Doctoral School in Environmental, Food and Biological Sciences

DOC­TORAL SCHOOL IN ENVIRONMENTAL, FOOD AND BIOLOGICAL SCIENCES STEERING GROUP

Ym­pä­ris­tö-, elin­tar­vi­ke- ja bio­tie­teel­li­sen tut­ki­ja­kou­lun johtoryhmä
Styrgruppen av mil­jö-, livs­me­dels- och bio­ve­ten­skap­li­ga fors­kar­sko­lan

Tutkijakoulun johtoryhmä
Styrgruppet för forskarskolan

Annastiina Rytkönen


DOC­TORAL PRO­GRAMME IN WILD­LIFE BIOLOGY

Luonnonvaraisten eliöiden tutkimuksen tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i forskning om vilda organismer

Elena Kochanova
Teresa Abaurrea


DOC­TORAL PRO­GRAMME IN IN­TER­DIS­CIP­LIN­ARY EN­VIR­ON­MEN­TAL SCI­EN­CES

Ympäristöalan tieteidenvälinen tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i tvärvetenskaplig miljöforskning

Alizée Ville
Yuwen Pang


DOC­TORAL PRO­GRAMME IN PLANT SCI­EN­CES

Kasvitieteen tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i botanik

Hafiz Awan
Nerea Valdebenito Alamar


DOC­TORAL PRO­GRAMME IN SUS­TAIN­ABLE USE OF RE­NEW­ABLE NAT­URAL RE­SOURCES

Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser

Jamie Jenkins
Florencia Franzini


DOC­TORAL PRO­GRAMME IN MI­CRO­BI­O­LOGY AND BI­O­TECH­NO­LOGY

Mikrobiologian ja biotekniikan tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i mikrobiologi och bioteknik

Katariina Lahti-Leikas
M Suleman Qasim


DOCTORAL PROGRAMME IN FOOD CHAIN AND HEALTH

Ruokaketjun ja terveyden tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i livmedelskedjan och hälsa

Iida Loivamaa
Annastiina Rytkönen