Osahankkeet / Subprojects

In English, see below.

FT Sanna Nyqvistin osahankkeessa ”Kirjallisuuden lait: appropriaatio ja tekijänoikeus 2000-luvun kirjallisuudessa” analysoidaan kirjallisuuden sisäisiä tekijänoikeuskeskusteluja ja niiden vaikutuksia. Tutkimuksen keskiössä on kysymys siitä, kuinka paljon ja millaisin ehdoin kirjailija saa käyttää toisten tekijöiden tekstejä omassa työssään. Nyqvist tutkii, millaisia lainaamista koskevia sääntöjä eri kirjallisuudenlajeissa on, miten niitä on perusteltu ja miten ne suhtautuvat tekijänoikeuslakiin. Kirjallisuustieteellinen hanke keskittyy neljään tapaustutkimukseen, joiden kohteina ovat plagioinnista syytetyt 2000-luvun esikoiskirjailijat. Nyqvistin hankkeen rahoittaa pääasiassa Suomen Akatemia.

OTT Anette Alen-Savikon osahankkeessa ”Reiluuden ilmenemismuotoja” tarkastellaan ”hyvän tavan” ja ”reiluuden” rakenteellisia ilmenemismuotoja oikeudellisina käsitteinä kuvataiteen kontekstissa tapaustutkimuksen avulla. Alén-Savikko tutkii, miten ”hyvän tavan” ja ”reiluuden” käsitteellistämisessä oikeudellinen näkökulma elää rinnakkain esteettis-eettisen näkökulman kanssa. Teoreettisena lähtökohtana analyysille on ennen kaikkea Niklas Luhmannin ja Günther Teubnerin systeemianalyysi. Osahanke edustaa diskurssianalyysin suuntaan avautuvaa oikeustutkimusta.

OTT Riku Neuvosen osahanke ”Tekijänoikeuden oikeuttaminen ja perusoikeudet” paneutuu siihen, miten itsenäisyyden ja omaperäisyyden vaatimuksia on perusteltu taidemaailmassa ja miten taiteen aseman ja julkaisumuotojen muuttuminen on haastanut nämä vaatimukset. Perinteisimmillään tekijänoikeuden on nähty vapauttavan tekijät mesenaateista eli rahoittajista ja antavan tekijälle kannustimen luomiseen. Yhteiskunnallisesti tekijänoikeus nähdään mekanismina, joka edistää esimerkiksi taiteen vapautta ja sananvapautta. Samalla tekijänoikeus yksinoikeutena kuitenkin rajoittaa muiden oikeuksia. Neuvosen hanke edustaa oikeustieteellistä perus- ja ihmisoikeustutkimusta lähestyen tekijänoikeuden ja perusoikeuksien suhdetta ensisijassa oikeuslähteiden kautta.

FT Outi Ojan osahankkeessa ”Tekijyyden tuottamisen uudet muodot ja tekijänoikeudet” tarkastellaan erilaisia nykyaikaisen kaunokirjallisuuden käsitteellisiä kokeiluja, jotka liittyvät tekijyyteen, julkaisemiseen tekona ja kirjaan institutionaalisena esineenä. Tarkastelun kohteena ovat tällöin esimerkiksi kollaasiteokset, jotka koostuvat vain sitaateista. Oja tutkii myös sitä, miten yhteisöllinen kirjoittaminen raivaa tietä intellektuaaliselle yhteisomalle (commons) ja miten sen käytänteet saattavat tekijänoikeuslain mukaan olla tulkittavissa intellektuaalisiksi varkauksiksi. Hankkeen aineistona ovat tapausesimerkit ja tutkimuskirjallisuus sekä lainsäädäntö ja sitä koskeva oikeuskirjallisuus.

HT, FM, VTK Pauli Rautiaisen osahanke ”Tekijän taloudellinen asema” tutkii sitä, miten taiteilijat käytännössä hyötyvät oikeudellisesta tekijänoikeudesta. Rautiainen selvittää, voidaanko oikeudellista tekijänoikeusjärjestelmää perustella sillä, että se takaa taiteilijoiden työskentelyedellytykset. Hankkeessa tutkitaan sitä, millaisia tulovirtoja suorat tekijänoikeustulot ja niiden rinnalle kehitetyt korvaukset (esimerkiksi kirjallisuuden lainauskorvaukset ja kuvataiteen jälleenmyyntikorvaukset) tuottavat ja keitä ne hyödyttävät. Hanke edustaa empiiristä taiteensosiologiaa ja sitä varten kerätään aineisto taiteilijoiden tekijänoikeustuloista.

FM Minna Siikilä-Laitilan osahankkeessa, Nykykulttuurin tutkimuksen väitöskirjassa ”’There’s not a single original thought in Eragon’ – Verkon intertekstuaaliset fantasiakirjakeskustelut romantiikan ja postmodernismin taistelukenttänä”, tutkitaan fantasiakirjallisuuteen liittyvien intertekstuaalisuuskeskustelujen kulttuurisia ulottuvuuksia. Tutkimus fokusoituu verkkokeskusteluihin, ja keskusteluja lähestytään paitsi intertekstuaalisuuden, myös faniuden ja tulkitsijayhteisöjen näkökulmasta. Siikilä-Laitila jatkaa väitöskirjassaan Pro gradunsa ”’Did J. K. Rowling rip of Tolkien?’ Taru Sormusten Herrasta -trilogian ja Harry Potterin yhtäläisyydet lukijoiden verkkokeskusteluissa, narratologisesti ja intertekstuaalisesti” aihepiiriä entistä enemmän juuri lukijoiden mielipiteisiin ja reaktioihin keskittyen.

***

PhD Sanna Nyqvist’s subproject “Laws of Literature: Appropriation and Copyright in 21st-Century Literature” analyses copyright discourses and their effects within the field of literature. The study focuses on how and on what terms authors are allowed to utilise other authors’ texts in their own works. Nyqvist investigates the various rules on appropriation within different genres as well as their justifications and relationship to existing copyright legislation. Drawing from the methods of comparative literature, the project focuses on four cases of alleged plagiarism by 21st century debut novelists. It is funded primarily by the Academy of Finland.

LLD Anette Alén-Savikko’s subproject “Variations of Fairness” examines the structural manifestations of “good practice” and “fairness” as legal concepts in the context of visual arts through case studies. Alén-Savikko studies how the legal coexists with the aesthetic and ethical conceptualisations of “good practice” and “fairness”. Applying primarily the systems theory of Niklas Luhmann and Günther Teubner, this subproject represents legal research unfolding towards discourse analysis.

LLD Riku Neuvonen’s subproject “Civil Rights and the Justification of Copyright” investigates how the requirements for the independence and originality of the work have been justified within the art world and how these requirements have been challenged by changes in the status art and means of publication. In its most traditional form, copyright has been seen to liberate artists from their patrons, i.e., funding providers, and to constitute an incentive for the author to create something new. Societally, copyright is viewed as a mechanism for promoting the freedom of speech and artistic expression, among other thing. At the same time, however, copyright as an exclusive right restricts the rights of others. Neuvonen’s project represents legal research on civil and human rights, approaching the relationship between copyright and civil rights primarily through legal sources.

PhD Outi Oja’s subproject “Copyright and New Forms of Constructing Authorship” examines various conceptual experiments in modern literature that pertain to authorship, publishing as an act, and to the book as an institutional object. The study focuses on literary appropriation, especially collages that consist solely of quotations. Oja also investigates how collaborative writing practices pave the way for intellectual commons and how, according to current copyright legislation, these practices may be interpreted as intellectual thefts. The corpus of the project includes case studies, research literature, legislation, and relevant legal literature.

Dr.Soc.Sc Pauli Rautiainen’s subproject “The Economic Status of Authors” examines how artists in practice benefit from legal copyright. Rautiainen investigates whether the legal copyright system can be justified by the fact that it provides artists with income that enables them to pursue their careers. The project studies how much income direct copyright payments and parallel forms of remuneration (such as library loan compensations for literature and resale compensation for works of visual arts) generate and whom they benefit. The project represents empirical sociology of art, and the primary research material consists of data of artists’ copyright income.

MA Minna Siikilä-Laitila’s subproject, a doctoral thesis called ”’There is not a single original thought in Eragon’ – Internet’s intertextual fantasy book conversations as a battlefield of romanticism ja postmodernism” studies fantasy literature’s cultural dimensions when considering intertextuality. Siikilä-Laitila’s vantage point is Contemporary Cultural Studies. This study focuses on online conversations, and these conversations are approached from the perspectives of intertextuality, fandom and interpretive communities. In this doctoral thesis she continues the themes of her master’s thesis ”’Did J. K. Rowling rip of Tolkien?’ The Lord of the Rings -trilogy’s and Harry Potter’s parallels in fantasy reader’s internet conversations, with narratological approach and intertextually”, only this time she focuses more in the opinions and reactions of fantasy readers