Tutkimus korkeatasoista, johtamisessa ja opetuksen arvostuksessa parannettavaa

Yliopistoyhteisömme on laajasti keskustellut nykytilanteen vahvuuksista ja heikkouksista. Yliopistolaisten ja yliopiston sidosryhmien näkemyksiä yliopiston nykytilasta ja tulevaisuudesta pyydettiin verkkokyselyssä helmikuun alussa. Haasteeseen tarttui yli 2000 vastaajaa. Samaan aikaan yliopiston strategiatyötä tukevat toimikunnat työstivät näkemyksiä toimintamme vahvuuksista ja heikkouksista. Lisäksi analyysin tueksi haastateltiin yliopiston rehtoraatti. 

Nykytilanteen vahvuuksiksi nostettiin se, että olemme kansainvälinen, korkeatasoinen tutkimusyliopisto ja hyvä työnantaja. Tutkimuksessa on tunnistettu omat vahvuusalat ja niistä kehittyvät keihäänkärjet. Tutkimustyö on ollut pitkäjänteistä ja vuosikymmenien työn tuloksena on on noustu maailman tutkimuksen kärkeen mm. ilmasto- ja  syöpätutkimuksessa.

Yliopistomme on myös innostava tutkimus- ja oppimisympäristö. Henkilöstössä on paljon koulutus- ja kehittämismyönteisyyttä ja erikoisosaamista. Vahvuutenamme ovat useat tutkimuksen huippuyksiköt, kansainvälisesti korkeatasoiset tutkijat ja tutkimusryhmät sekä hyvät tutkimusympäristöt.

Työelämässä on tällä hetkellä noin 200 000 Helsingin yliopiston kouluttamaa asiantuntijaa. Tämän kautta monella tieteenalalla on yhteistyöhankkeita elinkeinoelämän kanssa.  Alumnitoiminnan vahvistuminen on tärkeä yhteiskunnallinen vaikuttamiskanava jatkossa.

Heikkoutena on, että opetustehtävien arvostus ei ole tarpeeksi korkealla tasolla. Opetusansioista/hyvästä opetuksesta ei palkita riittävästi. Samoin opetuksen johtamisessa ja suunnittelussa on haasteita.

Vuorovaikutteisen johtamisjärjestelmän kehittäminen on vielä kesken. Laitosjohtajien ja toimistopäälliköiden mandaatti on uusi, myös dekaanien ja hallintopäälliköiden rooli on muuttunut.

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen osalta hyvää on se, että olemme yhteistyökumppanina monessa mukana.Yliopistolla ei kuitenkaan ole selkeästi yhtenäistä linjaa tärkeimmistä kumppanuuksista. Samoin kansainvälistymistä tulee vahvistaa.

 

Verkkokyselyn tulos

Verkkokyselyn vastaajat kokivat yliopiston nykyvahvuuksiksi tutkimuksen ja opetuksen. Asteikolla 4-10 tutkimus sai arvosanan 8,25 ja opetus 7,38. Tutkimus on vastaajien mukaan kansainvälisestikin arvostettua ja houkuttelee yliopistoon opiskelijoita ja tutkijoita. Opetuksen osalta kiiteltiin opettajien osaamista ja innostuneisuutta, mutta opetukselle toivotaan myös lisää arvostusta.

Parannettavaa yliopistossa on erityisesti johtamisessa sekä hallinto- ja tukipalveluissa. Johtamisen arvosanaksi jäi 6,53, hallinto- ja tukipalveluiden arvosana oli 6,71. Johtamisen arvosanoissa oli kuitenkin paljon hajontaa ja monet vastaajat kokivat johtamisen kehittyneen yliopistolla.  Johtamiseen toivotaan enemmän vuorovaikutteista kulttuuria sekä johtamiskoulutusta. Hallinto- ja tukipalveluilta odotetaan puolestaan tehokkuutta, asiakaslähtöisyyttä sekä kokonaisvaltaisuutta.

Vastanneista ryhmistä tyytyväisimpiä yliopiston nykytilaan olivat sidosryhmät ja alumnit, tyytymättömämpiä opettajat ja tutkijat sekä opiskelijat.

Nykytilanteen analyysin ja haastattelun tuloksia hyödynnetään yliopiston strategian 2013–2016 suunnittelussa.

Voit tutustua kyselyn tuloksiin tarkemmin alla olevasta liitetiedostosta.

Verkkokyselyn tulostiivistys osallistujille_nykytila