Tutkijat / Researchers

Vasemmalta Pauli Rautiainen, Riku Neuvonen, Anette Alén-Savikko, Outi Oja ja Sanna Nyqvist

Vasemmalta Pauli Rautiainen, Riku Neuvonen, Anette Alén-Savikko, Outi Oja ja Sanna Nyqvist. Kuva: Mika Federley.

Projektin vastuullinen johtaja FT Sanna Nyqvist on Suomen Akatemian tutkijatohtori (2015–2018) Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen oppiaineessa. Väitöskirjassaan Double-Edged Imitation: Theories and Practices of Pastiche in Literature (2010) hän tutki pastissia eli tyylin jäljittelyä kirjallisuudessa. Hän on tutkinut myös muita jäljittelyn muotoja sekä kirjallisia väärennöksiä. Nyqvist on aiemmin toiminut vierailevana tutkijana Ruotsin tutkijakollegiumissa (SCAS) sekä yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa.

Lisää tietoa Nyqvistin tieteellisestä toiminnasta

The project’s principal investigator Dr Sanna Nyqvist is an Academy of Finland funded post-doctoral researcher (2015-2018) in Comparative Literature at the University of Helsinki. In her Ph.D. thesis Double-Edged Imitation: Theories and Practices of Pastiche in Literature (2010) she investigated pastiche or stylistic imitation in literature. Her research interests also cover other forms of imitation and literary forgeries. Nyqvist has previously worked as a visiting fellow at the Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) and as a university lecturer in Comparative Literature at the University of Helsinki.

More information about Nyqvist’s academic activities

OTT Anette Alén-Savikko työskentelee tekijänoikeuden tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa. Hän on kiinnostunut erityisesti (audio)visuaalisen viestinnän oikeudellisista ulottuvuuksista sekä digitaalisesta ympäristöstä. Hänen tutkimuksensa keskittyy instrumentaalis-taloudellisten ja muunlaisten sosio-kulttuurillisten ulottuvuuksien yhteen kietoutumiseen sekä oikeudellisten ja ei-oikeudellisten elementtien välisiin suhteisiin. Alén-Savikko aiemmin ollut tutkijana mm. Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa “Facing the Coordination Challenge – Problems, Policies, and Politics in Media and Communications Regulation”.

Lisätietoja Alén-Savikon tieteellisestä toiminnasta

LL.D Anette Alén-Savikko is a post-doctoral researcher in Copyright Law with a special focus on legal dimensions of (audiovisual) communication and digitalization. Her research interests situate in the field of intellectual property (IP), copyright and trademark in particular. Her research focuses on the intertwined character of economic and other sociocultural dimensions as well as on the relationship between legal and non-legal elements. Previously, Alén-Savikko has participated for instance in the Academy of Finland funded project “Facing the Coordination Challenge – Problems, Policies, and Politics in Media and Communications Regulation”.

More information about Alén-Savikko’s research activities

OTT, viestintäoikeuden dosentti Riku Neuvonen työskentelee julkisoikeuden yliopistonlehtorina (ma.) Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimustyönsä kohdistuu sananvapauteen, viestintäoikeuteen ja perusoikeuksiin. Neuvonen on aiemmin toiminut mm. Helsingin yliopistossa tekijänoikeuden professorin sijaisena yliopistonlehtorina ja hallinto-oikeuden tutkijatohtorina, hallitussihteerinä opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeusyksikössä sekä erityisasiantuntijana oikeusministeriön lainvalmisteluosastolla. Taide, tekijyyden muutos ja tekijänoikeus -hankkeen lisäksi hän on toiminut “Tiellä sananvapauteen – suomalainen sananvapaus ja sensuuri 1917–2017” -hankkeessa, Pohjoismaiden ja Baltian maiden “Law & Media” -tutkimusverkostossa ja Reconfiguring Privacy-hankkeessa.

Lisätietoja Neuvosen tieteellisestä toiminnasta Helsingin yliopistossa
Neuvosen esittely ja toiminta Tampereen yliopistossa

LL.D., Docent Riku Neuvonen is currently working as a university lecturer in Public Law at the University of Tampere. He also holds the title of Docent in Media Law at the University of Helsinki.

More information about Neuvonen’s research activities in Helsinki
Neuvonen’s research activities in Tampere

FT Outi Oja on suomen kielen ja kirjallisuuden yliopistonlehtori Tukholman yliopistossa. Hän väitteli Jyväskylän yliopistosta. Väitöskirjassaan Narsismeja 1990-luvun suomalaisessa metalyriikassa (2009) hän tutki suomalaisen 1990-luvun runouden itserefleksiivisyyttä ja aikakauden poetiikkaa. Ojan tutkimuskohteisiin kuuluvat kirjalliset väärennökset, lyriikan teoria (erityisesti metalyriikka), teknologiapainotteinen kirjallisuuden opetus ja suomalainen nykykirjallisuus. Oja on työskennellyt aikaisemmin mm. suomen kielen ja kirjallisuuden didaktiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa.

Lisätietoja Ojan tieteellisestä toiminnasta

PhD Outi Oja is currently working as a senior lecturer in the Department of Finnish language and literature at the Stockholm university. She obtained her PhD from the University of Jyväskylä. In her doctoral thesis Narsismeja 1990-luvun suomalaisessa metalyriikassa (2009) she studied the poetics of Finnish self-reflexive poetry in the 1990s.  Oja’s research areas and interests include literary forgeries and fraud in literature, theory of poetry (especially metapoetry / self-reflexive poetry), technology-based literature teaching and Finnish contemporary literature. Oja has previously worked e.g. as a senior lecturer in Finnish Literature and Literature Education at the Department of Teacher Education in the University of Helsinki.

More information about Oja’s research activities

HT, FM, VTK, valtiosääntöoikeuden dosentti Pauli Rautiainen työskentelee oikeustieteen professorina Itä-Suomen yliopistossa. Hän on tutkimuksissaan perehtynyt taiderahoitukseen, taiteilijapolitiikkaan, taiteen oikeudelliseen sääntelyyn sekä perus- ja ihmisoikeustutkimukseen. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa erikoistutkijana Taiteen keskustoimikunan tutkimusyksikössä ja Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporessa. Hän on suomalaisen taidepolitiikan ja -rahoituksen johtavia asiantuntijoita ja osallistunut aktiivisesti taiteilijoiden asemaa koskevaan yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun.

Lisää tietoa Rautiaisen tieteellisestä toiminnasta

Dr.Soc.Sc., Docent Pauli Rautiainen works as a professor of law, University of Eastern Finland and holds a tittle of docent (adjunct professorship) in constitutional law (University of Turku, Faculty of Law). His area of expertise spans over a variety of public law subjects, arts sociology and cultural economics. He teaches arts policy and administration at the Arts University, Helsinki. Prior his current position, he worked as senior researcher at the Foundation for Cultural Policy Research (CUPORE). He has also previosly worked in various positions at the Arts Council of Finland.

More information Rautiainen’s academic activities

FM Minna Siikilä-Laitila on nykykulttuurin tutkimuksen tohtoriopiskelija Jyväskylän yliopistossa, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella. Hän valmistui Filosofian maisteriksi Vaasan yliopistosta vuonna 2012, pääaineenaan viestintätieteet. Siikilä-Laitilan tuleva väitöskirja kantaa nimeä ”’There’s not a single original thought in Eragon’ – Verkon intertekstuaaliset fantasiakirjakeskustelut romantiikan ja postmodernismin taistelukenttänä”. Siikilä-Laitila on ollut aiemmin mukana The World Hobbit Project in Finland (Uses of Fantasy) -tutkimushankkeessa. Siikilä-Laitilan tutkimusintresseihin kuuluvat ennen kaikkea intertekstuaalisuus, tekijyys, fantasia, internet-tutkimus, vastaanottotutkimus ja fandom.

Lisää tietoa Siikilä-Laitilan tieteellisestä toiminnasta

MA Minna Siikilä-Laitila is a doctoral student of Contemporary Culture from the University of Jyväskylä. She completed her Master of Arts studies in the University of Vaasa in 2012 as a Communication Studies major. Siikilä-Laitila is currently writing her doctoral thesis ”’There is not a single original thought in Eragon’ – Internet’s intertextual fantasy book conversations as a battlefield of romanticism ja postmodernism” for the department of Music, Art and Culture Studies. Siikilä-Laitila has previously been an affiliate member of The World Hobbit Project in Finland (Uses of Fantasy) research group. Siikilä-Laitila is interested in intertextuality, authorship, fantasy, internet studies, reception studies and fandom.

More information Siikilä-Laitila’s academic activities

OTK, VTM Tuomas Mattila on tohtorikoulutettava Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Hän tutkii väitöstutkimuksessaan tekijyyttä ja luovuutta oikeudellisina käsitteitä tekijänoikeuslaissa, sekä sitä, millä tavoin tekijänoikeus kykenee edistämään luovaa työtä yhteisöllisissä ympäristöissä, joissa luovaan työhön osallistuu laaja joukko tekijöitä eri laatuisin panoksin. Tutkimus käsittelee yhteisöllisen luovuuden tekijänoikeudellista problematiikkaa niin taiteen, tieteen kuin kansanperinteenkin yhteyksissä. Mattila on väitöstutkimuksensa ohella työskennellyt tutkijana alkuperäiskansojen perinteisten kulttuuri-ilmaisujen oikeudellisten kysymysten parissa.

LL.M., M.Soc.Sc. Tuomas Mattila is a doctoral student in University of Helsinki in the Faculty of Law. His doctoral research focuses on the concepts of “authorship” and “creativity” as legal concepts in copyright law, and how copyright can facilitate creative work in collective environments where several authors are participating into a joint creative work with different inputs. His research concerns collective creativity on the fields of art, science and folklore. Besides his doctoral research Mattila has conducted research on legal protection of traditional cultural expression of indigenous people.