Presentations from the University of Helsinki X UNESCO IESALC workshop: Sustainability in Higher Education: Integrating sustainability into university teaching and learning locally and globally.

The Teachers for Sustainability network at the University of Helsinki, and UNESCO IESALC organized a joint workshop on 27th May 2024.

The first workshop brought together teaching personnel, management, and support staff from various higher education institutions in the Global North and Global South. The goal of the workshop was to explore the challenges, existing practices, and opportunities in pedagogical transformation towards sustainability from local to global levels.

Through concrete examples and discussions, the workshop discussed relevant drivers, barriers, risks, actors, and stakeholders related to sustainability in pedagogical design in higher education. It provided a platform for co-creating and evaluating possible tools and solutions to embed sustainability into university teaching and learning.

Workshop PowerPoint slides and video recording include presentations from the speakers:

 • Rami Ratvio, University Lecturer, University of Helsinki
 • Yuma Inzolia, Chief of Capacity Building, UNESCO IESALC
 • Anniina Tammisalo, Generation Green, University of Helsinki, Finland
 • Edwin Namakanga, Fridays for Future International, Rise Up Movement, Makerere University, Kampala, Uganda
 • Maria Toro-Troconis, ALDESD director and UN Consultant

PowerPoint 1: Opening presentation and case examples
PowerPoint 2: Dr Yuma Inzolia: Transforming Higher Education: Towards Sustainability

Workshop on 27th May: Sustainability in Higher Education: Integrating sustainability into university teaching and learning locally and globally. Register now!

The Teachers for Sustainability network at the University of Helsinki, and UNESCO IESALC welcome you to explore the key challenges for sustainability in higher education, both locally and globally, and co-create and evaluate possible tools and solutions. Register now to participate via Zoom.

When: Monday 27th May 2024, at 14:00–16:00 Finland time (UTC+3)
Where: in Zoom:
https://helsinki.zoom.us/j/69610929825?pwd=UDU3UGJUVDdNRFN3UVMwUXFpOTZ0QT09
Meeting ID: 696 1092 9825, Passcode: 409025
Please fill in the pre-registration form by Sunday 26th May.
Registration link: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/130025/lomake.html
Language: English

Welcome to the first workshop of the UNESCO IESALC-University of Helsinki Greening Higher Educations series!

The first workshop aims to bring together teaching personnel, management, and support staff from various higher education institutions in the Global North and Global South. The goal of the workshop is to explore the challenges, existing practices, and opportunities in pedagogical transformation towards sustainability from local to global levels.

Through concrete examples and discussions, the workshop will touch upon relevant drivers, barriers, risks, actors, and stakeholders related to sustainability in pedagogical design in higher education. It will provide a platform for co-creating and evaluating possible tools and solutions to embed sustainability into university teaching and learning.

Taking away from the workshop, not only expertise and actions from various regions in the globe will be presented, but also ways forward will be shared to move into potential next steps for higher education stakeholders to support pedagogical transformation.

Climate Justice Activist, Campaigns Organizer & Demographer Edwin Namakanga (Fridays for Future International, Rise Up Movement, Makerere University, Kampala, Uganda) will present examples of local and global climate action.

AGENDA (Finland time, UTC+3)

14:00 – 14:15 Welcome, Presentation of the series of workshops, and Keynote on Pedagogical Transformation
 • Rami Ratvio, University Lecturer, University of Helsinki
 • Yuma Inzolia, Chief of Capacity Building, UNESCO IESALC
14:15–15:00 Pedagogical Transformation across Borders: challenges, existing practices, and opportunities towards sustainability in higher education curriculum
 • Anniina Tammisalo, Generation Green, University of Helsinki, Finland
 • Edwin Namakanga, Makerere University, Uganda
 • Maria Toro, ALDESD director and UN Consultant
15:00–15:50 Concrete Examples and Discussions of Pedagogical Design on Sustainability at Higher Education
 • Discussions in Zoom Breakout Rooms
15:50–16:00 Conclusions and Ways Forward

The new preview version of the Sustainability Course has been launched – welcome to get acquainted with the learning material

(You can find the Finnish version of this post here)

The new preview version of the University of Helsinki’s Sustainability Course (SUST-001) is available on the Digicampus.fi platform. The preview version is based on the course version 3.0 Bluefin Tuna, launched in the autumn semester 2023, and is intended for University of Helsinki staff to familiarise themselves with the students’ Sustainability Course. The course area can be accessed by logging into the Digicampus.fi platform with the link and enrolment key provided:

https://digicampus.fi/course/view.php?id=3615
Enrolment key: SustPreview23

Many new features have been built into the Sustainability Course and can be explored in the preview version:

 • The course is asynchronous, meaning you can complete it at your own pace.
 • New features have been added to support self-regulation and co-regulation of learning: the Digicampus Moodle sends automatic emails to the student, pre-planned by the teacher, based on the student’s progress in the course. The teacher’s video messages are pre-recorded. The Re-engagement plugin of Digicampus Moodle is used for this purpose. At the beginning of the course, students continue to register in groups and work on projects in multidisciplinary groups.
 • The course content is multilingual: students can change the language of the mandatory assignments and instructions to Finnish, Swedish or English. The “Multi-language content filter” add-on in Digicampus Moodle is used for this
 • The aim has been to build a connectivist online course (cMOOC) that emphasises student interaction and co-construction of knowledge.

No study credits are registered for the preview version of the course, and discussion assignments of the course are closed. However, the preview version allows access to the extensive course catalogue, videos and multiple-choice quizzes. All the modules are unlocked in the preview version. Students at the University of Helsinki can enrol for courses in Sisu registration system for the autumn and spring semesters. Anyone can enrol for a course through the Open University. In the autumn semester 2023 period II, about 700 students registered for the Sustainability Course. You can also find out more about the contents of the course in the video below.

Kestävyyskurssin uusi selailuversio on avattu – tervetuloa tutustumaan oppimateriaaleihin

(You can find the English version of this post here)

Helsingin yliopiston Kestävyyskurssin (SUST-001) uusi selailuversio löytyy Digicampus.fi -alustalta. Selailuversio perustuu syyslukaudella 2023 käyttöönotettuun kurssiversioon 3.0 Bluefin Tuna ja se on tarkoitettu Helsingin yliopiston henkilökunnalle opiskelijoiden Kestävyyskurssiin tutustumiseen. Kurssialueelle pääsee kirjautumalla Digicampus.fi -alustalle oheisella linkillä ja salasanalla:

https://digicampus.fi/course/view.php?id=3615
Enrolment key: SustPreview23

Kestävyyskurssiin on rakennettu paljon uusia ominaisuuksia, joihin voi tutustua selailuversiossa:

 • Kurssi on asynkroninen eli sen voi suorittaa omassa tahdissa.
 • Kurssiin on lisätty uusia toimintoja oppimisen itsesäätelyn ja yhteissäätelyn tukemiseksi: Digicampuksen Moodle lähettää automaattisia opettajan ennakolta suunnittelemia sähköpostiviestejä opiskelijalle sen mukaan, miten opiskelija etenee kurssilla. Opettajan videoviestit on ennakolta nauhoitettuja. Tässä hyödynnetään Digicampuksen Moodlen Re-engagement -lisäosaa.  Opiskelijat ilmoittautuvat kurssin alussa edelleen ryhmiin ja tekevät projektityötä monitieteisissä ryhmissä.
 • Kurssin sisällöt ovat monikielisiä: opiskelija voi vaihtaa pakollisten tehtävien ja ohjeistusten kieltä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Tässä hyödynnetään Digicampuksen Moodlen ”Multi-language content filter” -lisäosaa.
 • Tavoitteena on ollut rakentaa opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhdessä rakennettua tietoa painottava konnektivistinen verkkokurssi (cMOOC).

Kurssin selailuversiosta ei rekisteröidä opintopisteitä, ja kurssin keskustelutehtävät ovat suljettuja. Selailuversion avulla voi kuitenkin tutustua laajaan kurssilukemistoon, videoihin ja monivalintatehtäviin. Moduulien lukitukset on selailuversiossa avattu. Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua syys- ja kevätlukukauden kurssitoteutuksiin Sisussa. Kuka tahansa voi osallistua kurssille Avoimen yliopiston kautta. Syyslukukauden 2023 periodissa II noin 700 opiskelijaa rekisteröityi Kestävyyskurssille. Voit tutustua kurssin sisältöihin myös oheisesta videosta.

Kestävyysopetusteema esillä Sustainability Science Days 2023 -konferenssissa / Sustainability education featured at Sustainability Science Days 2023 

 Kestävyysopetuksen kehittäminen on ollut viime päivinä esillä HELSUSin ja Aalto yliopiston yhdessä järjestämässä konferenssissa, Sustainability Science Days 2023. Hybriditoteutettu tapahtuma on Suomen suurin kestävyystieteen konferenssi, johon osallistuu puhujia ja konferenssivieraita ympäri maailmaa. Konferenssin tarkoituksena on tuoda yhteen yhteiskunnan muutoksentekijöitä, luoda yhteistä ymmärrystä kestävyyskriisistä ja auttaa eri toimijoita toimimaan yhdessä kestävämmän tulevaisuuden puolesta. 

Esikonferenssipäivän teemana oli kestävyysopetus ja aiheen ympäriltä järjestettiin useita työpajoja ja luentoja. Kestävyysopetusta käsiteltiin niin lasten ja nuorten koulutuksen kuin henkilöstökoulutuksen ja ammatillisen kasvun ja oppimisen näkökulmista. Helsingin yliopiston Teachers for Sustainability -verkosto oli myös mukana järjestämällä työpajan, jossa keskusteltiin siitä, millaista kestävyyttä kestävyysopetus tukee yliopistoissa ja muissa koululaitoksissa (kuva 1). Osallistujat pääsivät pohtimaan mitä haasteita erilaiset kestävyyden määritelmät tuovat kestävyysopetukseen eri aloilla; mitä yliopistoissa pitäisi tapahtua, jotta ne voisivat kouluttaa tarpeeksi kestävyysosaajia; mitä on haavoittuvaisuus, ketkä ovat haavoittuvaisia ja miten koulutuksen pitäisi ymmärtää haavoittuvuus ja resilienssi; sekä miten koulutusjärjestelmässä voidaan ottaa huomioon ihmisten ja tiedon monimuotoisuus kestävyystiedossa ja oppimisessa. 


Kuva 1. Pöytäkeskusteluja Teachers for Sustainability –verkoston työpajassa 

Konferenssissa kuultiin muun muassa Sakari Tolppasen (Itä-Suomen Yliopisto) keynote -luento, jossa käsiteltiin ilmastonmuutosopetuksen nykytilaa sekä tulevaisuuden tavoitteita. Kuulijat saivat tietoa siitä, miten opetuksesta tehdään vaikuttavaa ja mitkä asiat tukevat opiskelijoiden toimijuutta ilmastonmuutoksen suhteen. Sustainability Learning Café -työpajassa, jossa HELSUS oli myös mukana, keskusteltiin puolestaan esimerkiksi siitä, millaisia kestävyystietoja ja taitoja ihmiset eri työpaikoilla tarvitsevat, mitä koulutusmahdollisuuksia heille on tarjolla ja millaisia edistäviä asioita ja toisaalta hidasteita he kohtaavat miettiessään sopivia käytännön kestävyystoimia työympäristössään. Osallistujat pääsivät samalla nauttimaan yhteistyössä olevien Oatlyn sekä Cafetoria roasteryn tarjoiluista (kuva 2). 


Kuva 2. Keskusteluita Sustainability Learning Café:ssa 

Monipäiväinen konferenssi sisälsi hyvin monipuolisesti ohjelmaa kestävyysteeman ympäriltä ja voit tutustua siihen lisää tapahtuman verkkosivuilta. Lisää kuvia ja tunnelmia löytyy myös HELSUKSEN (@HELSINKISUS) sekä Sustainability Science Days:in (@SSD_Conf) Twitter -tileiltä. 

In English

The development of sustainability education has been one of the themes at Sustainability Science Days 2023, which was organized by HELSUS and Aalto University. The hybrid event is the largest sustainability science conference in Finland, with speakers and conference guests from around the world. The aim of the conference is to bring together societal changemakers, create a common understanding of the sustainability crisis and help different actors to work together for a more sustainable future.  

The pre-conference day focused on sustainability education, with a series of workshops and lectures on the theme. Sustainability education was addressed from the perspectives of children and youth education, but it also considered staff training and professional growth and learning. The Teachers for Sustainability -network at the University of Helsinki was also involved by organizing a workshop to discuss what kind of sustainability is supported through sustainability education in universities and other educational institutions (Figure 1). Participants were able to reflect on the challenges that various definitions of sustainability bring to sustainability education in different fields; what should happen in universities to train enough sustainability experts; what vulnerability is, who is vulnerable and how education should understand vulnerability and resilience; and how the education system can take into account the diversity of people and knowledge in sustainability knowledge and learning. 

Figure 1. Group discussions in the workshop organized by Teachers for Sustainability -network 

The conference included a keynote lecture by Sakari Tolppanen (University of Eastern Finland) on the current state and future goals of climate change education. Tolppanen talked about how to make teaching engaging and which factors support students’ own agencies with climate change. The Sustainability Learning Café workshop, in which HELSUS also participated, discussed issues such as what kind of sustainability knowledge and skills people need in different workplaces, what training opportunities are available to them, and what kind of facilitators and barriers they face when considering appropriate practical sustainability actions in their work environment. In the Learning Café, participants got to enjoy coffee and ice cream from the partners Oatly and Cafetoria Roastery (Figure 2). 


Figure 2. Discussion at the Learning Café 

The multi-day conference included a very varied program around sustainability, which you can find out more about on the event’s website. More photos and impressions can also be found on the Twitter accounts of HELSUS (@HELSINKISUS) and Sustainability Science Days (@SSD_Conf). 

Teachers for Sustainability workshop 9.12.2022 and seed funding for developing sustainability education

Teachers for Sustainability -network organized a workshop about the development of discipline-specific sustainability courses at the University of Helsinki on 9.12.2022. Here’s the video -recording, a link to the workshop powerpoints and a link to an open call: Seed funding for developing sustainability education (closes on 18. January 2023).

Systemic thinking, futures thinking, strategic thinking and agency in university teaching

Ismo Koponen and Rami Ratvio from the University of Helsinki, and Johanna Ollila from the Finland Futures Research Centre at the University of Turku discuss how should we consider different generic expert skills in university teaching. Please have a look at three videos below (in Finnish). For more information in English, please have a look at models of generic academic skills to support degree programmes at the University of Helsinki.

Systeeminen ajattelu
Mitä systeemisellä ajattelulla tarkoitetaan?
Miksi akateeminen asiantuntija tarvitsee systeemisen ajattelun taitoa?

Tulevaisuusajattelu
Miksi tulevaisuusajattelua tarvitaan?
Mitä ovat tulevaisuustaidot?
Miten tulevaisuusosaamista voi kehittää?

Strateginen ajattelu ja toimijuus
Miksi strategisen ajattelun taitoa ja toimijuuden vahvistamista tarvitaan?
Mitä strategisella ajattelulla ja toimijuudella tarkoitetaan?
Miten voin omassa opetuksessani vahvistaa opiskelijoiden strategisen ajattelun taitoa ja toimijuutta?

Uudet akateemiset asiantuntijataidot ja kestävyysosaaminen -työpaja 27.5.2022 / New generic academic skills and sustainability expertise -workshop (in Finnish) 27.5.2022

Uudet akateemiset asiantuntijataidot ja kestävyysosaaminen -työpaja järjestettiin Zoomissa pe 27.5.2022. Työpaja suunnattiin erityisesti kaikille koulutusohjelmansa opetussuunnitelmatyössä mukana oleville henkilökunnan jäsenille, jotka ovat kiinnostuneet kestävyysosaamisen vahvistamisesta omalla tieteenalalla. Työpajassa käsiteltiin geneerisiä asiantuntijataitoja, erityisesti kestävyystaitoja ja niiden tukemista opetuksessa. Alla olevista linkeistä voit tutusta työpajan materiaaleihin.