Charlotte van de Lijn started as postdoctoral researcher in the project

Charlotte van der Lijn is a new Postdoctoral Researcher in the YLLI-project at the University of Helsinki, Department of Geosciences and Geography. She started in the beginning of December 2020.

She has completed her university courses in the UK – Her undergraduate degree was in BA Human Geography with a year abroad in Oulu at the University of Leicester 2012–2016, followed by her MSc in Applied Geographic Information Systems at the University of Sheffield 2016-2017. Her thesis was based on increasing accessibility for the visually impaired population in the Peak District National Park, Sheffield, UK using GIS analyses. Her PhD is in Urban Studies and Planning at the University of Sheffield 2017–2020. She researched online housing search in the UK with Rightmove data using novel GIS methods to identify the spatial extent of housing market areas. Her research interests are: applied spatial analysis and GIS, social-inequality, and collective/individual decision-making. In the YLLI-project she will contribute to the GIS data analysis and accessibility modelling.

Photo: archives of Charlotte van der Lijn

Kontulan ja Huhtasuon asukkaiden liikuntatottumuksia kysytään puhelimitse

Helsingin Kontulan ja Jyväskylän Huhtasuon alueen asukkaiden liikuntatottumuksia selvitetään puhelinhaastattelujen avulla 7.12.2020 alkaen. Puhelinhaastatteluissa soitetaan 150:lle 18–79 -vuotiaalle lähiön asukkaalle ja kysytään heidän liikuntatottumuksistaan ja liikkumiseen käytetyistä paikoista. Haastattelut toteuttaa Kantar Oy.

Puhelinhaastattelut ovat osa Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö- tutkimushanketta (YLLI), jota toteuttavat Jyväskylän ja Helsingin yliopistot. Tutkimusta rahoittaa Ympäristöministeriön Lähiöohjelma 2020–2022. Tutkimuksessa kerätään tietoa Helsingin Kontulan ja Jyväskylän Huhtasuon lähiön asukkaiden liikunnasta ja liikuntaan käyttämistä paikoista. Liikunta nähdään tutkimuksessa laajasti fyysisenä aktiivisuutena ja liikunnan paikkoina voivat toimia esimerkiksi koti, piha, liikuntapaikka, puistot, pyörätiet tai muu lähiympäristö.

Puhelinhaastattelut toteutetaan kolme kertaa talven ja kevään aikana. Ensimmäinen kierros aloitetaan joulukuun alussa, toinen kierros ajoittuu helmikuuhun ja kolmas kierros kesäkuuhun ennen juhannusta. Näin pyritään saamaan tietoa liikunnasta eri vuodenaikoina. Haastateltavat valitaan joka kierrokselle erikseen.

Tutkimuksessa huolehditaan tutkittavien tietosuojasta ja tutkimusanalyysit ja tulosten raportointi tehdään siten, ettei yksittäistä vastaaja voida tunnistaa.

Lisätietoja puhelinhaastatteluista: Kirsi Vehkakoski, Jyväskylän yliopisto, kirsi.vehkakoski@jyu.fi tai puh. 0400 247 980

Lisätietoja Lähiöohjelmasta 2020–2022 Ympäristöministeriön verkkosivuilta: https://ym.fi/lahioiden-kehittaminen

Jyväskylän yliopiston YLLI-hankkeen aineistonkeruu käynnistyy joulukuussa

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteilijät iloitsevat YLLI-tutkimushankkeen aineistonkeruun käynnistymisestä joulukuun alussa 2020. Jyväskylän tiimi otti lentävän lähdön hankkeen toteutukseen heti syyskuun 2020 alussa, kun tutkijatohtori Elina Hasanen ja projektipäällikkö Kirsi Vehkakoski ottivat hoitaakseen hankkeen käynnistämisen. Syyskuussa saimme mukaan Janne Pyykösen projektitutkijaksi, ja lokakuun alussa tiimimme täydentyi tutkijatohtori Ilkka Virmasalolla.

Kirjoittaja: Kirsi Vehkakoski, Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston YLLI-hanketiimi (Janne Pyykönen, Elina Hasanen, Ilkka Virmasalo, Kirsi Vehkakoski ja Mikko Simula) on viettänyt lukuisia tunteja yhdessä Teamsissä tutkimuksen toteutusta suunnittelemassa. Tiimimme vieraili tutkimusalueilla Jyväskylän Huhtasuolla ja Helsingin Kontulassa.  Tutustuimme erityisesti liikuntapaikkoihin ja liikuntaolosuhteisiin ja pyöräilimme alueen reiteillä. Tärkeässä roolissa tutkimuksen toteutuksen suunnittelussa ovat olleet myös keskustellut kuntien edustajien kanssa. Syksyn kuluessa suunnitelma Jyväskylän yliopiston aineistonkeruun toimintamalleiksi on kirkastunut:

Huhtasuon ja Kontulan asukkaiden liikuntatottumuksia ja liikkumisen paikkoja selvitetään puhelinhaastatteluilla (3 kierrosta, 150 haastattelua per alue per kierros). Puhelinhaastattelut toteuttaa kilpailutuksen perusteella valittu Kantar Oy. Ensimmäinen haastattelukierros tehdään joulukuun alussa, toinen helmikuussa 2021 ja kolmas kesäkuussa 2021 ennen juhannusta.

Alueella tapahtuvasta liikunnasta ja fyysisestä aktiivisuudesta kerätään tietoa havainnoimalla valittuja kohteita intensiivisten havainnointijaksojen aikana. Havainnoinnissa hyödynnetään tällä tietoa ns. SOPARC-menetelmää, josta on saatavissa kattava menetelmäkuvaus ja tietoa tutkimuksista, joissa on hyödynnetty menetelmää.

Alueella tapahtuvaa liikkumista mitataan siirrettävillä kävijälaskureilla. Laskurien paikkoja vaihdellaan, ja tavoitteena on saada kattava käsitys eri ulkoliikuntapaikoissa tapahtuvista kävijävirroista eri vuorokaudenaikoina ja viikonpäivinä. Laskurien hankinta kilpailutettiin, ja valituksi tuli Pyro-box –kevyen liikenteen laskurit Finnraj Oy:n toimittamana. Laskurien keräämä tieto tallentuu suoraan pilvipalveluun, josta se on helposti otettavissa käyttöön.

Aineistonkeruuta täydennetään myöhemmin ryhmä- tai henkilöhaastatteluilla väestöryhmille, joiden arvioidaan jäävän muista tiedonkeruumuodoissa liian vähälle huomiolle. Suunnitelmissa on myös toteuttaa koululaisille oma kysely koronatilanteen niin salliessa.

Syysterveisin, Kirsi Vehkakoski ja YLLI-hanketiimi, Jyväskylä

PS. YLLI-tutkimus löytyy myös Instagramista https://www.instagram.com/ylli_tutkimus/

Tutkimushanke ”Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö (YLLI)” on Helsingin yliopiston maantieteilijöiden ja Jyväskylän yliopiston liikunnan yhteiskuntatieteilijöiden yhteinen hanke, joka on osa ympäristöministeriön koordinoimaa Lähiöohjelmaa 2020-2022. Hankkeessa tutkitaan lähiöiden asukkaiden liikkumista ja erityisesti yhdenvertaista mahdollisuutta erilaisiin liikuntaharrastuksiin, aktiivisiin kulkumuotoihin ja liikunnalliseen elämäntapaan sekä kehitetään työkaluja liikuntapaikkojen suunnittelun tueksi.

YLLI-hankkeen aloitusseminaarista askelmerkit eteenpäin

Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö -tutkimushankkeen Helsingin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston yhteistyö käynnistettiin virallisesti 18.11.2020 pidetyssä aloitusseminaarissa. Ajalle tyypillisesti (ja turvallisesti) seminaari järjestettiin virtuaalisesti. Paikalla oli runsaasti hankkeen tutkijoita Jyväskylästä ja Helsingistä sekä hankkeeseen liittyvien opinnäytetöiden tekijöitä ja ohjausryhmän jäseniä.

Kirjoittaja: Janne Pyykönen (Jyväskylän yliopisto)

Hankkeen johtaja Petteri Muukkosen aloituspuheenvuoron jälkeen Helsingin yliopiston geoinformatiikan tutkimusryhmän (Digital Geography Lab) johtaja, professori Tuuli Toivonen Helsingin yliopistolta esitteli ryhmänsä aiempia tutkimusaiheita ja -tuloksia aiheeseen liittyen. Digital Geography Lab on käyttänyt suuria paikkatietoaineistoja selittämään ihmisten vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa erityisesti saavutettavuuden ja aktiivisen liikkumisen näkökulmasta.

Toivosen puheenvuorossa nousi esiin liikuntapaikan saavutettavuuden tutkimisen multimodaalisuus. Eri liikennevälineillä, eri kellonaikoihin ja eri vuodenaikoihin tietyn kohteen saavutettavuus muuttuu. Näitä muuttujia tulee huomioida myös saavutettavuusanalyyseissä. Ihmisten julkaisemasta sosiaalisen median datasta ja muista nykyään saatavilla olevista lähteistä kerätty paikkatietoaineisto voi selittää niin liikkumisympäristöjen saavutettavuutta, niiden käyttöä kuin ihmisten toimintaa eri ympäristöissä.

Erilaisen paikkatietoaineiston hyödynnettävyys liikuntasuunnittelussa sekä suuressa että pienessä alueellisessa mittakaavassa on yksi YLLI-hankkeen tärkeistä näkökulmista. Paikkatietoaineistojen tuottama big data voi kertoa meille suuria linjoja erilaisista ilmiöistä, mutta sen rinnalle tarvitaan selittävää tietoa siitä, miksi paikkatietoaineisto näyttäytyy tietynlaisena.

Jyväskylän yliopiston puolelta vastaava tutkija Mikko Simula esitteli vastavuoroisesti Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan toimintaa. Liikuntatieteellisen tiedekunnan tärkeä tehtävä on tuottaa tieteellistä tietoa yhteiskunnan eri toimijoiden tietotarpeisiin.  Liikuntatieteellinen tiedekunta on ainoa yliopistotasoinen liikunta-alan asiantuntijoiden koulutusyksikkö Suomessa. Liikuntatieteellinen tutkii liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta ilmiönä hyvin monipuolisesti, solutasolta yhteiskunnallisiin rakenteisiin, ja kaikissa ihmisten elinvaiheissa, Tiedekunnan strategian perustassa on liikkuva ihminen – hyvinvoiva yhteiskunta.

YLLI-hankkeessa tavoitteena on tuottaa erityisesti liikuntasuunnittelijoille työkaluja yhdenvertaisten liikuntamahdollisuuksien edistämiseen lähiöissä, ja samalla tutkia tämän tiedolla johtamisen prosessin toimivuutta.

YLLI tuo yhteen useita tutkijoita ja monipuolista osaamista

Muissa seminaarin puheenvuoroissa esiteltiin YLLI-hankkeen tutkijoita ja heidän aiempia tutkimuksiaan sekä suunnitelmia hankkeen tulevaisuudesta. Jyväskylän yliopistolla syksyn aikana hankkeessa aloittaneet tutkijat Janne Pyykönen ja Ilkka Virmasalo esittelivät heidän sekä Kirsi Vehkakosken, Elina Hasasen ja Mikko Simulan valmisteleman Jyväskylän yliopiston YLLI-hankkeen sosiologisen tiedontarpeen aineistonkeruusuunnitelman. Sekä Jyväskylän Huhtasuolla, että Helsingin Kontulassa tullaan keräämään YLLI-hankkeen aikana monipuolista aineistoa lähiön ihmisten liikkumisympäristöistä ja liikkumismahdollisuuksista niin haastatteluilla, kyselyillä kuin havainnoinnilla ja liikennevirtamittauksilla. Koronaviruksen vaikutus aineistonkeruuseen on huomioitu, ja aineistoa kerätään käytettävissä olevilla ja niin tutkijoille kuin tutkimusalueiden asukkaille turvallisilla metodeilla.

Kirsi Vehkakoski esitteli LIPAS-verkkosivustoa, joka kerää yhteen Suomen liikuntapaikat ja paljon kuntien tuottamaa tietoa liikuntaan liittyen. Sivuston tietoa päivitetään jatkuvasti kaupunkien toimesta, ja sen tietoa käytetään niin tutkimustyöhön kuin kaikkien suomessa asuvien liikuntamahdollisuuksiin liittyvään tietotarpeeseen vastaamiseen. YLLI-hankkeessa LIPAS-tietokannassa voidaan esimerkiksi kokeilla kaupunkien liikuntasunnittelijoille aineiston pohjalta toteutettuja työkaluja. Onnistuneet kokeilut voidaan jättää pysyvästi osaksi järjestelmää.

Helsingin yliopisto on rekrytoinut hankkeeseen kaksi tutkijatohtoria: Pengyuan Liu ja Charlotte Van der Lijn. Pengyuani aiempi tutkimustyö on liittynyt sosiaalisen median julkaisujen tuottamien aineistojen tulkitsemiseen ja luokitteluun tekoälyn avulla. Tekoäly voi myös yhdistää esimerkiksi kuvan ja geoinformaation. Suurissa aineistoissa tekoälyn käyttäminen mahdollistaa suurten ja monipuolisten aineistomassojen tehokkaan käytön.

Van der Lijn taas on tutkinut kiinteistöjen kysyntää Iso-Britanniassa verkkohakujen luoman big datan avulla. Verkkohakuja tutkimalla voidaan selvittää ihmisten tarpeita ja niissä tapahtuvaa muutosta monipuolisesti eri aikaväleiltä. Esimerkiksi Koronaviruksen vaikutus lasku hetkellisesti suuresti asuntojen etsintää Iso-Britanniassa.

Lisäksi Helsingin yliopiston opiskelija, LuK Sonja Koivisto esitteli seminaarissa tulevaa Pro gradu -tutkielmaansa. Tässä työssä selvitetään Helsingin eri alueiden liikuntapaikkojen määrän ja sosioekonomisten muuttujien sekä formaaliseen ja informaaliseen liikkumiseen liittyvien twitter-julkaisujen määrien välisiä yhteyksiä. Työn tuottaman tiedon avulla voidaan lisätä tietoa siitä, onko edellä mainituilla tekijöillä yhteyttä, ja miten mahdollista yhteyttä voidaan hyödyntää.

YLLI-hanke on tärkeä avaus liikuntatieteilijöiden ja maantieteilijöiden yhteistyölle

Yhteenvetona seminaarin avauspäivän voidaan nähdä täyttäneen tehtävänsä. Eri yliopistojen edustajat tutustuivat ja saivat tietoa siitä, miten eri näkökulmasta on lähestytty ihmisten fyysistä aktiivisuutta. Päivä tuotti vastauksia avoimiin kysymyksiin, ja samalla herätti myös uusia liittyen erilaisiin yhteistyömahdollisuuksiin YLLI-hankkeessa ja tulevaisuudessa. Petteri Muukkosen sanoin: ”We have a good group with diverse skills and wide knowledge”.

Sosiologisen tutkimuksen ja sosiaalisen median ja muun paikkatietoaineiston yhdistämistä ja hyödynnettävyyttä toisiinsa nähden on tärkeää tutkia. Parhaimmillaan aineistot antavat mahdollisuuden edistää monipuolisesti alueiden liikuntamahdollisuuksia. YLLI-hanke on tärkeä avaus yhteistyölle maantieteilijöiden ja liikuntatietelijöiden yhteistyölle. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä yhdenvertaisten liikuntamahdollisuuksien edistämiseksi.

YLLI-hanke hakee tutkimusavustajaa tietokantatyöhön Helsingin yliopistoon (hakuaika 8.11.2020)

Tutkimushanke ”Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö (YLLI)” hakee tutkimusavustajaa 31.12.2022 asti kestävään työsuhteeseen Helsingin yliopistoon. Nyt haetaan osaajaa, joka avustaa hankkeen tutkijoita suurten tietoaineistojen kokoamisessa tietokantoihin sekä niiden hallinnoinnissa ja käsittelyssä. Sijaintia kuvaava tieto on big datassamme keskeistä, mutta sijaintitietomme voi olla esimerkiksi koordinaatteja, osoitetietoa, some-postausten sijaintitunnisteita, hashtageja, tekstiä tai kuvia. Eli kykyä ongemanratkaisuun varmasti tullaan tarvitsemaan. Tutkimusavustaja auttaa kehittämään maantieteellisen big datan kokoamista, hallinnointia, käsittelyä ja visualisointia tukevaa tutkimusinfrastruktuuria yhdessä maantieteen alan tutkijoiden kanssa.

Tehtävään valittavalta henkilöltä toivotaan osaamista esimerkiksi seuraavilta aloilta: tietojenkäsittelytiede, tietokantojen suunnittelu ja hallinnointi, ohjelmointi, paikkatieto ja paikkatietojärjestelmät, big data.

Tehtävä sopii alemman korkeakoulututkinnon suorittaneelle henkilölle, jonka tausta on esimerkiksi tietojenkäsittelytieteessä, maanmittausalalla, geoinformatiikassa, paikkatiedossa, maantieteessä tai muultaa soveltuvalta alalta.

Hakuilmoitus: https://www.helsinki.fi/fi/avoimet-tyopaikat/tutkimusavustaja-geotieteiden-ja-maantieteen-osasto