Yhdistyksen säännöt

Yleistä


Yhdistyksen nimi on Valtio-opin opiskelijat ry ja sen kotipaikka on Helsinki.


Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä etujärjestönä eritoten heidän opintoihinsa liittyvissä kysymyksissä. Tämän ohella yhdistyksen tulee pyrkiä edistämään sosiaalista ja sivistyksellistä yhteistoimintaa jäsentensä keskuudessa. Yhdistyksen kieli on virallisissa yhteyksissä suomi, mutta jokaisella on oikeus ilmoittaa asiansa myös ruotsiksi tai englanniksi.


Tarkoitustensa toteuttamiseksi yhdistys edustaa jäseniään yliopiston hallinnossa, järjestää opinto-ohjausta, esitelmiä ja illanviettoja, keskustelutilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä. Yhteistoimintaa tullaan harjoittamaan Kannunvalajien ja muiden tiedekunta- ja ylioppilasyhdistysten kanssa kotimaassa ja ulkomailla.


Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus kantaa jäsenmaksuja ja ottaa vastaan perintöjä ja lahjoituksia. Jäsenmaksun perimisestä päättää yhdistyksen vuosikokous, joka samalla päättää sen suuruudesta.


Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki Helsingin yliopistossa valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelevat henkilöt. Muut opiskelijat voivat liittyä niin halutessaan yhdistyksen jäseneksi. Tämä tapahtuu yhdistyksen hallitukselle lähettämällä hakemuksella. Hallitus päättää jäsenyydestä. Yhdistykseen voivat liittyä myös rekisteröidyt yhteisöt ja säätiöt. Yhdistyksen hallitus voi nimittää yhdistykselle kunniajäseniä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Hallituksen tulee pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Luetteloon merkitään jäsenen nimi, sekä mikäli hän ei ole opiskelija, hänen ammattinsa. Lisäksi luetteloon merkitään jäsenen kansalaisuus, mikäli hän ei ole Suomen kansalainen.

Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, jonka hallitus kutsuu koolle ainakin kaksi kertaa vuodessa ilmoittaen siitä vähintään viisi päivää aiemmin yhdistyksen virallisella sähköpostilistalla.
Esityslistalla mainitsemattomat asiat on niitä ensimmäisen kerran käsiteltäessä pantava pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään yksi neljäsosa (¼) äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii.


Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous on pidettävä vuosittain helmikuun aikana.
Vuosikokouksessa
1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja
2. valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
3. kuullaan toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille
4. päätetään toimintasuunnitelmasta, talousarviosta sekä jäsenmaksuista
5. päätetään muista mahdollisesti esiin tulevista asioista.


Yhdistyksen sääntömääräinen vaalikokous on pidettävä vuosittain syyslukukaudella lokakuun 1. päivän ja marraskuun 30. päivän välisenä aikana. Kokouksessa
1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja
2. valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
3. valitaan yhdistykselle hallituksen puheenjohtaja, jonka tulee olla yhdistyksen jäsen. Valitaan yhdistyksen hallitukseen erikseen varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja opintovastaava, sekä enintään kymmenen, vähintään neljä muuta jäsentä. Näiden tehtävät voidaan määrätä yhdistyksen vaalikokouksessa, jollei näin tehdä, järjestäytyy hallitus ensimmäisessä kokouksessaan
4. valitaan yhdistyksen julkaisulle päätoimitus
5. valitaan yhdistykselle kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
6. käsitellään muut mahdollisesti esiin tulevat asiat


Yhdistyksen ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle hallitus, kun se sellaisen tarpeelliseksi katsoo tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista sitä vaatii.

10§
Yhdistyksen päätäntäoikeutta käyttävät yhdistyksen kokouksessa läsnä olevat jäsenet.

Hallitus
11§
Yhdistystä johtaa sen kokousten välillä vaalikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus. Vaalikokouksen valitsema hallitus astuu tehtävään tammikuun ensimmäisestä päivästä lukien, osallistuen kuitenkin yhdistyksen asioiden hoitamiseen edellisen hallituksen apuna ilman toimivaltaa vaalikokouksesta lähtien. Ellei hallituksen jäsenten tehtäviä ole määrätty vaalikokouksessa, tulee hallituksen järjestäytyä kokouksessaan joulukuun aikana kunakin kalenterivuonna. Hallituksen muodostavat
1. puheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja, joka toimii puheenjohtajan varahenkilönä
3. taloudenhoitaja
4. opintovastaava
5. yhdistyksen vaalikokouksen ja sääntöjen määräämä määrä muita hallituksen jäseniä, joista jokainen huolehtii omasta, hänelle määrätystä vastuualueesta
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä vähintään puolet hallituksen jäsenistä.
Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin. Sihteeri laatii yhdistyksen hallituksen pöytäkirjat ja huolehtii niiden esille panemisesta yhdistyksen sähköpostilistalle.
Hallitus voi valita parhaaksi valitsemallaan menettelyllä haluamansa määrän virkailijoita yhdistyksen jäsenten keskuudesta avuksi tehtäviensä hoitamiseen. Virkailijoilla ei ole äänioikeutta hallituksen kokouksissa.

12§
Puheenjohtajan tehtävänä on:1. valvoa, että yhdistyksen toiminnassa tarkoin noudatetaan voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä;2. kutsua koolle hallituksen kokous ja yhdistyksen kokous;3. valmistella yhdistyksen kokouksen esityslista yhdessä hallituksen kanssa;4. valmistella hallituksen kokouksen esityslista;5. johtaa puhetta hallituksen kokouksessa;6. huolehtia muista hänelle näiden sääntöjen ja muiden ohjesääntöjen mukaan kuuluvista tehtävistä.

13§
Hallituksen toimintaa ohjaamaan yhdistyksen kokous voi määrätä johtosääntöjä, jos niin tarpeelliseksi katsoo. Hallitus voi myös itse laatia tällaisia sääntöjä, sekä niin halutessaan saattaa ne yhdistyksen kokouksen hyväksyttäviksi. Yhdistyksen kokous voi ohjata hallituksen toimintaa myös antamalla neuvoja, ohjeita, selvityspyyntöjä, sekä määräämällä jonkin asian valmisteltavaksi yhdistyksen kokoukseen.

14§
Yhdistyksen kokouksella on oikeus erottaa hallituksen jäsen, jos hän ei ole huolellisesti hoitanut yhdistyksen asioita, taikka jos hänen katsotaan aiheuttaneen toiminnallaan yhdistykselle huomattavaa vahinkoa.

15§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai kaksi hallituksen jäsentä.

16§
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä toiminnantarkastajille vähintään yhtä kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on jätettävä kertomuksensa hallituksen puheenjohtajalle vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Sääntöjen muuttaminen
17§
Sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen kokouksessa vain, jos siitä on mainittu kokouskutsussa. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkaminen
18§
Yhdistyksen purkamisesta päätetään vähintään kuukauden väliajoin pidettävissä kahdessa yhdistyksen kokouksessa samalla tavoin kuin sääntöjen muuttamisesta on säädetty.

19§
Yhdistyksen purkautuessa ratkaistaan sen viimeisessä kokouksessa, miten yhdistyksen varat on käytettävä valtio-opin opiskelun, tutkimustoiminnan, opintojen ja harrastustoiminnan hyväksi.

Helsingissä 25.10.2016