Ohjelma

Juhlaseminaari Muodot muuttuvat, mutta mihin suuntaan? pidettiin perjantaina 15.9. klo 13–17 Helsingin yliopiston päärakennuksen pienessä juhlasalissa.

Katso tapahtumassa pidettyjen esitysten videot tästä:

Mari Sii­roi­nen: Muo­to-opin ar­kis­ton vii­si vuo­si­kym­men­tä ja kat­saus sen ai­neis­toon pe­rus­tu­vaan tut­ki­muk­seen

Heik­ki Pau­no­nen: Kuin­ka kaik­ki al­koi: as­sis­ten­tit yli­töis­sä ke­vääl­lä 1967

Mar­jat­ta Va­sa­ra: Kent­tä­ke­rää­jä työs­sään

Päi­vi Mark­ko­la ja Mika Kuk­ko­la: Uusi di­gi­taa­li­nen aika uu­del­la vuo­si­tu­han­nel­la, osa 1

Hei­di Par­ta­nen: Uusi di­gi­taa­li­nen aika uu­del­la vuo­si­tu­han­nel­la osa 2

Suvi Vie­ru­la: Kans­sa-post­po­si­tion ke­hi­tys si­ja­pää­tet­tä koh­ti

Ant­ti Kan­ner: Muo­to-opin sig­nu­mit ja 1800-lu­vun sa­no­ma­leh­tiai­neis­to

Jaak­ko Yli-Paa­vo­la: Alek­sis Ki­ven kie­les­tä

Ken­dra Will­son: Tem­po­raa­li­ra­ken­ne ja TUA-par­ti­siip­pi

Katso kuvia juhlasta.

Laitoksen johtaja Hanna Lehti-Eklund avasi juhlatilaisuuden.

Ohjelma:

13.15 Tervetuliaissanat
Johtaja Hanna Lehti-Eklund (Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos)
13.20 Muoto-opin arkiston viisi vuosikymmentä sekä katsaus sen aineistoon  perustuvaan tutkimukseen
tutkimuskoordinaattori Mari Siiroinen
13.40 Kuinka kaikki alkoi: assistentit ylitöissä keväällä 1967,
professori Heikki Paunonen
14.15  Kenttäkerääjä työssään
FM Marjatta Vasara (AnnaRiitta Lindgrenin esitys on peruuntunut)
14.30 Kahvitauko
15.15 Uusi digitaalinen aika uudella vuosituhannella
FM Päivi Markkola ja FM Heidi Partanen
15.45 Nykytutkimusta: Muoto-opin signumit ja  1800-luvun            sanomalehtiaineisto
FM Antti Kanner
16.05 Pecha Kucha –esityksiä muotojen muuttumisesta
fil. yo Suvi Vierula, FM Jaakko Yli-Paavola, FM Ville Eloranta, FT Kendra Willson

 

Kysymyksiä ja kommentteja oetetaan vastaan mielellään:

mari siiroinen@helsinki.fi

Linkki Digitaaliseen Muoto-opin Arkistoon:

https://korp.csc.fi/#?prequery_within=sentence&cqp=[]&corpus=dma