Meet the new HELSUS intern!

Hello!

My name is Liinu Esterinen, and I am doing my internship here in HELSUS during this spring and summer of 2024. My responsibilities at HELSUS are mainly focused on Strengthening Sustainability Expertise –project. I will assist for example in developing Sustainability starts with us -course and its course materials, as well as in organizing workshops related to sustainability expertise research. The upcoming Sustainability Science Day conference in June will also be one of the main tasks.

I am currently writing my Bachelor’s thesis and finishing my studies in the Bachelor’s programme of Environmental Sciences. My studies are a multidisciplinary combination of social and environmental sciences as I am minoring in Global Development studies. I am planning to continue my studies in the Master’s Programme in Environmental Change and Global Sustainability (ECGS). My core interests are global justice, the social dimensions of green transition and a truly fair sustainability transformation. In my free time, I enjoy reading, arts and gardening – I have my own little vegetable garden. I am also active in student organization activities: it is now my second year on the board of the Association of Students in Environmental Sciences – MYY ry. This year I act as a vice chair.

I am very excited about this internship at HELSUS since I find interdisciplinary approaches and sustainability at a systemic level a very fascinating topic. I am particularly interested in conflicts between different dimensions of sustainability, especially the collisions between ecological sustainability and human rights. I am looking forward to learning more about sustainability science in practice and deepening my knowledge on sustainability research and multidisciplinary actions. It is great to get to know the people of HELSUS and learn from them!

Tule ratkaisemaan globaaleja kestävyyskysymyksiä ja kehity kestävyysasiantuntijana! / Join the Sustainability Course to solve global sustainability problems and develop your skills as sustainability expert!

 

Tule mukaan ratkaisemaan globaaleja kestävyyskysymyksiä ja kehity kestävyysasiantuntijana! 

In English below!    

Mitä: SUST-001, Kestävyyskurssi, 3 op  

Milloin: 15.1.-31.5.2024

Missä: digicampus.fi -alusta 

Miten: Linkki ilmoittautumiseen 

Kestävyyskurssin ilmoittautumisohjeet SISUun 

Kestävän kehityksen osaamisen merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Oletko kiinnostunut kestävyydestä kulttuurin, politiikan tai ympäristönsuojelun näkökulmasta? Osaajia tarvitaan kaikilla aloilla enemmän kuin koskaan.  

Tervetuloa Helsingin yliopiston monitieteiselle Kestävyyskurssille 15.1.-31.5.2024. 

Kurssi on suunniteltu kaikkien tieteenalojen opiskelijoille. Kurssilla tutustutaan kestävyyskysymysten kompleksisuuteen ja monitieteisyyteen, sekä niiden eettisiin ja filosofisiin ulottuvuuksiin. Kurssilla ohjataan pohtimaan omaa roolia tulevana asiantuntijana ja yhteiskunnan jäsenenä kestävyyskysymysten ratkaisemisessa sekä tarjotaan työkaluja omalle toimijuudelle. Lisäksi kurssilla tutustutaan, miten kestävyysmurrosta voidaan edistää eri näkökulmista, joita ovat globaalien luonnonjärjestelmien turvaaminen, hyvinvointi ja mahdollisuudet muutokseen, kestävä ja oikeudenmukainen talous, kestävä ja terveellinen ruokajärjestelmä, ilmastonmuutos ja oikeudenmukainen energiasiirtymä sekä kaupunkiseutujen kehitys.   

Kurssi on verkkokurssi, ja se järjestetään digicampus.fi -alustalla. Löydät tarkemmat tiedot kurssin kulusta kurssisivulta. Moduulit koostuvat lukemistosta, videoista sekä oppimista tukevista verkkoaktiviteeteista, kuten ryhmäkeskusteluista, tiedonanalysointitehtävistä, testeistä ja projektityöskentelystä. Kurssi on 3 opintopisteen laajuinen. Kurssin ilmoittautuminen on auki kurssin loppuun, 31.5.2024, saakka.

Tule rakentamaan kestävää tulevaisuutta! Lue kurssin tarkka kuvaus ja ilmoittaudu SISUssa! Tässä  ilmoittautumisohjeet SISUun. Linkki kevätlukukauden kurssialueelle ja kurssiavain julkaistaan rekisteröityneille kurssisivulla 15.1.2024. Kirjaudu kurssialueelle yliopiston käyttäjätunnuksella (HAKA-login).

Kestävyyskurssi järjestetään uudestaan syyslukukaudella 2024.

Join the Sustainability Course to solve global sustainability problems and develop your skills as an expert!   

What: SUST-001 Sustainability course, 3 cr.  

When: 15.1.-31.5.2024

Where: digicampus.fi-platform    

How:Link to registration 

How to register for the course on SISU 

The role of sustainability experts is becoming more emphasized in the society. Consequently, there is an increasing need to develop competence in sustainability as the concern towards sustainability issues grows. Whether your passion is culture, politics or environmental protection, your solutions are needed more than ever.  

Welcome to the new multidisciplinary Sustainability course of University of Helsinki in the spring, 15.1.-31.5.2024.

The course is designed for students from all disciplines. The course will introduce you to the complexity and multidisciplinary of sustainability issues, along with their ethical and philosophical dimensions. The course will guide you to consider your role as a future professional and a member of society in solving sustainability issues and provides you with tools for your own work. In addition, the course explores different perspectives of sustainability, like protecting global environmental commons, human well-being and capabilities, sustainable and just economies, sustainable food systems and healthy nutrition, climate change and just energy transitions, and urban and peri-urban development.    

The course is an online course and organized on the digicampus.fi-platform. Check more specific information on the course studies page. The modules consist of online activities such as readings, videos, group discussions, data analysis tasks, quizzes, and project work. The course is worth of 3 credits. Registration for the course is open until the end of the course, 31.5.2024.

Sustainable future needs you! Read the course description and register in SISU!  We made you instructions for enrolling on the course in SISU. The link to the course area for the spring semester and the enrollment key will be published on the course studies page when the course area opens on 15th of January, 2024.

The course will be held again in the autumn semester 2024.

Kuinka ilmoittautua SISU:ssa SUST-001 Kestävyyskurssille? How to register to the SUST-001 Sustainability Course in Sisu?

Instructions in English below

Tästä pääset Studies-sivulle, josta löydät linkin ilmoittautumiseen sen avautuessa 29.11.2023.

Osallistujamäärää ei ole rajattu kurssilla. Ilmoittautuneet hyväksytään kurssille sen alkaessa 15.1.2024. Löydät kurssialueen digicampus-osoitteen ja salasanan 15.1.2024 kurssin Studies-sivulta täältä.

Helsingin yliopistossa on käytössä Sisu-järjestelmä, jonka kautta opintojen suunnittelu ja kurssi-ilmoittautuminen hoidetaan. Jos Kestävyyskurssi ei ole pakollinen koulutusohjelmassasi, se ei löydy automaattisesti opintosuunnitelmastasi. Alta löydät ohjeet kurssin lisäämiseksi ensisijaiseen opintosuunnitelmaan ja ilmoittautumiseen.

1. Mene Sisussa ensisijaiseen opintosuunnitelmaasi ja klikkaa sitä moduulia, johon haluat sijoittaa Kestävyyskurssin (esim. vapaavalintaiset opinnot/muut opinnot).

2. Valitse hakusarake “lisää suunnitelmaan” ja etsi SUST-001. Klikkaamalla hakutulosta kurssi lisätään suunnitelmaasi. (Varmista, että ilmoittaudut oikealle kurssille, älä valitse SUST-001B -kurssikoodia.)

3. Seuraavaksi valitaan suoritustapa. Klikkaa auki kurssiesite painamalla kurssia suunnitelmassasi.

4. Tarkista kurssin nimen alla olevasta valikosta, että sinulla on valittuna vuoden 2023-24 toteutus. Vaihda vuosi tarvittaessa.

5. Valitse kurssiesitteestä välilehti “Suoritustavat” ja valitse Tapa 2 -sarake (Itsenäinen työskentely 3 op). Paina vihreästä painikkeesta ”Valitse tämä tapa” minkä jälkeen paina sinistä ”Valitse”-painiketta vahvistaaksesi suoritustavan. Huomioithan, että perustutkinto-opiskelijana valitset tämän tavan, etkä esimerkiksi avoimen yliopiston tapaa. Seuraavana ilmoittautuminen.

6. Sivun yläreunaan ilmestyy banneri, josta voit siirtyä ilmoittautumiseen.

7. Painaessasi bannerin linkkiä pääset saattamaan ilmoittautumisen loppuun. Löydät SUST-001 kurssin ”Ilmoittautuminen valitulle toteutukselle” -otsikon alta. Paina ”Ilmoittaudu”-näppäintä.

8. Tämän jälkeen avautuvassa ikkunassa voit valita kurssin suorituskielen. Tämän tehtyäsi paina ”Vahvista”.

9. Hienoa! Olet nyt onnistuneesti ilmoittautunut kestävyyskurssille. Löydät kurssin nyt ”Ilmoittautuminen käsiteltävänä” -alaotsikon alta. Kurssi-ilmoittautuminen on valmiiksi käsitelty ilmoittautumisajan loputtua.

10. Löydät linkin kurssialueelle ja kurssialueen salasanan kurssisivulta (tarkka kohta on ympyröity alla olevassa kuvassa punaisella). Ne näkyvät, kun olet kirjautuneena sisään (ks. kuvan ylälaita).

Tervetuloa kurssille!

Tarvitsetko lisää tukea Sisun käytössä? Löydät yksityiskohtaisemmat ohjeet täältä.

INSTRUCTIONS IN ENGLISH

Here is the link to studies page, from which you’ll find a link to course enrollment on 29.11.2023.

There is no limit to the number of participants in the course. Enrollments will be accepted at the start of the course on 15.1.2024. You can find the Digicampus address and password for the course area on the course Studies page on 15.1.2024.

The University of Helsinki uses SISU system for study planning and course enrollment. If the Sustainability course is not compulsory in your degree programme, it will not automatically appear in your curriculum. Below you will find instructions for adding the course to your primary curriculum and enrollment.

1. Go to your primary study plan and choose the module in which you want to include the Sustainability course. (For example, other studies or optional courses.)

2. Choose search tool ”add to the plan” and search SUST-001. By clicking the search result the course will be added to your plan automatically. (Make sure you select the right course code, don’t select SUST-001B.)

3. Next you need to choose the completion method. Press the name of the course in your study plan and the course info will open.

4. Check that you have the right academic year selected – if not, change it to 2023-24.

5. Go to the page” Completion Methods” and choose “Method 2” (Independent study, 3 cr). Press the green ”Select this completion method” button. After that, select the blue ”Select” button to confirm your chosen completion method. Please note: do not choose the open university method (Method 3) if you’re a student in University of Helsinki. The next step is enrollment.

6. A blue banner has appeared at the top of the screen including the link to registration.

7. By pressing the registration link, you will be able to finish off the registration process. You’ll find the SUST-001 course under the ”Register” headline. Select the blue ”Register” button.

8. Choose the language you wish to complete the course. Press ”Confirm”.

9. Great! You have now successfully added the Sustainability course to your study plan and registered. You will find the course now under the ”Registrations being processed” headline. It will move under the ”Registration processed” once the enrollment period has ended.

10. You can find the link to the course area and the password for the course area on the course page (the exact location is circled in red in the image below). They will appear when you are logged in (see top of the image).

Welcome to the course!

Need more help with Sisu? Find more detailed instructions here.

The new preview version of the Sustainability Course has been launched – welcome to get acquainted with the learning material

(You can find the Finnish version of this post here)

The new preview version of the University of Helsinki’s Sustainability Course (SUST-001) is available on the Digicampus.fi platform. The preview version is based on the course version 3.0 Bluefin Tuna, launched in the autumn semester 2023, and is intended for University of Helsinki staff to familiarise themselves with the students’ Sustainability Course. The course area can be accessed by logging into the Digicampus.fi platform with the link and enrolment key provided:

https://digicampus.fi/course/view.php?id=3615
Enrolment key: SustPreview23

Many new features have been built into the Sustainability Course and can be explored in the preview version:

  • The course is asynchronous, meaning you can complete it at your own pace.
  • New features have been added to support self-regulation and co-regulation of learning: the Digicampus Moodle sends automatic emails to the student, pre-planned by the teacher, based on the student’s progress in the course. The teacher’s video messages are pre-recorded. The Re-engagement plugin of Digicampus Moodle is used for this purpose. At the beginning of the course, students continue to register in groups and work on projects in multidisciplinary groups.
  • The course content is multilingual: students can change the language of the mandatory assignments and instructions to Finnish, Swedish or English. The “Multi-language content filter” add-on in Digicampus Moodle is used for this
  • The aim has been to build a connectivist online course (cMOOC) that emphasises student interaction and co-construction of knowledge.

No study credits are registered for the preview version of the course, and discussion assignments of the course are closed. However, the preview version allows access to the extensive course catalogue, videos and multiple-choice quizzes. All the modules are unlocked in the preview version. Students at the University of Helsinki can enrol for courses in Sisu registration system for the autumn and spring semesters. Anyone can enrol for a course through the Open University. In the autumn semester 2023 period II, about 700 students registered for the Sustainability Course. You can also find out more about the contents of the course in the video below.

Kestävyyskurssin uusi selailuversio on avattu – tervetuloa tutustumaan oppimateriaaleihin

(You can find the English version of this post here)

Helsingin yliopiston Kestävyyskurssin (SUST-001) uusi selailuversio löytyy Digicampus.fi -alustalta. Selailuversio perustuu syyslukaudella 2023 käyttöönotettuun kurssiversioon 3.0 Bluefin Tuna ja se on tarkoitettu Helsingin yliopiston henkilökunnalle opiskelijoiden Kestävyyskurssiin tutustumiseen. Kurssialueelle pääsee kirjautumalla Digicampus.fi -alustalle oheisella linkillä ja salasanalla:

https://digicampus.fi/course/view.php?id=3615
Enrolment key: SustPreview23

Kestävyyskurssiin on rakennettu paljon uusia ominaisuuksia, joihin voi tutustua selailuversiossa:

  • Kurssi on asynkroninen eli sen voi suorittaa omassa tahdissa.
  • Kurssiin on lisätty uusia toimintoja oppimisen itsesäätelyn ja yhteissäätelyn tukemiseksi: Digicampuksen Moodle lähettää automaattisia opettajan ennakolta suunnittelemia sähköpostiviestejä opiskelijalle sen mukaan, miten opiskelija etenee kurssilla. Opettajan videoviestit on ennakolta nauhoitettuja. Tässä hyödynnetään Digicampuksen Moodlen Re-engagement -lisäosaa.  Opiskelijat ilmoittautuvat kurssin alussa edelleen ryhmiin ja tekevät projektityötä monitieteisissä ryhmissä.
  • Kurssin sisällöt ovat monikielisiä: opiskelija voi vaihtaa pakollisten tehtävien ja ohjeistusten kieltä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Tässä hyödynnetään Digicampuksen Moodlen ”Multi-language content filter” -lisäosaa.
  • Tavoitteena on ollut rakentaa opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhdessä rakennettua tietoa painottava konnektivistinen verkkokurssi (cMOOC).

Kurssin selailuversiosta ei rekisteröidä opintopisteitä, ja kurssin keskustelutehtävät ovat suljettuja. Selailuversion avulla voi kuitenkin tutustua laajaan kurssilukemistoon, videoihin ja monivalintatehtäviin. Moduulien lukitukset on selailuversiossa avattu. Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua syys- ja kevätlukukauden kurssitoteutuksiin Sisussa. Kuka tahansa voi osallistua kurssille Avoimen yliopiston kautta. Syyslukukauden 2023 periodissa II noin 700 opiskelijaa rekisteröityi Kestävyyskurssille. Voit tutustua kurssin sisältöihin myös oheisesta videosta.

Meet the new HELSUS non-military service person Daniel Lindner

Hey everyone! My name is Daniel and I started my non-military civil service here at HELSUS beginning of October 2023, and I will be working at HELSUS for the upcoming 11 months until the end of next summer in 2024. My responsibilities will be diverse including work in communication and coordination as well as possibly filming and editing of videos for HELSUS related research and media content. Additionally, I’ll take part and assist in some projects such as the co-creation lab and the sustainability science days.

A bit about myself, I just graduated with a Bachelor of Arts degree from Maastricht Universities Liberal Arts program. There my studies consisted mostly on environmental studies and psychology, fostering a particular keen interest in the field of environmental psychology and in understanding the complex relations humans have with the environment. Otherwise, I enjoy the outdoors, sports, cooking as well as all sorts of culture in forms of music, dancing, films, books and much more. I am looking forward to meeting all of you to exchange conversations, ideas and thoughts as well as learn new things and gain practical experience in the sustainability field at HELSUS.

Kuinka ilmoittautua SISU:ssa SUST-001 Kestävyyskurssille? (syksy 2023) How to register to the SUST-001 Sustainability Course in Sisu? (autumn 2023)

Instructions in English below

Tästä pääset Studies-sivulle, josta löydät linkin ilmoittautumiseen sen avautuessa 18.9.

Osallistujamäärää ei ole rajattu kurssilla. Ilmoittautuneet hyväksytään kurssille sen alkaessa 30.10.2023. Löydät kurssialueen digicampus-osoitteen ja salasanan 30.10.2023 kurssin Studies-sivulta täältä.

Helsingin yliopistossa on käytössä Sisu-järjestelmä, jonka kautta opintojen suunnittelu ja kurssi-ilmoittautuminen hoidetaan. Jos Kestävyyskurssi ei ole pakollinen koulutusohjelmassasi, niin se ei löydy automaattisesti opintosuunnitelmastasi. Alta löydät ohjeet kurssin lisäämiseksi ensisijaiseen opintosuunnitelmaan ja ilmoittautumiseen.

1. Mene Sisussa ensisijaiseen opintosuunnitelmaasi ja klikkaa sitä moduulia, johon haluat sijoittaa kestävyyskurssin (esim. vapaavalintaiset opinnot/muut opinnot).

2. Valitse hakusarake “lisää suunnitelmaan” ja etsi SUST-001. Klikkaamalla hakutulosta kurssi lisätään suunnitelmaasi. (Varmista, että ilmoittaudut syksyn 2023 kurssille, älä siis valitse SUST-001B kurssikoodia.)

3. Seuraavaksi valitaan suoritustapa. Klikkaa auki kurssiesite painamalla kurssia suunnitelmassasi.

4. Tarkista kurssin nimen alla olevasta valikosta, että sinulla on valittuna vuoden 2023-24 toteutus. Vaihda vuosi tarvittaessa.

5. Valitse kurssiesitteestä välilehti “Suoritustavat” ja valitse Tapa 1 -sarake (Osallistuminen opetukseen 3 op). Paina vihreästä painikkeesta ”Valitse tämä tapa” minkä jälkeen paina sinistä ”Valitse”-painiketta vahvistaaksesi suoritustavan. Huomioithan, että perustutkinto-opiskelijana valitset tämän tavan, etkä esimerkiksi avoimen yliopiston tapaa. Seuraavana ilmoittautuminen.

 

6. Sivun yläreunaan ilmestyy banneri, josta voit siirtyä ilmoittautumiseen.

7. Painaessasi bannerin linkkiä pääset saattamaan ilmoittautumisen loppuun. Löydät SUST-001 -kurssin ”Ilmoittautuminen valitulle toteutukselle” -otsikon alta. Paina ”Ilmoittaudu”-näppäintä.

8. Tämän jälkeen avautuvassa ikkunassa voit valita kurssin suorituskielen. Tämän tehtyäsi paina ”Vahvista”.

9. Hienoa! Olet nyt onnistuneesti ilmoittautunut kestävyyskurssille. Löydät kurssin nyt ”Ilmoittautuminen käsiteltävänä” -alaotsikon alta. Kurssi-ilmoittautuminen on valmiiksi käsitelty ilmoittautumisajan loputtua.

Tervetuloa kurssille!

Tarvitsetko lisää tukea Sisun käytössä? Löydät yksityiskohtaisemmat ohjeet täältä.

INSTRUCTIONS IN ENGLISH

Here is the link to studies page, from which you’ll find a link to course enrollment on September 18th.

There is no limit to the number of participants in the course. Enrollments will be accepted at the start of the course on 30.10.2023. You can find the Digicampus address and password for the course area on the course Studies page on 30.10.2023.

The University of Helsinki uses SISU system for study planning and course enrollment. If the Sustainability course is not compulsory in your degree programme, it will not automatically appear in your curriculum. Below you will find instructions for adding the course to your primary curriculum and enrollment.

1. Go to your primary study plan and choose the module in which you want to include the Sustainability course. (For example, other studies or optional courses)

2. Choose search tool ”add to the plan” and search SUST-001. By clicking the search result the course will be added to your plan automatically. (Make sure you select the right course code for the autumn 2023, don’t select SUST-001B.)

3. Next you need to choose the completion method. Press the name of the course in your study plan and the course info will open.

4. Check that you have the right academic year selected if not change it to 2023-24.

5. Go to the page” Completion Methods” and choose “Method 1” (Participation in teaching, 3 cr). Press the green ”Select this completion method” button. After that, select the blue ”Select” button to confirm your chosen completion method. Please note: do not choose the open university method if you’re a student in University of Helsinki. The next step is enrollment.

6. A blue banner has appeared at the top of the screen including the link to registration.

7. By pressing the registration link, you will be able to finish off the registration process. You’ll find the SUST-001 course under the ”Register” headline. Select the blue ”Register” button.

8. Choose the language you wish to complete the course. Press ”Confirm”.

9. Great! You have now successfully added the Sustainability course to your study plan and registered. You will find the course now under the ”Registrations being processed” headline. It will move under the ”Registration processed” once the enrollment period has ended.

Welcome to the course!

Need more help with Sisu? Find more detailed instructions here.

The HELSUS interns for the autumn of 2023 – get to know them!

This fall three new people joined the HELSUS community and started their internships each focusing on different types of tasks. Get to know Sonja, Julia and Eero:

Sonja Korhonen

Hello! My name is Sonja Korhonen. I am a new trainee here at HELSUS for the autumn of 2023. I will be assisting in organizing and developing the Sustainability course (SUST-001). 

I’m a student in the General and Adult Education master’s programme in the Faculty of Educational Sciences, with a minor in multidisciplinary environmental studies. I derive great joy from being able to combine my knowledge of adult learning and skill development with the themes of sustainability and the environment. My aim is to help adult learners on their journey towards a more sustainable lifestyle. In my free time, I enjoy reading, swimming, and gardening. 

I am very excited to start my traineeship here at HELSUS and to contribute to a greater cause. It is a dream come true for me. 

 

Julia Salmi

Hi there! I’m Julia, the communications trainee at HELSUS for the autumn 2023. My responsibilities at HELSUS include everything that has to do with communicating about the activities at HELSUS, such as writing and sharing the monthly newsletter.

I have a bachelor’s degree in Geography, and currently I’m doing my master’s in Environmental Change and Global Sustainability, focusing on development studies and sustainable consumption. I’m especially interested in the social perspective of sustainability and creating community-driven sustainability solutions that contribute to a just society.

Besides the sustainability stuff, I enjoy running, doing pilates, singing and being in nature. I’m really excited to start the internship at HELSUS and begin to learn more about sustainability field in practice.

 

Eero Ketola

Hi! My name is Eero Ketola and I am a HELSUS trainee for the autumn of 2023. I was previously a non-military serviceman at HELSUS in 2021-2022, and I’m happy to be back working here again! I did my bachelor’s degree in environmental science and I am now on the home stretch of completing my studies in the ECGS master’s programme at the University of Helsinki.

I think HELSUS is a great place to learn loads of new things and apply my skills. I know that some of the perks of the job are contributing productively for sustainability – even if it’s in a small capacity – and meeting new people and I’m very much looking forward to the autumn!

Kestävyysopetusteema esillä Sustainability Science Days 2023 -konferenssissa / Sustainability education featured at Sustainability Science Days 2023 

 Kestävyysopetuksen kehittäminen on ollut viime päivinä esillä HELSUSin ja Aalto yliopiston yhdessä järjestämässä konferenssissa, Sustainability Science Days 2023. Hybriditoteutettu tapahtuma on Suomen suurin kestävyystieteen konferenssi, johon osallistuu puhujia ja konferenssivieraita ympäri maailmaa. Konferenssin tarkoituksena on tuoda yhteen yhteiskunnan muutoksentekijöitä, luoda yhteistä ymmärrystä kestävyyskriisistä ja auttaa eri toimijoita toimimaan yhdessä kestävämmän tulevaisuuden puolesta. 

Esikonferenssipäivän teemana oli kestävyysopetus ja aiheen ympäriltä järjestettiin useita työpajoja ja luentoja. Kestävyysopetusta käsiteltiin niin lasten ja nuorten koulutuksen kuin henkilöstökoulutuksen ja ammatillisen kasvun ja oppimisen näkökulmista. Helsingin yliopiston Teachers for Sustainability -verkosto oli myös mukana järjestämällä työpajan, jossa keskusteltiin siitä, millaista kestävyyttä kestävyysopetus tukee yliopistoissa ja muissa koululaitoksissa (kuva 1). Osallistujat pääsivät pohtimaan mitä haasteita erilaiset kestävyyden määritelmät tuovat kestävyysopetukseen eri aloilla; mitä yliopistoissa pitäisi tapahtua, jotta ne voisivat kouluttaa tarpeeksi kestävyysosaajia; mitä on haavoittuvaisuus, ketkä ovat haavoittuvaisia ja miten koulutuksen pitäisi ymmärtää haavoittuvuus ja resilienssi; sekä miten koulutusjärjestelmässä voidaan ottaa huomioon ihmisten ja tiedon monimuotoisuus kestävyystiedossa ja oppimisessa. 


Kuva 1. Pöytäkeskusteluja Teachers for Sustainability –verkoston työpajassa 

Konferenssissa kuultiin muun muassa Sakari Tolppasen (Itä-Suomen Yliopisto) keynote -luento, jossa käsiteltiin ilmastonmuutosopetuksen nykytilaa sekä tulevaisuuden tavoitteita. Kuulijat saivat tietoa siitä, miten opetuksesta tehdään vaikuttavaa ja mitkä asiat tukevat opiskelijoiden toimijuutta ilmastonmuutoksen suhteen. Sustainability Learning Café -työpajassa, jossa HELSUS oli myös mukana, keskusteltiin puolestaan esimerkiksi siitä, millaisia kestävyystietoja ja taitoja ihmiset eri työpaikoilla tarvitsevat, mitä koulutusmahdollisuuksia heille on tarjolla ja millaisia edistäviä asioita ja toisaalta hidasteita he kohtaavat miettiessään sopivia käytännön kestävyystoimia työympäristössään. Osallistujat pääsivät samalla nauttimaan yhteistyössä olevien Oatlyn sekä Cafetoria roasteryn tarjoiluista (kuva 2). 


Kuva 2. Keskusteluita Sustainability Learning Café:ssa 

Monipäiväinen konferenssi sisälsi hyvin monipuolisesti ohjelmaa kestävyysteeman ympäriltä ja voit tutustua siihen lisää tapahtuman verkkosivuilta. Lisää kuvia ja tunnelmia löytyy myös HELSUKSEN (@HELSINKISUS) sekä Sustainability Science Days:in (@SSD_Conf) Twitter -tileiltä. 

In English

The development of sustainability education has been one of the themes at Sustainability Science Days 2023, which was organized by HELSUS and Aalto University. The hybrid event is the largest sustainability science conference in Finland, with speakers and conference guests from around the world. The aim of the conference is to bring together societal changemakers, create a common understanding of the sustainability crisis and help different actors to work together for a more sustainable future.  

The pre-conference day focused on sustainability education, with a series of workshops and lectures on the theme. Sustainability education was addressed from the perspectives of children and youth education, but it also considered staff training and professional growth and learning. The Teachers for Sustainability -network at the University of Helsinki was also involved by organizing a workshop to discuss what kind of sustainability is supported through sustainability education in universities and other educational institutions (Figure 1). Participants were able to reflect on the challenges that various definitions of sustainability bring to sustainability education in different fields; what should happen in universities to train enough sustainability experts; what vulnerability is, who is vulnerable and how education should understand vulnerability and resilience; and how the education system can take into account the diversity of people and knowledge in sustainability knowledge and learning. 

Figure 1. Group discussions in the workshop organized by Teachers for Sustainability -network 

The conference included a keynote lecture by Sakari Tolppanen (University of Eastern Finland) on the current state and future goals of climate change education. Tolppanen talked about how to make teaching engaging and which factors support students’ own agencies with climate change. The Sustainability Learning Café workshop, in which HELSUS also participated, discussed issues such as what kind of sustainability knowledge and skills people need in different workplaces, what training opportunities are available to them, and what kind of facilitators and barriers they face when considering appropriate practical sustainability actions in their work environment. In the Learning Café, participants got to enjoy coffee and ice cream from the partners Oatly and Cafetoria Roastery (Figure 2). 


Figure 2. Discussion at the Learning Café 

The multi-day conference included a very varied program around sustainability, which you can find out more about on the event’s website. More photos and impressions can also be found on the Twitter accounts of HELSUS (@HELSINKISUS) and Sustainability Science Days (@SSD_Conf). 

Tieteenalakohtaisten kestävyyskurssien uudet kehittämishankkeet esittelyssä / Introducing new projects to develop discipline-specific sustainability courses

Helsingin yliopiston koulutusohjelmissa kehitetään opetusta tukemaan opiskelijoiden tieteenalakohtaista kestävyysosaamista, kestävyysasiantuntijaksi oppimista sekä kestävyystaitoja osana geneeristen asiantuntijataitojen oppimista.  Kaikkiaan 13 opetuksen kehittämishankkeelle on myönnetty siemenrahaa kestävyysopintojaksojen ja opetusmateriaalien kehittämiseen. Lue lisää hankkeista alla!

The University of Helsinki’s degree programmes are currently developing their teaching to better support students’ discipline-specific sustainability knowledge, learning to become sustainability experts and learning sustainability skills as part of generic academic competences. In total, 13 teaching development projects have been awarded seed money to develop sustainability courses and teaching materials. Read more about the projects below! Continue reading “Tieteenalakohtaisten kestävyyskurssien uudet kehittämishankkeet esittelyssä / Introducing new projects to develop discipline-specific sustainability courses”