Haluatko olla ratkaisemassa globaaleja kestävyyskysymyksiä ja edistämässä monitieteistä kestävyysopetusta? / Join the sustainability course to solve sustainability challenges and develop multidisciplinary sustainability education!

In English below!

Mitä: SUST-001, Kestävyyskurssi, 3 op 

Milloin:1.11.19.12.2021 

Missä: Mooc.helsinki.fi-alusta 

Miten: Linkki SISU-ilmoittautumiseen

Kestävyyskurssin ilmoittautumisohjeet SISUun 

Jokaisen pitää laajentaa tietopohjaansa kestävästä kehityksestä. Olipa intohimosi kulttuuri, politiikka tai ympäristönsuojelu, ratkaisujasi tarvitaan enemmän kuin koskaan.  

Tervetuloa uudelle Helsingin yliopiston monitieteiselle kestävyyskurssille toisessa periodissa 1.11.-19.12.2021. Kurssin aikana kurssisisältöjä kehitetään vielä, joten sinulla on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa siihen millaista kestävyysopetus yliopistossa on tulevaisuudessa. Mukana opetusmateriaalien kehittämisessä on ollut yli 160 yliopiston tutkijaa, opettajaa ja opiskelijaa, mutta jotta kurssi palvelisi opiskelijoita mahdollisimman hyvin, opiskelijoiden antamaa kurssipalautetta hyödynnetään kestävyyskurssin kehittämisessä. 

Kurssilla tutustutaan kestävyyskysymysten kompleksisuuteen ja monitieteisyyteen, sekä niiden eettisiin ja filosofisiin ulottuvuuksiin. Kurssilla ohjataan pohtimaan omaa roolia tulevana asiantuntijana ja yhteiskunnan jäsenenä kestävyyskysymysten ratkaisemisessa sekä tarjotaan työkaluja omalle toimijuudelle. Lisäksi kurssilla tutustutaan, miten kestävyysmurrosta voidaan edistää eri näkökulmista, joita ovat globaalien luonnonjärjestelmien turvaaminen, hyvinvointi ja mahdollisuudet muutokseen, kestävä ja oikeudenmukainen talous, kestävä ja terveellinen ruokajärjestelmä, ilmastonmuutos ja oikeudenmukainen energiasiirtymä sekä kaupunkiseutujen kehitys.

Kurssi on verkkokurssi, ja se järjestetään mooc.helsinki.fi -alustalla. Moduulit koostuvat lukemistosta, videoista sekä oppimista tukevista verkkoaktiviteeteista, kuten ryhmäkeskusteluista, tiedonanalysointitehtävistä, testeistä ja projektityöskentelystä. Kurssi on 3 opintopisteen laajuinen ja osallistujien määrä on rajattu 300 osallistujalle.

Tule rakentamaan kestävää tulevaisuutta! Lue kurssin tarkka kuvaus ja  ilmoittaudu SISUssa! Koska SISU on uusi järjestelmä, teimme sinulle tarkat ohjeet ilmoittautumista varten. Tarkemmat kurssin suoritusohjeet sekä linkki ja salasana kurssialueelle lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse ennen kurssin alkua. Kurssi on Helsingin yliopiston opiskelijoille, mutta kuka tahansa voi tutustua kurssimateriaaleihin kestävyyskurssin selailuversiossa (huom. tämä ei ole varsinainen kurssialue). Alueelle pääsee myös vierailijana ilman rekisteröitymistä valitsemalla “Log in as a guest” / “Kirjaudu vierailijana” 

 

In English:

What: SUST-001 Sustainability course, 3 cr. 

When: 1.11.19.12.2021.  

Where: Mooc.helsinki.fi-platform 

How:  Link to SISU-registration

How to register for the course on SISU

Everyone should expand their knowledge base on sustainable development. Whether your passion is culture, politics or environmental protection, your solutions are needed more than ever. 

Welcome to the new multidisciplinary course of University of Helsinki in the second period (1.11.-19.12.2021). The course content will be developed during the course, so you will have a unique opportunity to develop the course and influence the future of sustainability education at the University. Over 160 university researchers, teachers and students have been developing the course materials. We use students’ feedback for developing the course further.

The course will introduce you to the complexity and multidisciplinarity of sustainability issues, along with their ethical and philosophical dimensions. The course will guide you to consider your role as a future professional and a member of society in solving sustainability issues and provides you with tools for your own work. In addition, the course explores different perspectives of sustainability, like protecting different natural systems, human well-being and capabilities, sustainable and just economies, sustainable food systems and healthy nutrition, climate change and just energy transitions, and urban and peri-urban development. 

The course is an online course and is organized on the mooc.helsinki.fi platform. The modules consist of online activities such as readings, videos, group discussions, data analysis tasks, quizzes, and project work. The pilot version is worth of 3 credits and the number of participants is limited to 300 students.

Please note, that in the course some of the learning materials are in Finnish, but you are welcome to take the course even if you don’t speak Finnish.

Sustainable future needs you! Read the course description and  register in SISU!   Because SISU is a new system, we made you instructions for enrolling on the course. More detailed instructions for completing the course will be sent by e-mail before the start of the course to those who have registered. The course is for students of the University of Helsinki, but anyone can explore the materials in the course preview versionIt is possible to log in the course area as a guest and no registration is needed (click “Log in as a guest”/ “Kirjaudu vierailijana”).

 

Kuinka ilmoittautua SISUssa SUST-001 Kestävyyskurssille?/How to register to the SUST-001 Sustainability course in SISU?

 

In English below

Kestävyyskurssin ilmoittautuminen periodille II on nyt auki! Tästä pääset Studies sivulle, josta löydät linkin ilmoittautumiseen .

Helsingin yliopisto on ottanut käyttöön uuden Sisu järjestelmän, jonka kautta opintojen suunnitelu ja kurssi-ilmoittautuminen hoidetaan jatkossa. Koska kestävyyskurssi on vapaavalintainen kurssi, se ei löydy automaattisesti kenenkään opintosuunnitelmasta. Haluamme tarjota ohjeet kurssin lisäämiseksi ensisijaiseen opintosuunnitelmaan ja ilmoittautumiseen. 

 1. Mene sisussa ensisijaiseen opintosuunnitelmaasi ja klikkaa sitä moduulia, johon haluat sijoittaa kestävyyskurssin. (esim. vapaa valintaiset opinnot/muut opinnot)
 2. Valitse hakusarake “lisää suunnitelmaan” ja etsi SUST-001. Klikkaamalla hakutulosta kurssi lisätään suunnitelmaasi.
 3. Seuraavaksi valitaan suoritustapa. Klikkaa auki kurssiesite painamalla kurssia suunnitelmassasi.
 4. Tarkista kurssin nimen alla olevasta valikosta, että sinulla on valittuna vuosien 21–22, 22–23 toteutus. Vaihda vuosi tarvittaessa.
 5. Valitse kurssiesitteestä välilehti suoritustapa ja valitse tapa yksi. Huomioithan, että perustutkinto opiskelijana valitset tämän tavan, etkä esimerkiksi avoimen yliopiston tapaa. Vahvista valinta painamalla vihreää “Valitse tämä tapa”-painiketta sivun keskellä.
 6.  Edellisen valinnan jälkeen oikean reunan ”valitse” -painike muuttuu siniseksi, painamalla sitä vahvistat tavan ”osallistuminen opetukseen”. Seuraavana ilmoittautuminen.
 7. Sivun yläreunaan pitäisi ilmestyä banneri, josta voit siirtyä ilmoittautumiseen. Jos banneri ei ilmesty pääset samaan paikkaan Sisun päävalikon opintokalenterista.
 8. Kurssi pitäisi löytyä “ilmoittautuminen ja opetus” valikosta. Paina “Ilmoittaudu”
 9. Sen jälkeen avautuvassa ikkunassa paina “vahvista”. Jos kurssi on ensisijaisessa opintosuunnitelmassasi ja kurssilla on tilaa sinut hyväksytään kurssille automaattisesti.
 10. Hienoa! Olet nyt onnistuneesti ilmoittautunut kestävyyskurssille. Tervetuloa!

 

Enrolment for the Sustainability course for period II is open now! From studies page you can find the link to the enrolment and more info about the course.

The University of Helsinki has rolled out a new SISU system for study planning and course enrolment. Since the Sustainability course is optional it is not included anyone’s study plan by default. Because of that, we want to provide you with a step by step guide on how to add the course to your primary study plan and enrol successfully.

 

 1. Go to your primary study plan and choose the module in which you want to include the Sustainability course. (For example, other studies)
 2. Choose search tool” add to the plan” and search SUST-001. By clicking the search result the course will be added to your plan automatically
 3. Next you need to choose the completion method. Press the name of the course in your study plan and the course info will open.
 4. Check that you have the right academic year selected if not change it to 2021-2022, 2022-2023.
 5. Go to the page” Completion Methods” and chose “Method 1”. Please note: do not choose the open university method if youre student in University of Helsinki. Then confirm the method by choosing the green button saying “select this completion method”
 6. After the latest step ”select” button in the right will change its colour to blue and by choosing it you confirm the teaching in the method.
 7. After these two confirmations a blue banner should appear at the top of the screen including the link to enrolment. If not, you can always go to the same place by choosing “study calendar” from SISU main menubar.
 8. You should be able to find the course from the enrolment menu, if so click “enrol”.
 9. After that new enrolment window opens. Choose “confirm”. If the course is in your primary study plan and there is spaces left you will be automatically added to the course.
 10. Great! You have now successfully added the Sustainability course to your  study plan and enrolled. Welcome to the course!