Macondon säännöt

Macondon säännöt

1. Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Macondo, kotipaikka Helsinki ja pöytäkirjakieli suomi.

2. Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea Helsingin yliopistossa Latinalaisen Amerikan tutkimusta opiskelevien tieteellistä ja ammatillista kehitystä, toimia tulkkina laitoksen ja opiskelijoiden välillä ja järjestään monenlaista Latinalaiseen Amerikkaan liittyvää kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa.

3. Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edustaa jäseniään yliopiston edustustoissa niin laitoksen, alue- ja kulttuurintutkimuksen, humanistisen tiedekunnan, kuin Helsingin yliopistonkin tasolla. Lisäksi yhdistys järjestää opintopiirejä, opinto-ohjausta, vierailuluentoja, vierailuja Latinalaisen Amerikan kannalta kiinnostaviin toimijoihin, sekä monimuotoista vapaa-ajan toimintaa. Yhteistyötä tehdään muiden Latinalaiseen Amerikkaan liittyvien yhdistysten kanssa Helsingin yliopistossa ja sen ulkopuolella.

4. Jäsenet ja jäseneksi liittyminen

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyvä ja yhdistyksen jäseninä toimia kaikki, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, ja joita ei ole aikaisemmin erotettu yhdistyksen jäsenyydestä kohdan 5 mukaisella menettelyllä. Jäseneksi liitytään ilmoittamalla kirjallisesti jäsenrekisterin ylläpitäjälle koko nimi, yhteystiedot ja mahdollinen opiskelijanumero.

Hallituksen tiedottaja ylläpitää jäsenrekisteriä.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituksen tiedottajalle. Ero astuu voimaan ilmoituspäivämäärästä.

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa, mikäli hän on laiminlyönyt velvollisuutensa, toiminut vastoin yhdistyksen tavoitteita ja periaatteita tai toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella aiheuttanut yhdistykselle huomattavaa vahinkoa. Erottamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa kahden kolmasosan (⅔) enemmistöllä annetuista äänistä. Erottaminen astuu voimaan heti.

6. Jäsenmaksut

Yhdistyksellä on oikeus periä jäseniltään liittymis- ja jäsenmaksu. Liittymis- ja jäsenmaksun perimisestä sekä maksun suuruudesta päätetään yhdistyksen kokouksessa. Macondolla voi myös olla kannatusjäseniä.

7. Päätöksenteko ja hallinto

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen jäsenet yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokouksessa kullakin jäsenellä on yksi ääni. Jokaisella jäsenellä on aloiteoikeus yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen kokouksen toimikaudeksi kerrallaan valitsema yhdistyksen hallitus. Hallituksen vastaa yhdistyksen kokouksen määräämien linjausten toimeenpanosta ja edustaa yhdistystä ulospäin. Yhdistyksen kokous ohjaa hallituksen toimintaa ja voi niin tarpeelliseksi nähdessään määrätä sille johtosääntöjä. Yhdistyksen kokous voi vaikuttaa hallituksen toimintaa myös ohjeiden, neuvojen, selvityspyyntöjen, aloitteiden tai muiden vastaavien toimien kautta.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Vaalikokous pidetään marras-joulukuussa ja vuosikokous tammi-helmikuussa.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus ilmoittaen siitä kirjallisesti vähintään viikkoa etukäteen ainakin ilmoitustaululla, blogissa ja yhdistyksen sähköpostilistalla. Kokouskutsussa on mainittava kokousaika ja -paikka. Hallitus myös valmistelee yhdistyksen kokouksen esityslistan.

Kokouskutsussa on mainittava, mikäli kokouksessa käsitellään

1) yhdistyksen sääntöjen muuttamista;

2) tilinpäätöksen vahvistamista tai vastuuvapauden myöntämistä;

3) jäsenen, hallituksen jäsenen tai tilintarkastajan erottamista tai;

4) yhdistyksen purkamista.

9. Yhdistyksen vaalikokous

Yhdistyksen vaalikokous pidetään marraskuun ensimmäisen ja joulukuun kolmannenkymmenennen (30.) päivän välisenä aikana.

Yhdistyksen vaalikokouksen tehtävänä on

1) valita vaalikokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa;

2) valita hallituksen seuraavaksi toimikaudeksi sille puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri, tiedottaja sekä hyväksi katsomansa määrä muita hallituksen jäseniä;

3) valita yksi (1) toiminnantarkastaja sekä hänelle yksi (1) varamies;

4) päättää seuraavan toimikauden toimintasuunnitelmasta;

5) päättää seuraavan toimikauden talousarviosta ja;

6) käsitellä muut mahdolliset asiat.

10. Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksenvuosikokous pidetään tammikuun ensimmäisen ja helmikuun kahdennenkymmenennenkahdeksannen (28.) tai karkausvuonna
kahdennenkymmenennenyhdeksännen (29.) päivän välisenä aikana.

Yhdistyksen vuosikokouksen tehtävänä on

1) valita vuosikokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa;

2) vahvistaa edellisen tilikauden tilinpäätös sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja;

3) käsitellä muut mahdolliset asiat.

11. Päätöksenteko yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään yksi neljäsosa (¼) jäsenistä tai kolme (3) hallituksen jäsentä.

Päätökset sääntöjen muuttamisesta, jäsenen erottamisesta, johtoryhmän jäsenen erottamisesta ja seuraavan toimikauden talousarviosta tehdään kahden kolmasosan (⅔) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kolmen neljäsosan (¾) enemmistö annetuista äänistä.

Muut päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä.

Mikäli kaksi äänioikeutettua niin vaatii, on äänestys suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä.

12. Hallitus ja hallituksen kokoukset

Yhdistyksen asioita hoitaa vaalikokouksen yhdistyksen jäsenistä valitsema hallitus. Hallituksen toimikausi on vaalikokousten välinen aika. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, tiedottaja sekä vuosikokouksen määräämä määrä muita hallituksen jäseniä. Hallituksen jäsenten enimmäismäärä on kuitenkin enintään neljätoista (14) henkilöä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään yksi kolmasosa hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun se on asianmukaisesti kutsuttu koolle ja kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä on läsnä. Talousasioista ei pidä tehdä päätöksiä taloudenhoitajaa kuulematta.

Yhdistyksen kokous voi erottaa hallituksen jäsenen, mikäli tämä ei ole huolellisesti hoitanut hänelle uskottua tehtävää, on toiminut vastoin yhdistyksen sääntöjä ja periaatteita tai on toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella aiheuttanut yhdistykselle huomattavaa vahinkoa. Hallituksen jäsenen erottaminen tapahtuu yhdistyksen kokouksessa kahden kolmasosan (⅔) enemmistöllä annetuista äänistä.

13. Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset sekä toimia yhdistyksen tavoitteiden ja päämäärien toteuttamiseksi. Hallituksen on toiminnassaan noudatettava yhdistyksen periaatteita. Hallitus myös edustaa yhdistystä ulospäin. Hallitus vastaa yhdistyksen käytännön asioiden hoitamisesta ja huolehtii sen varainhoidosta. Hallituksen jäsenet vastaavat omilla vastuualueillaan tai yhdessä yhdistyksen toiminnan järjestämisestä. Hallitus myös valmistelee yhdistyksen kokouksen esityslistan sekä
vaalikokouksessa hyväksyttävät talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesitykset.

14. Päätöksenteko hallituksessa

Hallituksen kokouksessa päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

15. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on tehtävä kahden (2) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Hallitus valmistelee yhdistyksen kokouksessa käsiteltävän talousarvioesityksen, jonka yhdistyksen vuosikokous hyväksyy sellaisenaan tai muutettuna seuraavan toimikauden budjetiksi.

Yhdistyksen tilit on jätettävä tarkastettaviksi toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Hallituksen taloudenhoitaja allekirjoittaa hyväksymänsä toiminnan tarkastajien kertomuksen ja esittelee sen hallitukselle. Koko hallituksen hyväksymä ja allekirjoittama tilinpäätös sekä tilinpäätöskertomus esitetään vuosikokoukselle, joka päättää niiden hyväksymisestä sekä hallituksen vastuuvapaudesta.

16. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä taloudellisissa asioissa taloudenhoitaja, kukin yksin.

17. Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa. Aikomuksesta muuttaa yhdistyksen sääntöjä on ilmoitettava kokouskutsussa.

Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan kahden kolmasosan (⅔) enemmistö annetuista äänistä. Sääntöjen muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on julkaistu kirjallisesti, ellei yhdistyksen kokouksessa toisin päätetä.

18. Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Varsinainen purkaminen tapahtuu vähintään kuukauden kuluttua järjestettävässä uudessa yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Aikomuksesta purkaa yhdistys on ilmoitettava molemmissa kokouskutsuissa.

Jos yhdistys purkautuu tai puretaan, ratkaistaan viimeisessä yhdistyksen kokouksessa miten sen omaisuus ja varat käytetään yhdistyksen periaatteiden mukaisesti.

Helsingissä 18.2.2013

Edelliset säännöt/sääntömuutokset:
Helsingissä 2.2.2009