Tule mukaan ratkaisemaan globaaleja kestävyyskysymyksiä ja kehity kestävyyasiantuntijana! / Join the Sustainability Course to solve global sustainability problems and develop your skills as an expert!

Kestävyyskurssi alkaa taas! 

Tule mukaan kehittämään ratkaisuja globaaleihin kestävyysongelmiin yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa! / Join the sustainability course to solve sustainability challenges with fellow students! 

In English below! 

 

Mitä: SUST-001B, Kestävyyskurssi, 3 op  

Milloin:  14.3.-8.5.2022 

Missä:  Mooc.helsinki.fi-alusta 

Miten:  Linkki ilmoittautumiseen   

Kestävyyskurssin ilmoittautumisohjeet SISUun 

Kestävyysosaamisen merkitys korostuu jatkuvasti ja monialaisia osaajia tarvitaan yhä enemmän kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Kestävä kehitys on monitieteistä ulottuen jokaiselle tieteenalalle. Olipa intohimosi kulttuuri, politiikka tai ympäristönsuojelu, ratkaisujasi tarvitaan enemmän kuin koskaan.  

Tervetuloa uudelle Helsingin yliopiston monitieteiselle kestävyyskurssille neljännessä periodissa 14.3.-8.5.2022.  Kurssi mahdollistaa monitieteisen kestävyysoppimisen ja itsensä kehittämisen kestävyysasiantuntijana. Kurssilla pääset oppimaan monialaisia ratkaisuja, joita tulevaisuudessa tarvitaan sekä pääset opiskelemaan kestävyyttä itsellesi mielenkiintoisista aihealueista.   

Kurssin aikana kurssisisältöjä kehitetään vielä, joten sinulla on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa siihen millaista kestävyysopetus yliopistossa on tulevaisuudessa. Mukana opetusmateriaalien kehittämisessä on ollut yli 160 yliopiston tutkijaa, opettajaa ja opiskelijaa, mutta jotta kurssi palvelisi opiskelijoita mahdollisimman hyvin, opiskelijoiden antamaa kurssipalautetta hyödynnetään kestävyyskurssin kehittämisessä.  

Kurssilla tutustutaan kestävyyskysymysten kompleksisuuteen ja monitieteisyyteen, sekä niiden eettisiin ja filosofisiin ulottuvuuksiin. Kurssilla ohjataan pohtimaan omaa roolia tulevana asiantuntijana ja yhteiskunnan jäsenenä kestävyyskysymysten ratkaisemisessa sekä tarjotaan työkaluja omalle toimijuudelle. Lisäksi kurssilla tutustutaan, miten kestävyysmurrosta voidaan edistää eri näkökulmista, joita ovat globaalien luonnonjärjestelmien turvaaminen, hyvinvointi ja mahdollisuudet muutokseen, kestävä ja oikeudenmukainen talous, kestävä ja terveellinen ruokajärjestelmä, ilmastonmuutos ja oikeudenmukainen energiasiirtymä sekä kaupunkiseutujen kehitys.  

Kurssi on verkkokurssi, ja se järjestetään mooc.helsinki.fi -alustalla. Kurssilla on mahdollisuus osallistua tapaamisiin paikan päällä sekä etänä. Moduulit koostuvat lukemistosta, videoista sekä oppimista tukevista verkkoaktiviteeteista, kuten ryhmäkeskusteluista, tiedonanalysointitehtävistä, testeistä ja projektityöskentelystä. Kurssi on 3 opintopisteen laajuinen ja osallistujien määrä on rajattu 300 osallistujalle.   

Tule rakentamaan kestävää tulevaisuutta! Lue kurssin tarkka kuvaus ja ilmoittaudu kurssille! Teimme sinulle tarkat ohjeet SISU-ilmoittautumista varten. Tarkemmat kurssin suoritusohjeet sekä linkki ja salasana kurssialueelle lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse ennen kurssin alkua. Kurssi on Helsingin yliopiston opiskelijoille, mutta kuka tahansa voi tutustua kurssimateriaaleihin kestävyyskurssin selailuversiossa (huom. tämä ei ole varsinainen kurssialue). Alueelle pääsee myös vierailijana ilman rekisteröitymistä valitsemalla “Log in as a guest” / “Kirjaudu vierailijana”.   

 

In English: 

What: SUST-001B, Sustainability course, 3 cr.  

When:  14.3.-8.5.2022 

Where: Mooc.helsinki.fi-platform  

How:  Link to registration  

How to register for the course on SISU 

 

The role of sustainability experts is becoming more emphasized in the society. Consequently, there is an increasing need to develop competence and know-how in sustainability as the concern towards sustainability grows. Sustainable development is trans-disciplinary and it reaches every discipline.  Whether your passion is culture, politics or environmental protection, your solutions are needed more than ever. 

Welcome to the new multidisciplinary course of University of Helsinki in the fourth period (14.3.-8.5.2022).The course enables multidisciplinary sustainability learning and gives tools to develop your skills as a sustainability expert. During the course, you will get to learn diversified solutions that are needed for constructing sustainable future. Moreover, you will get to study sustainability issues based on your individual interests. 

The course content will be developed during the course, so you will have a unique opportunity to develop the course and influence the future of sustainability education at the University.  Over 160 university researchers, teachers and students have been developing the course materials. We use students’ feedback for developing the course further. 

The course is designed for students from all disciplines. The course will introduce you to the complexity and multidisciplinarity of sustainability issues, along with their ethical and philosophical dimensions. The course will guide you to consider your role as a future professional and a member of society in solving sustainability issues and provides you with tools for your own work. In addition, the course explores different perspectives of sustainability, like protecting different natural systems, human well-being and capabilities, sustainable and just economies, sustainable food systems and healthy nutrition, climate change and just energy transitions, and urban and peri-urban development.  

The course is an online course and is organized on the mooc.helsinki.fi platform. You can participate the course meetings either on site or remotely. The modules consist of online activities such as readings, videos, group discussions, data analysis tasks, quizzes, and project work. The pilot version is worth of 3 credits and the number of participants is limited to 300 students. 

Please note, that in the course some of the learning materials are in Finnish, but you are welcome to take the course even if you don’t speak Finnish. 

Sustainable future needs you! Read the course description and  register to the course!   We made you instructions for enrolling on the course. More detailed instructions for completing the course will be sent by e-mail before the start of the course to those who have registered. The course is for students of the University of Helsinki, but anyone can explore the materials in the course preview version. It is possible to log in the course area as a guest and no registration is needed (click “Log in as a guest”/ “Kirjaudu vierailijana”). 

Kuinka ilmoittautua SISU:ssa SUST-001B Kestävyyskurssille?/How to register to the SUST-001B Sustainability course in SISU?

In English below

Kestävyyskurssin ilmoittautuminen periodille IV on nyt auki! Tästä pääset Studies sivulle, josta löydät linkin ilmoittautumiseen.

Helsingin yliopisto on ottanut käyttöön Sisu järjestelmän, jonka kautta opintojen suunnittelu ja kurssi-ilmoittautuminen hoidetaan nykyään. Koska kestävyyskurssi on vapaavalintainen kurssi, se ei löydy automaattisesti kenenkään opintosuunnitelmasta. Haluamme tarjota ohjeet kurssin lisäämiseksi ensisijaiseen opintosuunnitelmaan ja ilmoittautumiseen.

1. Mene Sisussa ensisijaiseen opintosuunnitelmaasi ja klikkaa sitä moduulia, johon haluat sijoittaa kestävyyskurssin. (esim. vapaavalintaiset opinnot/muut opinnot)

2. Valitse hakusarake “lisää suunnitelmaan” ja etsi SUST-001B. Klikkaamalla hakutulosta kurssi lisätään suunnitelmaasi.

3. Seuraavaksi valitaan suoritustapa. Klikkaa auki kurssiesite painamalla kurssia suunnitelmassasi. 

4. Tarkista kurssin nimen alla olevasta valikosta, että sinulla on valittuna vuosien 21–22, 22–23 toteutus. Vaihda vuosi tarvittaessa. 

5. Valitse kurssiesitteestä välilehti suoritustapa ja valitse tapa yksi. Huomioithan, että perustutkinto-opiskelijana valitset tämän tavan, etkä esimerkiksi avoimen yliopiston tapaa. Vahvista valinta painamalla vihreää “Valitse tämä tapa”-painiketta sivun keskellä.

6. Edellisen valinnan jälkeen oikean reunan ”valitse” -painike muuttuu siniseksi, painamalla sitä vahvistat tavan ”osallistuminen opetukseen”. Seuraavana ilmoittautuminen.

7. Sivun yläreunaan pitäisi ilmestyä banneri, josta voit siirtyä ilmoittautumiseen. Jos banneri ei ilmesty pääset samaan paikkaan Sisun päävalikon opintokalenterista.

8. Kurssi pitäisi löytyä “ilmoittautuminen ja opetus” valikosta. Paina “Ilmoittaudu”.

9. Sen jälkeen avautuvassa ikkunassa paina “vahvista”. Jos kurssi on ensisijaisessa opintosuunnitelmassasi ja kurssilla on tilaa sinut hyväksytään kurssille automaattisesti. 

10. Hienoa! Olet nyt onnistuneesti ilmoittautunut kestävyyskurssille. Tervetuloa! 

 

Enrolment for the Sustainability course for period IV is open now! From studies page you can find the link to the enrolment and more info about the course.

The University of Helsinki has rolled out a new SISU system for study planning and course enrolment. Since the Sustainability course is optional it is not included anyone’s study plan by default. Because of that, we want to provide you with a step by step guide on how to add the course to your primary study plan and enrol successfully. 

1. Go to your primary study plan and choose the module in which you want to include the Sustainability course. (For example, other studies) 

2. Choose search tool ”add to the plan” and search SUST-001B. By clicking the search result the course will be added to your plan automatically.

3. Next you need to choose the completion method. Press the name of the course in your study plan and the course info will open. 

4. Check that you have the right academic year selected if not change it to 2021-2022, 2022-2023. 

5. Go to the page” Completion Methods” and chose “Method 1”. Please note: do not choose the open university method if you’re a student in University of Helsinki. Then confirm the method by choosing the green button saying “select this completion method”.

6. After the latest stepselectbutton in the right will change its colour to blue and by choosing it you confirm the completion method.

7. After these two confirmations a blue banner should appear at the top of the screen including the link to registration. If not, you can always go to the same place by choosingstudy calendarfrom SISU main menubar.

8. You should be able to find the course from the registration menu, if so click “register”.

9. After that new registration window opens. Choose “confirm”. If the course is in your primary study plan and there is spaces left you will be automatically added to the course. 

10. Great! You have now successfully added the Sustainability course to your  study plan and registered. Welcome to the course!

Sustainability Expertise in Curriculum Design – workshop materials 4.2.2022

Please note: Workshop materials for the same workshop in Finnish are here.

Centre for University Teaching and Learning HYPE and Helsinki Institute of Sustainability Science HELSUS organized a workshop on Sustainability Expertise in Curriculum Design on 4th of February 2022 from 9:15 to 10:45. The workshop presented the guidelines for sustainability expertise found in Flamma to support the curriculum design for the curriculum period 2023–2026, discussed how to strengthen disciplinary-specific sustainability expertise and shared best practices. Please have a look at the workshop materials and a video recording of the workshop below.

Workshop materials

Workshop powerpoint-slides

Video: Prof. Rodrigo Lozano: How to embed sustainability into university teaching?

Competency map -tool

Download link: Competency map -tool (ENG_Kestavyysosaamisen-vahvistaminen-osaamiskartat.docx)

If you would like to answer the Competency Map together with your colleagues in Flinga, please upload the attached images files as background images to Flinga. Further instructions for utilizing Flinga can be found at the end of the Competency Map -document.

Download link: Background image 1 for Flinga (flingabackground1.png)
Download link: Background image 2 for Flinga (flingabackground2.png)
Download link: Background image 3 for Flinga (flingabackground3.png)
Download link: Background image 4 for Flinga (flingabackground4.png)