1 HEED suomeksi

Kotitalousopetus ja moninaisuus

Hankkeen päätavoitteena on kehittää kotitalousopetusta moninaisuuden – lähinnä kulttuurisen moninaisuuden sekä sukupuoleen liittyvän ajattelun – näkökulmasta. Kotitalousopetusta tarkastellaan suhteessa sekä uuteen (2016) perusopetuksen opetussuunnitelmaan että uuteen maisteriopintojen tutkintorakenteeseen.

Hanke jakautuu kolmeen osa-alueeseen, joissa kysytään mm. seuraavia asioita:
1) Opettajankoulutus – opettajaksi opiskelevien käsityksiä kotitalousopetuksesta suhteessa moninaisuuteen

 • Millaisin valmiuksin tulevat opettajat valmistautuvat kohtaamaan koulumaailman moninaisuuden?
 • Millaista tietoa ja taitoa opettajaksi opiskelevat tarvitsisivat, jotta he pystyisivät tukemaan oppilaiden erityisyyttä?
 • Miten moninaisten oppilaiden opettamisen taito kasvaisi parhaalla madollisella tavalla opintojen aikana?

2) Perusopetus – opetussuunnitelma ja oppimistulosten arvioinnin tulokset moninaisuuden näkökulmasta

 • Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia erilaisuuden huomioinnissa kotitalousopetuksessa on uuden opetussuunnitelman näkökulmasta?
 • Miten oppilaat, joiden äidinkieli on eri kuin koulun viralliset opetuskielet (suomi/ruotsi), eroavat asenteiden ja oppimistulosten osalta kotitalousopetuksen keskimääräisistä oppimistuloksista?
 • Miten tyttöjen ja poikien erilaisia oppimistuloksia voidaan selittää kotitalousopetuksessa?
 • Millainen on oppilaiden ja opettajien käsitys taitotasosta suhteessa sukupuoleen?

3) Koti- ja koulukulttuurit erilaisten oppilaiden tukena – kulttuurisesti responsiivinen oppimisen tila koulussa ja koulun ulkopuolella

 • Miten kodin ja koulun oppimisen tiloja voidaan yhdistää oppilaan kokonaisvaltaisen oppimisen näkökulmasta?
 • Miten kotitalousopetuksessa voidaan rakentaa kulttuurisesti responsiivinen oppimisympäristö?
 • Miten oppilaiden kotikulttuuri voisi olla kouluopetuksessa kulttuurinen voimavara?
 • Millaisia oppimisen välineitä tarvitaan kulttuurisesti responsiivisessa opetuksessa?

 

Moninaisuus (engl. Diversity)

Moninaisuudella tarkoitetaan ihmisten erilaisia ominaisuuksia, jotka saavat merkityksensä vuorovaikutuksessa toisten ihmisen ja/tai erilaisten rakenteiden kanssa.

Keskeisiä näkökulmia ovat esimerkiksi sukupuoli ja seksuaalisuus, kansallisuus ja etnisyys, yhteiskuntaluokka, ikä, katsomukset tai fyysiset ominaisuudet. Näitä ominaisuuksia tarkastellaan tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, kulttuurienvälisyyden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Erilaisuudet eivät ole keskenään samanarvoisia, vaan niistä toiset jättävät yksilön joukon ulkopuolelle, kun taas toiset piirteet ovat yksilön etuoikeuksia. Monet erilaisuudet ovat rakenteiden tuottamia.

Moninaisuus on inhimillisen vuorovaikutuksen voimavara. Se myös pakottaa muuttamaan totuttua toimintaa. Kotitalousopettajan moninaisuustaidot muodostuvat moninaisuuden tunnistamisesta ja eriarvoisuutta aktiivisesti vähentävästä toiminnasta.