Luonnonväriaineet ja villan kudonta

Luonnonväriaineet ja villan kudonta

Kohderyhmä:

Aikuiset, jotka ovat kiinnostuneet luonnonväriaineista ja kestävästä kehityksestä. Kudonnan peruskurssin käyneille.

Kurssille otetaan 8-10 osallistujaa

Kurssi järjestetään syys-marraskuu

Kurssin sisältö:

Kurssi on kaksiosainen, johon sisältyy luonnonväriaineilla villalangan värjääminen ja siitä valmiin tuotteen kutominen. Kurssi alkaa luennolla luonnonväriaineista, jonka jälkeen kurssilaiset hankkivat värjäysmateriaalit luonnosta. Perinteisten värjäysmenetelmien lisäksi kurssilla voi kokeilla mm. liukuvärjäystä ja kylmävärjäystä. Villan värjäämisen jälkeen oman tuotteen suunnittelu ja valmistus kangaspuilla, joihin suunnitellaan oma sidos käyttötarkoituksen mukaan ja luodaan loimi kangaspuille.

Kurssin tavoitteet:

• Oppia ymmärtämään luonnonmateriaalien käyttömahdollisuudet värjäyksessä, ja millaisia värejä luonnosta on mahdollista saada.

• Osaa arvioida värjäyksen hyötyjä ja haittoja ja pohtia niiden vaikutusta ympäristöön

• Erilaisten värjäystekniikoiden oppiminen

• Ymmärtää sidoksen soveltuvuus tiettyyn käyttötarkoitukseen ja materiaaliin

• Syventää kudonnan taitoja

• Saada kurssin lopuksi valmis tuote

Helsingin työväenopisto tavoitteena on opettaa käsityökurssilla käsityötaitoja ja työtapoja, ongelmanratkaisua ja oivalluksia, suunnittelua ja luovaa ilmaisua, modernia teknologiaa ja perinteitä, yhdessä ideointia ja ryhmässä oppimista, arvostusta ja arviointia sekä tietysti iloa ja onnistumista (Helsingin kaupunki).

Oppimateriaali:

Oppaita loimen luomiseen ja kankaan rakentamiseen:
https://punomo.fi/tekniikat/kudonta/kudonnan-suunnittelu/loimen-luominen-ja-kankaanrakentaminen-vipukangaspuihin/ https://punomo.fi/tekniikat/kudonta/kudonnan-suunnittelu/kudotun-kankaan-mallinsovitussidoksen-vaikutus-mallinsovittamisessa/

Seuraavat blogit ja oppaat sisältävät tietoa luonnonväriaineista, kasveista ja sienistä sekä puretteista ja yleistä tietoa värjäämisestä:
http://riihivilla.blogspot.com/p/varjayksesta-ja-puretuksesta.html http://niittysiemen.fi/harrastajille/luonnon-varikasveja/ https://rantai.fi/rantaitupa-2/varjayspaivat/varjaysopas/

Lähteet
Helsingin kaupunki, viitattu 3.9.2019 https://www.hel.fi/sto/fi/opiskelu/kasityo

Jenni Puurunen ja Johanna Räsänen

OKSAT POIS!

OKSAT POIS!  Kasvivärjäystä ja oksakudontaa  -kurssi työväenopistoon

Kurssilla värjätään villalankoja luonnosta saatavilla väriaineilla ja värjättyjä lankoja hyödynnetään oksakudonnan kudemateriaaleina. Värjäyksessä käytetään avokadoa, pajua ja raparperia, jotka sisältävät ns. luonnonpuretteita, eli niiden kanssa ei tarvita ylimääräisiä pureteaineita. Oksakudonta on tekniikka, jossa kudotaan oksahaaraan luotuun loimeen erilaisia kudonnan tekniikoita yhdistelevä koristetekstiili. 

Kohderyhmä: Kurssi on suunnattu aikuisille työväenopiston opiskelijoille, joita kiinnostaa kasvivärjäys ja oksakudonta. Kurssi sopii niin aloitteleville käsityöntekijöille kuin kokeneemmille harrastajille, jotka haluavat kokeilla soveltavia käsityötekniikoita. 

Arvot, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri: Opintokokonaisuudessa yhdistyvät ekologisuus, elinikäinen oppiminen ja ajatus yksilön hyvinvoinnin tukemisesta käsityön avulla. Osallistujilla on mahdollisuus tuoda omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan käsiteltävistä aiheista esille kurssin edetessä ja rakentaa niiden kautta pohjaa omalle oppimiselleen. Kurssille pyritään luomaan keskusteleva, toiset huomioiva ja yhteisöllinen toimintakulttuuri. 

Opintokokonaisuuden tavoitteet: Kurssin tavoitteena on lisätä tietoa kasvivärjäyksestä ja oksakudonnasta sekä yleisesti luonnonmateriaalien hyödyntämisestä käsitöissä. Kurssilla opiskelijat löytävät uusia tapoja yhdistää käsitöitä ympäröivään maailmaan, esimerkiksi metsässä liikkuminen ja biojätteiden lajittelu saa kurssin myötä uusia näkökulmia. Kurssilla sivutaan myös historiaa, niin kudonnan kuin kasvivärjäyksen puitteissa. Kurssi olla matalan kynnyksen käsityökurssi, jolle ei vaadita ennakko-osaamista.  

Opintokokonaisuuden tehtävät:  

  • Kasvivärjäys avokadolla, pajulla ja raparperilla (luonnonväriaineiden käyttö langan värjäämisessä) 
  • Oksakudonta (oksan valmistelu, loimen luominen, kudonta sekä ryijysolmut) 
  • Oman kudontatyön suunnittelu   

Opintokokonaisuuden aihealueet:  

  • Mitä on kasvivärjäys: toimintatavat, materiaalit, pureteaineet, tarvikkeet.  
  • Mitä on oksakudonta: loimi ja kude, materiaalit, tekniikat (esim. ryijysolmu ja kuvakudos), joilla saa elävyyttä pintaan 
  • Suunnittelu huomioiden materiaalien värimaailma ja oksan muoto, kurssilla sivutaan lyhyesti erilaisia tekniikoita suunnittelun tueksi 

Kurssin käsityötekniikka: Kudonta. 

Oppi- ja virikemateriaalit: Kirjalliset ohjeet kasvivärjäykseen ja oksakudontaan. Inspiroivat esimerkit sekä avokadon, pajun ja raparperin värjäystuloksista että oksakudonnasta.  

Opintokokonaisuuden laajuus: Kurssi on kolmen perättäisen lauantaipäivän kurssikokonaisuus, lisäksi kurssiin kuuluu 2h alkuinfo. Kurssi aloitetaan alkuinfolla, jossa käydään lyhyesti läpi millaisia oksia ja luonnonmateriaaleja kurssilaiset voivat kerätä kurssia varten. Varsinainen kurssi alkaa noin 2 viikon päästä alkuinfosta ja toteutuu siis kolmena perättäisenä lauantaipäivänä klo 10-15. Ensimmäisenä kurssipäivänä perehdytään kasvivärjäykseen, eri väriaineisiin ja värjäystapoihin. Päivän aikana värjätään lankoja eri tavoin ja lisäksi valmistellaan joitakin lankoja kylmävärjäykseen viikoksi. Seuraavana kurssipäivänä huuhdellaan kylmävärjätyt langat sekä perehdytään kudontaan, sen eri tekniikoihin sekä oksakudontaan. Valmistellaan oksa ja luodaan loimi. Kolmantena lauantaina suunnitellaan muutaman suunnittelutehtävää hyödyntäen oma oksakudontatyö ja kudotaan työ valmiiksi tai niin valmiiksi kuin kurssin aikana ehditään.  

 Linkkejä: 

Museoviraston Elävän perinnön wikiluettelossa yleistietoa luonnonväriaineilla värjäämisestä: 

https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Luonnonv%C3%A4riaineilla_v%C3%A4rj%C3%A4%C3%A4minen 

Laaja sivusto väreistä ja värjäämisestä, sopii hyvin itseopiskeluun ja tiedon etsintään: 

https://www.coloria.net 

Tetri Designin Anna-Karoliina Tetrin kokemuksia avokadovärjäyksestä: 

https://tetridesign.com/avokadovarjays/ 

Kuvalliset ja yksityiskohtaiset oksakudontaohjeet (englanniksi), joissa ohjeistetaan myös muutamien erilaisten sidoksien kutominen: 

https://www.instructables.com/id/Branch-Weaving/ 

Huom! Hakusanoilla “branch weaving”, “natural dyeing avocado”, “natural dyeing willow” ja “natural dyeing rhubarb” löytyy paljon inspiraatiokuvia sekä tutoriaalivideoita oksakudonnasta ja avokadolla, pajulla ja raparperilla värjäyksestä! 

 

Hanne Katajamäki ja Terhi Penttinen 

Nyt saa mennä metsään!

Alisa Halonen ja Tinja-Tuulia Lohenoja

”Nyt saa mennä metsään!” on monialainen ilmiölähtöinen oppimiskokonaisuus, joka yhdistää luontevasti peruskoulun eri oppiaineita. Oppimiskokonaisuudessa yhdistyy niin käsityö, ympäristöoppi, kuin liikuntakin.

Kohderyhmä

Oppimiskokonaisuuden kohderyhmä on peruskoulun kuudes luokka. Ajallisesti kokonaisuus sijoittuu syyslukukauden alkuun.

Oppimiskokonaisuuden sisältö lyhyesti

Oppimiskokonaisuuden tarkoitus on tutkia luonnonväriaineiden ominaisuuksia ja mahdollisuuksia. Sen aikana tutustutaan luonnossa liikkumisen avulla erilaisiin kasveihin ja niiden kasvupaikkoihin. Lisäksi oppimiskokonaisuus tuo luonnonväriaineet tutuksi kokeilevan pienoistutkimuksen avulla. Kokonaisuus luo luontaisen jatkumon käsityön oppiaineen tuleviin sisältöihin. Monipuoliset oppimisympäristöt mahdollistavat erilaiset työskentelytavat, opettamisen eriyttämisen ja voivat tavoittaa erilaiset oppijat.

Tavoitteet

Käsityöt

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön.

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi

T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti

Ympäristöoppi

T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia, tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen.

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja rakennetussa ympäristössä.

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan.

Liikunta

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.

Kurssin sisällöt ja tehtävät

Ympäristöoppi

Oppimiskokonaisuus alkaa ympäristöopin oppitunnilla. Oppitunnilla käydään läpi jokamiehen oikeuksia. Oppilaiden kanssa keskustellaan aikaisemmista kokemuksista metsässä liikkumisesta. Tunnilla esitellään 12 Suomessa kasvavaa kasvia ja sientä, joita on mahdollista käyttää luonnonvärjäyksessä onnistuneesti. Tutustuminen toteutetaan mustavakoisen monisteen avulla, jonka oppilaat saavat värittää oman tiedonhakunsa perusteella.

Ympäristöoppi ja liikunta

Seuraava oppitunti järjestetään metsässä. Tehtävänä on kasvisuunnistus. Oppilaat jaetaan n. 5 hengen ryhmiin (ryhmät pysyvät samoina koko oppimiskokonaisuuden ajan) jonka jälkeen heille arvotaan 5 edellisen tunnin 12:sta kasvista ja sienestä.  Jokaisen ryhmän tehtävänä on löytää kartan avulla (opettaja on käynyt edellisenä päivänä tarkistamassa ja merkitsemässä karttoihin kasvien löytöpaikat) ainakin 3 näistä kasveista ja poimia sitä värjäyskokeiluja varten.

Käsityö

Tämän kaksoistunnin alussa käydään läpi yhdessä värjäykseen liittyvä työskentelyturvallisuus. Tämän jälkeen valitaan jokaisesta kerätystä erilaisesta kasvista näyte ryhmän yhteiseen kasvioon. Kasvio tehdään myöhempää esittelyä ja dokumentointia varten (kokonainen käsityö). Tunnin aikana myöskin valitaan työstettävä kasvi ryhmän omaan tutkimukseen, joka keitetään värin irrottamista varten. Väriliemi käytetään seuraavan käsityötunnin aikana (mahdolliset puretteet lisättynä), kun jokainen oppilas saa värjätä ryhmänsä väriliemessä oman vyyhtinsä (noin 50g) villalankaa. Ohjeistus värjäämistä varten annetaan molempien kaksoistuntien alussa kertauksen vuoksi.

Tulosten esittely

Kun vyyhdit on kuivatettu ja kasviot valmiina, tulee aika esitellä valmiit värjäykset. Jokainen ryhmä esittelee valitsemansa kasvin ja sillä värjäämänsä vyyhdit sekä kertoo työskentelyn sujumisesta: mitä opittiin ja mikä oli vaikeaa. Oppimiskokonaisuus jatkuu luontevasti seuraavaa käsityöoppituntia silmällä pitäen: värjätyt langat käytetään esimerkiksi materiaaleina pienessä neuletyössä.

Oppimiskokonaisuudessa tarvittavat materiaalit ja työvälineet

Monisteet luonnonvärjäykseen sopivista kasveista- ja sienistä

Maastokartat (suunnistukseen)

Kasvi- ja sienikirjoja

värjäykseen tarvittavat välineet:

Kattilat

Puretteet (esim. aluna)

Langat (n. 50g/oppilas)

Opettajan keräämiä kasveja (varmuudeksi)

Lähteet

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Helsinki: Opetushallitus.