Toimintakertomus 2018

Toimintakertomus 2018 Talous- ja sosiaalihistorian opiskelijat Taso ry 

University of Helsinki 

Talous- ja sosiaalihistorian opiskelijat Taso ry 

Taso ry PL 54, 00014 Helsingin Yliopisto 

http://blogs.helsinki.fi/taso-ry/ 

taso-hallitus@helsinki.fi 

Hallitus 2018 

Puheenjohtaja: Janne Kähkönen 

Varapuheenjohtaja: Jasmiina Driksna 

1. Opintovastaava: Sofia Wahlroos 

Taloudenhoitaja: Minna Majaniemi (3.10.2018 asti) 

Sihteeri & tiedottaja: Aino Saaristo 

Urheilu- ja tapahtumavastaava: Siru Tukiainen 

2. Opintovastaava, yhdenvertaisuus- ja ympäristövastaava: Minttu Engberg 

Suhdevastaava: Ella Hako 

Alumni-, HOL- ja Työelämävastaava: Henrik Hämäläinen 

Kulttuurivastaava: Verne Nizovsky 

Irtolaisen toimituskunta: Verne Nizovsky & Vilma-Lotta Pajala 

Yleistä toiminnasta: 

Vuonna 2018 Talous- ja sosiaalihistorian opiskelijat Taso ry:n hallitus pyrki aktiivisesti jatkamaan työtä edustaessaan talous- ja sosiaalihistorian opiskelijoita, Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman opiskelijoita, Valtiotieteellisen tiedekunnan ja Helsingin yliopiston piirissä. Helsingin yliopiston koulutusohjelmauudistus on vaikuttanut vielä 2018 merkittävästi järjestömme toimintaan, mutta olemme järjestön pienestä koosta huolimatta sopeutuneet varsin hyvin uuteen tilanteeseen ja järjestökenttään. Tiivis suhde ja kommunikaatio henkilökunnan, opiskelijoiden ja hallitusten välillä auttoi opintouudistuksen toimeenpanossa ja selkiytymisessä sekä vanhoille että uusille opiskelijoille. Opintovastaavien rooli tiedottamisessa, opintotapahtumien järjestämisessä sekä opiskelijoiden äänen esille tuomisessa korostui myös kuluvana vuonna. 

Koulutusohjelmamuutoksen myötä lähensimme edelleen suhteita sekä uudelleenjaoimme vastuualueitamme yhteiskunnallisen muutoksen ainejärjestöjen Polho ry:n, Mana ry:n, Keho ry:n sekä eritoten uuden opiskelijajärjestö Kumous ry:n kanssa. Yhteistyö näkyi edellisvuoden tavoin kaikilla toiminnan osa-alueilla. Yllä mainittujen järjestöjen kanssa puheenjohtajisto kokoontui säännöllisesti suunnittelemaan yhteisiä tapahtumia ja keskustelemaan järjestöjen toiminnasta sekä yhteisten tapahtumien vastuun jaosta. Kaikkien järjestöjen keskuudessa oltiin yhtä mieltä siitä, että vanhoilla ainejärjestöillä on tärkeä rooli ainejärjestökentän muutoksesta huolimatta. Pohdimme yhdessä myös ainejärjestöjen vastuuta siitä, miten ensimmäisen vuoden opiskelijat saisivat tulevaisuudessa enemmän kosketuspintaa myös vanhoihin ainejärjestöihin. Kuluneena vuotena Taso ry:n vastuu keskittyi enemmän omaan tieteenalaansa, opiskelijoiden edunvalvontaan ja työelämä- ja alumnitoimintaan unohtamatta ainejärjestön perinnetapahtumia. Taso ry juhli vuonna 2018 myös kunniakkaita 50 -vuotisjuhlia, mikä näkyi erityisesti keväällä resurssien keskittymisenä juhlien järjestelyissä ja toteutuksessa. 

Keväällä järjestetyt vuosijuhlat saattoivat olla suurin yksittäinen tapahtuma mitä järjestömme on historiansa aikana järjestänyt. Arvokasta virstanpylvästä juhlittiin 160 pöytävieraan ja puhujien voimin puhumattakaan juhlien jatkojen saavuttamasta suosiosta. 

Taso ry:n toiminta oli vuonna 2018 varsin monipuolista suuren vuosijuhlan järjestämisen lisäksi. Pyrimme toiminnassamme tarjoamaan mahdollisimman monipuolisesti kaikille opiskelijoille mieluisaa tekemistä, johon kaikille olisi matala kynnys osallistua. Näiden toiveiden pohjalta järjestimme muun muassa opiskelijoille maksuttomat excursiot Kom- teatteriin, megazoneen sekä retken ystäväjärjestö Kontakti ry:n kanssa Pihlajasaareen ja muita virkistystapahtumia tiedekunnan tiloissa. Muita Taso ry:lle perinteisiä virkistystapahtumia olivat viikottaiset urheiluvuorot sekä syyssitsit. Syksyn tapahtumien painopiste oli edellisvuosien tapaan intensiivisesti uusien opiskelijoiden integraatiossa, ja syksy kuluikin hyvin tapahtumarikkaasti viikottaisten fuksitapahtumien järjestämisessä yhdessä muiden yhteiskunnallisen muutoksen ainejärjestöjen ja Kumous ry:n kanssa. Järjestökentän muutoksista huolimatta saimme positiivista palautetta eritoten tapahtumien lämpimästä yhteishengestä, jonka muodostivat niin uudet kuin vanhemmat opiskelijat yhdessä. 

Suhteita ylläpidettiin ja luotiin aktiivisesti muiden Valtsikan ainejärjestöjen kanssa, mikä näkyi esimerkiksi osallistumalla yhteisvaltsikalaisiin tapahtumiin. Tiedekuntarajat ylittävää yhteistyötä jatkettiin Helsingin yliopiston muiden historiajärjestöjen kanssa muun muassa Historian opiskelijoiden liiton (HOL) kautta ja kannustimme opiskelijoitamme osallistumaan myös ISHA Helsingin tapahtumiin. 

Kuluneena vuotena opinto- ja työelämätoimintaan pyrittiin keskittymään entistä tehokkaammin. Tason opintovastaavat tekivät tiivistä yhteistyötä Polho ry:n, Mana ry:n, Keho ry:n sekä Kumous ry:n opintovastaavien kanssa, jotta sekä uuden koulutusohjelman opiskelijoille että vanhan tutkintorakenteen mukaisesti suorittaville opiskelijoille kulkisi tieto tehokkaasti ajankohtaisista opintoasioista. Opintovastaavat tekivät myös ahkerasti töitä muun muassa opiskelijoiden edunvalvonnassa ja opintoihin liittyvien parannusehdotuksien välittämisessä eteenpäin henkilökunnalle. Opintovastaavat järjestivät myös opiskelijoille ja henkilökunnalle yhteisiä oppiainekahveja ja glögi -tapahtuman, jossa sai esittää kysymyksiä vapaasti puolin ja toisin. Taso ry:n työelämävuosi sisälsi kaksi vierailua potentiaalisille työnantajille. Myös yhteiskuntahistorian alumneihin pidettiin jälleen tiiviisti yhteyttä alumnijärjestö Yhistys ry:n välityksellä. Järjestimme yhdessä Yhistys ry:n kanssa aikaisempien vuosien tapaan alumnisitsit, jotka edistävät opiskelijoiden ja jo valmistuneiden opiskelijoiden välistä verkostoitumista. Lisäksi Taso ry ja Polho ry järjestivät joulukuussa yhdessä Yhistys ry:n kanssa rennomman virkistäytymisillan opiskelijoille ja alumneille. 

Uusi hallitus perehdytetään edellisten vuosien tapaan vanhojen toimijoiden puolesta. Väistyvä hallitus vastaa seuraavan hallituksen perehdytyksestä, joka mahdollistaa toiminnan sujuvan jatkumisen sekä tiedon siirtymisen seuraavalle hallitukselle. Taso ry on hyödyntänyt myös Kannunvalajien ja HYY:n tarjoamia informatiivisia koulutuksia ja perehdytyksiä toimintansa kehittämisessä. Edellisvuoden tavoin myös Taso ry:n vuoden 2018 puheenjohtaja ja sekä tuleva puheenjohtaja osallistuvat yhdessä Kannunvalajien puheenjohtajaseminaariin, jossa edellisvuoden puheenjohtajat pitävät erilaisia työryhmiä uusille puheenjohtajille. 

Hallituksen sisäiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen kiinnitettiin paljon huomiota vuonna 2018. Hallitus pyrki muutamaan otteeseen virkistäytymään yhdessä myös oman toiminnan ulkopuolella. Myös hallituksen kokoukset aloitettiin aina yhteisellä fiilisringillä, jossa käytiin läpi kaikkien hallituslaisten kuulumiset ja kuulosteltiin samalla toimijoiden jaksamista. Ilmapiiri oli aina avoin. Pyrimme aina kannustamaan ja kiittämään toisiamme hyvästä työstä sekä tarpeen mukaan myös avustamaan oman vastuualueen ulkopuolisissa asioissa, jotta luottamus ja hyvä ilmapiiri säilyisivät koko hallituksen keskuudessa. Eritoten puheenjohtajistopari pyrki parhaansa mukaan avustamaan, keskustelemaan ja kannustamaan muita hallituksensa jäseniä ja ottamaan vastuuta yhteisten asioiden hoitamisesta. Valitettavasti kuitenkin Minna Majaniemi joutui jättämään lokakuussa hallituskautensa kesken henkilökohtaisista syistä. 

Kuluneena vuotena yhdenvertaisuusasioihin kiinnitettiin paljon huomiota. Koimme tärkeäksi taata opiskelijoillemme turvallisen, avoimen ja lämpimän ilmapiirin tapahtumiimme. Kaikkeen yhdenvertaisuutta loukkaavaan toimintaan on kiinnitetty huomiota entistä tarkemmin niin ennaltaehkäisevästi kuin muissakin tapauksissa. Kaikissa taso ry:n tapahtumissa oli käytössä ongelmatilannelomake, jota hallinnoi luottamuksellisesti vain yhdenvertaisuusvastaava sekä tunnistettava turvallisuushenkilö, joka esiteltiin kaikille tapahtuman alussa. 

Hallituksen kokoukset olivat jäsenistölle avoimia ja niihin osallistui muutamaan otteeseen myös hallituksen ulkopuolisia yhdistyksen jäseniä. Lisäksi pidimme huolen, että kokouksien pöytäkirjat tulivat opiskelijoiden tavoitettavuuteen sähköpostilistalle toimintamme läpinäkyvyyden periaatteiden mukaisesti. Vanhat toimijat, hallituksen ulkopuoliset henkilöt sekä eritoten vuosijuhlatoimikunnan jäsenet olivat korvaamaton apu toimintamme kehittämisessä sekä tapahtumien järjestelyihin liittyen. 

Lähempi tarkastelu aloittain: 

Talous: 

Vuosi 2018 on ollut hyvin poikkeuksellinen järjestön talouden saralla. Rahaliikenne oli vuosijuhlattomiin toimintavuosiin verrattuna valtavaa, siksi myös tilitapahtumia ja -selvityksiä oli mittava määrä. Taloudellisen toiminnan pyörittäminen vaati myös rutkasti huomiota. Poikkeuksellisen vuodesta teki myös se, että hallituksen taloudenhoitaja erosi lokakuun alussa. 

Loppuvuodessa oli liian vähän aikaa uuden taloudenhoitajan nimittämiseen ja perehdyttämiseen muiden tapahtumien ohessa, joten puheenjohtajisto siirtyi hoitamaan myös taloudenhoitajan velvollisuuksia täysipäiväisesti. 

Vuosijuhlan ansiosta Taso ry pystyi kustantamaan urheilu- ja kulttuuritapahtumia jäsenistölleen vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, mitkä saivat loistavan vastaanoton ja yleisösuosion. 

Virkistys: 

Vuonna 2018 jäsenistölle järjestettiin useita tapahtumia ja virkistysmahdollisuuksia. Tapahtumia järjestettiin viime vuoden tavoin paljon yhteistyössä Polho ry:n kanssa muun muassa Hesarin appron yhteislähdön muodossa. Vanhoista tapahtumista järjestettiin perinteiset pääsiäisen munastus, preprepre-wappu, fuksiaiset, fuksisuunnistus sekä fuksimökki. Näiden lisäksi järjestimme kaudenavajaiset, -päättäjäiset, vanhat sydän fuksit -tapahtuman, sekä useita elokuvailtoja, jotka kuitenkin kuuluvat kulttuuritoimintaamme. Yhteistyö eri ainejärjestöjen välillä oli onnistuvaa ja osallistavaa. 

Kevään suurin tapahtumamme oli 50-vuotis vuosijuhlamme. Vuosijuhlia juhlittiin huhtikuussa Agroksenmäen holvikellarissa ja juhlat olivat menestys. Myös seuraavan päivän sillis-aamiainen oli täyteen buukattu. Syksyllä jatkoimme perinteisten tapahtumien järjestämistä järjestämällä syyssitsit, joihin osallistui 80 henkeä. Järjestimme myös yhistyksen ja Polho ry:n kanssa yhdessä sitsit syksyllä. Joulun alla viimeisinä tapahtumina järjestettiin Polho ry:n kanssa yhdessä perinteikkäät pikkujoulut, sekä Polho ry:n ja yhistyksen kanssa toiset pikkujoulut. 

Jäsenistölle järjestettiin paljon tapahtumia ja osallistujia löytyi aina. Suosituimmat tapahtumat olivat taas kerran perinteikkäät tapahtumat, mutta järjestimme myös uusia tapahtumia esimerkiksi osallistumalla HYY:n fuksiseikkailussa yhteisrastillaan Kontakti ry:n kanssa. Tapahtumat ovat olleet sekä vanhemman jäsenistön, että uusien opiskelijoiden joukossa. 

Tiedotus: 

Vuonna 2018 olemme tiedottaneet tapahtumistamme YHMU-sähköpostilistalla sekä Facebookissa. Olemme myös pitäneet yllä Taso ry:n Instagram-tiliä, jolla olemme voineet muistutella tapahtumiemme ajankohdista. Tiedotuksen kielinä ovat olleet suomi ja englanti, mutta tiedotusta on hoidettu myös ruotsiksi varsinkin suurimpien tapahtumien, kuten vuosijuhlien, kohdalla. 

Keväällä lanseerattu GDPR saatiin myös toimintaan mukaan ja sitä koskevat ohjeistukset ovat jäsenistölle luettavissa Taso ry:n nettisivuilla. 

IT: 

Suurimman työkuorman vuoden 2018 IT-asioista tuotti keväällä tullut GDPR. Yhteistyössä valtiotieteellisen tiedekunnan muiden opiskelijajärjestöjen kanssa loimme myös Taso ry:lle omat GDPR-säännökset, jotka ovat vapaasti luettavissa. 

Järjestön internet-sivusto koki keväällä takaiskun, kun Taso ry:n sekä monen muun opiskelijajärjestön sivustot kaatuivat tai menivät vähintään osittain sekaisin, oletettavasti WordPress-alustasta johtuvasta ongelmasta. Uuden materiaalin vähäisestä määrästä huolimatta sivuille taiteiltiin uutta ulkoasua ja sivut saatiin taas toimivaan kuntoon, niin että ne palvelivat järjestön tarpeita vuonna 2018. Sivuja päivitetäänkin entistä suuremmalla intohimolla vuonna 2019.

Suhteet ja kansainvälisyys: 

Vuonna 2018 Taso ry:n suhteet muihin järjestöihin sujuivat hyvin. Olemme ylläpitäneet suhteita aikaisempiin yhteistyökumppaneihin, mutta myös luoneet uusia suhteita vuoden aikana. Suhteita ollaan luotu yhteistyön ja erilaisten tapahtumien merkeissä. 

Yhteiskunnallisen muutoksen -opintosuunnalle perustettiin järjestö vuoden 2018 keväällä. Näin Kumous ry liittyi yhmu-järjestöjen yhteisöön, joka tällä hetkellä sisältää viisi järjestöä. Yhmu-järjestöjen yhteistyö tapahtui yhteisen kommunikaation, yhteistyön ja tapahtumien järjestämisen kautta. Yhmu-järjestöjen yhteisiä tapahtumia vuoden aikana olivat mm. koko valtsikan PrePrePre-vappu ja pääsiäisen aikaan järjestetty munastus. 

Perinteinen yhteiskuntahistorian ainejärjestöjen yhteistyö poliittisen historian ainejärjestön Polho ry:n ja Taso ry:n välillä jatkui 2018 vuonna menestyksekkäästi. Yhteistyö tapahtui erilaisten tapahtumien kuten opintoihin liittyvien tapahtumien, kulttuuritapahtumien ja sitsien muodossa. Polho ry ja Taso ry pitivät myös yhteisen rastin Kannunvalajien fuksisuunnistuksessa ja järjestivät yhteiskuntahistorian alumnijärjestön yhistyksen kanssa alumnisitisit marraskuussa. 

Keväällä Kannunvalajien Suvi-toimikunnan järjestämillä sitseillä Taso ry:n 2018 vuoden ystävyysjärjestöksi valittiin sosiologian opiskelijoiden järjestö Kontakti ry. Vuoden aikana yhteistyömme kukoisti ja järjestimme keväisen hupiretken Pihlajasaareen. Syksyllä Taso ry ja Kontakti ry pitivät HYY:n fuksiseikkailussa yhteisen rastin. 

Kansainvälisyys tapahtumissamme on näkynyt ennen kaikkea vaihto-opiskelijoiden kautta. Toukokuussa järjestimme yhdessä CISSI:n (vaihto-opiskelijoiden opiskelijajärjestö) kanssa elokuvatapahtuman ja varsinkin Real Torspon tapahtumissa on pyörinyt koko vuoden ajan tiivis vaihtariporukka. 

Opinnot: 

Taso ry:n opintoasiat ovat 2018 sujuneet hyvin. Tämän vuoden keskiössä on ollut yhteistyö uuden kolutusohjelman sisällä, ja Taso ry:n opintovastaavat ovat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä Polho ry:n, Mana ry:n, Keho ry:n ja Kumous ry:n kanssa koko vuoden. Erityisesti on keskitytty siihen, miten tiedottaminen kaikista uudistuksista toimisi siten, että jokainen opiskelija kokisi tietävänsä, miten oma koulutusohjelma toimii. Ison pyörän jälkeen on vielä joitakin epäselviä asioita, ja erityisesti tänä vuonna on mietitty pääaineenhakuprosessia ja miten sen voisi opiskelijoille selventää. Lisäksi esimerkiksi kurssien läsnäolopakko on huolestuttanut opiskelijoita, ja opintovastaavat ovat parhaansa mukaan yrittäneet viedä opiskelijoiden huolia eteenpäin henkilökunnalle ja Kannunvalajien opintosihteereille. 

Yhteistyötä on tehty myös oman kolutusohjelman ulkopuolella, esimerkiksi Kannunvalaijien opintotoimikokouksissa ja tiedekuntatapaamisissa. Näissä on voinut huomata, että samoja haasteita esintyy useimissa koulutusohjelmissa, ja yhdessä on pystytty miettimään ratkaisuja niihin. Erityisesti koulutusohjelmaan liittyvissä asioissa ollaan tehty tiivistä yhteistyötä johtoryhmän opiskelijaedustajien kanssa niin, että tieto kulkisi myös johtoryhmän ja opiskelijoiden välillä. 

Tämän vuoden opintotapahtumissa on ollut kiitettävästi osallistujia, ja keskustelu on ollut vilkasta. Yhdessä Polho ry:n kanssa keväällä järjestetty vaihto-opiskelupaneeli oli suosittu, ja samaa voidaan sanoa syksyn harjoittelupaneelista. Kevään oppiainekahveissa opiskelijat pääsivät keskustelemaan henkilökunnan kanssa mieltä askarruttavista asioista ja joulukuun glögitilaisuudessa henkilökunta pääsi kertomaan enemmän itsestään ja omista tutkimusprojekteistaan. 

Kulttuuritoiminta: 

Tänä vuonna Taso Ry tiivisti suhteita Polho Ry:n kanssa ja suuri osa kulttuuritapahtumista järjestettiin järjestöjen yhteistyönä. Monia tapahtumia järjestettiin myös yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa. Suuren suosion saavutti esimerkiksi tasasin väliajoin järjestetty Kino Umbra, mikä toimi tasolaisten ja polholaisten elokuvatapahtumana. Kino Umbrassa esitettiin historiallisia ja poliittisiakin klassikon vivahteita omaavia elokuvia. 

Suhteet muihin ainejärjestöihin halutaan pitää läheisinä tästäkin eteenpäin, jotta tapahtumille voidaan antaa kunnon puitteet. Erilaisia keinoja elävöittää Yhmu-yhteisön kulttuurielämää ideoitiin ryhmässä ja ulkopuolisia kuunneltiin avoimin mielin. 

Perinteisiin kulttuuritapahtumiin kuului esimerkiksi yhiksen yhteislähtö katsomaan Valtsikan speksiä heti alkuvuodesta. 

Yhis-matka järjestettiin tänäkin vuonna kahteen kertaan suurella ilolla, mutta polku oli odotettua kuoppaisempi. Pietarin kevätmatkalla eräs matkan ydinjäsenistä jäi jälkeen paluumatkalla, ja Vilnan syysmatkalle ei lopulta löytynyt Taso Ry:n puolelta järjestäjää. Lisää harkintaa luvassa seuraavalle vuodelle. 

Taso Ry sai erittäin paljon kiitosta kaikista tapahtumistaan, niin matkoista, kulttuuritapahtumista, luontoretkistä, kuin vuosijuhlastakin. Yhteistyöhenki paransi mahdollisuuksia huomattavasti ja yhteisön jäsenet olivat runsaasta tarjonnasta selvästi iloisia. Kulttuurin budjettia ei siis sovi vähentää tästäkään eteenpäin. 

Joulukuussa Taso ry: järjesti jäsenistölleen excursion Kom-teatteriin katsomaan näytelmää Ateria. Excursio oli suosittu ja onnistui hyvin. Palaute tapahtumasta oli varsin positiivista. 

Yhdenvertaisuus: 

Olemme jatkaneet vuonna 2018 tiivistä yhteistyötä muiden yhteiskunnallisen muutoksen ainejärjestöjen kanssa myös yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa. 

Tapahtumissamme on noudatettu Kannunvalajien turvallisemman tilan periaatteita, jonka tarkoituksena on ollut luoda jokaiselle osallistujalle tervetullut sekä turvallinen olo. Olemme nimenneet tapahtumiimme erikseen turvallisuushenkilön tai -henkilöt, joiden tehtävänä on ollut toimia helposti lähestyttävinä ja tunnistettavina tilanteessa kuin tilanteessa. Turvallisuushenkilöiden nimi ilmoitettiin tapahtumien yhteydessä sekä heidät pystyi erottamaan keltaisesta turvaliivistä tai muusta näkyvästä merkistä. Tapahtumissa olemme myös keränneet myöhemmin saapuneiden nimet sekä tarkistaneet opiskelijakortit sisäänpääsyn yhteydessä. 

Ongelmatilannelomake on ollut käytössä kaikissa tapahtumissamme ja se on ollut luottamuksellisesti vain yhdenvertaisuusvastaavan hallinnoima. Tapahtumissamme olemme pyrkineet huomioimaan jokaisen jäsenen järjestämällä monipuolisesti tapahtumia teatterista urheiluun. Juhlatiloissa suosimme esteettömiä tiloja, mutta mikäli se ei aina ollut mahdollista esteellisyydestä ilmoitettiin ja yksityiskohdista oli aina saatavana lisätietoa yhdenvertaisuusvastaavalta, tai muulta etukäteen ilmoitetulta henkilöltä. Tapahtumista tiedottaminen tapahtui suurilta osin kolmella kielellä, jotta kaikilla olisi yhdenvertainen mahdollisuus saada tietoa, sekä osallistua tuleviin tapahtumiin. 

Tapahtumia järjestettäessä olemme keskustelleet hallituksen kesken yhdenvertaisuuteen liittyvistä kysymyksistä ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin reagoimisesta. Hallituksen sisäisessä kanssakäymisessä kaikilla on ollut yhdenvertainen mahdollisuus vaikuttaa hallituksen toimintaan. Erimielisyyksien esiintyessä olemme keskustelleet ja kuunnelleet kaikkien mielipiteet sekä tarpeen tulleen äänestäneet, jotta jokaisen mielipide on huomioitu. 

Ympäristö: 

Olemme jatkaneet ekologisten sekä eettisten periaatteiden noudattamista myös vuonna 2018. 

Taso ry:n tapahtumarikkaan vuoden kaikissa tapahtumissa on huomioitu ympäristöteema muun muassa kierrättäen, hävikin minimoimisen sekä ruuan eettisyyden kautta. 

Tapahtumissa, jossa oli ruokatarjoilu, pyrimme tarjoamaan vegaanista ruokaa, joka sopii lähes jokaiselle ja on ympäristön kannalta kestävää. Huomioimme tapahtumissamme myös erityisruokavaliot. Olemme lajitelleet jätteet sekä kierrättäneet aina kun siihen on suinkin ollut mahdollisuus. Olemme myös jatkaneet jo useita vuosia käytössä olleiden kestomukien käyttöä tapahtumissamme, jolloin kertakäyttöisten tuotteiden käyttö on pidetty mahdollisimman alhaisena. Tapahtumien koristeet olemme pyrkineet tekemään itse esimerkiksi luonnon materiaaleja hyödyntäen. Kokouseväinä olemme saaneet nauttia muutamia kertoja kahviloiden ylijäämistä, mikä on ollut hallituksen sekä ympäristön kannalta mukavaa. 

Ympäristö- ja kulttuuriaiheinen retki saatiin järjestettyä toukokuun loppupuolella yhdessä vuoden 2018 ystävyysjärjestömme Kontakti ry:n kanssa. Retki suuntautui Pihlajasaareen, jossa saimme nauttia kauniista ympäristöstä metsiköineen ja hiekkarantoineen. 

HOL 

Taso ry. jatkoi osallistumaan Historian opiskelijan liiton toimintaan myös vuonna 2018. 

Edustaja osallistui säännöllisesti Holin kokouksiin ja toi julki Taso ry:n mielipiteet käsiteltävistä asioista. Samalla ylläpidettiin suhteita muihin historian opiskelijoiden ainejärjestöihin. Hol- edustaja toteutti yhdessä muiden ainejärjestöjen Hol-edustajien kanssa museoalennusten tiedustelun ja osallistui Holkki-lehden toimittamiseen. Edustaja osallistui myös kahteen Hol- seminaariin Jyväskylässä ja Tampereella ja mainosti Holin tapahtumia Taso ry:n jäsenistölle, joka osallistui tapahtumiin n. 5-10 hengen voimin. 

Työelämä- ja alumnitoiminta: 

Taso ry toteutti vuonna 2018 kaksi työelämäekskursiota. Ensimmäinnen suuntautui Demos Helsinki-ajatushautomoon huhtikuussa 2018. Toinen ekskursio suuntautui Demolaan marraskuussa. Vierailuissa opimme työstä ajatushautomossa ja projektiyhteisössä ja siitä, minkälaisia projekteja näissä yrityksissä tuotetaan yritysten tarpeisiin nähden. Lisäksi opimme poikkitieteellisyyden merkityksestä nykypäivän työelämässä. 

Taso ry järjesti yhdessä Polho ry:n kanssa työelämäpaneelin huhtikuussa 2018. Taso ry:n edusta rekrytoi tapahtuman työelämävieraat, jotka edustivat eri yhtiöitä Gasumista SAK:n. Tapahtumassa vieraat kertoivat urapolustaan yliopiston jälkeen, siitä miten olivat päässeet töihin nykyisiin työpaikkoihinsa ja minkälaista itse nykypäivän työ on ja mitä se pitää sisällään. Lisäksi Taso ry ja Polho ry järjestivät harjoittelupaneelin, jossa työelämäharjoittelussa olleet kertoivat kokemuksistaan erinäisissä harjoittelupaikoissa ja jakoivat neuvoja siitä, mihin kannattaa hakea ja millä aikataululla. 

Alumneihin edustaja pyrki pitämään yhteyttä, mutta ei valitettavasti aikataulu-ongelmien vuoksi voinut osallistua itse kokouksiin. Taso ry:n puheenjohtaja piti myös omalta osaltaan yhteyttä Yhistys ry:n puheenjohtajaan ja varmisti näin osaltaan suhteiden jatkumisen Yhistys ry:n kanssa. Suhteet ovat tällä hetkellä hyvät ja jatkunevat myös toivottavasti tulevaisuudessa hyvinä. 

Myös jokavuotiset Alumnisitsit järjestettiin marraskuussa 2018. Tapahtuma järjestettiin yhdessä Polho ry:n kanssa. Vuoden lopputapahtumaksi järjestettiin Yhiksen ja Yhistyksen kanssa yhteiset pikkujoulut. 

Urheilutoiminta: 

Urheiluvuoro jatkui tänäkin vuonna. Yhteiskunnallisen muutoksen ainejärjestöjen yhteinen urheiluvuoro on pitänyt yllä tasaista suosiota jäsenistön keskuudessa. Pyrimme kasvattamaan suosiota vielä entisestään muuttamalla urheiluvuoron ajan pois viikonlopulta, sillä moni jäsenistöstä on valitellut sitä ettei pääse mukaan vuorolle viikonloppuna. Vuoron ajankohdaksi valikoitui perjantain iltapäivä ja tähän mennessä palaute vuorosta on ollut positiivinen. Urheiluvuoro on vapaamuotoinen. Ilmoittaessamme vuorosta viikoittain laitamme jonkun urheilumuodon ehdotukseksi, mutta paikalla olevat pelaajat saavat itse valikoida haluamansa pelimuodon. 

Urheiluvuoron lisäksi järjestimme keväällä kaikille yhteiskunnallisen muutoksen opiskelijoille pesäpalloa ulkona lämpimässä toukokuun säässä. Peliin osallistui mukavasti porukkaa ja toivottiin, että sitä järjestettäisiin uudemman kerran. 

Lisäksi järjestimme syksyn lopulla jäsenistölle ilmaisen Megazone-pelin. Peli saavutti suuren suosion ja meni täyteen nopeasti. Positiivista palautetta kuuli paljon. 

Suurin yksittäinen urheiluteema on kumminkin pyörinyt jalkapallon ja futsalin, rakkaan urheilujoukkueemme Real Torspon, ympärillä. Torspon tapahtumat harjoituksista otteluihin ovat aina vetäneet tasaisen runsaasti väkeä koulutusohjelmamme sisä- ja ulkopuolelta. Syksyllä ehdoton piristys on ollut myös vaihto-opiskelijoiden osallistuminen Real Torspon harjoituksiin ja otteluihin. Toiminta on viihtyvyytensä lisäksi ollut myös todella menestyksekästä, Real Torspon voitettua UniSportin hupisarjan mestaruuden syksyllä. Torspo-mania on yltänyt myös yli urheilutapahtumien. Pelaajille ja kannattajille on vapaaehtoistyönä järjestetty myös mahdollisuuksia tilata oheistuotteita, kuten college-paitoja, yhteisöllisyyden korostamiseksi. Kokonaisuudessaan Real Torspon toimintaan on näkyvästi osallistunut vuoden aikana pelaamisen tai kannattamisen merkeissä yli 100 henkilöä. 

Ainejärjestölehti Irtolainen: 

Irtolainen otti tänä vuonna monta isompaa projektia allensa, jotka myös tuottivat hedelmää, silloin kun töitä valmistui. Lehden jälki oli sekä sisällön että ulkoasun puolesta hyvin onnistunut, lukuisia järjestön osapuolisia ja myös ulkopuolisia rohkaistiin osallistumaan lehden tekemiseen, ja sitä kautta myös lukemiseen. Lehti pysyi avoimena ideoille ja toteutus oli hyvin monipuolinen sekä kekseliäs. Yhtenä isona projektina oli Irtolaisen omasta aloitteesta tekemä kalenterivuoden kestoinen yhteistyö kolmen ainejärjestölehden kanssa. 

Toteutus oli myös monesti varsin ongelmallinen. Teknisen puolen osaamisen ja avun puute pitkitti lehden valmistumista huomattavasti, mutta etenkin ongelmallista oli henkilökunnan vähäisyys, joka tarkoitti koko työn rojahtavan hyvin pitkälti kahden päätoimittajan harteille. Muutoksia tähän on luvassa alkavana hallituskautena. 

Aikataulussa pysyminen oli suuri ongelma tälle vuodelle, johon suuri apu on jo tiedossa: osaavampi ja monilukuisempi henkilökunta. Myös teknisen puolen opettamisen järjestäminen, muutenkin kuin päätoimittajien aloitteen kautta, on suositeltava parannus. Ongelmista huolimatta vuoden 2018 Irtolaisia saatiin 2 painosta.