Doctoral School in Humanities and Social Sciences

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu
Humanistisksamhälls­vetenskapliga forskarskolan

DOC­TORAL SCHOOL STEERING GROUP

Tutkijakoulun johtoryhmä
Styrgruppet för forskarskolan

Johanna Hyytinen

Olen aloittanut jatko-opintoni vuonna 2018. Teen musiikkitieteeseen liittyvää väitöskirjatutkimustani sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelmassa. Olen vielä opintojeni alkuvaiheessa, mutta koen, että minulla on tällä hetkellä aikaa ja myös halua vaikuttaa tohtorikoulutukseen asettumalla ehdolle. Mikäli tulen valituksi aion toimia muun muassa sen puolesta, että tohtoriopiskelijoiden integroituminen osaksi tutkijayhteisöä toimisi vielä paremmin. Myös tilanteessa – jossa itsekin olen – että ei ole palkkasuhteessa yliopistoon eikä välttämättä vielä suurempaa rahoitusta muualtakaan. Minulla on kokemusta opiskelijaedustajana toimimisesta aiemmissa opinnoissani.

I have started my PhD studies in 2018. I am writing musicological dissertation in the doctoral programme in gender, culture and society. As I am in my early stage of studies, I feel I have time to take part in the steering group of my doctoral school and/or doctoral programme. If I will be chosen to represent my doctoral school / programme I would like to influence, among other things, that all doctoral student (in salaried positions or not) could become more active part of the academic community at the University of Helsinki. I have experience being a student representative in my previous studies.

DOC­TORAL PRO­GRAMME IN HIS­TORY AND CUL­TURAL HER­IT­AGE

Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i historia och kulturarv

Ahto Apajalahti

Katson, että tohtorikoulutuksessa olevat ovat tutkijoita, eivät opiskelijoita. Tohtoriohjelmien sisältöä sekä tohtorikoulutuksessa olevien sosiaalista ja taloudellista asemaa on kehitettävä tästä näkökulmasta. Tohtoriohjelmien sisällössä se tarkoittaa nykyistä selkeämpää painotusta kansainväliseen tutkijayhteisöön kiinnittymiseen sekä siihen, miten tohtorien laaja-alainen osaaminen saataisiin paremmin tunnistettua ja hyödynnettyä yhteiskunnassa. Tämäntyyppiset kehitystehtävät yliopistoyhteisössä kiinnostavat minua yleisesti. Perustutkinto-opiskelijana olin opiskelijajäsenenä humanistisen tiedekunnan dosenttitoimikunnassa ja silloisen FHKT-laitoksen opetuksen kehittämisryhmässä vuosina 2013-2014.

Henri Hannula

Olen kiinnostunut tehtävästä, sillä hyvä hallinto ja läpinäkyvä päätöksenteko ei ole itsestäänselvä asia. Sitä pitää vaalia. Teemoja, joita pidän tärkeinä: + laadukkaan ohjauksen takaaminen, vaaliminen ja kehittäminen tohtoriopiskelijoille + ruohonjuuritason tuntemusten kuunteleminen – läpinäkyvän hallinnon vaaliminen ja kehittäminen Työskentelen tohtorikoulutettavan työsuhteessa Helsingin yliopiston historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelmassa vuoden 2017 alusta alkaen. Toimin lisäksi Suomen taloushistoriallisen yhdistyksen toiminnanjohtajana. Väitöskirjani käsittelee Alankomaiden tasavallan kauppadiplomatiaa Itämeren piirissä 1600-luvun lopulla.


DOC­TORAL PRO­GRAMME IN POLIT­ICAL, SO­CI­ETAL AND RE­GIONAL CHANGE

Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i politisk, samhällelig och regional forändring

Andrea Kanerva

Olen ollut tohtoriohjelman johtoryhmässä opiskelijajäsenen sijaisena vuoden 2019 alusta ja jatkaisin mielelläni tehtävässä. Aiemmin olen toiminut esim. opetustaitotoimikunnan jäsenenä humanistisessa tiedekunnassa. Olen valmistunut aikoinaan psykologian maisteriksi Helsingin yliopistosta ja myöhemmin (2017) yleisen historian maisteriksi Helsingin yliopistosta. Uskon monipuolisen koulutustaustan auttavan monenlaisten opiskelualojen ymmärtämisessä. Nyt syksyllä 2019 oli ilmainen päivällistilaisuus PYAM:in opiskelijoille ja hyvin lämminhenkisessä tilaisuudessa vaihdoimme tietojamme ja vinkkejä toisillemme. Uskoisin että sellaisia kannattaisi ehdottomasti järjestää lisää, epämuodollinen tilaisuus on erittäin sopiva verkostoitumiseen. Porukka oli sopivan pieni, joten tutustuminen oli helppoa. Myös muodollisemmassa tiedonvälityksessä olisi parantamisen varaa ja haluaisin että näihin asioihin panostettaisiin, jotta jokaisen tohtoriopiskelijan ei tarvitsisi “keksiä pyörää uudestaan”.

Ilana Hartikainen


I’m Ilana Hartikainen, a in the Doctoral programme in political, societal, and regional changes. While I’m based in political science, my research is multidisciplinary, looking at celebrity populist leaders in hybrid media systems and focusing on the Czech Republic. As a foreigner who started the program soon after moving to Finland, I am most concerned with issues of integration. Our programme is, by nature, both international and multidisciplinary, but students from different departments and work groups rarely have opportunities to actually meet each other and interact. While this makes things especially difficult for international students trying to build a social community for themselves in a new place, it also robs everyone else of the change to grow and develop their own ideas by speaking to people outside of their immediate circles. I will be working towards a more connected programme.

DOC­TORAL PRO­GRAMME IN THEO­LOGY AND RE­LI­GIOUS STUD­IES

Teologian ja uskontotutkimuksen tohtoriohjelma / Doktorandprogrammet i teologi och religionsforskning

Carita Cruz

I’m interested in the development of doctoral education, in particular, the practices of supervision and recognition of courses especially when regarded to multidisciplinary research topics. I’m interested in the development of different kind of networks (with other research institutes, but also with working life and private sector) as well as career and employment issues and improving communications. I have experience in various positions of trust.

Saara Kuoppala

Olen aloittanut tohtoriopinnot teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelmassa tammikuussa 2019 ja olen mielelläni mukana päätöksenteossa. Aluksi emmin, kun HYVÄT lähetti kutsun edustajavaaleihin. Koin että en ole vielä tarpeeksi ”sisällä” tohtoriohjelmassa, jotta voisin osallistua päätöksentekoon. Koin että en tiedä tarpeeksi tohtoriohjelman toimintatavoista ja siten en välttämättä osaisi olla hyvä edustaja. Asia jäi kuitenkin vaivaamaan minua ja jäin pohtimaan, että ehkä tämä voisi olla oiva tapa päästä ”sisälle” ja nähdä miten päätökset syntyvät sekä samalla olla vaikuttamassa päätöksiin.

Minusta on tärkeää, että tohtoriopiskelijoilla on omat edustajansa neuvottelupöydissä ja mahdollisuus vaikuttaa siellä missä päätöksiä tehdään. Muiden jatko-opiskelijoiden kanssa keskustellessa on noussut esille teemoja, joita täytyisi viedä eteenpäin. Näitä teemoja ovat muun muassa työtilat, väitöskirjan ohjaus ja tohtorikoulutettavien hyvinvointi. On sekä yliopiston että tohtorikoulutettavan etu, että väitöskirja valmistuu mahdollisimman nopeasti. Haluan päästä vaikuttamaan siihen, millä tavalla yliopisto tukee tohtorikoulutettavaa ja väitöskirjaprosessissa.


DOC­TORAL PRO­GRAMME IN LAW

Oikeustieteen tohtoriohjelma
Doktorandprogramme i juridik

Katja Hyvönen

Suoritan OTT-tutkintoa oikeustieteen tohtoriohjelmassa (elokuu 2019-). Johtoryhmien opiskelijaehdokkuudesta kiinnostuin sen vuoksi, että pidän sitä mitä parhaimpana mahdollisuutena päästä vaikuttamaan paitsi kotitiedekuntani myös koko yliopiston yhteiseksi hyväksi. Johtoryhmien jäsenenä pyrkisin omalta osaltani vaalimaan yliopistossamme tehtävän tutkimuksen korkeatasoisuutta ja monimuotoisuutta. Pidän lisäksi erityisen tärkeänä avointa ja myönteisen uteliasta tutkimusilmapiiriä. Tavoittelenkin sekä kansainvälisen ja poikkitieteellisen tutkimusotteen hyväksymistä että suomenkielisen lainopillisen tutkimuksen turvaamista. Nähdäkseni vain tarjoamalla molempien suuntausten alle luokittuvaa tutkimusta yliopistomme saavuttaa hyväksyttävin arvosanoin sen laatutason, jonka yhteiskunnallisen vaikuttamisen tehtävä oikeustieteelliselle tutkimukselle asettaa.

Mari Pihalehto

My name is Mari Pihalehto and I am a PhD student in the Faculty of Law. I work as salaried doctoral candidate at the city center campus in Porthania, where I spend my days writing my thesis and other research on environmental liability within environmental law. I am interested in acting as a representative because I feel that the post-graduate studies could benefit from many new initiatives. In my opinion, the Thessa platform, travel grants and the overall communication on courses offering, as examples, could serve better the needs of each doctoral candidate. Furthermore, I think it would be wise to make a good use of the experiences of other Finnish universities, where relevant. Based on my earlier experiences in acting in positions of trust, I expect the work to be fun and rewarding. As such, I am eager to further my peers’ conditions at the university and promise to do so by listening and requiring, rather than fussing around!


DOC­TORAL PRO­GRAMME IN PHILOSOPHY, ARTS AND SOCIETY

Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i filosofi,konstforskning och samhället

Onerva Kiianlinna

Aloitin estetiikan jatko-opintoni syksyllä 2019. Mielestäni on tärkeää, että kaikilla aktiivisesti väitöskirjaansa tekevillä olisi mahdollisimman hyvät mahdollisuudet keskittyä työhönsä ja saattaa projektinsa huolellisesti valmiiksi. Näkisin, että tohtoriohjelman tehtävänä on turvata toimintaedellytykset, joiden puitteissa valmistuu mahdollisimman laadukkaita väitöskirjoja ja mahdollisimman osaavia tohtoreita. Olen toiminut aiemmin opiskelijajäsenenä taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman johtoryhmässä.

Aleksi Haukka

Aloitin musiikkitieteen väitöskirjan 2017. Johtoryhmän tohtorikoulutettavien edustajana pyrkisin edistämään etenkin apurahalla toimivien tohtorikoulutettavien työskentelymahdollisuuksia yliopistolla. Keskeisiä kysymyksiä minulle ovat yliopiston tilojen käyttö, tohtorikoulutettavien paikka osana yliopiston tiedeyhteisöä ja tohtorikoulun sekä myös mahdollisuuksien mukaan yliopiston viestinnän tehokkuuden ja selkeyden edistäminen. Edellä mainitut kysymykset ovat sellaisia, jotka ovat näyttäytyneet minulle tärkeinä. Samalla tiedostan yksilöllisen näkökulman suppeuden ja olen avoin muiden tohtorikoulutettavien ehdotuksille, ajatuksille ja näkemyksille. Yliopisto on yhteinen asia.


DOC­TORAL PRO­GRAMME IN LAN­GUAGE STUD­IES

Kielentutkimuksen tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i språkforskning

Miro Metsämuuronen

Haluan olla mukana varmistamassa, että tohtoriohjelma tarjoaa jatkossakin mielekästä ja omaa työskentelyä tukevaa toimintaa meille kaikille. Aikataulutuksessa on huomioitava myös osa-aikaisesti tutkivat, ja viestinnän pitää toimia sujuvasti kolmella kielellä. Kielentutkijoiden tulee yhteisvoimin torjua yliopistohallinnon kaavailut siitä, että tutkimusryhmän jäsenyys ja työsuhde olisivat tulevaisuudessa ehto jatko-opinto-oikeuden saamiseksi.

Jag vill främja doktorandernas ärende i styrgruppen och bidra till att doktorandprogrammet även i framtiden ska erbjuda meningsfulla och arbetsstödande aktiviteter för oss alla. De som forskar på deltid får inte glömmas i planeringen. Kommunikation och deltagande ska fungera på alla tre språk.

I want to help the PhD Program to organize meaningful, work-facilitating activities as well as occasions for socializing for us all. Accessibility for part-time PhD-ers should especially be kept in mind and our 3-language policy maintained and improved.

Valisa Krairiksh

From my bachelor’s in Australia and my master’s Spain, I have always been involved in student organisations in leading roles in campus, state and national levels. My studies have also always focused on ensuring access to fair representation. I wrote about grassroot democracies in SE Asia for my master’s thesis, and my career has been in the advancement of minority issues. My doctoral research focuses on equitable access to public services for immigrant women in Finland. I am running for the steering group of my doctoral programme because I believe representation matters and because, with 16 years of advocacy experience, I believe I can be a diligent and vocal representative.


DOC­TORAL PRO­GRAMME IN GENDER, CULTURE, AND SO­CI­ETY

Sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i genus-, kultur och samhällsforskning

Johanna Hyytinen

Olen aloittanut jatko-opintoni vuonna 2018. Olen vielä opintojeni alkuvaiheessa, mutta koen, että minulla on tällä hetkellä aikaa ja myös halua vaikuttaa tohtorikoulutukseen asettumalla ehdolle. Mikäli tulen valituksi aion toimia muun muassa sen puolesta, että tohtoriopiskelijoiden integroituminen osaksi tutkijayhteisöä toimisi vielä paremmin. Myös tilanteessa – jossa itsekin olen – että ei ole palkkasuhteessa yliopistoon eikä välttämättä vielä suurempaa rahoitusta muualtakaan. Minulla on kokemusta opiskelijaedustajana toimimisesta aiemmissa opinnoissani.

I have started my PhD studies in 2018. As I am in my early stage of studies, I feel I have time to take part in the steering group of my doctoral school and/or doctoral programme. If I will be chosen to represent my doctoral school / programme I would like to influence, among other things, that all doctoral student (in salaried positions or not) could become more active part of the academic community at the University of Helsinki. I have experience being a student representative in my previous studies.

Ella Alin


DOC­TORAL PRO­GRAMME IN SO­CIAL SCI­EN­CES

Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i socialvetenskap

Jenni Savonen

Keshia DSilva


DOC­TORAL PRO­GRAMME IN SCHOOL, EDU­CA­TION, SO­CI­ETY, AND CULTURE

Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i skola, fostran, samhälle och kultur

Niklas Rosenblad

Jag ser förtroendeuppdraget som representant i styrgruppen som ett utmärkt tillfälle att representera doktorandernas röst. Genom interaktion med doktorandkollegiet och universitetets personal deltar jag i avseende att förbättra doktorandernas position inom forskarsamfundet. Jag ser det som en möjlighet till delaktighet och utvecklande påverkan inom processer och nätverk; och som ett tillfälle att påverka hurudan doktorandforskning som universitetet på sikt bidrar med till vetenskapssamfundet och senare till den akademiska delen av samhället i stort. Jag ser uppdraget som ett bra tillfälle att lära mig mera om universitetsvärldens beslutfattande och valprocesser; en kunskap som jag gärna och ödmjukt delar med mig av inom kollegiet. Min egen forskningsapproach är aktivitetsteoretisk, men jag arbetar för främjande av jämställdhet och lärande utgående från genusneutralitet och respekt till etnisk och kulturell mångfald. Mitt modersmål är svenska, har flytande finska och utmärkt engelska.

I see the position of trust as a representative in the steering group as an excellent opportunity to represent the PhD-students’ voice. Through interaction with the students’ collegium and the university staff I would participate in terms of improving the position of doctoral students within the research community; and also as an opportunity to influence what kind of research is getting an impact within the academia, and in the longer term contributes to the academic part of society with. I see the assignment as a good opportunity to learn more about the university’s decision-making and electoral processes; A knowledge that I gladly and humbly will share with you within the community of doctoral students. My own research approach is activity-theoretical, but I work for providing equality and learning based on gender neutrality, with respect of ethnic and cultural diversity. My native language is Swedish, I have fluent Finnish and full professional English.

Näen luottamustoimen ohjausryhmän edustajana erinomaisena tilaisuutena edustaa tohtorikoulutettavien ääntä. Vuorovaikutuksessa opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan kanssa osallistuisin tutkijayhteisön tohtoriopiskelijoiden aseman parantamisen ja tohtoriohjelman kehittämisen kannalta tutkijayhteisössä. Näen sitä myös erinomaisena mahdollisuutena vaikuttaa siihen, millaista tutkimusta yliopisto tuo tutkijayhteisöön ja laajemmin akateemisena tieteenä yhteiskuntaan. Luottamustehtävä on hyvä tilaisuus oppia enemmän yliopiston päätöksenteosta ja vaaliprosesseista; tieto, jonka mielelläni ja nöyränä jaan tohtoriopiskelijoiden yhteisössä. Oma tutkimusotteeni on toiminta-teoreettinen, mutta työskentelen tasa-arvon edistämisen puolesta sukupuolineutraalin sekä etnisen ja kulttuurisen moninaisuuden kunnioittamisen näkökulmasta. Äidinkieleni on ruotsi, hallitsen sujuvasti suomea ja englantia.

Xiaoxu Liu

I’m very interested in integration and basic rights for international doctoral students in University of Helsinki. University of Helsinki has most international students compared with other Finnish universities. But the integration of international students are not doing very well, some doctoral students who have the outside funding do not even have a table at their own faculty. Moreover, the gap between disciplines, faculties and even supervisors are big. The principle of equality has not been implemented thouroughly. I can’t represent all international students as each individual may have totally different experience. But i will try to give some voice for some international students.


DOCTORAL PROGRAMME IN ECONOMICS
Taloustieteen tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i ekonomi

Olli Palmen

Jetro Anttonen


DOCTORAL PROGRAMME IN PSYCHOLOGY, LEARNING AND COMMUNICATION
Psykologian, oppimisen ja kommunikaation tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i psykologi,lärande och kommunikation

Anna rawlings

I am a PhD student in Markku Niemivirta’s Motivation, Learning, and Well-being research team, and am writing my thesis as part of the Academy-funded Development of Motivation and Learning project. My research interests centre on the interrelationships between temperamental sensitivities and motivation, and how these can have long-term implications for individuals’ educational trajectories. I also have a keen interest in quantitative methodology. I have held a salaried doctoral student position in PsyCo since January 2015. Before that, I worked as a research assistant while finishing my MEd. I also have a long previous career in preschool education. As a student member of the PsyCo steering committee, I hope to make PhD students’ interests and concerns known, especially in the changing circumstances brought on by recent University- and Faculty-level changes and upheavals. I am also a doctoral-student member of the Faculty’s tasa-arvo- ja työhyvinvointityöryhmä (“Equality and well-being at work” team).

Katariina Nuutila

I am a salaried PhD Student at the Doctoral Programme in Psychology, Learning, and Communication (PsyCo)” at the Faculty of Educational Sciences, and I am conducting my PhD research as a part of an Academy-funded research project within the Motivation, Learning, and Development research team led by professor Markku Niemivirta. In my dissertation, I examine the development of interest and competence perceptions during elementary school years. Alongside motivational development, my interests include advanced statistics. As a PhD student representative, I am especially interested in practical questions, such as courses, study credits, and resources available for PhD students. I also hope to enhance communication between PsyCo programme administration and PsyCo students, as this is especially important now when big changes brought by Iso Pyörä are taking place. As a motivation researcher, I also wish to bring into discussion the motivational perspective, and how motivation and well-being of students with different backgrounds and resources can be supported within the programme.