Tutkijanaiset: Yliopistolain sukupuolivaikutukset selvitettävä

Helsingin Tutkijanaiset ry. vaatii, että valmisteilla olevan uuden yliopistolain sukupuolivaikutukset on selvitettävä. Tutkijanaiset on antanut lausuntonsa lakiluonnoksesta opetusministeriölle.

Helsingin tutkijanaiset ry. 8.10.2008 : lausunto opetusministeriölle

LUONNOS UUDEKSI YLIOPISTOLAIKSI

Helsingin tutkijanaiset ry. on tutustunut luonnokseen, joka koskee uutta yliopistolakia, ja esittää kunnioittavasti lausuntonaan seuraavaa.

Johdanto: Tasa-arvo yliopistojen toiminnan läpäisevänä periaatteena

Yliopistot ovat yhteiskunnassamme ja kulttuurissamme keskeisessä asemassa niin tiedontuottajina, innovaatioiden synnyttäjinä kuin tulevaisuuden asiantuntijoiden kasvattajina ja kouluttajina. Yliopistoa koskevalla lainsäädännöllä on siksi erittäin kauaskantoisia vaikutuksia. Luonnos uudeksi yliopistolaiksi sisältää paljon kokonaisvaltaisia uudistuksia (esim. virkojen muuttuminen työsuhteiksi), jotka tulevat merkittävällä tavalla vaikuttamaan sekä nais- että miespuolisten opetus- ja tutkimustehtävissä toimivien asemaan. Lakiuudistuksen aikataulu on varsin kireä, ja kannamme huolta siitä, mahdollistaako se yliopisto- ja tiedeyhteisössä toimivien sidosryhmien näkemysten kattavan kuulemisen.

Vaikka Suomi on tasa-arvokehityksen kärkimaita, on ilmeistä, että sukupuolten tasa-arvo yliopistoissamme ei ole toteutunut määrällisesti eikä laadullisesti.

Yliopisto-opiskelijoissa miesten ja naisten osuudet eivät kokonaisuutena katsottuna ole erityisesti painottuneita, mutta monet opintosuuntaukset ovat voimakkaasti painottuneet sukupuolen mukaan. Suomalaiselle yliopistolaitokselle onkin suuri haaste kehittää oppimisen sisältöjä sillä tavoin tasa-arvoiseen ja sukupuolet huomioon ottavaan suuntaan, että nuoret naiset tuntevat luontevaksi hakeutua esimerkiksi teknisille aloille ja nuoret miehet vaikkapa opettajiksi.

Opetus- ja tutkimushenkilöstöstä naisia on noin puolet, mutta mitä korkeampi hierarkkinen asema, sitä pienemmäksi käy naisten määrä. Tutkijanuran yleiset ongelmat kärjistyvät tutkijanaisten kohdalla, kuten OPM:n tutkijanuratyöryhmä totesi raportissaan. Sen lisäksi tutkijanaiset kohtaavat edelleen monenlaisia avoimen ja piiloisen sukupuolisyrjinnän muotoja. Tasa-arvon puutteisiin kiinnitti huomiota myös YK:n CEDAW-komitea, joka valvoo YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaa yleissopimusta. Komitea kiinnitti kesällä 2008 antamassaan Suomea koskevassa lausunnossa (kohta 22) huomiota naisten asemaan erityisesti yliopistomaailmassa. Lausunnossa kehotetaan ottamaan käyttöön toimenpiteitä, joilla rohkaistaan naisia hakemaan korkeita akateemisia virkoja ja ylipäätään huolehtimaan naisten asemasta koko yliopistomaailmassa.

Edellä olevan valossa on yllättävää, ettei lakiluonnos millään tavalla eikä tasolla ota huomioon mahdollisia sukupuolivaikutuksia, eikä sukupuolten välinen tasa-arvo nouse lainkaan esille. Pääkommenttinaan lakiluonnokseen Helsingin tutkijanaiset ry. vaatiikin, että yliopistolakia uudistettaessa tulee arvioida kattavasti lain sukupuolivaikutukset ennen lain tuomista eduskuntakäsittelyyn. Samaa on esittänyt myös tasa-arvovaltuutettu lausunnossaan lakiluonnoksesta. Korostettakoon, että Suomen hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa 2008-2011 sitoudutaan valtavirtaistamaan sukupuolinäkökulma lainvalmisteluun jo toiminnan alkuvaiheissa.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tulisi sisältyä yliopistojen yleisiin toimintaperiaatteisiin. Niiden tulisi läpäistä yliopiston kaikki toiminnot, mukaan lukien yliopistojen koulutus- ja kasvatustehtävä, ja tavoitteena tulee olla kouluttaa ihmisiä, jotka ymmärtävät sukupuolen merkityksen yhteiskunnan ja ammattialansa käytännöissä ja pystyvät työssään toimimaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi. Sen vuoksi ehdotamme, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kirjoitettaisiin näkyviin lain yleistavoitteisiin.

Tämän lisäksi esitämme, että tasa-arvolakia tulee soveltaa yliopistojen hallintoelinten kokoonpanossa. Lakiin tulee myös sisällyttää säädös rakenteista, joilla sukupuolten tasa-arvoa ja muuta yhdenvertaisuutta edistetään yliopistoissa. Edelleen lain henkilöstörakennetta ja henkilöstön valintaa sekä uuteen järjestelmään siirtymistä koskevia säännöksiä tulee täydentää sukupuoleen tai muihin seikkoihin perustuvan syrjinnän estämiseksi.

Esitämme, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus yleisinä yliopistojen toimintaan sisältyvinä periaatteina kirjoitetaan näkyviin esimerkiksi muuttamalla lain 2