Steering Group of Doctoral Education

 

Julia von Boguslawski
(Doc­toral Pro­gramme in History and Cultural Heritage)
julia.vonboguslawski@helsinki.fi

I’m a third year PhD student in the programme of history and cultural heritage. For the past three years I have been active in the association of PhD Students at the University of Helsinki (HYVÄT), as the secretary in 2015–2016 and as the chairperson in 2017. During this time, I have gained insight into the similarities, differences, best practices, and problems PhD students in all four doctoral schools encounter. Leaving the position as chair, I would like to use this experience to represent PhD students in the steering group of doctoral education. As representative, my primary concern would be to speak for all PhD students regardless of their doctoral school, programme and position as either employee, grant receiver, or non-funded. Due to my experience from the PhD association, I feel competent to do this. Much could be done in terms of improving supervision, working spaces, and the equality of PhD students at the university.

Olen kolmannen vuoden väitöskirjatutkija historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelmassa. Kolmen viime vuoden ajan olen toiminut aktiivisesti Helsingin yliopiston väitöskirjatutkijat ry:ssä, ensi sihteerinä 2015–2016 ja puheenjohtajana 2017. Tänä aikana olen saanut hyvän kuvaan niin yhteneväisyyksistä kuin eroista eri ohjelmien välillä, sekä hyvistä käytännöistä ja ongelmista joita väitöskirjatutkijat yliopistolla kohtaavat. Jättäessäni puheenjohtajan pestin tahtoisin näiden kokemuksen avulla jatkaa väitöskirjatutkijoiden asioiden ajamista tohtorikoulutuksen johtoryhmässä. Edustajana minulle olisi tärkeää pitää kaikkien väitöskirjatutkijoiden puolia, tutkijakoulusta, -ohjelmasta ja rahoituslähteestä tai sen puutteesta riippumatta. HYVÄT:istä saamani kokemuksen avulla koen myös pystyväni tähän. Niin ohjauksen, työhuonetilanteen, ja väitöskirjatutkijoiden tasa-arvoisten mahdollisuuksien osalta yliopistolla on vielä parantamisen varaa.

Jag är en tredje årets doktorand inom programmet för historia och kulturarv. Under de tre senaste åren har jag aktivt verkat inom Doktorander vid Helsingfors universitet rf (HYVÄT), som sekreterare 2015–2016 och som ordförande 2017. Under den här tiden har jag fått insyn i både likheter och skillnader, fungerande praxis, samt problem som doktorander inom de olika forskarskolorna möter. När jag nu lämnar ordförandeposten vill jag använda de här erfarenheterna för att föra doktorandernas talan i styrgruppen för doktorsutbildning. Som representant skulle det mest centrala för mig vara att tala för alla doktorander, oberoende av deras forskarskola, program, eller ställning som anställd, stipendiat eller utan finansiering. Tack vare tiden inom doktorandföreningen ser jag mig kunna göra det här. Det finns ännu mycket som kunde förbättras med tanke på doktorandernas handledning, möjligheter att få arbetsrum och jämlikhet på universitet.