K

kaanon Raamatun kaanon
kabbala LT juutalainen kirjallisuus
kadotus RT tuonela, kiirastuli
Kahdentoista apostolin oppi apostoliset isät
kaikkivaltius LT Jumala
kaitselmus RT johdatus
kaksiluonto-oppi LT kristologia
kaksiregimenttioppi regimenttioppi
kalenterit ks. YSA
kalvinismi KT calvinilaisuus
ST puhdasoppisuus
RT reformoitu kirkko
LT protestantismi
kanaanilaiset LT muinaiskansat
kanoninen oikeus RT kirkko-oikeus
kansa ks. YSA
kansainvaellukset LT varhaiskeskiaika
kansalaisuskonto LT uskonnollisuus
kansallissosialismi KT natsismi
LT ideologiat
RT fasismi
ks. myös kirkkotaistelu
kansanhurskaus RT kansanperinne, maallikkoliikkeet
kansankirkko RT kirkon jäsenyys, Suomen ev.-lut. kirkko, yhteiskuntauskonto
kansanlääkintä ks. YSA
kansanperinne ks. YSA
kansanrunoustiede folkloristiikka
kansansivistystyö ks. YSA
kansanusko RT uskomukset, yliluonnolliset olennot
kansatiede KT etnografia, etnologia
LT kulttuuriantropologia, perinnetieteet
ST kaupunkikansatiede
RT folkloristiikka
kansatieteilijät KT etnologit, etnografit
kantaatit RT kirkkomusiikki
kanttorit LT kirkkomuusikot, kirkon työntekijät
kapitalismi LT talousjärjestelmät
RT kapitalistiset maat, markkinatalous
kappelit LT kirkkorakennukset
kardinaalit LT roomalaiskatolinen kirkko
karismaattiset liikkeet LT uskonnolliset liikkeet
RT karismaattisuus
karismaattisuus ST kielilläpuhuminen
RT armolahjat, hurmoksellisuus, karismaattiset liikkeet
karma RT jälleensyntyminen
kartat ks. YSA
kastajaliikkeet KT aikuiskaste
RT uudestikastajat
kaste LT sakramentit
ST lapsikaste
RT kirkon jäsenyys, kummit
kastealtaat RT kirkkotaide
kastekirjat kirkonkirjat
kasteopetus RT uskonnonopetus, rippikoulu
kastepuheet LT kaste
kastepuvut LT kaste
kastijärjestelmä KT kastit
RT yhteiskuntaluokat
kasuaalitoimitukset kirkolliset toimitukset
kasuistiikka LT etiikka
RT normit, laki
kasvatus ks. YSA
kasvatuspsykologia ks. YSA
kasvatustiede ks. YSA
kataarit LT harhaoppisuus
katafaattinen teologia RT apofaattinen teologia
katastrofiapu ks. YSA
katekismukset ks. YSA
katolisuus RT ekumeniikka, kirkon ykseys, roomalaiskatolinen kirkko
katulähetys LT diakonia, sisälähetys
katumus RT rippi, parannus
kauneus LT arvot
kaunokirjallisuus ks. YSA
kaupallisuus RT voitot
kaupungit ks. YSA
kehitys RT kehittäminen, muutos
kehitysmaat KT kolmas maailma
LT valtiot
RT alikehitys, kehitystutkimus
kehitysoppi KT evolutionismi, polveutumisopppi
ST darwinismi, lamarckismi
RT evoluutio
kehitysyhteistyö ks. YSA
kellotapulit LT kirkkorakennukset
kenosis inkarnaatio
kenotafit RT hautamuistomerkit
LT kirkkotaide
kenttätyö tutkimusmenetelmät
kerettiläisyys harhaoppisuus
kerjäläisveljestöt LT sääntökunnat
ST dominikaanit, fransiskaanit, augustinolaiset, karmeliitat
kieli RT kielet
ST kantakieli, kirjakieli, puhekieli, äidinkieli
kielilläpuhuminen LT armolahjat, karismaattisuus
kielitiede ks. YSA
kiirastuli RT kadotus, tuonela
kiitollisuus RT ilo
kiliasmi KT tuhatvuotinen valtakunta
LT eskatologia
RT apokalyptiikka, parusia, antikristus
kinkerit LT kirkon kasvatustoiminta
kirjallisuus ks. YSA
kirjanoppineet LT juutalaisuus
RT fariseukset
kirjapainotaito RT graafinen teollisuus
kirjastotiede RT informatiikka
kirjoituksettomat uskonnot etniset uskonnot
kirkko RT kirkkorakennukset, kirkko-oppi, seurakunnat
kirkkovaellukset
kirkko ja valtio RT esivalta, valtionkirkko, kansankirkko
kirkko ja yhteiskunta RT kansankirkko, yhteiskuntauskonto
ST työläispapit
kirkkoherrat LT papisto
kirkkohistoria LT historia
kirkkoisät ST apostoliset isät
RT patristiikka
Kirkkojen maailmanneuvosto LT ekumenia
kirkkojen välinen dialogi oppikeskustelut
kirkkojärjestykset RT kirkkolait
kirkkokritiikki KT antiklerikalismi
kirkkokunnat ST katolinen kirkko, protestanttiset kirkot, ortodoksinen kirkko, idän skismaattiset kirkot, lahkot
kirkkokuorot LT kuorot
kirkkokuri ST inkvisitio
RT kirkkolait
kirkkokäsikirjat KT liturgiset käsikirjat, käsikirjat
RT liturgia, liturgiikka
kirkkolait RT kirkko-oikeus, kirkkojärjestykset, kirkkokuri
kirkkomusiikki LT musiikki
ST virsikirja, hymnologia
kirkkomuusikot RT kirkon työntekijät
ST kanttorit
kirkkoneuvostot LT seurakuntahallinto
kirkkonäytelmät KT miraakkelit, mysteerinäytelmät
LT näytelmät, uskonnollinen kirjallisuus
RT kärsimysnäytelmät
kirkko-oikeus KT kanoninen oikeus
RT kirkkolait
kirkko-oppi KT ekklesiologia
kirkkopolitiikka LT kirkko ja valtio, politiikka
kirkkopäivät
kirkkorakennukset RT kirkko, kirkot, alttarit, moskeijat, synagogat, temppelit
kirkkoreformit KT uudistukset
kirkkoslaavi KT muisnaiskirkkoslaavi
LT slaavilaiset kielet
kirkkososiologia LT sosiologia
RT uskontososiologia
kirkkotaide LT uskonnollinen taide
kirkkotaistelu LT kansallissosialismi
kirkkotekstiilit KT paramentit
kirkkounionit LT ekumeniikka
RT allianssit
kirkkovaltuustot LT seurakuntahallinto
kirkkoveneet LT veneet
kirkkovuosi ST helluntai, pääsiäinen, joulu
RT kirkolliset juhlat, pyhäpäivät
kirkollinen tiedotus LT tiedotus
kirkolliset esineet KT sakraaliesineet
ST ehtoollisastiat
RT kirkkotaide
kirkolliset juhlat ST helluntai, pääsiäinen, joulu
RT kirkkovuosi, pyhäpäivät
kirkolliset toimitukset KT kasuaalitoimitukset
ST hautaus, kaste, konfirmaatio, sairaan voitelu, avioliitto – vihkiminen
kirkolliset vaalit LT vaalit
ST papinvaalit, seurtakuntavaalit
kirkolliset yhdistykset uskonnolliset järjestöt
kirkolliskokoukset LT kirkon hallinto
ST Trenton, Vatikaanin kirkolliskokoukset
RT ekumeeniset kirkolliskokoukset
kirkollisvero LT verotus
kirkon aikuistyö LT kirkon kasvatustoiminta
kirkon hajaannus hajaannus
kirkon hallinto LT hallinto
ST kirkolliskokoukset, piispainkokoukset, hiippakunnat, tuomiokapitulit
kirkon jäsenyys RT maallikko, kaste
kirkon kasvatustoiminta LT kasvatus, seurakuntatyö
ST kirkon lapsityö, kirkon nuorisotyö, kirkon aikuistyö, rippikoulu, katekismukset, kinkerit
RT uskonnonopetus, seurakuntatyö
kirkon keskukset
kirkon lapsityö LT kirkon kasvatustoiminta
ST pyhäkoulu
kirkon nuorisotyö LT kirkon kasvatustoiminta
RT kristillinen nuorisoliike
kirkon oppi KT oppi
RT dogmit
kirkon talous LT Suomen ev.lut. kirkko
kirkon tilastot LT Suomen ev.lut. kirkko
kirkon työntekijät RT papisto, teologit, maallikot
kirkon ulkomaanapu ks. YSA
kirkon virka ST pappeus, piispat, diakonian virka
RT opetusvirka
kirkon yhteiskunnallinen työ yhteiskuntatyö
kirkon ykseys KT ykseys
RT ekumenia
kirkonarkistot LT arkistot
kirkonkellot LT kirkkorakennukset
kirkonkirjat LT väestökirjat
KT kastekirjat, rippikirjat
kirkosta eroaminen
kirkosta erottaminen kirkkokuri
kirkot RT kirkkorakennukset, kristikunta
kiroukset LT magia
Kleemensin kirjeet apostoliset isät
kohtalo RT ennaltamäärääminen
kokemukset ST uskonnolliset kokemukset
kolmas maailma kehitysmaat
kolmikymmenvuotinen sota LT sodat
kolminaisuusoppi LT Jumala, dogmatiikka
kolonialismi LT siirtomaapolitiikka, siirtomaavallat
RT imperialismi, siirtokunnat, siirtomaat
kolossalaiskirje LT Uusi testamentti
kommunikaatio viestintä
kommunismi LT ideologiat, talousjärjestelmät, sosialismi
RT bolshevismi, maolaisuus, marxismi, revisionismi
konfirmaatio LT kirkolliset toimitukset
RT rippikoulu
konfutselaisuus kungfutselaisuus
kongregationalismi LT protestantismi
kongressit kokoukset
konkordanssit RT Vanhan testamentin teksti, Uuden testamentin teksti
koraalit LT kirkkomusiikki
RT virret, kirkkolaulu
koraalivirsikirjat LT nuottijulkaisut, virsikirjat
konsiilit kirkolliskokoukset
kontekstuaalinen teologia ST afrikkalainen teologia, vapautuksen teologia
RT nuoret kirkot
kontroverssiteologia LT ekumeniikka
konventikkelit RT kansanhurskaus, pietismi
koptilaisuus LT idän skismaattiset kirkot
koptin kieli
Koraani LT islam, pyhät kirjat
korinttilaiskirjeet LT Uusi testamentti
Korkea Veisu Laulujen laulu
korkeakirkollisuus LT protestantismi
RT anglikaaninen teologia
korkeakoulut ks. YSA
koronkiskonta LT korko (talous)
kosmologia RT maailmankaikkeuden synty, maailmankaikkeus
kouluhartaus päivänavaukset
koulukiusaaminen LT kiusaaminen
RT henkinen väkivalta
koulut ks. YSA
koulutus ks. YSA
kreationismi RT fundamenttalismi, luominen
ST älykäs suunnittelu
kreikan kieli LT indoeurooppalaiset kielet, klassiset kielet
ST nykykreikan kieli
krematoriot LT kirkkorakennukset
RT kappelit, polttohautaus
kriisipuhelimet RT palveleva puhelin
RT lähimmäistyö, vapaaehtoistyö
kristikunta ST ortodoksinen kirkko, protestantismi, Roomalaiskatolinen kirkko
RT kristinusko, kirkot
kristillinen etiikka RT teologinen etiikka
kristillinen kasvatus RT uskontokasvatus
kristillinen nuorisoliike RT kirkon nuorisotyö
kristillinen opiskelijatyö KT opiskelijatyö
kristillinen päihdehuolto RT alkoholismi, raittius
kristillinen sosialismi LT sosialismi
kristillinen taide ST kirkkotaide
kristilliset järjestöt LT uskonnolliset järjestöt
kristilliset oppilaitokset
kristillisyys
kristinoppi katekismukset
kristinusko LT uskonnot
RT kristikunta
kristologia KT Kristus
LT dogmatiikka
ST inkarnaatio, kaksiluonto-oppi, lunastus, sovitus, pre-eksistenssi
RT Jeesus
kristologiset kiistat KT dynamismi
LT dogmihistoria
ST areiolaisuus, doketismi, monarkianismi, monofysitismi, nestoriolaisuus , ebionit
RT harhaopit, hajaannus
Kristuksen takaisintulo parusia
Kristus Jeesus, kristologia
kultainen sääntö RT vuorisaarna, etiikka
kultit RT kulttiesineet
kulttiesineet RT kultit
kulttuuriantropologia ks. YSA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *