaineiden yhteistyönä opintoiltama, jossa jokaisesta neljästä oppiaineesta oli vanhempi opiskelija tai alumni kertomassa omasta opintopolustaan. Tapahtuman tarkoitus oli kertoa muiden oppiaineiden opiskelijoille mitä keholaiset, manalaiset, polholaiset ja tasolaiset käytännössä opiskelevat ja millä tavalla opintoja suoritetaan. Tapahtuma oli vapaamuotoinen ja pullakahvit oli jälleen tarjolla. Ilmapiiri oli positiivinen ja rento. Tapahtuma toimi keskustelun avauksena eri aineiden opiskelijoiden kesken.

Juuri ennen kesälomille lähtöä opiskelijoille tarjottiin mahdollisuutta päästä kehittämään opettajien kanssa uuden oppiaineen suuntia. Tapahtumaan osallistui noin 40 henkeä ja siellä oli opiskelijoita ja opettajia kaikista neljästä yhdistyvästä oppiaineesta. Uunisaaressa järjestetyssä tapahtumassa opiskelijoita oli pyydetty pohtimaan oman oppiaineen vahvuuksia ja valmiuksia, jota kukin oppiaine opiskelijalleen antaa. Tapahtumaa järjestivät etunenässä opettajat, mutta opintovastaavat olivat mukana suunnittelussa ja välittivät kutsuja opiskelijoille.

Yhteiskuntahistorian oppiainekahvit syksyllä keräsi noin 40 kiinnostunutta opiskelijaa. Erityisen positiivista oli huomata, että paikalla olevista opiskelijoista suuri joukko muodostui fukseista. Koko Yhteiskuntahistorian

opetushenkilökunta oli paikalla tapahtumassa. Oppiainekahveilla keskusteltiin ja selviteltiin Iso Pyörä – uudistusta, mutta esityslistalla oli paljon muitakin opintoihin liittyviä ajankohtaisia asioita. Opettajat kävivät läpi palautteita, joita oli annettu vuoden aikana pidetyistä kursseista. Valtaosa palautteista oli ollut positiivista, mutta myös parannusehdotuksia oli tullut. Palautteiden tärkeyttä painotettiin opettajien toimesta. Tarjolla oli tälläkin kertaa kahvia ja pullaa.

Kulttuuritoiminta

Vuonna 2016 kulttuuritoiminnassa hyödynnettiin yhteistyötä ja suhteita muihin järjestöihin, koska hallituksemme kulttuurivastaava toimi myös ISHA Helsingissä samankaltaisissa tehtävissä. Järjestön omana kulttuuritoimintana järjestettiin yhdessä Polho ry:n kanssa perinteinen eksku Valtsikan speksiin, jossa yhisläisten edustus oli tänäkin vuonna vahva. Jäsenistön toive kulttuuribrunssista koitettiin toteuttaa järjestämällä Yhiksen ja ISHA Helsingin kanssa järjestetyn Kesäpiknikin yhteydessä eksku taidemuseo HAMiin, joka valitettavasti ei kerännyt odotettua osallistujamäärää.

Kulttuuritoimintaa vilkastuttamaan ja tukemaan perustettiin vuoden alussa Facebook-ryhmä Cultur d’ Yhis, jonka tarkoituksena on toimia foorumina, jossa myös jäsenistöllä on mahdollisuus jakaa tietoa kiinnostavaista kulttuuritapahtumista ja -ilmiöistä. Ryhmä saavutti suuren suosion ja on ollut hyödyllinen tiedotuskanava kulttuuritoiminnan saralla.

Tasa-arvo

Vuonna 2016 Taso ry:ssä pyrittiin kiinnittämään tasa-arvo asioihin entistä enemmän huomiota. Jokaisen toiminnassa mukana olevan ja toimintaan mukaan haluavan tulee tuntea itsensä tervetulleeksi ja yhdenvertaiseksi muihin nähden ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, identiteettiin tai muuhun vastaavaan ominaisuuteen katsomatta. Tasa-arvovastaava piti jatkuvasti tarkasti silmällä eteen tulleita epäkohtia monella eri saralla, niin opinnoissa kuin erilaisten sosiaalisten tilanteiden varalta. Tutorien toimesta tämän vuoden Fuksimökille nimettiin myös kaksi yhdenvertaisuusvastaavaa, jotka vastasivat kyseisen viikonlopun aikana kaiken sujumisen. Taso ry on sitoutunut noudattamaan Kannunvalajien aloitteesta luotuihin Turvallisen tilan periaatteisiin, jotka laitettiin jäsenten nähtäväksi jokaiseen tapahtumakutsuun.

Taso ry järjesti monipuolisesti tapahtumia erilaisille intresseille sopivaksi. Pyrkimyksenä on, että jokaiselle jäsenelle löytyy jotain toiminnan muotoja, jotka sopivat heille ja joihin heidän on mieluista osallistua. Muun muassa urheilutoiminnan monipuolistaminen on puhututtanut vuoden aikana paljon, ja mukaan on haluttu

saada myös lajeja ja liikuntamuotoja, jotka sopivat mahdollisimman monelle. Urheilutoiminta palvelee eri käyttäjäkuntaa ja tarjoaa jäsentoimintaa niille, joita muunlaiseen toimintaan osallistuminen ei enää innosta. Toimintaa on tärkeää järjestää kaikille akateemisesta iästä huolimatta. Akateemiselta iältään vanhempia opiskelijoita ilmiselvästi kiinnosti enemmän opinto- ja työelämätapahtumat, kun taas nuorempien mieleen edellisten lisäksi olivat illanvietot ja juhlat.

Tapahtumien osallistumismaksut olivat opiskelijabudjettiin sopivia ja suuri osa tapahtumista oli kokonaan maksuttomia (kuten opintotapahtumat, urheilutoiminta, Yhiksen pikkujoulut, Kaudenavajaiset ja – päättäjäiset). Alkoholittomia vaihtoehtoja on myös aina tarjolla Tason ja Yhiksen tapahtumissa, ja sitseillä juomavaihtoehtona oli aina useampi alkoholiton ruokajuoma. Järjestetyissä opiskelijabileissä ja sitsien jatkoilla noudatettiin Tason aiempaa linjaa, ja alkoholittomia juomia oli vapaasti kaikkien saatavilla järjestön kustantamana. Tärkeistä ennalta huomioon otettavista asioista, kuten tilojen esteellisyydestä/esteettömyydestä ilmoitettiin aina jo tapahtumakutsussa. Muun muassa Tason syyssitsit ja Yhiksen pikkujoulut pidettiin Kattosauna Sivistyksellä, joka on esteetön tila.

Tapahtumista ja esimerkiksi opintoasioista tiedotettiin aina mahdollisimman monen eri kanavan kautta, jotta tieto tavoittaa koko jäsenistön tasapuolisesti. Tapahtumakutsut tehtiin aina vähintään kaksikielisiksi, suomeksi ja englanniksi, minkä tavoitteena oli mahdollistaa myös kansainvälisten- ja vaihto-opiskelijoiden osallistuminen järjestömme tapahtumiin ja näin integroituminen järjestömme piiriin. Kielimuurin on todettu olevan yksi isoimmista ongelmista kansainvälisten- ja vaihto-opiskelijoiden mukaan saamiseksi, joten englannin kielen käyttöön sitseillä ja muissakin tapahtumissa koitettiin kiinnittää erityisesti huomiota. Myös e-lomakkeet, joiden kautta tapahtumiin ilmoittaudutaan, tehtiin kaksikielisenä. Cissin järjestämään Integration evening-tapahtumaan osallistumalla pyrittiin myös löytämään yhdessä muiden järjestöjen edustajien kanssa uusia keinoja tehdä kansainvälisten opiskelijoiden osallistuminen tapahtumiin yhä helpommaksi.

Vuoden aikana esiin tulleisiin häirintätapauksiin puututtiin hallituksen toimesta, ja tarvittaessa käännyttiin myös Kannunvalajat ry:n yhdenvertaisuusvastaavaan ja HYY:n tasa-arvovaltuutettuun. Annetuissa sanktioissa hallitus pyrki kuitenkin ottamaan huomioon myös järjestöjen toiminnan perusperiaatteet ja velvollisuus valvoa jäsentensä etuja. Ehdotonta porttikieltoa kaikkiin järjestön tapahtumiin ei haluttu antaa missään vastaan tulleissa tapauksissa, koska se olisi asettanut yksittäisen jäsenen epäarvoiseen asemaan muihin verrattuna edunvalvonnallisissa tilaisuuksissa ja ehkä etäännyttänyt jäsenistön yhteisistä sosiaalisista piireistä.

Ympäristö

Taso ry jatkoi tänäkin vuonna Ympäristöohjelmansa mukaista toimintaa. Yhdistys otti ympäristön huomioon toiminnassaan pienilläkin teoilla, kuten jatkamalla kestomuovimukien käyttöä tapahtumissa vähentääkseen entisestään kertakäyttöastioiden käyttöä. Pöytäjuhlissa ja kokouksissa käytettiin kulloinkin saatavissa ollutta astiastoa. Tapahtumien tarjoiluissa noudatettiin kasvislinjaa ja tänä vuonna joidenkin tapahtumien tarjoilut olivat täysin vegaanisia. Annosmäärät ja ostetut ruoanlaitto tarpeet pyrittiin laskemaan niin tarkasti kuin mahdollista ja ruokahävikki saatiin pidettyä tänäkin vuonna minimissään. Tapahtumissa kaikki roskat pyrittiin lajitella ja kierrättää aina tilanteen mukaan mahdollisella tavalla.

Hallituksen kokoukset pyrittiin pitämään paperittomina ja pöytäkirjat oli saatavilla sähköisesti. Tason vaalikokouksessa oli tänä vuonna hävikkitarjoilu, joka saatiin lähileipomosta samaisena päivänä. Talous- ja sosiaalihistorian opiskelijoiden antamat vuosijuhlalahjat olivat ympäristöohjelman mukaisesti aineettomia, kuten toisenlaisia lahjoja ja lahjoituksia.

Kansainvälisyys ja ISHA Helsinki

Vuoden 2016 aikana järjestön kansainvälisyyttä edistettiin pitämällä jatkuvasti yhteyttä kansainvälisiin tutkinto- ja vaihto-opiskelijoihin sekä järjestämällä yhteiskuntahistorian opiskelijoiden perinteiset ja suositut kevät- ja syysmatkat yhdessä Polho ry:n kanssa.

Vuoden aikana saimme paljon kansainvälisiä opiskelijoita mukaan Taso ry:n tapahtumiin, mikä näkyi erityisesti kevätlukukaudella. Kansainväliset opiskelijat tulivat tärkeäksi osaksi opiskelijayhteisöä, mikä ei hävinnyt, vaikka syksyllä kansainvälisten opiskelijoiden osallistuminen tapahtumiin oli vaihtelevampaa. Kansainvälisten opiskelijoiden mukaan saaminen vaati monipuolista tiedottamista sekä jatkuvaa yhteydenpitoa kansainvälisistä tutoreihin. Taso ry:n edustaja osallistui myös Valtiotieteellisen tiedekunnan kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden oman järjestön Cissin järjestämään Integration evening- tapahtumaan, jonka pyrkimyksenä oli etsiä yhdessä ratkaisuja yhä tehokkaammin ottamaan huomioon kansainväliset ja vaihto-opiskelijat jokaisen järjestön toiminnassa.

Yhteiskuntahistorian opiskelijoiden ensimmäinen matka eli kevätmatka suuntasi Latvian pääkaupunkiin Riikaan. Matka sujui hyvin ja keräsi edellisvuosiin verrattuna suuren määrän osallistujia. Syysmatkan matkakohteeksi valittiin aiemmista suunnitelmista poiketen Unkarin pääkaupunki Budapest. Matkakohde vaihdettiin alkuperäisestä Glasgow’sta edullisempaan Budapestiin, jotta yhä useammalla olisi mahdollista osallistua matkalle. Matkakohteen vaihto oli kannattava valinta, sillä matka keräsi ennätysmäärän osallistujia. Budapestissa matkakohteen kulttuuriin ja historiaan tutustuttiin yhdessä paikallisen ISHA-

sektion edustajien kanssa. Budapestin Suomen suurlähetystössä saimme itse suurlähettiläältä katsauksen suurlähettilään työhön sekä Unkarin tämänhetkiseen tilanteeseen.

Taso ry:n suhteet ISHA Helsinkiin ovat vuoden 2016 aikana olleet hyvin läheiset. Yhteistyötä on edistänyt talous- ja sosiaalihistorian opiskelijoiden runsas edustus ISHA Helsingin hallituksessa, mikä on mahdollistanut sujuvat tiedotuksen järjestöjen välillä. Taso ry:n jäsenistö on vuoden aikana osallistunut aktiivisesti ISHA Helsingin tapahtumiin. Yhteistyötä on toteutettu myös yhteisten tapahtumien muodossa, joista esimerkkinä kesällä järjestetty kesäpiknik. ISHA Helsinkiin on jatkossakin tärkeää ylläpitää aktiivista yhteistyötä, sillä ISHA:n kautta saa erinomaisesti luotua yhteyksiä sekä kansainvälisiin opiskelijoihin että muidenkin maiden historian opiskelijoihin.

HOL eli Historian opiskelijoiden liitto

Vuoden 2016 aikana Taso ry säilytti yhteytensä Hol ry:n edustajistoon pitäen vanhat yhteydet Suomen muihin historia-ainejärjestöihin kutakuinkin ennallaan. Taso ry:llä oli edustaja ja varajäsen Historian opiskelijoiden liiton hallituksessa, joten kokouksista ja päätöksistä pysyttiin Taso ry:ssä ajan tasalla. Hol ry:n vuotuisiin seminaareihin keväällä Tampereelle ja syksyllä Ouluun lähetettiin yhteiskuntahistorian opiskelijoiden edustus, ja muutenkin jäsenet pyrittiin pitämään perillä Historian opiskelijoiden liiton toiminnasta.

Työelämä- ja alumnitoiminta

Tänä vuonna tiedekuntajärjestömme Kannunvalajat ry:n työelämäekskursio- ja työelämätapahtuma tarjonta oli erittäin runsasta, joka oli järjestöllemme erittäin positiivinen yllätys. Tietoa ajankohtaisista työelämätapahtumista pyrittiin levittämään mahdollisimman laajalle jäsenistössämme ja niihin rohkaistiin osallistumaan. Monet esillä olleista työpaikoista olivat erittäin relevantteja myös meidän jäsenistöllemme. Perinteisiä järjestön omaa työelämätoiminnan linjaa jatkettiin muun muassa suurlähetystövierailujen muodossa syys- ja kevätmatkakohteissa. Molemmilla matkoilla opiskelijat pääsivät vierailun kautta tutustumaan ulkoministeriön tarjoamiin uramahdollisuuksiin.

Yhdessä Yhteiskuntahistorian alumnijärjestön Yhistys ry:n kanssa järjestettiin keväällä Alumnipaneeli ja Cv- klinikka. Paneelissa Yhteiskuntahistorian oppiaineista, Talous- ja sosiaalihistoriasta ja Poliittisesta historiasta, valmistuneet alumnit kertoivat omista ammateistaan sekä puhuivat myös hyödyllisiksi kokemista seikoista opintoihin ja yleisesti työelämään liittyen. Ennen paneelia tarjottiin kaikille halukkaille mahdollisuus tulla kyselemään neuvoja oman Cv:n työstämiseen. Paneeli keräsi sankan joukon ihmisiä paikalle ja tuntui olevan erittäin hedelmällinen puolin ja toisin.

Marraskuussa jatkettiin yhteistyötä Yhistys ry:n kanssa järjestämällä, jäsenistön toiveesta, Alumnisitsit. Sitsit tarjosivat Alumneille mahdollisuuden tavata vanhoja opiskelukavereitaan eri vuosikerroilta sekä uusille opiskelijoille mahdollisuuden tutustua vanhempiin opiskelijoihin ja alumneihin- Yhteistyö Yhistys ry:n kanssa antaa jäsenillemme mahdollisuuden verkostoitua ja osaltaan auttaa vahvistamaan jäsenistömme järjestöidentiteettiä osoituksena järjestömme toiminnan jatkuvuudesta. Yhistys ry:hyn pyrittiin pitämään tiiviisti yhteyttä läpi vuoden ja yhdistyksen jäsenet olivat mukana esittäytymässä myös Yhiksen fuksitapaamisessa.

Urheilutoiminta

Urheiluvuosi 2016 piti sisällään vanhoja perinteitä, kuten viikoittaisen Yhissäbä-vuoron ja jalkapallojoukkue Torspon, mutta myös ripauksen uutta urheilutoimintaa monipuolistanutta aktiviteettia. Perinteeksi muokkautunut viikoittainen salibandyvuoro yhdellä Polho ry:n kanssa piti pintansa tuoden yhteen akateemiselta iältään niin nuoria kuin vanhempiakin opiskelijoita. Pelaajia riitti läpi lukuvuoden ja se on tarjonnut mahtavan liikuntamahdollisuuden ja tavan tavat opiskelutovereita muutenkin opiskeluiden ohessa.

Lukuvuoden aikana pyrimme luomaan myös hauskoja vuodenaikakohtaisia liikunta tapaamisia luistelun ja pesäpallon muodossa. Varsinkin pesäpallo oli menestyksekäs saaden paljon osallistujia. Keväällä pesäpalloa pelattiin Yhteiskuntahistorian opiskelijoiden kesken ja syksyllä yhdessä Valtio-opin opiskelijoiden Voo ry:n kanssa. Lisäksi Taso ry ja Polho ry järjestivät yhdessä Megazone-ekskursion keväällä ja syksyllä järjestettiin ultimatea jälleen Valtio-opin opiskelijoiden Voo ry:n kanssa. Taso ry kannusti jäsenistöään myös muuhun aktiiviseen liikkumiseen esimerkiksi osallistumalla erittäin mittaavaan Kannunvalajat ry:n ja Condus ry:n yhdessä järjestämää Up!Pro –liikunta-approon, jonka järjestelyissä myös Taso ry:n urheiluvastaava oli mukana muiden Valtiotieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen urheiluvastaavien kanssa.

Yleisesti ottaen urheilutapahtumat saivat osakseen hyvän määrän osallistujia. Seuraavana toimintavuonna kaikkia innostavaan ja osallistavaan toimintaan iästä, sukupuolesta ja harrastustaustasta huolimatta tullaan kuitenkin kiinnittämään vielä aiempaa enemmän huomiota. Tästä syystä jo vuonna 2016 aloitettiin keskustelua jatkuvan salivuoron uudelleen brändäämisestä: Sählyn sijaan vuorolla voitaisiin pelata välillä myös muita lajeja kysynnän mukaan.

Ainejärjestölehti Irtolainen

Alkuperäisestä suunnitelmasta huolimatta, vuosi 2016 osoittautui Irtolaisen välivuodeksi – ajatuksista ja jo valmiiksi kirjoitetuista kirjoituksista ei tullut syntyneeksi yhtään loppuun hiottua, julkaistua numeroa. Pieni tauko ei kuitenkaan kuoleta lehteä kokonaan, vaan Irtolaiselle valittiin vaalikokouksessa uudet päätoimittajat vuodelle 2017. Vuonna 2016 saatu lehtituki säästettiin, ja on merkitty käytettäväksi vuonna 2017 painetun lehden kuluihin.