Toimintakertomus 2017

Toimintakertomus 2017

Talous- ja sosiaalihistorian opiskelijat Taso ry

University of Helsinki

Talous- ja sosiaalihistorian opiskelijat Taso ry

Taso ry

PL 54, 00014 Helsingin Yliopisto http://blogs.helsinki.fi/taso-ry/

taso-hallitus@helsinki.fi

Hallitus 2017

Puheenjohtaja: Karoliina Johnsson

Varapuheenjohtaja ja IT-vastaava: Janne Kähkönen

Opintovastaava & HOL-vastaava: Minna Majaniemi

Taloudenhoitaja: Riikka Haukka

Sihteeri, ISHA- ja kansainvälisyysvastaava: Inka Länsimäki

Urheilu- ja virkistysvastaava: Jaakko Rahko

Alumni-, yhdenvertaisuus- ja ympäristövastaava: Olivia Lehmuskallio

Suhde- ja työelämävastaava: Jasmiina Driksna

Irtolaisen toimituskunta: Salla Hokkanen, Vilma-Lotta Pajala ja Aleksi Järvinen

Yleistä toiminnasta:

Vuonna 2017 Talous- ja sosiaalihistorian opiskelijat Taso ry:n hallitus jatkoi aktiivista työtä edustaessaan talous- ja sosiaalihistorian opiskelijoita, Yhteiskuntahistorian osaston, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen, Valtiotieteellisen tiedekunnan ja Helsingin yliopiston piirissä. Helsingin yliopiston koulutusuudistus vaikutti vuonna 2017 paljon järjestömme toimintaan, mutta olemme järjestön pienestä koosta huolimatta sopeutuneet hyvin uuteen tilanteeseen. Tiivis suhde henkilökuntaan auttoi opintouudistuksen toimeenpanossa sekä vanhoille että uusille opiskelijoille. Opintovastaavien rooli tiedottamisessa ja opintotapahtumien järjestämisessä korostui tänä toimintavuotena, ja hallitus sai paljon kiitosta tiedottamisesta ja opiskelijoiden huomioimisesta uudistusten läpiviemisessä.

Ison pyörän myötä lähensimme edellen suhteitamme yhteiskunnallisen muutoksen oppiaineiden ainejärjestöjen Polho ry:n, mutta erityisesti Mana ry:n ja Keho ry:n kanssa, sillä Polho ry:n kanssa yhteistyötä on tehty tiiviisti jo monia vuosia. Yhteistyö näkyi kaikilla toiminnan osa-alueilla, ja järjestöjen puheenjohtajisto kokoontuikin useaan otteeseen suunnittelemeen yhteistä toimintaa ja keskustelemaan järjestöjen tulevaisuudesta. Koimme kaikki, että vanhoilla ainejärjestöillä on edelleen tärkeä rooli järjestökentän muutoksesta huolimatta, sillä vanhat ainejärjestöt voisivat tulevaisuudessa keskittyä enemmän omaan tieteenalaansa, opiskelijoiden edunvalvontaan ja työelämä- ja alumnitoimintaan. Toki tietyt perinteet halutaan säilyttää, mutta ajatuksena oli, että tuleva yhmu-toimikunta (ja myöhemmin järjestö) voisi järjestää erityisesti fukseille ja kaikille yhteiskunnallisen muutoksen oppiaineiden opiskelijoille yhteistä toimintaa. Näin fuksit voitaisiin saada kiinnostuneiksi järjestötoiminnasta pidempään, sillä vanhat ainejärjestöt kiinnostaisivat todennäköisesti eniten opiskelijoita, jotka ovat jo pidemmällä opinnoissaan.

Kevään mietintöjen pohjalta kokoonnuimme kaikkien oppiaineiden henkilökunnan, opiskelijaedustajien ja ainejärjestöjen hallitustoimijoiden kesken keväällä Uunisaareen keskustelemaan tulevasta koulutusohjelmasta ja ainejärjestöjen tulevaisuudesta. Puheenjohtajat antoivat esityksen, jossa perusteltiin edellä mainitut näkemykset ainejärjestöjen roolista muuttuvassa järjestökentässä. Näkemyksemme saivat positiivisen vastaanoton ja syksyllä laitoimme alulle uuden Yhmu-toimikunnan. Kaikki hallitustoimijat kokivat myös, että uuden toimikunnan ja järjestön luominen haluttiin antaa kaikkien halukkaiden ja uusien opiskelijoiden tehtäväksi, jotta lopullisesta järjestöstä tulisi heille mieluinen. Uusi toimikunta saatiin hallituslaisten avustuksella koottua ja uuden järjestön nimeksi valittiin Kumous.

Muutoksista huolimatta Taso ry:n toiminta oli vuonna 2017 erittäin monipuolista. Halusimme, että järjestön toiminnasta löytyisi kaikille opiskelijoille mieluisaa tekemistä, johon voisi osallistua matalalla kynnyksellä. Tämän vuoksi keräsimme jäsenistöltämme kehitysideoita toimintaamme koskien. Näiden toiveiden pohjalta järjestimme mm. excun teatteriin, syvävenyttelyä, retken nuuksioon ja peli-iltoja. Muuhun toimintaamme on esimerkiksi kuulunut perinteisiä virkistystapahtumia kuten Tason synttärisitsit, viikoittainen urheiluvuoro ja opiskelijamatkat. Syksyn tapahtumien fokus oli erityisesti uusien fuksien integroimisessa, ja syksy menikin nopeasti jopa viikottaisten fuksitapahtumien järjestämisessä. Muutoksista huolimatta saimme positiivista palautetta sekä itse fuksitapahtumista että lämpimästä yhteishengestä, jonka vanhemmat opiskelijat loivat yhdessä uusien opiskelijoiden kanssa.

Suhteita ylläpidettiin ja luotiin aktiivisesti muiden Valtsikan ainejärjestöjen kanssa, mikä näkyi mm. osallistumisena yleisvaltsikalaisiin tapahtumiin. Tiedekuntarajat ylittävää yhteistyötä jatkettiin Helsingin yliopiston muiden historiajärjestöjen kanssa järjestämällä yhteistä toimintaa. Muualla Suomea toimiviin historianopiskelijoihin pidettiin yhteyttä Historian opiskelijoiden liiton (HOL) kautta ja kansainvälistä yhteistyötä teimme ISHA Helsingin välityksellä.

Opinto ja työelämätoiminta oli vuonna 2017 Tason toiminnan keskiössä. Tason opintovastaava teki erinomaista työtä yhdessä Polho ry:n, Keho ry:n ja Mana ry:n kanssa, jotta sekä uusille että vanhoille opiskelijoille kulkisi tehokkaasti tieto opintoasioista. Opintovastaavat tekivät myös ahkerasti töitä opiskelijoiden oikeuksien valvomisessa ja parannusehdotuksia esitettiin eteenpäin korkeammalle tasolle. Taso ry:n työelämävuosi sisälsi puolestaan kaksi excua mahdollisille työnantajille ja paljon toivotun harjoittelupaneelin. Myös yhteiskuntahistorian alumneihin pidettiin tiiviisti yhteyttä alumnijärjestö Yhistys ry:n välityksellä. Järjestimme Yhistys ry:n kanssa aiempinakin vuosina suuren suosion saaneet alumnisitsit, jotka edistävät opiskelijoiden ja jo valmistuneiden opiskelijoiden välistä verkostoitumista. Tämän lisäksi Taso avusti Yhistystä tiedustelulakipaneelin järjestämisessä.

Uusi hallitus perehdytettiin edellisten vuosien lailla vanhojen toimijoiden puolesta, ja väistyvä hallitus vastaa vuorostaan seuraavan hallituksen perehdytyksestä. Tämä on hyväksi todettu menetelmä, sillä perehdytykset mahdollistavat toiminnan sujuvan jatkumisen sekä tiedon siirtymisen hallitukselta toiselle. Taso ry:n hallitus hyödynsi myös Kannunvalajien ja HYY:n tarjoamia informatiivisia perehdytyksiä. Tulevana vuotena Taso ry:n vuoden 2017 puheenjohtaja osallistuu myös Kannunvalajien puheenjohtajakoulutukseen vetämällä yhtä työryhmää.

Hallituksen hyvinvointi ja jaksaminen oli hallituksen työskentelyssä tärkeä teema kuluvana vuotena. Hallitus virkistäytyi sekä kevät- että syyslukukautena, minkä lisäksi hallituslaiset viettivät yhteisiä kahvi- ja lounashetkiä. Yhteiset hetket loivat yhteishenkeä ja luottamusta hallituslaisten välille, mikä oli tärkeää toiminnan sujuvuuden kannalta. Myös Polho ry:n, Keho ry:n ja Mana ry:n hallituslaisten kanssa vietettiin yhteisiä hetkiä. Hallituksen kokoukset avattiin aina fiiliskierroksella, jossa käytiin läpi kaikkien hallituslaisten kuulumiset. Ilmapiiri oli hyvin avoin, ja hallituslaiset kokivat pystyvänsä avoimesti puhua asioistaan hallituslaisten kesken. Kannustimme toisiamme kiittämään hyvästä työstä, mikä lisäsi hallituslaisten motivaation tunnetta. Tämän lisäksi puheenjohtaja kävi vuoden alussa ja syksyllä jokaisen hallituslaisen kanssa keskustelun heidän tavoitteistaan, toiveistaan ja jaksamisesta hallitusvuotena. Valitettavasti Vilma-Lotta Pajala joutui jättämään hallituskautensa kesken henkilökohtaisista syistä.

Kuluneena vuotena myös yhdenvertaisuusasioihin kiinnitettiin paljon huomiota.. Halusimme taata opiskelijoillemme lämpimän ja turvallisen ilmapiirin tapahtumiimme. Kaikkeen yhdenvertaisuutta loukkaavaan käytökseen on kiinnitetty huomiota ja ilmi tulleisiin tapauksiin on puututtu hallituksen toimesta. Kehitimme toimintamallejamme tänä vuonna yhä paremmiksi esimerkiksi osallistumalla Kannunvalajien uusien turvallisuusohjeiden kehittämiseen. Otimme myös käyttöön tunnistettavan turvallisuushenkilön tapahtumiimme ensimmäisinä tiedekunnassamme, josta olemme saaneet paljon tunnustusta.

Hallituksen kokoukset olivat jäsenistölle avoimia ja niihin osallistuivat ajoittain myös hallituksen ulkopuoliset yhdistyksen jäsenet. Vanhat toimijat ja hallituksen ulkopuoliset henkilöt auttoivat monesti tapahtumien järjestämisessä heidän omasta aloitteestaan. Olemme myös keränneet palautetta toiminnastamme, mikä auttaa tulevaa hallitusta toiminnan suunnittelemisessa. Samalla loimme hallituksen palautelomakkeen, johon voi aina laittaa palautetta ja kehitysideoita hallituksen toiminnalle.

Lähempi tarkastelu aloittain:

Talous:

Vuonna 2017 Taso ry:n isoimpia menoeriä ovat olleet keväällä järjestetyt syntymäpäiväsitsit ja alkusyksyyn ajoittuneet syyssitsit sekä urheilutoiminta. Urheilutoiminta on koostunut viikoittaisen vakiovuoron vuoromaksusta ja jalkapallojoukkue Real Torspon toiminnan rahoittamisesta. Näitä ja muita kuluja Taso ry on rahoittanut HYY:ltä saamansa toiminta-avustuksen lisäksi isojen tapahtumien (sitsien) osallistujamaksuilla sekä laulukirjojen, haalarimerkkien ja leivonnaisten myynnillä. Lisäksi ainejärjestölehti Irtolaisen toimittamiseen on saatu sponsorointitukea Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:ltä. Aiemmista vuosista poiketen Taso ry on lisäksi saanut jaettua osan järjestämänsä toiminnan kuluista ei ainoastaan Polho ry:n vaan myös Keho ry:n ja Mana ry:n kanssa. Vastapaino kulujen jakautumiselle on kuitenkin ollut tapahtumien kohderyhmän kasvaminen reilusti yli nelinkertaiseksi, koska vanhoja sekä uusia opiskelijoita on koulutusuudistuksen vuoksi yli neljä kertaa enemmän kuin aikaisempina vuosina. Vuoden 2017 taloudenhoidossa tärkeänä periaatteena on ollut säästeliäisyys, sillä Taso ry:n 50-vuotisvuosijuhlat ovat edessä keväällä 2018. Vuoden 2017 lopulla taloustilanne on edelleen vakaa, mikä enteilee hyvää tulevia vuosijuhlia ajatellen.

Virkistys:

Vuonna 2017 järjestettiin paljon virkistysmahdollisuuksia ja -tapahtumia jäsenistölle. Tapahtumia järjestettiin tänäkin vuonna paljon yhteistyössä Polho ry:n kanssa muun muassa Hesarin appron yhteislähdön muodossa. Lähensimme yhteistyötä viime vuodesta merkittävästi Keho ry:n ja Mana ry:n kanssa, johtuen oppiaineiden yhdistymisestä 2017 syksyllä alkavana lukuvuonna. Vanhoista tapahtumista pidettiin suosittu pääsisäisen munastus, preprepre-wappu sekä fuksimökki. Sitsasimme neljän järjestön voimin keväällä ja syksyllä uusille opiskelijoille tehtiin kaikkien neljän ainejärjestön kanssa sitsikäytännöt tutuksi fuksisitsien merkeissä, joista saimme paljon positiivista palautetta fuksien joukosta. Näiden lisäksi järjestimme kaudenavajaiset, -päättäjäiset, vanhan pääsykoekirjan kunniaksi juhlat, pääsykoejuhlat, elokuvaillan ja peli-iltoja. Yhteistyötä oli ilo tehdä motivoituneessa ja hyvässä seurassa.

Muidenkin järjestöjen kanssa on tehty yhteistyötä vuoden aikana. Historia ainejärjestöjen Kronos ry:n, Historicus ry:n ja Fibula ry:n kanssa järjestettiin disko alkutalven kylmiin iltoihin, joihin tuli paljon jäsenistöä Taso ry:n puolelta. Fukseja on saatu virkistystapahtumiin runsaasti mukaan, mikä on ilahduttanut vanhoja opiskelijoita, sekä etenkin hallitusta.

Vuoden kohokohtia ovat kuitenkin olleet Taso ry:n omat perinteiset tapahtumat. Keväällä olleet synttärisitsit menivät ennätysnopeasti täyteen. Syyslukukauden alussa kattosauna Sivistyksellä järjestettiin jälleen kerran mahtavat syyssitsit, joiden yleisösuosio ei ole heikentynyt. Hallitus ja

jäsenistö pitivät tapahtumista, ja synttärisitsit kasvattivat odotusta edelleen ensi vuoden vuosijuhlia ajatellen.

Tiedotus:

Taso ry:n virallinen tiedotuskanava on perinteiseen malliin ollut sähköpostilistat. Keväällä 2017 pääasiallisena listana toimi yhis-opisk. Syksyllä uudistusten myötä luotu uusi yhmu-lista korvasi sen. Viestintä on käsittänyt tapahtumia, työelämää, urheilua, kulttuuria ja opintoja koskevia informaatioita. Kuten aikaisempinakin vuosina, tiedotus on ollut hajautettua eri vastuutehtävien haltijoille.

Toinen merkittävä painotus tiedottamisessa on ollut sosiaalinen media, pääasiassa Facebook ja sen ohella Instagram. Kaikille tapahtumille on luotu omat facebook-sivut, joissa on julkaistu samaa informaatiota kuin sähköpostilistoilla. Yhis-urheilu, Yhis-opiskelu ja Culture d’Yhis ovat muuttuneet yhmu-ryhmiksi, muuten sisältö on säilynyt entisellään. Urheiluvastaavat ovat päivittäneet urheiluvuoroista, opintovastaavat opiskeluun liittyvistä muutoksista ja Culture d’Yhmuun on jaettu kiinnostavia tapahtumia eri tahojen toimesta. Uusi viestintäkanava luotiin syksyllä alumniyhdistys Yhistyksen toimesta, ja ryhmän sisältö koostuu muun muassa työelämään ja alumnitoimintaan liittyvistä asioista.

Tiedotuksessa on noudatettu kansainvälisyyden periaatetta, eli kaikki tärkeä informaatio on suomen lisäksi julkaistu myös englanniksi. Tiedotus on ollut luonteeltaan asiallista, mutta epävirallisten kanavien ja vapaamuotoisten tapahtumien suhteen on noudatettu myös tyylitellympää linjaa. Toiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden on ollut mahdollista löytää järjestöämme ja sen opiskelijoita koskevaa tietoa sähköpostista, Facebookista tai järjestön omilta nettisivuilta.

IT:

Taso ry:n ensisijaisia tiedotuskanavia ovat tänä vuonna olleet sosiaalisen median applikaatiot (kuten Facebook, Instagram…) sekä sähköpostilistat. Näiden lisäksi hallitus on hoitanut verkkosivujensa ylläpidosta, tarjoamalla jäsenistölleen ja ulkopuolisillekin tapahtumakalenterin, hyödyllisiä linkkejä koulutusohjelman, tiedekunnan sekä yliopiston palveluihin, kaikki oleelliset tiedot järjestöstä ja sen toiminnasta sekä tärkeimmät muutokset tai sykähdyttävimmät hetket etusivun julkaisuina.

IT-toiminta on keskittynyt yhtä lailla tiedottamiseen kuin sähköpostilistan ja verkkosivuston ylläpitoon. Taso ry:n ja Polho ry:n yhteinen sähköpostilista yhis-opisk muutettiin koulutusuudistusten vuoksi yhmu-listaksi, jossa ovat mukana myös niin Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman fuksit kuin myös talous- ja sosiaalihistorian, poliittisen historian, kehitysmaatutkimuksen sekä sosiaali- ja kulttuuriantropologian opiskelijat. IT-toiminta on siis tänä vuonna koskettanut paljon suurempaa kohderyhmää kuin aikaisemmin.

Suhteet:

Vuosi 2017 oli Taso ry:n suhteiden ylläpitämisen ja luomisen kannalta onnistunut vuosi. Yliopiston koulutusohjelmauudistuksen myötä Taso ry on kuluneena vuotena tehnyt entistä tiiviimpää ja tapahtumarikkaampaa yhteistyötä Yhteiskunnalliseen muutokseen kuuluneiden

ainejärjestöjen, eli Keho ry:n, Mana ry:n ja Polho ry:n kanssa. Tähän ovat vaikuttaneet suhdevastaavien tiimin lisäksi yhteistyö kaikkien vastaavuuksien kesken, sillä yhteistä toimintaa suunniteltiin ja toteutettiin miltei kaikilla toiminnan osa-alueilla.

Taso ry:lle suhteiden osalta erittäin merkittävässä osassa ovat myös Valtiotieteellisen tiedekunnan Kannunvalajat ry sekä tiedekunnan muut ainejärjestöt. Keväällä yhdessä Kannunvalajat ry:n sekä valtiotieteellisen tiedekunnan muiden ainejärjestöjen suhde- ja virkistysvastaavien kanssa järjestetty hallitusten välinen konferenssi oli jälleen kerran menestys. Konferenssin teemana oli “aikakone”, ja mainittakoon vielä erikseen, että Taso ry voitti jo toisena vuotena peräkkäin paras puku- kilpailun historiallisella “1800-luvun kultakuume” teemalla. Konferenssissa arvottiin uudet ystäväjärjestöt ja Taso ry:n ystäväksi saatiin tällä kertaa Dilemma ry. SUVI-toimikunta järjesti myös syksyllä toisen hallitusten välisen tapahtuman brunssin muodossa, joka myös onnistui tuomaan ainejärjestöjen toimijoita yhteen.

Taso ry:n hallituslaiset ovat myös omalla aktiivisella osallistumisellaan ylläpitäneet hyviä suhteita valtiotieteellisen tiedekunnan Kannunvalajien ja muiden ainejärjestöjen kanssa. Olemme olleet edustamassa useissa tapahtumissa kuten Media ry:n 46-vuotisvuosijuhlilla. Suhteiden hyvä tila näkyi myös korkeana osallistumisena Tason synttärisitseillä. Ystäväjärjestö Dilemman kanssa järjestettiin myös vuoden viimeinen tapahtuma vierailuna Design-museoon.

Kuluvana vuonna ei myöskään ole unohdettu historiajärjestöjen yhteistyötä, jota on toteutettu erilaisten tapahtumien ja muun yhteistyön muodossa Helsingin yliopiston historiajärjestöjen, HOL ry:n sekä ISHA Helsingin kanssa.

Opinnot:

Taso ry:n toiminta vuonna 2017 opintoasioiden osalta on ollut hedelmällistä. Opintovastaava on osallistunut aktiivisesti tiedekunnan eri toimielinten toimintaan, kuten opintotoimikunnan kokouksiin ja tiedekuntatapaamisiin. Suurin osa vaikuttamistyöstä on kuitenkin tapahtunut muiden kanavien kautta, erityisen paljon yhteistyötä on tehty Yhteiskunnallisen muutoksen (YHMU) koulutusohjelman muiden ainejärjestöjen opintovastaavien, Kannunvalajien opintosihteerien ja koulutusohjelman johtoryhmän opiskelijaedustajien kanssa. Iso Pyörä -reformi on työllistänyt opintovastaavia kohtuullisen paljon vuoden aikana, mutta työtä on teettänyt myös esimerkiksi hallinnon opiskelijaedustajien valintatavan uudistus.

Iso Pyörä on asettanut haasteita opintovastaavan toiminnalle, kun uudistusten myötä yliopiston ja tiedekunnan eri hallintoelinten viestintä on heikentynyt. Tähän Taso ry on pyrkinyt vaikuttamaan muiden YHMU:n ainejärjestöjen kanssa. Edistystä on näkyvissä, mutta työ jatkuu tämän osalta edelleen. Parhaiten opintovastaava on onnistunut olennaisimmassa tehtävässään, eli viestin viemisessä opiskelijoilta eteenpäin esimerkiksi henkilökunnalle ja opiskelijaedustajille. Palautetta on kerätty muun muassa kursseista ja muista jäsenistön opiskeluun vaikuttaneista asioista, mutta opintovastaava on ollut vaikuttamassa opintoasioihin myös ennalta esimerkiksi vastaavuustaulukoiden laatimisessa. Toukokuussa järjestettiin niin ikään jälleen YHMUn henkilökunnan ja ainejärjestöjen yhteinen keskustelutilaisuus, jossa puitiin reformia hyvässä hengessä. Keskustelua muutoksista on lukuvuoden mittaan käyty muillakin foorumeilla, kuten syksyllä henkilökunnan kanssa oppiainepalaverissa.

Jäsenistöltä on saatu hyvää palautetta opintoaiheisten tapahtumien järjestämisestä. Keväällä Polho ry:n kanssa yhteistyössä järjestetty vaihtopaneeli koskien vaihto-opiskelua herätti suurta kiinnostusta, ja syksyisen yhteistoiminnan tulos työharjoittelupaneeli sai kiitosta. Kaiken

kaikkiaan yhteistyö muiden YHMUn opintovastaavien kanssa on ollut erittäin hyvää, ja vaikuttamistyön lisäksi opintovastaava on oppinut leipomaan kohtuullisen hyviä leivonnaisia Taso ry:n tapahtumiin.

Kulttuuritoiminta:

Taso ry:n kulttuuritoiminnassa isossa roolissa on koko vuoden ollut yhteistyö Polho ry:n kanssa. Facebook-ryhmä Culture d’Yhmu (entinen Culture d’Yhis) on mahdollistanut kiinnostavista tapahtumista tiedottamisen, ja jäsenistölle mahdollisuuden ehdottaa kulttuuritapahtumia suurelle yleisölle suoraan, ilman välikäsiä. Ryhmän ansiosta pienempiä ryhmiä on suunnannut esimerkiksi taidenäyttelyihin, ja opiskelijat ovat vinkkailleet toisilleen mm. kiinnostavia dokumentteja.

Vuosi alkoi yhteislähdöllä Valtsikan Speksiin Polho ry:n kanssa. Vuoden alussa järjestetty e-lomake -kysely poiki suosituimmaksi toiveeksi teatteri-excun, joka järjestettiin maaliskuussa. Näytelmä oli Macbeth Kansallisteatterin suurella näyttämöllä. Taso ry hommasi liput, ja omakustanteinen vierailu keräsi odotetun kävijämäärän. Kulttuuritoiminnan keskiössä keväällä oli myös Nuuksio-retken suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä ympäristövastaavan ja Polho ry:n kanssa. Tämän lisäksi Taso ry järjesti yhdessä Polho ry:n kanssa vierailun seuraamaan hyviä ja huonoja uutisia.

Syksyllä kulttuuritoimintaa harjoitettiin myös yhteisellä omakustanteisella matkalla Prahaan lokakuussa taidenäyttelyiden ja historiallisten nähtävyyksien muodossa. Pienempiä tapahtumia oli esimerkiksi yhdessä järjestetty Yhmu:n Disney-leffailta, joka toi jopa muutamia kymmeniä ihmisiä katsomaan lapsuutensa klassikoita. Joulukuussa järjestettiin myös ystävyysjärjestö Dilemman kanssa opiskelijoille Design-museon vierailu. Hyvällä viestinnällä ja Culture d’Yhmu -ryhmällä ollaan mahdollistettu suuret osallistujamäärät ja hyvä tietoisuus kulttuurimahdollisuuksista toiminnassamme. Ryhmässä muutettiin syksyllä Culture d’Yhis ryhmästä Yhmuksi. Ryhmässä jaettiin vuoden mittaan myös muita opiskelijabudjetille sopivia tapahtumia, jotka voisivat kiinnostaa ainejärjestöjemme jäseniä.

Yhdenvertaisuus:

Vuonna 2017 Taso ry toteutti entistäkin tarkempaa linjaa yhdenvertaisuusasioissa yhdessä muiden YHMU-järjestöjen kanssa. Koko Helsingin yliopiston sekä Valtiotieteellisen tiedekunnan sisällä on tänä vuonna puhuttanut yhdenvertaisuus- ja turvallisuusasiat, ja näitä pohdittiin myös Taso ry:n piirissä. Yhdenvertaisuusasioista keskusteltiin erityisesti Valtiotieteellisen tiedekunnan toimijoiden keskuudessa. Myös YHMU-järjestöjen kesken pidettiin keväällä kokous, jossa pohdimme omia toimintatapojamme. Yhdessä muiden YHMU-järjestöjen kanssa jokaiseen tapahtumaan valittiin niin kutsuttu turvallisuushenkilö, jonka tehtävänä on toimia helposti lähestyttävänä ja tunnistettavana henkilö, jota voi konsultoida tilanteessa kuin tilanteessa. Turvallisuushenkilön nimi ilmoitettiin aina etukäteen kunkin tapahtuman yhteydessä, ja hänet pystyi paikanpäällä erottamaan keltaisesta turvaliivistä. Turvallisuushenkilö on osa Kannunvalajien uutta turvallisuusohjetta, jota Taso ry on noudattanut jo koko syyslukukauden, ja johon järjestö sitoutuu jatkossakin. Tämä täydentää Kannunvalajien jo olemassaolevaa turvallisemman tilan periaatteita. Taso ry:n hallitus koki, että turvallisuushenkilön läsnäolo toi turvan tuntua tapahtumiimme ja sai positiivista palautetta jäsenistöltämme. Lisäksi käytössä on ongelmatilannelomake, joka löytyy järjestön nettisivuilta

ja jokaisesta tapahtumasta. Ongelmatilannelomakkeeseen voi laittaa mistä tahansa asiasta luottamuksellisesti viestiä, sillä ainoastaan yhdenvertaisuusvastaavalla on oikeus lukea näitä viestejä.

Taso ry pyrki myös vuonna 2017 järjestää kaikille jäsenistölleen sopivaa toimintaa, ja vuoden aikana saatiinkin nauttia todella monipuolisista tapahtumista urheilusta elokuva- ja peli-iltoihin. YHMU-järjestöjen kesken oli todella antoisaa järjestää erilaista toimintaa, sillä sen lisäksi että ideoita heiteltiin monipuolisemmin, myös ajatuksia ja näkökulmia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioihin saatiin laajemmin. Jokainen järjestö kantoi oman kortensa kekoon, ja näin mahdollistui yhdenvertaisuuden kannalta paras mahdollinen toiminta.

Toiminnan, kuten tapahtumien ja ekskursioiden järjestelyissä pyrittiin parhaamme mukaan ottaa huomioon kaikki jäsenet. Muun muassa juhlatilojen kohdalla pyrimme suosimaan esteettömiä tiloja, ja mikäli se ei aina ollut mahdollista, oli tilan yksityiskohdista saatavana lisää tietoa joltakin hallituksen jäseneltä.

Parin viimeaikaisen Helsingin yliopiston tapahtumissa ilmenneen valitettavan epäillyn huumaustapauksen myötä Taso ry pyrki myös olemaan vielä tarkempi siitä, että tapahtumien järjestäjät ovat ehdottoman varmoja siitä, keitä on kulloinkin paikalla. Onneksi ainejärjestömme on verrattain pieni, ja jäsenistöllämme läheiset ja lämpimät välit toisiinsa. Olemme myös vuoden ajan olleet todella herkästi kuulolla, mikäli jotain ongelmia yhdenvertaisuusasioissa olisi ilmennyt.

Ympäristö:

Taso ry on jatkanut eettisten ja ekologisten periaatteidensa noudattamista myös vuonna 2017. Monikäyttöiset muovimukimme ovat olleet käytössä monessa tapahtumassa, ja ideasta on innostunut myös muutkin Yhmu-järjestöt! Periaatteidemme mukaan olemme myös tapahtumissamme tarjonneet lakto-ovo-vegetaarista ruokaa, ja ottaneet huomioon myös vegaanit ja muut erityisruokavaliot. Kasvisruoka on mielestämme tärkeä ja myös helposti toteutettava linjaus; emme halua olla mukana tukemassa lihantuotannon päästöjä tai eläinten kärsimystä. Tietysti parannettavaakin vielä löytyy: muun muassa kokous-/paneelieväissä voisi suosia kääreettömiä tuotteita, ettei roskaa syntyisi niin paljon. Kierrätyksessä teemme mielestäni hyvää työtä.

Myös ympäristöaiheinen tapahtuma saatiin järjestettyä tänä vuonna! Toukokuun lopussa marssimme joukolla Espoon Nuuksion Kansallispuistoon Urjajärven rannalle nauttimaan kesän alusta. Retki oli paljon toivottu jäsenistön keskuudessa, ja osallistujia olikin paikalla kymmenkunta. Päivä kului kauniita maisemia katsellessa eväitä syöden ja vaeltamalla luonnon keskellä. Toivottavasti tämä retki innosti kaikki Tason luontoretkeilijät!

Kansainvälisyys ja ISHA Helsinki:

Vuonna 2017 jatkettiin jo hyvällä perustalla ollutta yhteistyötä ISHA Helsingin kanssa. Kommunikoinnin ja järjestöjen välisen tiedotuksen ylläpitämiseksi päätettiin jälleen nimittää ISHA-vastaava, joka toimi sekä Taso ry:n, että ISHA Helsingin hallituksissa. ISHA:n kokouksissa ja tapahtumissa käytiin pitkin vuotta niin vastaavan, kuin muidenkin aktiivisten tasolaisten toimesta. Vuoden toimintaan kuului esimerkiksi erilaisia elokuva-iltoja, sitsejä, pelitapahtumia

sekä ISHA-kattojärjestön kansainvälinen kesäseminaari. Viikon mittainen seminaari oli ISHA Helsingin luotsaamana suuri menestys.

Tason puolella kansainvälisyyttä ammennettiin taas perinteiseen malliin järjestämällä kaksi ekskursiota ulkomaille Polho ry:n kanssa, sekä tutustumalla vaihto-opiskelijoihin. Valtiotieteellisen VALTAVA-festivaalilla tavattiin muutamia kansainvälisiä opiskelijoita, ja heistä yksi on ollut aktiivisesti Tason tapahtumissa mukana! Muuten heitä näkyi pitkälti Taso:n, Polho:n ja ISHA:n yhteisillä tapahtumilla.

Perinteiset matkamme ulkomaille kohdistuivat tänä vuonna Tarttoon ja Prahaan. ”Kevätmatka” on tavallisesti pidetty lyhyempänä ja kokoluokaltaan pienempänä kuin syksyn, joten kevään 2017 matka Viron puolelle oli kolme yötä. Reissulle osallistui virallisesti 14 henkilöä, mutta jälkijunassa matkaan lyöttäytyi vielä 4 opiskelijaa lisää. Vierailu Tartossa oli kaikin puolin onnistunut ja opiskelijamme matkustivat hyvässä hengessä. Ympäristöystävällisyyden nimissä yövyimme ekologisessa hostellissa, joka piti matkaajistamme hyvää huolta.

Syksyllä suunnattiin kohti Prahaa, Tsekkien kulttuurin kehtoon. Viiden päivän seikkailu oli opettavainen ja railakas. Opiskelijamme vierailivat Suomen suurlähetystössä, oppien paljon Tsekkiläisestä kulttuurista ja tämänhetkisestä poliittisesta tilanteesta. Koska kyseinen suurlähetystö toimii myös Slovakiassa, saimme bonuksena oppia myös Tsekin naapuruussuhteista sekä Slovakiasta kokonaisuudessaan. Mieltä avarsi myös esimerkiksi paikallinen olutravintola, jossa sai maistaa olutjäätelöä ja tsekkiläis perinneruokia. Tasolaisten ja polholaisten lisäksi mukaan mahtui myös vuoden 2017 fukseja, jotka ovat nykyään Yhteiskunnallisen muutoksen opiskelijoita uudistuksen myötä. Matkaajia oli yhteensä 39, joista fukseja oli viisi. Tämäkin matka niitti kehuja osallistuneilta.

HOL

Taso Ry:n yhteydet Historian Opiskelijain Liittoon HOLiin ovat pysyneet ennallaan. HOL-vastaava on vuoden mittaan osallistunut HOLin hallituksen kokouksiin, joten Taso Ry on pystynyt viestimään muille Suomen historianopiskelijoiden ainejärjestöille toiminnastaan ja osaltaan myös vaikuttamaan HOLin päätöksiin. Viesti on kulkenut myös toiseen suuntaan, ja Tason oma jäsenistö on pyritty pitämään ajan tasalla esimerkiksi HOLin järjestämistä tapahtumista. HOLin seminaareihin osallistuikin sekä keväällä että syksyllä yhteiskuntahistorian opiskelijoita, minkä lisäksi tänä vuonna lanseerattussa liiton Holkki -lehdessä julkaistiin jäsenistömme kynästä lähteneitä tekstejä, esimerkiksi koskien Iso Pyörä -reformia. Yhteistyö HOLin kanssa on kokonaisuudessaan sujunut hyvässä hengessä.

Työelämä- ja alumnitoiminta:

Kuluvan vuoden aikana Taso ry järjesti opiskelijoille kaksi työelämävierailua. Ensimmäinen oli keväällä Suomen Pankkiin ja toinen puolestaan Suomen Akatemiaan syksyllä. Työelämävierailut herättivät jäsenistössä laajaa kiinnostusta ja molemmille vierailuille osallistuikin kiitettävä määrä opiskelijoita, molempiin noin 15 henkilöä. Vierailuilla saimme kuulla yleisesti Suomen Pankista sekä Suomen Akatemiasta työpaikkana, harjoittelumahdollisuuksista sekä yleisesti uramahdollisuuksista. Suomen Pankin vierailun yhteydessä Taso ry:lle järjestettiin vielä opastettu kierros Suomen Pankin rahamuseossa. Vierailut saivat yleisesti myönteistä palautetta opiskelijoilta sekä positiivisena yllätyksenä osallistujia löytyi myös muista valtiotieteellisen tiedekunnan ainejärjestöistä.

Syksyllä järjestimme yhdessä Polho ry:n kanssa jäsenistön toiveesta harjoittelupaneelin, jossa poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian opiskelijat pääsivät kertomaan omista työharjoittelukokemuksistaan. Myös perinteeksi muodostunutta suurlähetystövierailua jatkettiin syysmatkalla Prahassa. Ainejärjestön oman työelämätoiminnan lisäksi Kannunvalajat ry järjesti aktiivisesti työelämätapahtumia ja vierailuja entiseen tapaan, joista myös talous- ja sosiaalihistorian opiskelijat pääsivät nauttimaan.

Yhteiskuntahistorian alumnijärjestön Yhistys Ry:n kanssa pyrittiin pitämään tiivistä yhteistyötä läpi vuoden. Taso Ry:n alumnivastaava osallistui Yhistys ry:n hallituksen jäsenenä yhdistyksen kokouksiin ja toi näin alumnien tietoon myös opiskelijajärjestöön liittyviä asioita. Alumnien ja opiskelijoiden työ kantoikin hedelmää, sillä syksyn aikana saatiin pystyyn Yhis-alumnit niminen facebook-ryhmä, jonka tarkoituksena on olla yhteinen keskustelualusta yhteiskuntahistorian entisille ja nykyisille opiskelijoille. Facebook-ryhmään saa kukin jäsen julkaista sellaista minkä luulee kiinnostavan muita ryhmän jäseniä, aina afterworkseura-toiveista kiinnostaviin työilmoituksiin.

Alumnitoimintaan tietysti kuuluu myös vuosittaiset Polho Ry:n ja Yhistys Ry:n kanssa järjestettävät Alumni-sitsit, jotka olivat tänäkin vuonna menestys. Alumnisitsit mahdollistavat entisten opiskelijoiden tapaavan vanhoja opiskelukavereitaan, sekä suhteiden solmimisen nykyisten ja entisten opiskelijoiden välillä. Suosittu tapahtuma tulee toivottavasti pysymään mukana vielä Taso Ry:n tulevaisuudessakin. Taso ry osallistui Polho ry:n kanssa myös loppusyksystä tiedustelulakipaneelin järjestämiseen. Ainejärjestöt järjestivät paneeliin myös tarjottavaa.

Urheilutoiminta:

Aktiivista urheilutoimintaa pidettiin yllä tänäkin vuonna urheiluvuoron muodossa, sekä järjestämällä muita yksittäisiä tapahtumia. Uusina tuulina vuoden aikana oli sählyvuoron muuttaminen yleisesti urheiluvuoroksi. Muutoksella pyrittiin saamaan laajempaa joukkoa opiskelijoista innostumaan vuorosta. Uusia lajeja olivat koripallo, futsal, sulkapallo, polttopallo, sekä muita erityisempiä ohjelmanumeroita, kuten syvävenyttely. Uudenlaisen liikuntamahdollisuuden lisäksi vuoden aikana urheilutapahtumien mainontaa on lisätty. Osanottajia löytyi varsin hyvin ja vuoroja järjestettiin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta salivarausten mukaisesti viikoittain. Näiden lisäksi vuoden aikana järjestettiin pesäpalloa, joka saavutti suuren suosion. Urheiluvuoron lisäksi jäsenistömme pääsivät keväällä haastamaan sekä kanssaopiskelijat että henkilökunna pihapeleissa ja sekä keväällä että syksyllä testaamaan pesäpallotaitojansa.

Näiden lisäksi toimintaa on jatkanut myös jalkapallojoukkueemme Real Torspo. Vuosi on ollut vilkas, sillä olemme olleet mukana Unisportin jalkapalloturnauksissa keväällä ja syksyllä. Tämän lisäksi talven aikana jäsenistöä on liikuttanut Unisportin futsal-sarja. Peleihin on tullut paljon ihmisiä, eikä kummankaan kauden aikana ole tarvinnut siirtää ottelua liian pienen pelaajamäärän takia. Real Torspon jalkapallotoiminta on houkutellut myös koulutusohjelman ulkopuolisia opiskelijoita kannattamaan ja osallistumaan Torspon peleihin. Toiminta on myös menestyksensä vuoksi saanut osanottajia uusista opiskelijoista, ja koulutusuudistuksen myötä vanhemmista opiskelijoista kuten antropologeista.

Ainejärjestölehti irtolainen:

Irtolaisen päätoimittajina toimivat vuonna 2017 Salla Hokkanen, Vilma-Lotta Pajala ja Aleksi Järvinen. Lehteä taittoi Noora Perhiö. Irtolaista julkaistiin vuoden aikana neljä numeroa. Lehti julkaistiin sekä paperisena että verkossa Issuussa.

Sisällön puolesta jatkettiin edellisvuosien linjoilla yhdistelemällä löyhän talous- ja sosiaalihistoriallisia artikkeleja ja opiskelijoiden elämää ja kiinnostuksia koskevia juttuja. Halusimme tarjota lukijoille suhteellisen vapaan areenan kirjoittaa mielipiteistään ja omiin mielenkiinnonkohteisiin linkittyvistä teemoista, mikä näkyi muun muassa lehdessä julkaistuista jutuista saadusta palautteesta ja lehdessä julkaistussa lukijoiden kirjoittamassa vastineessa.

Vakiopalstoilla annoimme äänen oppiaineemme henkilökunnalle sekä Taso ry:n hallitukselle. Myös oppiaineen alumneja oli mukana useammassa lehden jutussa, vaikka varsinaista vakinaista palstaa tänä vuonna ei ollut. Lehdessä käsiteltiin tänä vuonna useammassakin artikkelissa opintoihin ja myös yksittäisiin kursseihin liittyvistä aiheista. Erityisen tärkeänä voi katsoa olleen juuri edellä mainitun vastineen, joka käsitteli koulutusohjelma uudistusta. Kyseisessä jutussa selkeytettiin monia uudistukseen liittyneitä huhuja.

Irtolaisen tekoon osallistui tänäkin vuonna suuri määrä hyviä kirjoittajia, kuvaajia sekä kuvittajia. Lehteä luettiin entiseen tapaan niin verkossa kuin paperisena.