Teknologiaa osana opetustyötä museoissa

Ajattelin kirjoittaa blogikirjoitukseni teknologia-aiheesta hieman eri näkökannalta. Opiskelen pääaineenani museoalaa ja työn alla on parhaillaan gradu teknologian käytöstä museoissa. Vaikka sitä ei heti ehkä tulisi ajatelleeksi, museoiden yksi päätehtävistä kokoelmien säilytyksen ja näyttelytoiminnan lisäksi on opetustoiminta. Oikeastaan kansansivistys oli pääsyynä siihen, miksi museot avattiin laajalle yleisölle 1800-luvun lopulta lähtien (sitä ennen vain yläluokan jäsenet olivat tervetulleita museoon). Samoihin aikoihin alkoivat myös maailmannäyttelyt, mm. Lontoo (1851) ja Pariisi (1889 ja 1900), joiden tarkoituksena oli esitellä eri maiden teknologista kehitystä ja näin sivistää kansaa. Esimerkiksi Tony Bennett on kirjoittanut kiinnostavasti siitä, miten näyttelyiden funktio oli tehdä rahvaasta kuuliaisia kansalaisia.

Nykyisin museoissa tapahtuvat opetus- ja sivistystoiminnan voidaan nähdä jakautuvan karkeasti eroteltuna kahteen kastiin – “muodolliseen” (formal) ja “epämuodolliseen” (informal) oppimiseen (esimerkiksi George Hein on kirjoittanut paljon museossa tapahtuvasta oppimisesta). Muodollinen oppiminen on se, joka tapahtuu osana virallista koulutusjärjestelmää, kuten esimerkiksi koululaisryhmien opastetut kierrokset koulupäivän aikana. Epämuodollista oppimista on taas se, miten yksittäiset museoon poikkeavat kävijät omaksuvat tietoa museossa osana arkipäivän kokemuksiaan. Monella kävijällä motivaationa museokäyntiin on nimenomaan halu oppia ja saada lisää tietoa jostakin aiheesta. Viime vuosina museoalalla on alettu keskustella siitä, miten kaikki museon viestintä, esimerkiksi seinätekstit, blogit, Facebook-päivitykset yms tulisi nähdä osana opetustoimintaa, ja niihin on alettu panostamaan entistä enemmän.

Myös museoissa on herätty siihen, että teknologialla on yhä enenevässä määrin tärkeä rooli yhteiskunnassa, ja myös museoiden tulisi hyödyntää sitä. Osaksi tähän on syynä pyrkimys karistaa museoiden maine pölyisinä varastoina, ja toisaalta taas halu hyödyntää teknologiaa tiedon jakamisessa. Monet museot ovatkin lähteneet kehittämään erilaisia virtuaalinäyttelyitä, nettiopetusmateriaaleja ja nyt viimeisimpänä erilaisia sovelluksia.

Muutamia Suomalaisia esimerkkejä:
Kansallismuseo julkaisi juuri sulkeutuneen Avartuva maailma -näyttelyn kaikki esinetekstit Internetissä, jotta kävijät voisivat seurata niitä omalla mobiililaitteellaan näyttelytilassa tai kotoa käsin. Tekstit osoitteessa: http://skm.nba.fi/tervetuloa

Keväällä Tennismuseosta pois muuttanut Kulttuurien museo teki perusnäyttelystään verkkonäyttelyn: http://www.kaukaahaettua.fi/

Helsingin kaupunginmuseo osallistui museoviraston projektiin, ja tuotti kaupungilla ulkotiloissa kierrettävän äänikierroksen, joka toimii sovelluksen kautta: https://citynomadi.com/route/88a8e1eb30aaa4f3f6f2414d9f49e367/fi/K%C3%A4vellen%20Helsingin%20historiaan

Esimerkkejä ulkomailta:
British Museum on teettänyt useita hienoja sovelluksia, mm. tämän Pompeii ja Herkulaneum -sovelluksen: http://www.britishmuseum.org/whats_on/past_exhibitions/2013/pompeii_and_herculaneum/app.aspx

MoMan sovellus on tyypillinen esimerkki sovelluksesta, joita monet ulkomaiset museot ovat kehittäneet: http://www.moma.org/explore/mobile/iphoneapp

 

Mitä mieltä te olette: Millainen rooli museoilla teidän mielestänne kuuluisi olla opetustyössä? Kannattaako museoiden panostaa teknologiaan?

– Annina / teknologia

2 thoughts on “Teknologiaa osana opetustyötä museoissa

  1. Siiri/Drop outit

    Olen itse työskennellyt useassa museossa ja käyn katsomassa useita näyttelyjä vuodessa, ja olen huomannut että museot panostavat selkeästi aiempaa enemmän osallistavaan toimintaan. Mielestäni tämänlainen osallistava toiminta antaa selkeästi lisäarvoa museokäynnille ja usein myös kävijät jotka ovat tulleet museoon hieman vastentahtoisesti (esim. lapset) innostuvat näyttelystä kun saavat tehdä jotain muutakin kun katsella maalauksia tai esineitä. Teknologiaa olisikin hyvä lisätä ensisijaisesti tällaiseen osallistavaan toimintaan ja toissijaisesti nettisivuille, jotka useimmat kävijät mieltävät informaation (aukioloajat yms.) hakemisen paikaksi.

  2. Elisa/Isoveli valvoo

    Itsekin museologiaa opiskelleena olen tietoinen siitä, että opetustyö on ollut museoiden yksi keskeisimmistä tehtävistä lähestulkoon niiden koko historian ajan. Opetus- ja oppimiskäsitykset ja niiden muutokset ovat käsittääkseni olleet myös museoiden analysiin ja pohdinnan kohteena jo pitkään. Esimerkiksi aiemmin ajateltiin, että museon tehtävä on antaa tietoa, vähän samaan tapaan kuin opettajakin yksisuuntaisesti antoi/jakoi tietoa oppilailleen. Sittemmin käsitys tästä on muuttunut, ja sen myötä myös museon ajattelu. Alettiin ajattelemaan, että ihminen oppii paremmin, jos hän pääsee itse aktiivisesti osallistumaan opetusprosessiin. Tähän liittyy myös ajatus siitä, ettei museo saa olla vain yhden totuuden esittäjä. Tämän osallistavuuden ajatuksen ja tehtävän monet museot ovat ottaneet nykyään omakseen. Museovierailijoille pyritään kehittämään jatkuvasti uudenlaisia virikkeitä (esim. työpajat, seikkailukierrokset, kosketusnäytöt yms.) ja niinkin pitkälle ollaan jossain menty, että näyttely on rakennettu museon ja yleisön välisenä yhteistyönä. Erilaisten virikkeiden avulla saadaan ehkä myös yhä uusia kohderyhmiä kiinnostumaan museosta ja oletetaan, että näiden virikkeiden avulla ainakin jotkut museovierailijat saavat monipuolisen oppimiskokemuksen ja siten hyvän kokemuksen myös museokäynnistä.

    Museo on instituutiona kokenut, että sen täytyy pysyä myös teknologisen kehityksen jäljillä tai jopa aallonharjalla, jotta museo olisi kiinteä osa sen vierailijoiden arkea eikä kangistuisi kaavoihinsa ja jäisi kehityksessä muista instituutoista pahasti jälkeen. Monissa museoissa on nykyisin esimerkiksi kosketusnäyttöjä, joista voi vaikka etsiä lisätietoa jostain näyttelyn teemasta, mikä itseään kiinnostaa. Teknologia (laajastikin ymmärrettynä) on yksi tärkeä väline, jolla museot pitävät merkitystään yllä suhteessa niille niin oleelliseen opetustyöhön ja edelleen museoiden ja osallistamisen näkökulmasta on tärkeää, että museot panostavat teknologisiin hankintoihin ja sovelluksiin erilaisissa opetustehtävissä.

Comments are closed.