YLLI-yhteiskehittämisen tuotoksia: Itsearviointimatriisi edistämään yhdenvertaisten liikunnan ohjaus- ja tukipalvelujen alueellista suunnittelua

Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö (YLLI) -tutkimushankkeessa luotiin erilaisia työkaluja liikuntapalvelujen tiedolla johtamisen tarpeisiin. Työkalujen ideointi-, suunnittelu- ja toteutusvaiheet toteutettiin yhteiskehittämisprosessissa, johon osallistui YLLI-tutkijoita sekä Jyväskylän ja Helsingin kaupunkien työntekijöitä. Tässä blogitekstissä esittelemme yhden yhteiskehittämisprosessin tuotoksista: Itsearviointimatriisin alueellisten liikunnan ohjaus- ja tukitoimien suunnitteluun. Tämän työkalun tavoitteena on auttaa suunnittelijaa kartoittamaan haluamansa alueen liikkumisolosuhteita ja muita toimijoita sekä arvioimaan ja suunnittelemaan omaa toimintaa suhteessa alueen ja suunnittelun kohteena olevan kohderyhmän (Esim. iäkkäät/maahanmuuttajat ym.) tarpeeseen. Itsearviointimatriisipohja on vapaasti ladattavissa sivun lopusta, ja sitä voi vapaasti muokata soveltumaan eri kuntien tai muiden käyttökohteiden tarpeisiin.

Kirjoittaja: Janne Pyykönen, Jyväskylän yliopisto

Tausta ja tavoite

Yhdenvertaiset liikkumismahdollisuudet eri alueilla ja eri ihmisten ja ihmisryhmien keskuudessa ovat tärkeä osa kuntalaisten hyvinvointia. Kunnat voivat edistää asukkaidensa liikkumismahdollisuuksia esimerkiksi luomalla monipuolisia, erilaisia käyttäjiä palvelevia liikkumisolosuhteita ja tiedottamalla niistä saavutettavasti eri kohderyhmille. Lisäksi kunnat voivat madaltaa osallistumiskynnystä ja kannustaa asukkaitaan liikkumaan tuottamalla kohdennettuja liikunnan ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä tarjoamalla erillisiä tukitoimia, kuten kustannustukia tai liikuntavälinelainausta. Eri alueilla liikuntapalveluja tuotetaan sekä omatoimisesti että yhteistyössä alueen yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden, kuten urheiluseurojen kanssa.

Osana YLLI-hankkeen yhteiskehittämisprosessia tunnistettiin tarve vahvistaa alueen ominaispiirteiden huomioon ottamista ja moniammatillista yhteistyötä liikkumisen edistämistyössä. Väestörakenne, liikkumisolosuhteet ja muut alueella liikkumispalveluja tuottavat toimijat ovat merkittäviä liikkumismahdollisuuksiin vaikuttajia. Esimerkiksi alueen eläkeläisiä tai maahanmuuttajia yhteen kokoavat yhdistykset voivat edistää toiminnassaan liikkumista liikuntaryhmien tai erilaisten retkien ja kokoontumisten myötä ollen potentiaalisia yhteistyökumppaneita niin palvelujen tuottamisessa kuin niistä tiedottamisessa ja asukaskokemusten keräämisessä. Alueen ympäristö voi tuottaa erinomaisia ulkoilu- ja liikkumismahdollisuuksia niin rakennetuissa (kadut/puistot/koulujen pihat/liikuntapaikat/lähiliikuntapaikat ym.) kuin rakentamattomissa ympäristöissä (metsä- ja vesialueet).

Liikuntapalvelut ovat luonnollinen koordinointitaho alueelliselle liikuntapalvelukokonaisuudelle ja liikkumismahdollisuuksien nykytilan arvioinnille. Varsinkin liikuntapalvelujen ulkopuolisten toimijoiden tuottamista liikuntapalveluista ja yhteistyömahdollisuuksista ei välttämättä olla täysin tietoisia. Kokonaisuuden arviointi auttaa tunnistamaan liikuntapalvelujen toiminnasta vahvuuksia ja kehityskohteita sekä asettamaan konkreettisia tavoitteita toiminnan kehittämiseen. Tämä auttaa edelleen tarjoamaan alueellisesti vaikuttavampia palveluita ja siten luomaan yhdenvertaisempia liikkumisolosuhteita.

Näin ollen YLLI-hankkeessa haluttiin auttaa liikuntapalvelujen toimintaa suunnittelevia henkilöitä:

  1. Kartoittamaan toiminta-alueensa liikkumisolosuhteita ja muita oleellisia toimijoita
  2. Arvioimaan omaa toimintaa suhteessa alueen ja kohderyhmän tarpeisiin

Tähän tarkoitukseen kehitimme yhteiskehittämisprosessin osana itsearviointilomakkeen liikuntapalveluiden alueellisten toimenpiteiden arviointiin. Työkalu rajautui kehittämistyön aikana yleisestä arviointilomakkeesta erityisesti liikunnan ohjauspalvelujen ja erillisten tukitoimien arviointiin. Koska alueet ovat erilaisia, on arviointi järkevää tehdä alueella toimivien asiantuntijoiden toimesta ja heille relevanttien kohderyhmien näkökulmasta. Tällöin voidaan arvioida alueen eri toimijoiden merkittävyys ja yhteistyömahdollisuudet ulkopuolista arvioijaa realistisemmin. Tarkasteltavan alueen koko on syytä pitää riittävän pienenä, jotta eri toimijoiden kartoitus ja yhteistyö pysyy paikallisena ja kokonaisuus paremmin hallussa.

Työkalun käytön toivotaan auttavan tunnistamaan käyttäjän toiminnasta vahvuuksia ja kehityskohteita, sekä vahvistamaan paikallista yhteistyötä eri palvelutuottajien välillä. Työkalun systemaattinen käyttö tuottaa myös jäsennettyä aikasarjatietoa vahvistaen toiminnan tietoperustaa. Työkalua voi myös vapaasti muokata soveltumaan eri kuntien tarpeisiin, mikä mahdollistaa esim. tiettyjen kunnalle tärkeiden strategisten toimenpiteiden vahvemman huomioinnin.

Työkalun sisältö ja käyttö

Itsearviointityökalu on suunniteltu käytettäväksi systemaattisesti toiminnan rinnalla. Ensimmäisessä vaiheessa työkalu ohjaa itsearvioinnin kautta suunnittelijaa kartoittamaan toiminta-alueensa liikkumisolosuhteita ja sekä kaupungin/kunnan muiden toimialojen, yhdistysten sekä yksityisen sektorin toimijoiden kohderyhmälle tuottamia liikkumiseen liittyviä palveluita kohdealueella.  Kartoituksen lisäksi työkalu ohjaa suunnittelijaa huomioimaan olosuhteita ja muita toimijoita myös omassa palvelutarjonnassaan. Alueen kokonaistarjontaan peilaten voidaan lopulta arvioida liikuntapalvelujen tarjoamien ohjaus- ja tukipalvelujen ajankohtainen riittävyys alueen ja kohderyhmän tarpeisiin nähden. Tämän itsearvioinnin tuottamia havaintoja voidaan edelleen hyödyntää yhä paremmin vaikuttavien jatkotoimien suunnittelussa.

Huomioitavaa

Käytännössä työkalu on dokumentti, jonka pohjalta voi arvioida omaa toimintaansa ja alueen erityispiirteitä. Jatkotoimiin työkalu kannustaa esimerkkitoimien kautta. Työkalussa ei määritetä tarkkoja ja yleisiä toimintaohjeita, johtuen käyttökohteiden moninaisuudesta ja eri alueiden ominaispiirteistä. Työkalun on tarkoitus auttaa toiminnan suunnittelussa innostavasti eikä lannistavasti. Näin ollen on tärkeää huomioida käyttöönotossa toiminnan pitkäjänteisyys. Jokaisessa käyttökohteessa laajojen kartoitusten tekeminen heti työkalun käyttöönoton yhteydessä tai kaikkien ehdotettujen toimien toteuttaminen ei ole esimerkiksi aikaresurssien kautta mahdollista. On olemassa myös useita yhdenvertaisuutta tukevia toimia, jotka eivät ole listattuna työkaluun. Työkalussa esitettyjä huomioitavia asioita voidaankin lisätä, poistaa tai muuttaa eri käyttökohteisiin sopivaksi. Tämäntyyppiseen työkalun yksilöintiin myös kannustetaan. Työkalua voidaan käyttää kertaluonteisesti, mutta parhaat vaikutusmahdollisuudet tulevat systemaattisen käytön kautta. Esim. vuosittain tehty itsearviointi voi tuottaa selkeät, toteutettavissa olevat ja todennettavat kehittämiskohteet ja tavoitteet seuraavan kauden toiminnalle. Työkalun täytön ohessa on järkevää myös dokumentoida kartoitusta ja tavoitteita erillisesti, itselle sopivalla tavalla.

Varsinkin työkalun käyttöönottovaiheen edellyttämä kartoitus vie aikaa. Paras hyöty työkalusta saadaan todennäköisesti silloin, kun sitä täytetään yhdessä alueella toimivien kanssa tai vähintäänkin keskustellaan arviointien tuloksista muilla alueilla vastaavaa työtä tekevien kanssa. Alueiden olosuhteet muuttuvat suhteellisen hitaasti ja siten päivittäminen on käyttöönottoa helpompaa. Oletettavaa on, että systemaattisen käytön myötä työkalun täyttäminen tehostuu ja sen viemä aikaresurssi pienenee samaan aikaan, kun käytön hyödyt toiminnan kehittämisessä kasvavat. Riittävien aikaresurssien varmistamiseksi johdon sitoutuminen työkalun käyttöönotossa ja erityisesti sen käytön tuottamien kehitysehdotusten jalkauttamisessa on siten tärkeää.

Lataa ja muokkaa työkalu omaan käyttöösi

Itsearviointityökalun voi muokata soveltumaan eri kuntien ja työyhteisöjen toimintaan. Lataa alla olevasta linkistä vapaasti työkalupohja, jota voit muokata oman toimintasi näkökulmasta. Työkalupohja on word-tiedostomuodossa. Voit myös ladata pohjan tarkasteltavaksi pdf-tiedostomuodossa, mutta ilman kaikkia toiminnallisuuksia.

Liikuntapalveluiden alueellisten ohjaus- ja tukitoimien itsearviointilomake (docx) / (pdf)

Kiitokset

Kiitokset kaikille itsearviointityökalun kehitykseen osallistuneille ja arvokkaita kommentteja työkalun eri versioista antaneille.