E

ebionit LT juutalaiskristillisyys, kristologiset kiistat
eettinen kasvatus KT moraalinen kasvatus
LT kasvatus
Efesolaiskirje LT Uusi testamentti
egyptologia RT assyriologia
ehtoollinen LT sakramentit
RT interkommuunio
ekklesiologia kirkko-oppi
ekologia ks. YSA
ekoteologia LT ekologia
eksegetiikan historia eksegetiikka – historia
eksegetiikan metodit eksegetiikka – tutkimusmenetelmät
eksegetiikka KT raamatuntutkimus, VT:n tutkimus, UT:n tutkimus
LT teologia
ST Uuden testamentin ajanhistoria, UT:n johdanto-oppi, UT:n teologia, UT:n teksti, Vanhan testamentin ajanhistoria, VT:n johdanto-oppi, VT:n teologia, VT:n teksti, intertestamentaarinen tutkimus
RT Uusi testamentti, Vanha testamentti, Raamatun tulkinta, raamatunkritiikki, eksistentiaalinen interpretaatio
eksistentiaalinen interpretaatio KT Entmythologisierung
LT eksistentialismi, raamatuntulkinta
eksistenssi KT olemassaolo, oleminen
eksistentialismi RT ahdistus, eksistentiaalipsykologia, tietoisuus
ekskommunikointi kirkkokuri
ekstaattiset ilmiöt RT hurmoksellisuus
eksorkismi demonit
ekumeeninen liike ekumenia
ekumeeniset kirkolliskokoukset RT kirkolliskokoukset
ekumenia ST Kirkkojen maailmanneuvosto, Luterilainen maailmanliitto, Euroopan kirkkojen konferenssi
RT ekumeniikka
ekumeniikka LT systemaattinen teologia
ST kontroverssiteologia, bilateraaliset keskustelut, interkommuunio, kirkkounionit, kirkkotieto
RT kirkon ykseys
elokuva KT elokuvataide
RT elokuvat
eläimet ks. YSA
eläinten palvonta LT luonnonpalvonta, kultit
RT totemismi
elämä RT kuolema
elämäkerrat KT biografiat
elämän tarkoitus RT tarkoitusperäisyys
elämänfilosofia LT filosofia
RT elämäntaito
elämänkaari ks. YSA
elämänkatsomus ks. YSA
RT maailmankatsomus
elämänkatsomustieto LT oppiaineet
elämänlaatu RT elinolot, elintaso, hyvinvointi, köyhyys
elämänmuutokset ST kääntymys
elämäntapa ks. YSA
elämäntilanne
emootiot tunteet
empatia LT tunteet
RT samaistuminen, sympatia
empiiriset metodit empiirinen tutkimus
empirismi RT looginen empirismi, pragmatismi, rationalismi
enkelit LT yliluonnolliset olennot
ennakkoluulot RT asenteet, mielipiteet, stereotypiat
ennaltamäärääminen predestinaatio
ennustaminen ks. YSA
enteet
Entmythologisierung eksistentiaalinen interpretaatio
epigrafiikka piirtokirjoitukset
epikurolaisuus LT filosofia – antiikki
epistemologia tietoteoria
epäily RT skeptisismi, usko, varmuus
epäjumalat
epäusko RT ateismi, agnostisismi, epäily
erehtymättömyys LT roomalaiskatolinen kirkko
RT paavius
erikoisnuorisotyö LT nuorisotyö
eriuskolaiset RT separatismi
Erlangenin teologia teologiset koulukunnat
eronneet RT asumusero, avioero, erillään asuminen
esiopetus LT opetus
esireformatoriset liikkeet
ST hussilaiset
RT uskonpuhdistus
esivalta RT kirkko ja valtio, Paavalin teologia, regimenttioppi
eskatologia ST kiliasmi, parusia
RT apokalyptiikka
eskimot RT inuitit
Esra LT Vanha testamentti
essealaiset LT juutalaisuus, Uuden testamentin ajanhistoria
RT Qumran
Ester LT Vanha testamentti
etiikka ks. YSA
Etiopian kirkko LT idän skismaattiset kirkot
etnologia kansatiede
etniset uskonnot KT varhaiskantaiset uskonnot, kirjoituksettomat uskonnot, primitiiviset uskonnot
LT uskonnot
etnografia RT kansatiede
etnosentrismi RT kansallisuusaate, nationalismi, rotusyrjintä
eukaristia ehtoollinen
Euroopan kirkkojen konferenssi
LT ekumenia
eutanasia KT armokuolema, kuolinapu
RT hoitotestamentti, kuolema
evankelikalismi LT protestantismi
RT uuspietismi, fundamentalismi
evankelinen liike LT herätysliikkeet
evankelioiminen LT sisälähetys
evankelis-luterilainen kirkko LT luterilaiset kirkot
RT Suomen ev. lut. kirkko
evankeliset akatemiat
kristilliset oppilaitokset
evankeliumi RT Jeesuksen opetus, Jeesuksen vertaukset, kerygma, synoptiset evankeliumit, Johanneksen evankeliumi
evankeliumiharmoniat LT raamatuntulkinta
evankeliumijuhlat LT evankelinen liike
evolutionismi kehitysoppi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *