Uusia menetelmiä nuorten työllisyyden ja osaamisen edistämiseen

jalat

Nuorten työttömyyden ja sen haittavaikutusten torjuntaan tarvitaan uudenlainen ote työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Tarvitaan myös entistä syvempää ymmärrystä nuorten arjesta, nuoruuden tarpeista ja nuorten omien kokemusten kuulemisesta, jotta löydetään ne mykistyneet kipupisteet, jotka eivät näy tilastoissa mutta ovat läsnä nuorten arjessa.

Mun juttu – meidän tulevaisuus -kehittämishankkeen tavoitteena on edistää nuorten hyvinvointia, tukea heidän hakeutumistaan koulutukseen ja työelämään. Keinoina käytetään taidetta, kulttuuria, liikuntaa ja luontoelämyksiä.

Hankkeen taustalla on huoli nuorten työttömyyden kasvusta sekä tuen tarve koulutuksen nivelvaiheissa ja työelämään siirtymisessä. Ongelmakenttä on laaja. Puutteet osallisuudessa, elämänhallinnassa ja hyvinvoinnissa voivat johtaa heikkoon opiskelumotivaatioon sekä estää koulutukseen tai työelämään hakeutumista.

Nuorten työelämään sijoittumisen haasteena ovat usein puutteelliset työnhakutaidot ja vähäinen työkokemus. Myöskään yrittäjyyttä ei osata nähdä vaihtoehtona työllistymiselle, vaikka toisaalta on todettu, että nuori sukupolvi omaa yrittäjämäisiä ominaisuuksia ja edellytyksiä aiempaa sukupolvea enemmän. Hankkeen nimessä esiintyvä Mun juttu -käsite viittaa opetusneuvos Martti Hellströmin esittämään ajatukseen siitä, että jokaisella nuorella tulisi olla mahdollisuus löytää oma intohimonsa ja kasvaa täyteen mittaansa. Oman jutun löytäminen tarkoittaa siis laajasti oman osaamisen tunnistamista, tiedostamista ja kehittämistä. Oma osaaminen voi selkiintyä sopivassa pilotissa tai työpajassa ja parhaimmillaan johtaa siihen, että nuori hakeutuu kyseiselle alalle.

Mun juttu -hankkeessa edistetään erityisesti nuorten harrastamista, koulunkäyntiä ja opiskelua. Työpajat edesauttavat työhön hakeutumista, osallistumista ja osallisuuden tunnetta. Toisaalta pyritään rakentamaan uudenlainen sektorirajat ylittävä yhteistyöverkosto nuorten kanssa toimivien ammattilaisten välille. Tämän monialaisen palveluverkoston luomisen tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä ja tiedonvaihtoa sekä saada nuorten ääni kuuluville verkoston keskuudessa.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut ja Lahden Yliopistokampus. Paikallisia toteuttajia ovat sen lisäksi Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahden seudun ympäristöpalvelut, Outward Bound Finland ry sekä Suomen Urheiluopisto. Hankkeen valtakunnalliseen toteuttajaverkostoon kuuluvat Taideyliopisto, Kajaanin yliopistokeskus sekä Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo.

Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen ESR-hanke, jonka rahoittava viranomainen on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanke käynnistyi elokuun alussa ja jatkuu vuoden 2017 loppuun. Hankkeen rahoitus on yhteensä 1,6 miljoonaa euroa, josta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusosuus on 75 % ja loppuosa tuensaajien omarahoitusta ja muuta ulkopuolista rahoitusta.

Continue reading

Viihdytkö siellä missä asut?

lahden tutkimus etlarissaAsumiseen liittyvä hyvinvointi puhututtaa Lahdessa ja tutkimus on päässyt areenalle. Kiinnostus kertoo, että asuinaluekysymysten ruohonjuuritasolla oleva tutkimusaihe on osunut naulan kantaan. Lahdessa käynnissä oleva ASLAKO -tutkimushanke tutkii tärkeää ja kansaa kiinnostavaa asumisasiaa lapsiperheiden vinkkelistä ja tuo tutkimustietoa niin päättäjäpöytiin kuin kadunmiesten kahvikeskusteluihinkin. Samalla kun tutkimus antaa pontta kaupungin kehittymiseen liittyvään rakennekeskusteluun, se yhdistää oikealla tavalla erilaiset keskustelutahot.

Lahdessa on käynnissä Asuinalue lapsiperheiden kokemana – hyvinvointi haasteellisessa ympäristössä (ASLAKO 1.8.2013–31.12.2015) -tutkimushanke, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista sekä asuinaluekokemuksista. Hankkeessa tuotetun tiedon perusteella lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia ja osallisuutta asuinalueellaan voidaan tukea, ja asuinympäristöjä kehittää lapsiperheille sopiviksi. Lisäksi tavoitteena on työstää lapsiperheiden syrjäytymisen ehkäisyyn soveltuvaa toimintamallia, jota voidaan käyttää moniammatillisessa yhteistyössä poikkihallinnollisesti Lahden kaupungissa.

Tutkimusaineistoja kerätään kahdella sosiaalisesti ja fyysisesti erityyppisellä asuinalueella Lahdessa: Liipolan lähiössä ja kaupungin keskustassa. Tietoa on hankittu useilla eri menetelmillä esimerkiksi haastattelemalla, valokuvaamalla ja kyselyillä.
Lapset kertovat, että onnelliseksi heidät tekevät perhe, kaverit, koti, isovanhemmat ja muut sukulaiset. Myös lemmikkieläimet, ruoka ja koulu ovat tärkeitä lapsen elämässä. Mielekäs tekeminen, erilaiset harrastukset ja leikkiminen tukevat lapsen toimijuutta ja osallisuutta heidän kasvuympäristöissään.

tarkeat_asiat_Minttu_10jalkapallo_ilo

Liipolan lähiössä asuvat lapset piirsivät ja valokuvaisivat itselleen tärkeitä ja kivoja paikkoja asuinalueellaan. Yleisimmin piirretyt paikat olivat oma koti, koulu ja lähiön asukastila. Myös rakennetut leikkikentät ovat lapsille tärkeitä kohtaamispaikkoja.

Koulu, koti ja leikkikentätLiipola_Liana_8

Odotusten mukaisesti lapset eivät arvosta rivissä olevia kukkaistutuksia tai sileäksi ajettua nurmikkoa pihamaalla, sen sijaan luonnonelementit asuinympäristössä ovat lapsille tärkeitä. Kerrostalojen väleistä löytyvät kivet, puut ja sammaleet tarjoavat lapselle mielenkiintoisen leikkiympäristön. Kuvassa on 4- ja 6-vuotiaiden sisarusten valokuvaama lempipaikka, jota he kutsuvat mörkökiveksi. ”Se on meidän takapihalla. Me yleensä leikitään Viivin kans mörkökiven tykönä.”

morkokivi muokattuKirjoittaja Kati Honkanen työskentelee suunnittelijana ja tutkijana ASLAKO hankkeessa

Luonnosta nuorille potkua elämään

Polku-hanke Kuva: Riikka Puhakka

”Luonnossa mieltä tasapainottava voima.”

”Muistaa itsensä uudestaan.”

”Sain energiaa.”

”Tuli parempi olo ja jaksoi enemmän seuraavana päivänä.”

Näin kuvailivat parikymppiset Polku-hankkeeseen osallistuneet nuoret miehet luonnossa liikkumisen vaikutuksia hyvinvointiinsa. Juuri nuorten miesten luonnossa vieraantumisesta ollaan eniten huolissaan, mutta Lahdessa käynnissä olevan Polku – Luonnosta potkua työelämään ja hyvinvointia nuorille -hankkeen perusteella nuorten luontosuhdetta voidaan vahvistaa tarjoamalla heille luontokokemuksia.

Työttömille nuorille järjestettiin kuukauden pituisia luonto- ja ympäristöpainotteisia työpajoja Palmenian, Lahden seudun ympäristöpalvelujen ja Avoin mieli – Open Mind ry:n/Inspiksen toteuttamassa ESR-rahoitteisessa hankkeessa. Nuoret aikuiset osallistuivat myös arjen ympäristövastuullisuutta edistävään ekotiimiin ja luontoyhteyttä vahvistaville retkille.

Esimerkiksi helteisenä toukokuun päivänä pyöräilimme viiden nuoren miehen kanssa Renkomäen laavulle kaupungin laitamille. Nuorten aloitteesta emme kaivaneet repuista esille makkarapaketteja vaan tutustuimme hortoilun ihmeelliseen maailmaan. Ekotiimin vetäjän asiantuntevalla opastuksella keitimme sopan voikukan- ja pihlajanlehdistä, vuohenputkesta, horsmasta ja muista villivihanneksista. Makoisat letut maustoimme ketunleivillä ja mustikanlehdillä. Ruokalevolle jokainen rauhoittui mieluisaan paikkaan luonnossa. Selviytymishenkinen laavuretki oli monelle nuorelle koko kuukauden kohokohta.

Hankkeen tutkimuksen perusteella luonto tekee hyvää: retket lisäsivät nuorten sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Suurin osa nuorista aikoo jatkossa viettää nykyistä enemmän aikaa luonnossa. Lyhyellä pilottihankkeella on pitkäkestoisia vaikutuksia nuorten hyvinvointiin, jos nuoret innostuvat lähtemään luontoon – kuten olemme jo kuulleet. Luontoa voidaan käyttää välineenä nuorten osallisuuden lisäämisen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Tämänkaltaisten kehittämis- ja tutkimushankkeiden avulla annetaan eväitä nuorten elämänhallintaan ja luodaan uskoa tulevaisuuteen.

Riikka Puhakka työskentelee tutkijatohtorina Polku-hankkeessa Palmeniassa

 

Onnistumista ja ponnistusta biisipajoissa

ryhmakuvaEu-hankkeella on tehty hyvää. Hyviä tuloksia tuoneet pajat saivat aikaan kouriintuntuvaa kekseliäisyyttä, yritteliäisyyttä ja rohkeutta. Listaa voisi jatkaa myös toteen käyneillä toteamuksilla: voimaantuminen ja vastuunotto. Nyt puhutaan juuri sellaisista teeseistä, joita tukea tarvitsevat nykynuoret kaipaavat.

Lahdessa elokuun puolivälissä toteutetut musiikkipajat olivat Taideyliopiston Sibelius-Akatemian ja Palmenian yhteistyön tuotosta ja sitä yhteiskunnallista vuorovaikutusta konkreettisimmillaan. Sävellystyöpajat tukemaan nuorten työllistymistä ja yhteistyötaitojen kehittymistä -hankkeen musiikkikasvatukselliset tavoitteet lähtivät tutkimuksellisista lähtökohdista, joita myös noudatettiin hankkeen arviointia tehtäessä. Hanke kokosi Tiirismaan yläkoululle nuorisoryhmän kaksipäiväiselle sävellysleirille, jonka tuloksista puhuvat mielellään sekä suunnittelijat, toteuttajat että osallistujat.

Työpajoissa luotiin musiikkia pienryhmissä kansainvälislaajuisesti arvostettua ja tutkittua co-writing -menetelmää käyttäen. Yhdessä tekeminen sai uudet ulottuvuudet ja musiikin luomiselle annettiin luovat puitteet. Pajoissa jokaisen nuoren omia vahvuuksia nostatetaan ja omien onnistumisten kautta saadaan ihmeitä aikaan.

Yhdessä ideoimalla opitaan ongelmanratkaisukykyä, neuvottelutaitoa, aikataulutusta, erilaisuuden hyväksymistä ja keskittymistä. Siinäpä liuta asioita, joita hyvältä työntekijältäkin odotetaan. Omakohtaisten onnistumisten lisäksi musiikkipajojen syvempi merkitys ulottuikin yhteistyötaitojen ja itseensä uskomistarmon ammentamiseen. Nuoria haluttiin tukea elämänpoluilla askeltamisessa sekä työelämään pyrkimisessä ja siellä pysymisessä – ja tämän lisäksi yhdessä sävelletyt kappaleet olivat erinomaisia, hittikamaa!

Co-writingia ohjasivat alansa todelliset osaajat: musiikintekijä, tuottaja Jukka Immonen ja musiikkipedagogi Aleksi Ojala. Lisäponnistusta saatiin tähtivieras Mariskalta sekä työelämävalmentaja Virpi Mandelinilta. Lisäksi pienryhmävedoissa oli mukana keväällä hankkeen puitteissa koulutettuja co-writereitä.

Hankkeen järjestämässä, toukokuisessa workshopissa sävellysmenetelmää harjoitteli joukko opettajia, musiikkimaakareita ja nuorisotyöntekijöitä tarkoituksenaan jalkauttaa menetelmä työarkeensa. Sävellyspajan antia pistetäänkin jakoon jatkossa koulukiusaamista kokeneiden vertaistuen piirissä, nuorisotyön bändipajoissa, osana koulujen ja musiikkiopiston perusopetusta sekä iltapäiväkerho- ja erityisryhmien toimintaa.

Hyvä lähtee leviämään ja konsepti on kohdillaan!

 

Kirjoittaja, hankehanslankari Anne Laakso työskentelee suunnittelijana Palmeniassa