Projektin esittely / Project abstract

In English, see below.

Taide, tekijyyden muutos ja tekijänoikeus

Tutkimushanke ”Taide, tekijänoikeus ja tekijyyden muutos” (2016–2019) paneutuu tekijän asemaan ja oikeuksiin nykypäivän taidemaailmassa, erityisesti kirjallisuudessa ja kuvataiteissa.
Hankkeessa tutkitaan ensinnäkin sitä, millaisin ehdoin taiteilijat tosiasiassa pystyvät luomaan uusia teoksia olemassa olevien teosten pohjalta ja miten nämä ehdot eroavat tekijänoikeusjärjestelmän lähtökohdista. Hankkeen oletus on, että taidemaailman sisäiset käytännöt eivät riipu tekijänoikeuslaista ja ovat jopa osin sen kanssa ristiriitaiset. Tästä syystä tekijänoikeuslailla ei ole sellaista hegemonista ja taidemaailmassa legitiimiä kykyä määritellä tekijyyttä, joka sillä usein oletetaan olevan.

Toiseksi hanke tutkii, miten tekijänoikeuksia on perusteltu taidemaailmojen sisällä ja oikeusjärjestelmässä. Taiteissa käsitykset tekijyydestä ammentavat monista erilaisista lähteistä, eivätkä perusteet ole keskenään yhdenmukaisia. Oikeusjärjestelmää arvioitaessa keskeistä on pohtia, miltä osin tekijänoikeuslain perustelut ovat yhdenmukaisia tekijöiden perusoikeuksien ja olemassa olevan sääntelyn kanssa. Hankeessa tutkitaan tekijänoikeuslain perusteita myös empiirisesti tarkastelemalla, miten tekijänoikeuslaki tosiasiassa turvaa taiteen tekijän toimeentuloa.

Sekä taiteen tekeminen että sitä koskevat normit ovat muutoksen kourissa. Digitalisoituminen ja siihen kytkeytyvä tuottajan ja kuluttajan roolien uudelleenjäsennys ovat johtamassa siihen, että monet teosten tuottamisen ja levittämisen käytännöt muuttuvat peruuttamattomasti. Samalla taiteelle avautuu uusia mahdollisuuksia, joiden säätelyyn perinteiset käytännöt ja järjestelmät eivät taivu. Tarve tekijän asemaa ja oikeuksia koskevalle tieteelliselle tutkimukselle on ilmeinen.

Monitieteinen ”Taide, tekijyyden muutos ja tekijänoikeus” -hanke yhdistää taiteiden tutkimuksen, taiteen sosiologian ja oikeustieteen näkökulmat tekijyyteen. Yhdistämällä teoreettista analyysia empiiriseen tutkimukseen hanke tuottaa monivivahteisen jäsennyksen tekijyyttä tänä päivänä säätelevistä elementeistä. Se myös etsii luovia ja tieteellisesti perusteltuja ratkaisuja intressiryhmien välisiin, jumiutuneisiin tekijänoikeuskiistoihin.

Rahoittajat ja suorituspaikka

Hanketta rahoittaa Emil Aaltosen säätiö. Hankkeen vastuullisen tutkijan Sanna Nyqvistin tutkimuksen rahoittaa Suomen Akatemia. Tutkimushanke toteutetaan Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella 1.1.2016–31.12.2019 välisenä aikana.

***

Art, Copyright and the Transformation of Authorship

The research project “Art, Copyright and the Transformation of Authorship” (2016-2019) focuses on the status and rights of the author in the contemporary art world, especially in literature and the visual arts.

The project investigates, firstly, the terms and conditions under which artists are able to utilise existing works of art to create new ones, as well as ways in which these terms differ from the principles of the copyright system. The project’s grounding hypothesis is that practices within the art world are independent of, and partly even in contradiction with, copyright law. Thus, copyright law does not have the kind of hegemonic and legitimate power to define authorship in the art world as it is often assumed to possess.

Secondly, the project examines how copyright has been justified within art worlds and the judicial system. In the arts, conceptions of authorship stem from many different contexts, and concequently their justifications are not mutually compatible. When evaluating the judicial system, it is vital to analyse to what extent the rationales of the copyright law are in alignment with the authors’ civil rights and existing legislation. In addition, the project studies the justification of the copyright law empirically by examining how the copyright law in fact protects the artist’s livelihood.

Artistic creation and the norms that govern it are both undergoing a transformation. Digitalisation and the related redefinition of producers’ and consumers’ roles are leading to irreversible changes in many practices of production and distribution of art works. Simultaneously, new opportunities are opening up for art that traditional practices and systems are unable to regulate. Hence, there is clearly a demand for academic research on the status and rights of the author.

This multidisciplinary research project combines the perspectives of law, art research, and the sociology of art on authorship. By combining theoretical analysis with empirical research the project provides a multifaceted analysis of the elements that govern contemporary authorship. In addition, it searches for creative and scientifically sound solutions for deadlocked copyright disputes between different interest groups.

Funders and site of research

The project is funded by the Emil Aaltonen Foundation. The research of the principal investigator Sanna Nyqvist is funded by the Academy of Finland. The project will be implemented at the Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies of the University of Helsinki during 1 January 2016‒31 December 2019.