Sustainability in Curriculum Design

 

The latest version of the instructions can be found from Flamma

According to the new strategic plan of the University of Helsinki for 2021–2030, the theme of sustainability is to run through all of the University’s educational offerings. This means making sustainability expertise part of discipline-specific knowledge and skills as well as generic expert skills.

The links below provide more detailed instructions, with the aim of supporting staff of the University of Helsinki design new degree programme curricula that strengthen academic expertise with sustainability expertise. In curriculum design, degree programmes should describe the sustainability expertise they provide and enable in terms of the following goals:

 1. Strengthening of discipline-specific sustainability expertise
  • Which knowledge, skills, values and attitudes are key to discipline-specific sustainability expertise?
  • Which Sustainable Development Goals of the UN are central to the degree programme (or study track), or how do the degree objectives support the sustainability transformation, or how do the degree objectives support the understanding of sustainability specific to the discipline?
 2. Development into a sustainability expert
  • How are studies that support the development of sustainability expertise included in the curriculum?
  • Bachelor’s programmes: The curriculum can include the Sustainability course (SUST-001, 3 cr) as either discipline-specific studies or general studies. The curriculum can also include a course worth five credits designed by the degree programme, which includes the knowledge and skills provided by SUST-001 (3 cr) and a discipline-specific component worth two credits. These courses can be either compulsory or optional in the curriculum.
  • Master’s programmes: The degree structure should allow students to complete the Sustainability course (SUST-001, 3 cr).
  • Doctoral programmes: Sustainability expertise should be included in the degree.
 3. Strengthening of sustainability skills as part of generic expert skills
  • How does the degree support the acquisition of generic expert skills, which include sustainability skills?

Support material:

Further information and questions: Centre for University Teaching and Learning (HYPE), info-hype@helsinki.fi

——————————————————————————————-

Viimeisimmän version löydät Flammasta

Helsingin yliopiston uudessa strategiassa vuosille 2021–2030 kestävyys sisällytetään läpikäyvästi koulutustarjontaan. Tämä tarkoittaa kestävyysosaamisen tuomista osaksi tieteenalakohtaisia tietoja ja taitoja sekä geneerisiä asiantuntijataitoja.

Alla olevista linkeistä löytyy tarkempia ohjeita, joiden tavoitteena on tukea Helsingin yliopiston henkilökuntaa laatimaan koulutusohjelmien uusia opetussuunnitelmia, jotka vahvistavat akateemista asiantuntijuutta kestävyysosaamisella. Opetussuunnitelmatyössä koulutusohjelmat kuvaavat, millaista kestävyysosaamista koulutusohjelma tuottaa ja mahdollistaa seuraavien tavoitteiden osalta:

 1. Tieteenalakohtaisen kestävyysosaamisen vahvistaminen
  • Mitkä tiedot, taidot, arvot ja asenteet ovat keskeisiä tieteenalakohtaisen kestävyysosaamisen kannalta?
  • Mitkä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat keskeisiä koulutusohjelman (tai opintosuunnan) kannalta, tai miten tutkinnon tavoitteet tukevat kestävyysmurrosta, tai miten tutkinnon tavoitteet tukevat tieteenalan piirissä käytettyä jäsennystä kestävyydestä?
 2. Kestävyysasiantuntijaksi oppiminen
  • Miten opetusuunnitelmaan on sisällytetty kestävyysasiantuntijuuden kehittymistä tukevia opintoja?
  • Kandiohjelma: Opetussuunnitelmaan voidaan sisällyttää Kestävyyskurssi (SUST-001, 3 op) tieteenalaopintoina tai yleisopintoina. Opetussuunnitelmaan voidaan sisällyttää myös koulutusohjelmien kehittämä 5 op laajuinen opintojakso, johon sisältyy SUST-001 osaaminen (3 op) sekä 2op laajuinen tieteenalakohtainen osio. Em. opintojakson suorittaminen voi olla opetussuunnitelmassa pakollista tai valinnaista.
  • Maisteriohjelma: Suositellaan, että tutkinto mahdollistaa Kestävyyskurssin (SUST-001, 3 op) suorittamisen.
  • Tohtoriohjelma: Suositellaan, että tutkintoon sisällytetään kestävyysosaamista.
 3. Kestävyystaitojen vahvistaminen osana geneerisiä asiantuntijataitoja
  • Miten tutkinto tukee geneeristen asiantuntijataitojen oppimista, joihin on sisällytetty kestävyystaidot?

Tarkemmat ohjeet:

Lisätietoa ja kysymykset: Yliopistopedagogiikan keskus (HYPE) info-hype@helsinki.fi

Ilmoittaudu mukaan Kestävyysosaaminen opetussuunnitelmatyössä -työpajaan 7.12.2021 / Registration for the Sustainability expertise in Curriculum design -wokshop (in Finnish) 

in English below

Mitä: Työpaja kestävyysosaamisen sisällyttämisestä opetussuunnitelmaan
Milloin: ti 7.12.2021 klo 9:15-10:45
Missä: Zoomissa
Miten: Ilmoittaudu e-lomakkeella

Helsingin yliopiston uudessa strategiassa vuosille 2021–2030 kestävyys sisällytetään läpikäyvästi koulutustarjontaan. Tämä tarkoittaa kestävyysosaamisen tuomista osaksi tieteenalakohtaisia tietoja ja taitoja sekä geneerisiä asiantuntijataitoja.

Tervetuloa Kestävyysosaaminen opetussuunnitelmatyössä -työpajaan ti 7.12.2021 klo 9:15-10:45. Työpaja on suunnattu kaikille koulutusohjelmansa opetussuunnitelmatyössä mukana oleville henkilökunnan jäsenille, jotka ovat kiinnostuneet kestävyysosaamisen vahvistamisesta omalla tieteenalalla. Työpajassa esitellään Flammasta löytyvät opetussuunnitelmakauden 2023-2026 suunnittelun tueksi laaditut kestävyysosaamisen ohjeet, pohditaan miten tieteenalakohtaista kestävyysosaamista voidaan vahvistaa sekä jaetaan tähän liittyviä käytäntöjä.

Työpajan järjestävät Yliopistopedagogiikan keskus HYPE ja Kestävyystieteen instituutti HELSUS. Työpaja järjestetään suomeksi. Järjestämme kevätlukukaudella lisää työpajoja myös englanniksi. Lähetämme ilmoittautuneille osallistumislinkin ennen työpajaa. Työpajan alkuosa ennen keskustelua videoidaan ja jaetaan myöhemmin osana Flamman ohjeita. Tervetuloa mukaan!

Linkkejä:

Tarkemmat ohjeet kestävyysosaamisen sisällyttämisestä opetussuunnitelmiin (kohta 4. Kestävyysosaaminen)

Päivitetyt akateemisten asiantuntijataitojen mallit koulutusohjelmien tueksi

Helsingin yliopistolla yli 160 yliopistoyhteisön jäsenen kehittämän Kestävyyskurssin (SUST-001) selailuversio (kevät 2021)

In English

What: Workshop for the Sustainability expertise in Curriculum design
When: tue 7.12.2021 klo 9:15-10:45
Where: in Zoom
How: Please register in advance here

Please note: This workshop will be held in Finnish. We will organize more workshops (also in English) during the spring semester.

According to the new strategic plan of the University of Helsinki for 2021–2030, the theme of sustainability is to run through all of the University’s educational offerings. This means making sustainability expertise part of discipline-specific knowledge and skills as well as generic expert skills.

Welcome to the Sustainability expertise in Curriculum design -workshop on Tue 7.12.2021 from 9:15 to 10:45. The workshop is aimed at all staff members involved in the curriculum design of their degree program and who are interested in strengthening sustainability expertise in their field. The workshop will present the guidelines for sustainability expertise found in Flamma to support the curriculum design for 2023-2026, discuss how to strengthen discipline-specific sustainability expertise and share related practices.

The workshop will be organized by the Centre for University Teaching and Learning HYPE and the Helsinki Institute of Sustainability Science HELSUS. This workshop will be held in Finnish. We will organize more workshops (also in English) during the spring semester. We will send a registration link to those who have registered before the workshop. The first part of the workshop before the discussion will be recorded and distributed later as part of instructions in Flamma. Welcome aboard!

Links:

Detailed instructions and materials to support the planning for the period 2023-2026: Sustainability expertise (see 4. Sustainability expertise)

Updated models of generic academic skills to support degree programmes (English translation coming soon)

Preview version (spring 2021) of the Sustainability Course (SUST-001) developed by more than 160 members of the University community at the University of Helsinki