Doctoral School in Humanities and Social Sciences

DOC­TORAL SCHOOL IN HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES STEERING GROUP

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun johtoryhmä
Styrgtuppen av humanistisksamhälls­vetenskapliga forskarskolan

Sofia Blanco Sequeiros


DOC­TORAL PRO­GRAMME IN HIS­TORY AND CUL­TURAL HER­IT­AGE

Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i historia och kulturarv

Aleksi Moine
Pasqualina Eckerström


DOC­TORAL PRO­GRAMME IN POLIT­ICAL, SO­CI­ETAL AND RE­GIONAL CHANGE

Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i politisk, samhällelig och regional forändring

Ilana Hartikainen
Bradley Reynolds


DOC­TORAL PRO­GRAMME IN THEO­LOGY AND RE­LI­GIOUS STUD­IES

Teologian ja uskontotutkimuksen tohtoriohjelma / Doktorandprogrammet i teologi och religionsforskning

Jaakko Rusama
Tommi Ahonen


DOC­TORAL PRO­GRAMME IN LAW

Oikeustieteen tohtoriohjelma
Doktorandprogramme i juridik

Katja Hyvönen
Ville Saarinen


DOC­TORAL PRO­GRAMME IN PHILOSOPHY, ARTS AND SOCIETY

Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i filosofi,konstforskning och samhället

Tarna Kannisto
Eija Niskanen


DOC­TORAL PRO­GRAMME IN LAN­GUAGE STUD­IES

Kielentutkimuksen tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i språkforskning

Miro Metsämuuronen

Anne Tiermas
Aleksandra Dobrego


DOC­TORAL PRO­GRAMME IN GENDER, CULTURE, AND SO­CI­ETY

Sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i genus-, kultur och samhällsforskning

Stephanie Clark
Sofie Gregsen


DOC­TORAL PRO­GRAMME IN SO­CIAL SCI­EN­CES

Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i socialvetenskap

Randa Romanova
Roman Urbanowicz


DOC­TORAL PRO­GRAMME IN SCHOOL, EDU­CA­TION, SO­CI­ETY, AND CULTURE

Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i skola, fostran, samhälle och kultur

Elisa Vilhunen
Linda Maria Laaksonen


DOCTORAL PROGRAMME IN ECONOMICS

Taloustieteen tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i ekonomi

Oliver Snellman
Kevin Dietrich


DOCTORAL PROGRAMME IN COGNITION, LEARNING, INSTRUCTION AND COMMUNICATION

Koginition, oppimisen, opetuksen ja kommunikaation tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i kognition, inlärning, undervisning och kommunikation

Henriikka Juntunen
Kukka-Maaria Polso